Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Warszawa – Klaudyn, 3 marca 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Warszawa – Klaudyn, 3 marca 2016."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Warszawa – Klaudyn, 3 marca 2016 r.

2 Nowe instrumenty - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)  Głównym zamierzeniem RLKS jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru.  Stosowanie tego instrumentu w latach 2014 – 2020 jest obowiązkowe w przypadku polityki rolnej, a dobrowolne dla polityki spójności i polityki rybackiej.  Wsparciem mogą być objęte obszary, których liczba mieszkańców wynosi od 20 tys. do 150 tys.

3 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność RLKS (w oparciu o Lokalne Strategie Rozwoju stworzone przez Lokalne Grupy Działania) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrument LEADER

4 RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Informacje ogólne Projekty finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Realizacja projektów wpisujących się w LSR dla danego obszaru; Maksymalna wartość projektu została określona w przypadku projektów dotyczących kultury – nie więcej niż 5 mln euro kosztów całkowitych; Maksymalny poziom dofinansowania - 85%, w przypadku projektów rewitalizacyjnych – 95%; Minimalny wkład własny – 15%, w przypadku projektów rewitalizacyjnych – 5%.

5 RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Zakres tematyczny projektów (w zależności od zapisów w danej LSR) m. in.: Ochrona bioróżnorodności i klimatu, w tym projekty rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m. in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna; Przydomowe oczyszczalnie ścieków; Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pieców węglowych) OZE: instalacje OZE w gospodarstwach domowych, budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych; projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego;

6 RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Zakres tematyczny projektów (w zależności od zapisów w danej LSR) Projekty z zakresu infrastruktury społecznejProjekty z zakresu infrastruktury społecznej infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej; dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem m. in. na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej; infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi); modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług; projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

7 RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Zakres tematyczny projektów (w zależności od zapisów w danej LSR) Rewitalizacja małej skaliRewitalizacja małej skali projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych; projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni; projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

8 RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Zakres tematyczny projektów (w zależności od zapisów w danej LSR) Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnegoInwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej; dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.

9 RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Informacje ogólne Projekty finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Realizacja projektów wpisujących się w LSR dla danego obszaru; Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000 PLN (z wyłączeniem projektów grantowych i zakresu ekonomii społecznej); Maksymalny poziom dofinansowania – 95%, ostateczny poziom zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie; Minimalny wkład własny – 5%.

10 RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Zakres tematyczny projektów (w zależności od zapisów w danej LSR), m. in.: Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo, obejmujące m.in.: wsparcie psychologiczno-doradcze, poradnictwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe; Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formach pozainstytucjonalnych (opiekun dzienny); Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez m.in. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami; dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; rozszerzenie oferty ośrodka wychowania o dodatkowe zajęcia; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli;

11 RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Zakres tematyczny projektów (w zależności od zapisów w danej LSR), m. in.: Wparcie małych szkół kształcenia ogólnego poprzez m. in. wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych); doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych) oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych; Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji; Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ;

12 RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Zakres tematyczny projektów (w zależności od zapisów w danej LSR), m. in.: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym m. in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne.

13 Tryb wyboru projektów 1.Projekty własne LGD – wsparcie może być udzielone pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na jej stronie internetowej informacji o planowanej realizacji operacji własnej, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji 2.Projekty grantowe – podmiotem odpowiedzialnym za wybór grantobiorców i udzielanie grantów jest LGD, będąca beneficjentem projektu grantowego 3.Pozostałe projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD – wybierane w trybie konkursowym, podmiotem odpowiedzialnym za ogłoszenie naboru jest LGD, po uzgodnieniu terminu jego ogłoszenia z IZ RPOWP Działanie 8.6 Działanie 9.1

14 Sposób finansowania projektów Refundacja lub zaliczka Działanie 8.6 Działanie 9.1

15 Przygotowanie do wdrażania RLKS  Zakończenie oceny formalnej LSR  Początek oceny merytorycznej  Ocena strategii przez Komisję – maj 2016 r.  Ostateczny termin na podpisanie umów z beneficjentami – maj 2016 r. (Na 7 dni przed podpisaniem umowy LGD mają obowiązek dostarczyć do UMWP harmonogram planowanych konkursów)  Pierwsze nabory ogłoszone przez LGD – czerwiec 2016 r.

16 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku ul. Poleska 89 15 – 874 Białystok Parter, pok.1-2 8013 0 8013 gpi@wrotapodlasia.pl www.rpo.wrotapodlasia.pl


Pobierz ppt "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Warszawa – Klaudyn, 3 marca 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google