Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 6 grudnia 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 6 grudnia 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 6 grudnia 2007r.

2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi Współpraca ma na celu podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych poprzez lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych powiatowi. Realizacja zadań umacnia pozycję organizacji.

3 Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 1. Zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych:  powierzenie wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji  wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji 2. Konsultowanie listy zadań priorytetowych na kolejny rok budżetowy. 3. Publikowanie na witrynie internetowej Powiatu ważnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych oraz możliwości pozyskania środków budżetowych i pozabudżetowych na ich realizację. 4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

4 Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 5. Organizowanie co najmniej raz w roku forum organizacji pozarządowych. 6. Promocja działalności organizacji pozarządowych uczestniczących w realizacji programu. 7. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. 8. Zamieszczanie na witrynie internetowej Powiatu informacji o aktualnej bazie organizacji pozarządowych oraz informacji o zadaniach realizowanych przez organizacje.

5 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Forum Organizacji Samorządowych – odbyło się 13 listopada 2007r. Program: 1. Rola organizacji samorządowych w życiu społeczno- gospodarczym. 2. Warunki prawne działania organizacji pozarządowych. 3. Finansowanie działania organizacji pozarządowych. 4. Promocja projektów organizacji pozarządowych. 5. Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych. 6. Wybór przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu udział wzięły 42 organizacje.

6 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Strona internetowa - informacje Aktualne informacje o współpracy znajdują się na stronie internetowej www.powiat.krakow.plwww.powiat.krakow.pl zakładka „współpraca z organizacjami pozarządowymi” Opublikowane są tam m.in. informacje dotyczące: 1.Bazy zarejestrowanych organizacji pozarządowych w latach 1999-2007. 2.Liczby organizacji z podziałem na rodzaj prowadzonej działalności. 3.Mapy aktywności. 4.Bazy zarejestrowanych organizacji pozarządowych z podziałem na organizacje aktywne i nieaktywne.

7 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Strona internetowa - informacje 5.Wykazu stowarzyszeń mających siedzibę na terenie gminy. 6.Otwartego konkursu ofert. 7.Powiatowego Biuletynu Funduszy Strukturalnych.

8 Liczba organizacji pozarządowych z podziałem na rodzaj działalności

9 Baza zarejestrowanych organizacji pozarządowych z podziałem na organizacje aktywne i nieaktywne

10 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Konsultowanie listy zadań priorytetowych na rok 2008 1.Konsultacje w dniach 14-15 listopada 2007r. 2.Wypracowanie nowych obszarów współpracy na rok 2008. 3.Pozytywna opinia projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

11 Współpraca z organizacjami pozarządowymi UCHWAŁA Nr XII/106/07 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

12 Obszary współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku 1. Ochrona i promocja zdrowia. 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 5. Ratownictwo i ochrona ludności.

13 Obszary współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku 1. Ochrona i promocja zdrowia. 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 5. Ratownictwo i ochrona ludności. 6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w punkcie 1-6.

14 Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 1. Podejmowanie działań promujących terapię oraz zdrowy styl życia 2. Upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych 3. Realizacja programów zdrowotnych

15 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych 1. Ogłoszenie konkursu z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. 2. Rozpatrzenie ofert przez Komisję. 3. Wybór i udzielenie podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie dotacji w formie wsparcia.

16 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych Rok Programy zdrowotne w zł Dotacje dla organizacji pozarządowych Razem 200149 0005 80054 800 200250 00010 35060 350 200367 86215 90084 762 200475 86219 50095 362 2005125 95027 500153 450 2006154 50030 500185 000 2007190 00036 500226 500 Razem713 174146 050860 224

17 Współpraca z organizacjami pozarządowymi Nazwa zadaniaOferent (Wnioskodawca) Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej Powiatu Krakowskiego Krzeszowicki Ośrodek Kultury Plenerowe Warsztaty Arteterapii Powiatu Krakowskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie W 2007 roku ramach współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Krakowie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizowanych zadań publicznych przez Powiat Krakowski w dziedzinie ochrony promocji zdrowia, przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 36 500 zł.

18 Od 2000 roku na terenie zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Owczarach organizowane są Plenerowe W arsztaty Arteterapii dla osób niepełnosprawnych. Organizatorem Warsztatów jest Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach. Warsztaty zyskały rangę Plenerowych Warsztatów Arteterapii Powiatu Krakowskiego. Celem realizowanym podczas trwania projektu jest praktyczne przedstawienie form i technik terapeutycznych stosowanych w terapii schorzeń układu nerwowego. Arteterapia to jedna z podstawowych terapii stosowanych dla osiągnięcia polepszenia stanu zdrowia. Równocześnie działania obliczone są na budowanie właściwego podejścia do promowania zdrowego trybu życia poprzez integrację. Adresaci projektu: mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Powiatu Krakowskiego, instruktorzy terapii zajęciowej wymienionych ośrodków, rodziny osób niepełnosprawnych, środowisko lokalne, młodzież szkoln a. Projekt został zrealizowany we wrześniu 2007r. Plenerowe Warsztaty Arteterapii Powiatu Krakowskiego

19 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

20 Głównym celem zgłoszonego do realizacji projektu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Poprzez aktywne uczestnictwo mieszkańców DPS w artystycznych zajęciach terapeutycznych pobudza się ich wiarę we własne siły oraz społeczną przydatność. Pokazanie szerszemu ogółowi osiągnięć artystycznych ludzi niepełnosprawnych służy szeroko rozumianej integracji i przełamywaniu barier społecznych. Projekt został zrealizowany 18 października 2007 r. przez Krzeszowicki Ośrodek Kultury w Krzeszowicach. Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej Powiatu Krakowskiego

21 Szósty Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej Powiatu Krakowskiego – Krzeszowice 2007

22 Projekt realizowany jest przez Polski Czerwony Krzyż. Celem nadrzędnym realizacji zadania jest propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży i osób dorosłych oraz upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa a także bezpiecznego zachowania się i zdrowego stylu życia. Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia składają się z pięciu etapów: 1. Zawody w udzielaniu pierwszej pomocy dla szkół gimnazjalnych i p onadgimnazjalnych, test kompetencyjny, pokazy sprzętu ratowniczego. Zawody odbyły się w Krzeszowicach na terenie parku Potockich i Liceum Ogólnokształcącego w dniu 12 maja 2007 r. 2. S potkanie krwiodawców z okazji Międzynarodowego Dnia Krwiodawcy. Impreza odbyła się 10 czerwca br. w Krzeszowickim Ośrodku Kultury. W jej ramach przeprowadzono akcję poboru krwi. Wręczono odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi Pierwszego Stopnia” i podziękowania dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Wpisem do Księgi Zasłużonych Honorowych Krwiodawców dla Powiatu Krakowskiego uhonorowano 8 osób. Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia

23 3. K ursy pierwszej pomocy dla nauczycieli. Szkolenia odbyły się na przełomie września i października 2007 r. 4. P lenerowa impreza promująca zdrowie (bezpłatne badania profilaktyczne), pierwszą pomoc i krwiodawstwo. Impreza pod hasłem „Dzień dla Zdrowia” została zorganizowana 8 września 2007 r. w gminie Jerzmanowic e-Przeginia. Zamiarem jest organizowanie takiej imprezy co roku w innej gminie Powiatu. W dniu 8 września przypada również Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. 5. Powiatowy konkurs wiedzy o Czerwonym Krzyżu, honorowym krwiodawstwie i pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. K onkurs odbył się w dniu 25 października w Starostwie Powiatowym w Krakowie z udziałem zespołów ze szkół podstawowych z Michałowic, Zelczyny i Libertowa a także gimnazjum z Michałowic, Skawiny, Kamienia i Mogilan. Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia

24

25

26 Projekt realizowany przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie w Kielcach skierowany jest do dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych, rodzin ubogich wielodzietnych, niezaradnych życiowo, rozbitych, dysfunkcyjnych, gdzie przemoc i alkohol są na porządku dziennym. Głównym celem programu jest: kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozwijanie i odkrywanie umiejętności i zdolności wśród uczestników, rozwijanie zainteresowań kulturalnych, twórczego myślenia i działania, kształtowanie postaw społecznego zaangażowania, promowanie zdrowia publicznego i fizycznego, przekazanie zagadnień z zakresu uzależnień, przemocy, uczenie mówienia „nie” wobec narkotyków, alkoholu i innych używek. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Powiatu Krakowskiego połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy.

27 Program jest realizowany w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Grodzisku koło Skały w sześciu terminach: 1)2.06.2007 r. – Dzień Dziecka, 2)18.08 – 31.08.2007 r. – Kolonie letnie połączone z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień i przemocy, 3)06.10.2007 r. – Pożegnanie Jesieni, 4)24.11.2007 r. – Zabawa Andrzejkowa, 5)08.12.2007 r. – Zabawa Mikołajkowa, 6)15.12.2007 r. – Wieczór wigilijno-opłatkowy. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Powiatu Krakowskiego połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy.

28 Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy

29 Dziękujemy za uwagę Współpraca z organizacjami pozarządowymi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Pobierz ppt "Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 6 grudnia 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google