Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w roku 2013/2014 dla szkół.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w roku 2013/2014 dla szkół."— Zapis prezentacji:

1 Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w roku 2013/2014 dla szkół

2 poradniapruszkow@op.pl

3 poradniapruszkow.szkolnastrona.pl

4 Diagnoza Psychologiczna Pedagogiczna Logopedyczna

5 Diagnoza w sprawie Ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się Specyficznych trudności w uczeniu się Dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów Określenia niespecyficznych przyczyn trudności w uczeniu się Określenia przyczyn trudności wychowawczych, niewłaściwego zachowania dziecka Określenia przyczyn trudności adaptacyjnych

6 Diagnoza w sprawie Oceny rozwoju psychoruchowego dziecka Oceny gotowości szkolnej Oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych Określenia form pomocy psychologiczno - pedagogicznej

7 Orzecznictwo Zespoły orzekające, w tym jeden orzekający w sprawach autyzmu i Zespołu Aspergera Konsultacje lekarza psychiatry, lekarza internisty

8 Dokumentacja wydawana przez Zespoły Orzekające Poradni  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy  orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowanie przedszkolnego,  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły  orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim  opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej „opiniami”

9 Terapia Terapia indywidualna i grupowa mgr Agnieszka Wierzejska Terapia pedagogiczna mgr Małgorzata Skulska, mgr Beata Podgórska Terapia logopedyczna mgr Janina Tomczyk, mgr Agnieszka Karbowiak

10 pomoc psychologiczno- pedagogiczna Udział w Zespołach działających w placówkach oświatowych, Konsultacje dla nauczycieli, Konsultacje dla nauczycieli prowadzących różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej, Konsultacje dla rodziców

11 Szkolenia, warsztaty dla Rad Pedagogicznych (wybrane przykłady) Pomoc psychologiczno- pedagogiczna Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów? Gotowość szkolna Dostosowanie wymagań edukacyjnych Motywowanie uczniów do nauki Budowanie autorytetu nauczyciela Odpowiedzialność prawna nauczyciela Praca z uczniem zdolnym Jak współpracować z rodzicami

12 Szkolenia, warsztaty dla Rad Pedagogicznych Ocena opisowa Ocenianie kształtujące Jak analizować opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

13 Zajęcia dla uczniów

14 -zajęcia psychoedukacyjne - „Orzeł ja wygrywam, reszka ty przegrywasz – rozwiązywanie konfliktów”, – „Budowanie poczucia własnej wartości”, –„Człowiek jest wielką wartością – o tolerancji”, – „O przemocy słów kilka”, – „Mam prawo do asertywności”, – „Tego chcę, to muszę – cele życiowe”, –„ Budowanie zespołu”, – „ Od radości do złości, czyli co nieco o emocjach”, - „Oswój swój stres”, – „Spalić cegłę – komunikacja niewerbalna”, – „ Poznajmy się – zajęcia integracyjne”, – „Co by się działo, gdyby pająk nie umiał płakać – rozwijamy kreatywność”

15 -zajęcia psychoedukacyjne – „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych” – „Profilaktyka uzależnień od korzystania z komputera i Internetu” - „ Zły dotyk” – zajęcia profilaktyczno – wychowawcze - „Moja seksualność” – zajęcia warsztatowe - „Agresja w nas i wokół nas” – zajęcia profilaktyczno – wychowawcze - „Normy społeczne i wyrażanie emocji w konstruktywny sposób” – zajęcia interwencyjno- wychowawcze - „Relaksacja – radzenie sobie ze stresem” – „ Zajęcia z komunikacji interpersonalnej”

16 Techniki uczenia się Prowadząca: mgr Elżbieta Rosińska

17 Ruch rozwijający W. Sherborn’e Prowadzący : mgr Monika Gromadzińska – Miszczak mgr Sandra Murawska Mgr Emilia Parys- Jarawka

18 Informacje organizacyjne Zajęcia trwają przez 10 tygodni, 1x tyg. przez 45 min. Prowadzące: Sandra Murawska – pedagog, Emilia Parys – Jarawka – psycholog zapisy odbywają się telefonicznie: 22 758 68 29 Zajęcia rozpoczniemy po zebraniu się grupy. Zainteresowanych zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną. Prosimy odpowiednio przygotować się do zajęć: będziemy pracować w strojach swobodnych, bez obuwia (w skarpetach lub najlepiej na bosaka). Proszę zabrać ze sobą domowy koc. Kameralna grupa max. do 6 dzieci + opiekun Dla kogo? Dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na spotkania zapraszamy mamę albo tatę albo oboje rodziców wraz z dzieckiem.

19 Muzykoterapia Prowadzący: mgr Monika Gromadzińska - Miszczak

20 Twórcze myślenie Prowadzący: mgr Monika Gromadzińska - Miszczak

21 PLATFORMA BADAŃ ZMYSŁÓW Realizatorzy: mgr Janina Tomczyk – logopeda 21

22 Badania przesiewowe dotyczące mowy dzieci rozpoczynających naukę w szkole Prowadzący : mgr Janina Tomczyk mgr Agnieszka Karbowiak

23 EEG-Biofeedback 23 Realizatorzy: mgr Anna Podrażka- psycholog

24 Zajęcia dla małych dzieci i dla dzieci o specjalnych potzrebach edukacyjnych 24 Realizatorzy: mgr Monika Gromadzińska- Miszczak – oligofrenopedagog mgr Sandra Murawska- pedagog mgr Janina Tomczyk- logopeda mgr Agnieszka Karbowiak- logopeda

25 Art Terapia Prowadzący: mgr Magdalena Jedlińska- psycholog mgr Dominika Wołek- psycholog

26 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszkowie zaprasza uczniów z klas V-VI którzy: - mają trudności w relacjach interpersonalnych, - przejawiają trudności w kontroli złości, - wykazują tendencje do siłowego rozwiązywania problemów na TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI. Spotkania będą się odbywały przez 10 tygodni (poniedziałki 15.00 -15.45 oraz czwartki 16.00-17.30). Start: październik 2013r. prowadzące: Magdalena Jedlińska i Dominika Wołek

27 Praca z uczniem zagrożonym uzależnieniem Prowadzący : Monika Kiczyńska- pedagog Piotr Hryniewicz- psycholog

28 Praca z uczniem z problemami emocjonalnymi Prowadzący : Monika Kiczyńska- pedagog Piotr Hryniewicz- psycholog

29 Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z klas IV – VI szkoły podstawowej Spotkania odbywać się będą cyklicznie – każdy poniedziałek godzina 15.00 przez cały rok szkolny 2013/2014. Prowadzący: mgr Monika Kiczyńska-Cieślak, mgr Piotr Hryniewicz

30 Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży gimnazjalnej w wieku 14 – 16 lat z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, chcących poprawić relację z innymi ludźmi, lepiej radzić sobie z emocjami, problemami. Spotkania odbywać się będą cyklicznie– każdy poniedziałek 16.30 – 18.00 przez cały rok szkolny 2013/2014. Prowadzący:mgr Monika Kiczyńska-Cieślak, mgr Piotr Hryniewicz

31 Zajęcia grupowe o charakterze treningowym dla dzieci mających trudności z nieśmiałością, nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych z klas IV – VI szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywały się przez I semestr 2013/2014 w każdy piątek w godzinach 15-16. Start w październiku. Prowadzące: mgr Monika Kiczyńska – Cieślak i mgr Dominika Wołek

32 Zajęcia indywidualne w Sali Doświadczania Świata (SNOEZELEN)

33 - Założeniem Sali Doświadczania Świata jest przebywanie w pomieszczeniu, w którym poddawani jesteśmy stymulacji zmysłów za pomocą całej gamy bodźców; -Stwarza ona doskonałe warunki pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności; - Wzbogaca doświadczenia, - Zapewnia miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji; Prowadzące: Monika Gromadzińska- Miszczak Sandra Murawska

34 Warsztaty komunikacji interpersonalnej dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych … dla uczniów, którzy chcą nauczyć się jak skutecznie porozumiewać się, przekazywać myśli i podawać wiadomości. W programie warsztatów :  prawidłowa wymowa  mowa ciała  aktywne słuchanie  bariery komunikacyjne  autoprezentacja i budowanie wizerunku  sposoby na stres w czasie wystąpień  wskazówki jak skutecznie przygotować się do egzaminów ustnych i prezentacji maturalnej. Spotkania w małej grupie, w poniedziałki, w godz. 16:30 – 17:30, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2. Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne: 22 758 68 29 do prowadzących zajęcia: Janiny Tomczyk (logopeda) lub Elżbiety Rosińskiej (psycholog). Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia w I semestrze od października. Druga grupa w II semestrze.

35 Zajęcia dla rodziców

36 Szkolenia, warsztaty dla rodziców (wybrane przykłady) Gotowość szkolna Przygotowanie dziecka do przedszkola Pierwsze dni mojego dziecka w przedszkolu, w szkole Jak motywować dziecko do samodzielnej nauki Kary i nagrody Problemy wieku dorastania Co robić, aby zapobiegać zachowaniom trudnym u mojego dziecka?

37 Warsztaty i spotkania grupowe dla rodziców - Psychoedukacja rodziców i wychowawców ( tzw. pogadanki na terenie placówek) Tematy: Gotowość szkolna Jak motywować dzieci do samodzielnej nauki w domu? Kary i nagrody- konsekwentne postępowanie Jak przygotować dziecko do pierwszych dni w przedszkolu? Jak zapobiegać wystąpieniu zachowań trudnych? Problemy integracji

38 „WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW” na podstawie programu opracowanego przez dr Artura Kołakowskiego, dr Martę Jerzak, dr Agnieszkę Pisula (Warszawa 2009r.) Szkolenie adresowane jest do rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, impulsywnych, z trudnościami w koncentracji uwagi (grupa 12 osób). Start w Październiku 2013; cykl 13 spotkań. prowadzące: mgr Monika Kiczyńska – Cieślak i mgr Anna Podrażka

39 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Realizatorzy: mgr Małgorzata Skulska- pedagog mgr Anna Podrażka- psycholog 39

40 „SZKOŁA DLA RODZICÓW” Warsztaty opracowane w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu ”Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” „Szkoła dla rodziców” zakłada około 30 godzin zajęć. Jest to cykl cotygodniowych 10 spotkań trwających ok. 3 godziny (nieodpłatnie). Liczba uczestników nie przekracza 15 osób Prowadzący: psycholog Anna Podrażka, pedagog Małgorzata Skulska

41 W roku szkolnym 2013/14 zajęcia będą prowadzone w drugim semestrze, w poniedziałki w godz. 16-19. Osobami prowadzącymi będą:  mgr Anna Podrażka - psycholog  mgr Małgorzata Skulska - pedagog

42

43

44

45 Interwencje kryzysowe w placówkach Dyżury interwencyjne w Poradni

46 Porady i konsultacje


Pobierz ppt "Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w roku 2013/2014 dla szkół."

Podobne prezentacje


Reklamy Google