Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach."— Zapis prezentacji:

1 „Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej istnieje możliwość realizacji Programów Aktywności Lokalnej. Program ten został zaplanowany w ramach projektu systemowego „Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji - społeczno-zawodowej w gminie Zabrze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten jest narzędziem służącym aktywizacji społecznej oraz promowaniu działań integrujących społeczność lokalną poprzez działania aktywizacyjne kierowane głównie do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną. Planowany program ma objąć swoim zasięgiem mieszkańców terenu dzielnicy Zabrza – Biskupice. Program Aktywności Lokalnej (PAL) wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych oraz grup społecznych. Wyznacza kierunki wskazanych działań w zakresie poprawy aktywności lokalnej mieszkańców dzielnicy Biskupice. Program Aktywności Lokalnej (PAL) to różnorodne działania na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Mają one na celu udzielenie wsparcia lokalnej społeczności celem zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

3 Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób objętych działaniami PAL oraz ich otoczenia w roku 2009 na terenie miasta Zabrze – dzielnicy Biskupice. Cel główny PAL: Integracja społeczności lokalnej dzielnicy Biskupice. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnicy Biskupice oraz lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz rozwiązywania istotnych dla dzielnicy problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program realizowany będzie na terenie dzielnicy Biskupice, w pomieszczeniach wynajętych przez MOPR na potrzeby PAL przy ul. Bytomskiej 82 oraz w pomieszczeniach MOPR – w salach szkoleniowych i pomieszczeniach biurowych.

4 Opis szczegółowy planowanych działań. 1.Opracowanie mapy zasobów i potrzeb lokalnych. 2.Wynajęcie lokalu na potrzeby PAL z zasobów miasta, opłacenie czynszu. 3.Utworzenie grupy samopomocowej. 4.Przeprowadzenie szkolenia dla liderów i animatorów. 5.Zorganizowanie dnia otwartego PAL. 6.Organizacja spotkań informacyjnych ze specjalistami. 7.Udział w cyklu imprez organizowanych na terenie dzielnicy Biskupice (festyny i spotkania okolicznościowe). 8.Ewaluacja programu.

5 W ramach programu przewiduje się zastosowanie: 1. Środowiskowa praca socjalna – są to działania realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przez pracownika socjalnego mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich r ó l społecznych oraz tworzenie warunk ó w sprzyjających temu celowi. 2. Instrumenty aktywnej integracji – to instrumenty aktywizacyjne: zawodowe, edukacyjne, zdrowotne i społeczne, o kt ó rych mowa w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projekt ó w systemowych Ośrodk ó w Pomocy Społecznej, Powiatowych Centr ó w Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 3. Działania o charakterze środowiskowym – m.in. inicjatywy o charakterze integrującym, obejmujące między innymi analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania, konsultacje, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańc ó w w imprezach i spotkaniach w szczeg ó lności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym. 4. Prace społecznie użyteczne.

6 Działania o charakterze środowiskowym w programie aktywności lokalnej to inicjatywy integracyjne obejmujące: przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych oraz programów środowiskowych, np. spotkania z grupami docelowymi; edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców; organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym; inne instrumenty działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdział 85154), o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział 85153), rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 85311, 85324). Źródło: www.mopr.zabrze.pl

7 Pomieszczenia budynku przy ulicy Bytomskiej 82 będą wykorzystywane do realizacji celów PAL.

8 Dwa pomieszczenia gospodarcze (jedno z aneksem kuchennym) przeznaczone do spotkań osób i ich otoczenia. Będzie istniała możliwość przygotowania np. posiłku na spotkania. W drugim pomieszczeniu gospodarczym przewidziany jest kącik, w którym będzie można np. przerobić ubrania, wyprasować, przechowywać sprzęty niezbędne do podstawowego funkcjonowania gospodarstwa domowego. Część zajęć (np. szkolenia zawodowe) będzie wykonywana przez firmy zewnętrzne.

9

10 Duże pomieszczenie (na lewo od wejścia) będzie przeznaczone na spotkania o charakterze społeczno – edukacyjnym, oraz dla grupy samopomocowej.

11 Mniejsze pomieszczenie (po prawej stronie od wejścia) ma pełnić rolę kącika zabaw dla dzieci osób uczestniczących w spotkaniach.

12 Pomieszczenie pomiędzy kącikiem zabaw a pomieszczeniem gospodarczym z aneksem kuchennym ma pełnić rolę siedziby pracowników socjalnych-konsultantów ds. działań o charakterze środowiskowym w PAL., wyposażone zostanie w meble biurowe oraz komputery; uczestnicy PAL w pomieszczeniu tym będą mogli korzystać z komputera oraz Internetu, który będzie służył im do poszukiwania ofert pracy oraz jako źródło wiedzy niezbędne do zajęć w ramach PAL.

13 DZIĘKUJEMY ANNA HERMAN – LATOS BEATA HAREMSKA „Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "„Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google