Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne 25 października 2010 roku Śląski Urząd Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne 25 października 2010 roku Śląski Urząd Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 spotkanie informacyjne 25 października 2010 roku Śląski Urząd Wojewódzki

2 Fundusz Sołecki  Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009r. (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z dnia 25 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 106)

3 PLANOWANIE I UCHWALENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO  rada gminy: uchwała o utworzeniu lub nie funduszu sołeckiego do 31 marca roku przed rokiem budżetowym  wójt: informacja o wysokości środków na sołectwo do 31 lipca roku przed rokiem budżetowym  zebranie wiejskie: wniosek sołectwa o realizację zadań do 30 września przed rokiem budżetowym  rada gminy: uchwała budżetowa do 31 marca roku budżetowego

4 PLANOWANIE I UCHWALENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO : 1 cykl rada gminy zgoda 30 czerwca 2009 r. (normalnie do końca marca) wójt wysokość środków 31 lipca 2009 r. zebranie wiejskie wniosek 30 września 2009 r. rada gminy budżet 31 marca 2010 r. 2010: realizacja przedsięwzięć

5 UCHWALENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO kompetencje organów  Rada gminy: zgoda na fundusz  Wójt: określenie kwot na sołectwo  Zebranie wiejskie: wniosek o realizację przedsięwzięć  Rada gminy: uchwalenie i podwyższenie funduszu

6 WNIOSKOWANIE O ZWROT ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA  do 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków, gmina składa wniosek o zwrot wydatków do wojewody  we wniosku gmina wykazuje wykonane wydatki według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek  zwrot wydatków następuje na rachunek budżetu gminy w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków

7 WNIOSKOWANIE O ZWROT ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA : 1 cykl za 2010 r. wniosek do wojewody 31 maja 2011 r. czerwiec – sierpień 2011 r. weryfikacja wniosków refundacja 31 sierpnia 2011 r.

8 WNIOSEK O REFUNDACJĘ WNIOSEK O ZWROT Z BUDŻETU PAŃSTWA CZĘŚCI WYDATKÓW GMINY WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO za rok ………………. Nazwa gminyAdresat: WOJEWODA ……………………………………. Symbole (wg GUS) WOJ.POWIATGMINATYP GMINY A. Wysokość K b 1) ……………zł B. Wysokość K bk 2) ……………zł C. Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek, jednak nie wyższa niż kwota środków przypadających na sołectwa obliczona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)……………zł D. Wysokość zwrotu obliczona zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim jako procent wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego K b < K bk K b ≤ 1,2 K bk K b > 1,2 K bk 30 % *) 20 % *) 10 % *) E. Kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (kwotę z pkt C należy pomnożyć przez liczbę z pkt D)……………zł *) Niepotrzebne skreślić …………. (główny księgowy/skarbnik) …………. (rok, m-c, dzień) …………. (wójt/burmistrz/prezydent miasta) 1)Należy wpisać kwotę bazową obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o którym mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2)Należy wpisać średnią kwotę bazową w kraju obliczoną na dany rok przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. …………. (nr telefonu)

9 WNIOSEK O REFUNDACJĘ - PRZYKŁAD WNIOSEK O ZWROT Z BUDŻETU PAŃSTWA CZĘŚCI WYDATKÓW GMINY WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO za rok 2010 Nazwa gminy BobrownikiAdresat: WOJEWODA ŚLĄSKI Symbole (wg GUS) WOJ.POWIATGMINATYP GMINY 2401 042 A. Wysokość K b 1) 1 875 zł B. Wysokość K bk 2) 2 312,09 zł C. Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek, jednak nie wyższa niż kwota środków przypadających na sołectwa obliczona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) 150 000 zł D. Wysokość zwrotu obliczona zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim jako procent wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego K b < K bk K b ≤ 1,2 K bk K b > 1,2 K bk 30 % *) 20 % *) 10 % *) E. Kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (kwotę z pkt C należy pomnożyć przez liczbę z pkt D) 45 000 zł *) Niepotrzebne skreślić …………. (główny księgowy/skarbnik) …………. (rok, m-c, dzień) …………. (wójt/burmistrz/prezydent miasta) 1)Należy wpisać kwotę bazową obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o którym mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2)Należy wpisać średnią kwotę bazową w kraju obliczoną na dany rok przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. …………. (nr telefonu)

10 KONTROLA ROZLICZEŃ Zakres kontroli  oryginały faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej  potwierdzenia zapłaty  protokoły odbioru, efekty rzeczowe (jeżeli wystąpią)

11 ŚRODKI FUNDUSZU – CEL WYDATKOWANIA  zadania własne gminy  służące poprawie warunków życia mieszkańców  zgodne ze strategią rozwoju gminy

12 ŚRODKI FUNDUSZU – CEL WYDATKOWANIA (cd.) Ważne: Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej

13 Informacje na temat Funduszu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.administracja.mswia.gov.pl Śląski Urząd Wojewódzki www.katowice.uw.gov.pl Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.funduszesoleckie.pl Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów www.funduszesoleckie.eu

14 KONTAKT: Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice e-mail: be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl tel.: 32 20 77 174; faks: 32 20 77 225

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne 25 października 2010 roku Śląski Urząd Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google