Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ł ód ź, luty 2014r.. W 2013r. na zlecenie g ł ównego Inwestora modernizacji linii kolejowej Ł ód ź – Warszawa, lot B-1 wykonana zosta ł a opinia techniczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ł ód ź, luty 2014r.. W 2013r. na zlecenie g ł ównego Inwestora modernizacji linii kolejowej Ł ód ź – Warszawa, lot B-1 wykonana zosta ł a opinia techniczna."— Zapis prezentacji:

1 Ł ód ź, luty 2014r.

2 W 2013r. na zlecenie g ł ównego Inwestora modernizacji linii kolejowej Ł ód ź – Warszawa, lot B-1 wykonana zosta ł a opinia techniczna o warunkach hydro i geo-technicznych przebudowy linii kolejowej w kontek ś cie anomalii hydrologicznej (soczewki wodnej) w rejonie ul. Niciarnianej w Ł odzi. Opinia sporz ą dzona przez IBDiM zaleca podj ę cie dzia ł a ń umo ż liwiaj ą cych podniesienie niwelety toru, aby unikn ąć zag łę bienia poni ż ej wody gruntowej i proponuje dwa warianty A i B, ze wskazaniem na B, jako bardziej korzystny z punktu za ł o ż e ń technicznych w PFU i dokumentacji geotechnicznej. Wariant A wg powy ż szej Opinii (przej ś cie drog ą pod torami kolejowymi usytuowanymi w poziomie terenu) wymusza zag łę bienie murów oporowych i cz ęś ci tunelowej pod torami w warstw ę wodono ś n ą, co skutkuje konsekwencjami takimi samymi jak przy niwelecie toru zag łę bionej zgodnie z PFU. Technicznie konieczne jest wtedy wykonanie murów oporowych dla wykopu w postaci ś cian szczelinowych, uszczelnienie jego dna, wykonanie zaizolowanej wanny szczelnej. W okresie u ż ytkowania wymagana b ę dzie obs ł uga w postaci odwodnienia wymuszonego dla wód przenikaj ą cych i nap ł ywaj ą cych z powierzchni drogowej. Oczywi ś cie przegrody w postaci ś cian szczelinowych spowoduj ą skutki zwi ą zane z przep ł ywem wód gruntowych. Roboty prowadzone w g łę bokich wykopach mog ą uniemo ż liwi ć komunikacj ę na ul. Niciarnianej. To rozwi ą zanie jest kapita ł och ł onne i czasoch ł onne. Wariant B (przej ś cie drog ą ponad torami kolejowymi,) umo ż liwia wykonanie linii kolejowej, zgodnie z zaleceniami Opinii IBDiM, ponad wodami gruntowymi i unikni ę cie konsekwencji wynikaj ą cych z ich przegrodzenia konstrukcjami oporowymi. Przej ś cie drog ą po konstrukcji wiaduktu lub estakady daje mo ż liwo ść maksymalnie dowolnego dostosowania podpór obiektu do istniej ą cych warunków gruntowych, bez wp ł ywu posadowienia podpór na stosunki wodne panuj ą ce w gruncie, maksymalnego omini ę cia kolizji z techniczn ą infrastruktur ą podziemn ą oraz pozwala na unikni ę cie czasoch ł onnej i kapita ł och ł onnej przebudowy tej infrastruktury. Rozwi ą zanie wg wariantu B umo ż liwia odwodnienie obiektu w sposób tradycyjny, grawitacyjny oraz daj ą cy mo ż liwo ść etapowanie robót bez zamykania ruchu na ul. Niciarnianej. 2

3 3

4 MOCNE STRONYSŁABE STRONY brak ingerencji w dotychczasowe zagospodarowanie terenu brak spełnionych wymagań związanych z funkcjonowaniem Kolei Dużych Prędkości minimalne koszty inwestycyjne – infrastruktura kolejowa, budowa strażnic przejazdowych – koszt ok. 5 mln zł brak spełnionych wskaźników projektu modernizacji linii kolejowej Łódź Fabryczna – bezkolizyjne przejazdy przez linię kolejową brak przepustowości przejazdów – dłuższy czas oczekiwania na przejazd, w tym utrudnienia dla zapewnienia efektywnej obsługi w ramach miejskiej komunikacji zbiorowej zwiększenie emisji spalin - ujemny wpływ na okolicznych mieszkańców wyższe koszty eksploatacyjne i utrzymaniowe strażnic przejazdowych 4

5 5

6 6

7 7 MOCNE STRONYSŁABE STRONY bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową ewentualny dyskomfort dla części lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Niciarnianej 12/14 zwiększenie przepustowości przejazdu brak możliwości bezpośredniego skrętu z ul. Niciarnianej w ul. Józefa zapewnienie pełnej integracji różnych środków transportu – przystanki kolejowe, przystanki miejskiej komunikacji zbiorowej, ścieżki rowerowe, ciągi piesze brak znacznej zajętości terenu – budowa estakady w istniejącym pasie drogowym możliwość uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych oraz wykonania robót budowlanych w 2014/2015r. sfinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych Inwestora – PKP PLK S.A. – koszt ok. 40 mln zł

8 8

9 9

10 10 MOCNE STRONYSŁABE STRONY bezkolizyjny przejazd nad linią kolejowąbrak zapewnienia integracji różnych środków transportu zwiększenie przepustowości przejazdukonieczność zamknięcia przejazdów kolejowych w ciągu ulic Niciarnianej oraz Widzewskiej brak konieczności wyburzeń i przekwaterowań mieszkańców konieczność budowy ciągów pieszych oraz kładek wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych do przystanków kolejowych zlokalizowanych przy ul. Niciarnianej przebieg drogi na pograniczu dwóch parków – możliwa konieczność wycinki kilkunastu drzew ewentualny dyskomfort dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Konstytucyjnej 9 i 11 konieczność partycypacji w kosztach inwestycji ze środków miejskich – koszt ok. 30 mln zł brak możliwości uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych i wykonania robót budowlanych do 2016r.

11 11

12 12 MOCNE STRONYSŁABE STRONY bezkolizyjny przejazd nad linią kolejowąbrak zapewnienia integracji różnych środków transportu zwiększenie przepustowości przejazdu znaczne ograniczenia techniczne związane z ukształtowaniem terenu – znaczne różnice wysokościowe konieczność przebudowy skrzyżowania z ul. Piłsudskiego celem zapewnienia wszystkich relacji skrętnych brak możliwości nawiązania się do zaprojektowanego układu drogowego wokół stadionu Widzewa brak odpowiedniego układu drogowego po północnej stronie od linii kolejowej - zatory drogowe konieczność sfinansowania inwestycji ze środków miejskich – koszt wiaduktu ok. 110 mln zł, koszt tunelu 150 mln zł

13 13

14 14 MOCNE STRONYSŁABE STRONY bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową konieczność dokonania znacznej ilości wywłaszczeń – tereny prywatne zwiększenie przepustowości przejazdu brak zapewnienia bezpośredniego dojazdu do centrum miasta – generator ruchu do północnej części miasta zwiększenie dostępności komunikacyjnej stacji Łódź Widzew oraz dla dzielnic Stoki, Henryków, Podgórze Realizacja budowy wiaduktu oraz przedłużenia ul. Puszkina nie jest alternatywą komunikacyjną dla przejazdu w ciągu ul. Niciarnianej uzgodnione w trakcie modernizacji linii kolejowej miejsca lokalizacji podpór wiaduktu brak możliwości uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych i wykonania robót budowlanych do 2016r. konieczność sfinansowania inwestycji ze środków miejskich – koszt wiaduktu ponad 183 mln zł, plus konieczna budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego

15 15 Dzi ę kujemy za uwag ę.


Pobierz ppt "Ł ód ź, luty 2014r.. W 2013r. na zlecenie g ł ównego Inwestora modernizacji linii kolejowej Ł ód ź – Warszawa, lot B-1 wykonana zosta ł a opinia techniczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google