Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wzp.p l Gospodarczy wymiar interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 23 czerwca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wzp.p l Gospodarczy wymiar interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 23 czerwca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 www.wzp.p l Gospodarczy wymiar interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 23 czerwca 2014 r.

2 www.wzp.p l Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN 185 501 616,49 84 242 358,56 Powierzchnia uzbrojonych terenów 690,712 ha 9 projektów Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN 1 167 867 107,16476 138 121,2 684 projekty Liczba wspartych przedsiębiorstw 592 szt. * Dane dotyczące Jeremie - stan na 30.11.2013 r. Całkowita wartość projektów w PLN* Dofinansowanie w PLN* 466 116 444,31270 986 156,22 Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń * 3320 szt. 3320 projekty Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN 165 087 178,6449 965 125,05 Ilość wytworzonej energii 247 252,71 MWh 13 projektów RPO WZ 2007-2013 Wybrane wskaźniki

3 www.wzp.p l  Program Regionalny ma służyć budowie potencjału gospodarczego regionu, także poprzez wsparcie infrastruktury i kapitału społecznego województwa.  Projekt RPO WZ składa się z 10 osi priorytetowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.  Nowy Program łączy w sobie dotychczasowe działania RPO 2007 – 2013 i regionalnego POKL. RPO WZ 2014-2020 Główne uwarunkowania

4 www.wzp.p l Nadrzędne założenie: Poprawa jakości życia mieszkańców województwa RPO WZ 2014-2020 Główne uwarunkowania

5 www.wzp.p l  Skupienie interwencji na rozwoju gospodarki (w szczególności poprzez rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji)  Podniesienie jakości rynku pracy  Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia do realnego zapotrzebowania przedsiębiorców  Wykorzystanie potencjału istniejących stref inwestycyjnych  Łączenie potencjałów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego  Zwiększenie dostępności komunikacyjnej  Przezwyciężenie deficytów i wykluczeń społecznych  Przygotowanie Regionu do sprawnego i efektywnego działania po zakończeniu finansowania inwestycji z funduszy UE RPO WZ 2014-2020 Główne uwarunkowania

6 www.wzp.p l RPO WZ 2007-2013 / 2014-2020 Porównanie alokacji Regionalny Program Operacyjny 2007-2013: EFRR: 862 807 404 EUR / EFS: 0 EUR Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (komponent regionalny): EFRR: 0 EUR / EFS: 345 312 253,50 EUR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020: EFRR: 1 150 818 353 EUR EFS: 450 420 863 EUR RAZEM: 1 601 239 216 EUR

7 www.wzp.p l Oś priorytetowa Alokacja na oś (EUR) Fundusz Udział procentowy w danym Funduszu Udział procentowy w alokacji na RPO WZ I OP - Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie(CT 1 i CT 3) 365 385 000EFRR31,75%22,82% II OP - Gospodarka niskoemisyjna (CT 4) 194 376 416EFRR16,89%12,14% III OP - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (CT 5 i CT 6) 75 000 000EFRR6,52%4,68% IV OP - Naturalne otoczenie człowieka (CT 6 i CT 8) 93 600 000EFRR8,13%5,85% V OP - Zrównoważony transport (CT 7) 298 256 937EFRR25,92%18,63% VI OP - Rynek pracy (CT 8) 169 900 000EFS37,72%10,61% VII OP - Włączenie społeczne (CT 9) 125 460 843EFS27,85%7,84% VIII OP - Edukacja (CT 10) 91 325 820EFS20,28%5,70% IX OP - Infrastruktura publiczna (CT 10 i CT 2) 124 200 000EFRR10,79%7,76% X OP - Pomoc Techniczna 63 734 200EFS14,15%3,98% Razem 1 601 239 216 SUMA EFRR 1 150 818 35371,87% SUMA EFS 450 420 86327,89% RPO WZ 2014-2020 Alokacja w podziale na osie priorytetowe

8 www.wzp.p l  Gospodarka: 605 285 000 EUR  Infrastruktura: 591 233 353 EUR  Społeczeństwo: 340 986 663 EUR Kluczowe obszary wsparcia: RPO WZ 2014-2020 Koncentracja obszarowa

9 www.wzp.p l Regionalna specjalizacja oznacza zidentyfikowane, wyjątkowe cechy i aktywa każdego kraju i regionu, podkreślające przewagę konkurencyjną oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby. W przypadku inteligentnych specjalizacji (IS), poza cechami stanowiącymi o specjalizacji danego regionu, podkreśla się konieczność uwzględnienia przy ich wyznaczaniu następujących elementów: sfery B+R, wykorzystania w produkcji, rozszerzenia zasięgu na rynku regionalnym i ponadregionalnym. Specjalizacje są warunkiem wstępnym (ex-ante) do korzystania ze środków unijnych w latach 2014-2020 w ramach Celu Tematycznego 1. Inteligentne specjalizacje stanowią instrument rozwoju regionu skoncentrowany na dziedzinach, w których posiada on największy potencjał i zaplecze badawczo-rozwojowe, a tym samym istnieją warunki dla rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Regionalne / Inteligentne specjalizacje

10 www.wzp.p l biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy) działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania) przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym) usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, a także instytucje otoczenia biznesu, czy przemysły kreatywne) turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego) Regionalne / Inteligentne specjalizacje

11 www.wzp.p l KLUCZOWE OBSZARY GOSPODARCZE OTOCZENIE GOSPODARCZE JST INFRASTRUKTURA EDUKACJA POLITYKA ZATRUDNIENIA NAUKA WSPARCIE POŚREDNIE RPO WZ 2014-2020 Model wsparcia dla gospodarki

12 www.wzp.p l Na podstawie dokumentów programowych na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim Umowy Partnerstwa wsparcie przedsiębiorstw przewidziano przede wszystkim w ramach celów tematycznych nr 1 i 3: CT 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3 - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) Wsparcie dla MŚP przewidziano również m. in. w zakresie: CT 2 - Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach CT 6 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami CT 8 - Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Wsparcie dla gospodarki

13 www.wzp.p l Priorytety inwestycyjneFundusz Alokacja docelowa (euro) 1.1. Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy EFRR15 000 000 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...) EFRR50 385 000 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości EFRR100 000 000 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia EFRR5 000 000 3.3. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług EFRR190 000 000 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji EFRR5 000 000 Wsparcie dla gospodarki Cele tematyczne 1 i 3

14 www.wzp.p l Priorytety inwestycyjneFundusz Alokacja docelowa (euro) 4.1. wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych EFRR 40 000 000 4.2. promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach EFRR 20 000 000 4.7. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe EFRR 10 000 000 8.5. zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników EFS 67 000 000 8.7. samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy EFS 39 000 000 8.8. równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego EFS 10 900 000 8.9. adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian EFS 46 000 000 8.10. aktywne i zdrowe starzenie się EFS 7 000 000 Wsparcie dla gospodarki Cele tematyczne 4 i 8

15 www.wzp.p l  W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 niewątpliwie nastąpi wzrost wykorzystania IF w programach polityki spójności.  Polska będzie dążyć do zwiększenia alokacji środków UE przeznaczonych na finansowanie inwestycji za pomocą IF ponad obecne 2% (perspektywa 2007-2013).  Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 1303/2013 warunkiem ustanowienia systemu finansowania zwrotnego w latach 2014-2020 jest opracowanie ewaluacji ex ante, w której opisana zostanie zawodność rynku, potrzeby inwestycyjne (alokacja) i forma produktów zwrotnych.  Planuje się zastosowanie instrumentów finansowych w przypadku projektów obarczonych normalnym ryzykiem biznesowym, w tym projektów mających charakter wdrożeń gotowych technologii lub polegających na zakupie maszyn i urządzeń.  Wsparcie w formie dotacji planowane jest w przypadku projektów, gdzie ryzyko inwestycyjne będzie znacznie wyższe - z uwagi na np. nowatorski charakter projektu. Instrumenty finansowe główne założenia

16 www.wzp.p l Innowacyjność pomysłu Stopień zwrotności narzędzi wsparcia - dotacje - wejścia kapitałowe - dotacje - wejścia kapitałowe - kredyty umarzalne - subsydiowanie odsetek - kredyty umarzalne - subsydiowanie odsetek - pożyczki - poręczenia - pożyczki - poręczenia Narzędzia bezzwrotne i kapitałowe Narzędzia mieszane Narzędzia zwrotne dłużne Instrumenty finansowe główne założenia

17 www.wzp.p l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.wzp.p l Gospodarczy wymiar interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 23 czerwca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google