Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 WRPO 2014+ Interwencja Europejskiego Fundusz Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 WRPO 2014+ Interwencja Europejskiego Fundusz Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 WRPO 2014+ Interwencja Europejskiego Fundusz Społecznego

2 EFS w ramach przyszłej perspektywy będzie wdrażany na dwóch poziomach – krajowym i regionalnym. Będzie jeden program krajowy (POWER) oraz 16 programów regionalnych (RPO) – dla Mazowsza na innych zasadach niż dla reszty kraju (region lepiej rozwinięty)

3 Środki EFS na lata 2014 – 2020 – 11,376 mld euro -poziom krajowy 3,197 mld euro (28%) -poziom regionalny 8,179 mld euro (72%) Województwo wielkopolskie – 637,9 mln euro

4 Cele tematyczne wdrażane w ramach WRPO 2014+ CT 8 – Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników CT 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem CT 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Celem regionalnych programów operacyjnych będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców. Interwencje w ramach RPO muszą nawiązywać do wypracowanych na poziomie krajowym rozwiązań, realizując tym samym wybrane aspekty reform w zakresie edukacji, zatrudnienia czy polityki społecznej.

5 CT 8 WRPO 2014+ PI 8.5 zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników  aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia i nieaktywnych zawodowo  EURES PI 8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy  dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bez pracy  wsparcie szkoleniowo – doradcze

6 PI 8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego  Wzrost zatrudnienia osób wyłączonych z rynku pracy ze względu na brak możliwości pogodzenia życia zawodowego i prywatnego (opieka nad dzieckiem/osobą zależną, aktywizacja zawodowa, elastyczne formy zatrudnienia)  Upowszechnienie u pracodawców rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego PI 8.9 Adaptacja pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian  wsparcie doradczo-szkoleniowe dla przedsiębiorców, kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, (RUR)  wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych PI 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się  przekwalifikowywanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia  programy zdrowotne, badania profilaktyczne, rehabilitacja

7 CT 9 WRPO 2014+ PI 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności  zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej i zagrożonych pogłębioną deprywacją materialną  aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych  poprawa szans adaptacyjnych młodzieży placówek resocjalizacyjnych oraz osób opuszczających placówki penitencjarne i zakłady karne  podnoszenie społecznego i ekonomicznego potencjału zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych  wsparcie interdyscyplinarnej współpracy w obszarze integracji społecznej  programy wdrażające nowe modele aktywnej integracji.

8 PI 9.7 Ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  programy służące dożywianiu dzieci i młodzieży  badania przesiewowe u dzieci i młodzieży oraz wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych wraz z dalszą opieką  zwiększenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji medycznej dla osób starszych  rozwój usług zwiększających samodzielność i bezpieczeństwo osób starszych, niepełnosprawnych i wymagających stałej opieki  wsparcie na rzecz dzieci i rodzin w kryzysie lub zagrożonych kryzysem, w tym działania wspierające system pieczy zastępczej  integracja społeczno-zawodowa osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem mieszkaniowym  wzmacnianie zaangażowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w rozwój usług społecznych i opieki zdrowotnej.

9 PI 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych  wsparcie doradczo-szkoleniowe w obszarze kompetencji zarządczych i branżowo-zawodowych oraz staże i praktyki podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników PES,  wsparcie osób/instytucji przygotowujących się do założenia/pracy/uczestnictwa w podmiotach ekonomii społecznej,  zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne,  rozwój i doskonalenie usług dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej,  tworzenie lokalnych i regionalnych partnerstw na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji,  koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej, w tym monitoring, promocja, edukacja.

10 CT 10 WRPO 2014+ PI 10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego  upowszechnianie edukacji przedszkolnej,  kształcenie kompetencji kreatywnych i przedsiębiorczych na wszystkich szczeblach nauczania oraz wyposażanie placówek wychowania przedszkolnego i edukacyjnych dla tych potrzeb  tworzenie w szkołach i placówkach edukacyjnych warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym TIK.  realizacja programów indywidualizacji nauczania oraz wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  wsparcie uczniów pochodzących z rodzin najuboższych,  zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej w działania profilaktyki rówieśniczej i na rzecz uczniów  wsparcie interdyscyplinarnej współpracy w obszarze edukacji oraz pomocy i integracji społecznej.

11 PI 10.3 Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in.. Poprzez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami  wspieranie uzupełniania lub podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych oraz kluczowych kompetencji osób dorosłych,  tworzenie w szkołach i placówkach szkolnictwa zawodowego warunków do nauczania i uczenia się za pomocą nowoczesnych technologii,  rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego,  programy współpracy szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,  rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach edukacyjnych


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 WRPO 2014+ Interwencja Europejskiego Fundusz Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google