Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wzp.p l Gospodarczy wymiar interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 23 czerwca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wzp.p l Gospodarczy wymiar interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 23 czerwca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 l Gospodarczy wymiar interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata czerwca 2014 r.

2 l Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN , ,56 Powierzchnia uzbrojonych terenów 690,712 ha 9 projektów Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN , ,2 684 projekty Liczba wspartych przedsiębiorstw 592 szt. * Dane dotyczące Jeremie - stan na r. Całkowita wartość projektów w PLN* Dofinansowanie w PLN* , ,22 Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń * 3320 szt projekty Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN , ,05 Ilość wytworzonej energii ,71 MWh 13 projektów RPO WZ Wybrane wskaźniki

3 l  Program Regionalny ma służyć budowie potencjału gospodarczego regionu, także poprzez wsparcie infrastruktury i kapitału społecznego województwa.  Projekt RPO WZ składa się z 10 osi priorytetowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.  Nowy Program łączy w sobie dotychczasowe działania RPO 2007 – 2013 i regionalnego POKL. RPO WZ Główne uwarunkowania

4 l Nadrzędne założenie: Poprawa jakości życia mieszkańców województwa RPO WZ Główne uwarunkowania

5 l  Skupienie interwencji na rozwoju gospodarki (w szczególności poprzez rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji)  Podniesienie jakości rynku pracy  Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia do realnego zapotrzebowania przedsiębiorców  Wykorzystanie potencjału istniejących stref inwestycyjnych  Łączenie potencjałów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego  Zwiększenie dostępności komunikacyjnej  Przezwyciężenie deficytów i wykluczeń społecznych  Przygotowanie Regionu do sprawnego i efektywnego działania po zakończeniu finansowania inwestycji z funduszy UE RPO WZ Główne uwarunkowania

6 l RPO WZ / Porównanie alokacji Regionalny Program Operacyjny : EFRR: EUR / EFS: 0 EUR Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny): EFRR: 0 EUR / EFS: ,50 EUR Regionalny Program Operacyjny : EFRR: EUR EFS: EUR RAZEM: EUR

7 l Oś priorytetowa Alokacja na oś (EUR) Fundusz Udział procentowy w danym Funduszu Udział procentowy w alokacji na RPO WZ I OP - Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie(CT 1 i CT 3) EFRR31,75%22,82% II OP - Gospodarka niskoemisyjna (CT 4) EFRR16,89%12,14% III OP - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (CT 5 i CT 6) EFRR6,52%4,68% IV OP - Naturalne otoczenie człowieka (CT 6 i CT 8) EFRR8,13%5,85% V OP - Zrównoważony transport (CT 7) EFRR25,92%18,63% VI OP - Rynek pracy (CT 8) EFS37,72%10,61% VII OP - Włączenie społeczne (CT 9) EFS27,85%7,84% VIII OP - Edukacja (CT 10) EFS20,28%5,70% IX OP - Infrastruktura publiczna (CT 10 i CT 2) EFRR10,79%7,76% X OP - Pomoc Techniczna EFS14,15%3,98% Razem SUMA EFRR ,87% SUMA EFS ,89% RPO WZ Alokacja w podziale na osie priorytetowe

8 l  Gospodarka: EUR  Infrastruktura: EUR  Społeczeństwo: EUR Kluczowe obszary wsparcia: RPO WZ Koncentracja obszarowa

9 l Regionalna specjalizacja oznacza zidentyfikowane, wyjątkowe cechy i aktywa każdego kraju i regionu, podkreślające przewagę konkurencyjną oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby. W przypadku inteligentnych specjalizacji (IS), poza cechami stanowiącymi o specjalizacji danego regionu, podkreśla się konieczność uwzględnienia przy ich wyznaczaniu następujących elementów: sfery B+R, wykorzystania w produkcji, rozszerzenia zasięgu na rynku regionalnym i ponadregionalnym. Specjalizacje są warunkiem wstępnym (ex-ante) do korzystania ze środków unijnych w latach w ramach Celu Tematycznego 1. Inteligentne specjalizacje stanowią instrument rozwoju regionu skoncentrowany na dziedzinach, w których posiada on największy potencjał i zaplecze badawczo-rozwojowe, a tym samym istnieją warunki dla rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Regionalne / Inteligentne specjalizacje

10 l biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy) działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania) przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym) usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, a także instytucje otoczenia biznesu, czy przemysły kreatywne) turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego) Regionalne / Inteligentne specjalizacje

11 l KLUCZOWE OBSZARY GOSPODARCZE OTOCZENIE GOSPODARCZE JST INFRASTRUKTURA EDUKACJA POLITYKA ZATRUDNIENIA NAUKA WSPARCIE POŚREDNIE RPO WZ Model wsparcia dla gospodarki

12 l Na podstawie dokumentów programowych na lata , w tym przede wszystkim Umowy Partnerstwa wsparcie przedsiębiorstw przewidziano przede wszystkim w ramach celów tematycznych nr 1 i 3: CT 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3 - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) Wsparcie dla MŚP przewidziano również m. in. w zakresie: CT 2 - Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach CT 6 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami CT 8 - Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Wsparcie dla gospodarki

13 l Priorytety inwestycyjneFundusz Alokacja docelowa (euro) 1.1. Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy EFRR Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...) EFRR Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości EFRR Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia EFRR Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług EFRR Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji EFRR Wsparcie dla gospodarki Cele tematyczne 1 i 3

14 l Priorytety inwestycyjneFundusz Alokacja docelowa (euro) 4.1. wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych EFRR promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach EFRR Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe EFRR zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników EFS samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy EFS równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego EFS adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian EFS aktywne i zdrowe starzenie się EFS Wsparcie dla gospodarki Cele tematyczne 4 i 8

15 l  W perspektywie finansowej na lata niewątpliwie nastąpi wzrost wykorzystania IF w programach polityki spójności.  Polska będzie dążyć do zwiększenia alokacji środków UE przeznaczonych na finansowanie inwestycji za pomocą IF ponad obecne 2% (perspektywa ).  Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 1303/2013 warunkiem ustanowienia systemu finansowania zwrotnego w latach jest opracowanie ewaluacji ex ante, w której opisana zostanie zawodność rynku, potrzeby inwestycyjne (alokacja) i forma produktów zwrotnych.  Planuje się zastosowanie instrumentów finansowych w przypadku projektów obarczonych normalnym ryzykiem biznesowym, w tym projektów mających charakter wdrożeń gotowych technologii lub polegających na zakupie maszyn i urządzeń.  Wsparcie w formie dotacji planowane jest w przypadku projektów, gdzie ryzyko inwestycyjne będzie znacznie wyższe - z uwagi na np. nowatorski charakter projektu. Instrumenty finansowe główne założenia

16 l Innowacyjność pomysłu Stopień zwrotności narzędzi wsparcia - dotacje - wejścia kapitałowe - dotacje - wejścia kapitałowe - kredyty umarzalne - subsydiowanie odsetek - kredyty umarzalne - subsydiowanie odsetek - pożyczki - poręczenia - pożyczki - poręczenia Narzędzia bezzwrotne i kapitałowe Narzędzia mieszane Narzędzia zwrotne dłużne Instrumenty finansowe główne założenia

17 l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.wzp.p l Gospodarczy wymiar interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 23 czerwca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google