Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 6 grudnia 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 6 grudnia 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 6 grudnia 2007r.

2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi Współpraca ma na celu podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych poprzez lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych powiatowi. Realizacja zadań umacnia pozycję organizacji.

3 Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 1. Zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych:  powierzenie wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji  wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji 2. Konsultowanie listy zadań priorytetowych na kolejny rok budżetowy. 3. Publikowanie na witrynie internetowej Powiatu ważnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych oraz możliwości pozyskania środków budżetowych i pozabudżetowych na ich realizację. 4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

4 Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 5. Organizowanie co najmniej raz w roku forum organizacji pozarządowych. 6. Promocja działalności organizacji pozarządowych uczestniczących w realizacji programu. 7. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. 8. Zamieszczanie na witrynie internetowej Powiatu informacji o aktualnej bazie organizacji pozarządowych oraz informacji o zadaniach realizowanych przez organizacje.

5 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Forum Organizacji Samorządowych – odbyło się 13 listopada 2007r. Program: 1. Rola organizacji samorządowych w życiu społeczno- gospodarczym. 2. Warunki prawne działania organizacji pozarządowych. 3. Finansowanie działania organizacji pozarządowych. 4. Promocja projektów organizacji pozarządowych. 5. Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych. 6. Wybór przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu udział wzięły 42 organizacje.

6 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Strona internetowa - informacje Aktualne informacje o współpracy znajdują się na stronie internetowej zakładka „współpraca z organizacjami pozarządowymi” Opublikowane są tam m.in. informacje dotyczące: 1.Bazy zarejestrowanych organizacji pozarządowych w latach Liczby organizacji z podziałem na rodzaj prowadzonej działalności. 3.Mapy aktywności. 4.Bazy zarejestrowanych organizacji pozarządowych z podziałem na organizacje aktywne i nieaktywne.

7 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Strona internetowa - informacje 5.Wykazu stowarzyszeń mających siedzibę na terenie gminy. 6.Otwartego konkursu ofert. 7.Powiatowego Biuletynu Funduszy Strukturalnych.

8 Liczba organizacji pozarządowych z podziałem na rodzaj działalności

9 Baza zarejestrowanych organizacji pozarządowych z podziałem na organizacje aktywne i nieaktywne

10 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Konsultowanie listy zadań priorytetowych na rok Konsultacje w dniach listopada 2007r. 2.Wypracowanie nowych obszarów współpracy na rok Pozytywna opinia projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

11 Współpraca z organizacjami pozarządowymi UCHWAŁA Nr XII/106/07 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

12 Obszary współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku 1. Ochrona i promocja zdrowia. 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 5. Ratownictwo i ochrona ludności.

13 Obszary współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku 1. Ochrona i promocja zdrowia. 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 5. Ratownictwo i ochrona ludności. 6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w punkcie 1-6.

14 Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 1. Podejmowanie działań promujących terapię oraz zdrowy styl życia 2. Upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych 3. Realizacja programów zdrowotnych

15 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych 1. Ogłoszenie konkursu z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. 2. Rozpatrzenie ofert przez Komisję. 3. Wybór i udzielenie podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie dotacji w formie wsparcia.

16 Wybrane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi Zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych Rok Programy zdrowotne w zł Dotacje dla organizacji pozarządowych Razem Razem

17 Współpraca z organizacjami pozarządowymi Nazwa zadaniaOferent (Wnioskodawca) Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej Powiatu Krakowskiego Krzeszowicki Ośrodek Kultury Plenerowe Warsztaty Arteterapii Powiatu Krakowskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie W 2007 roku ramach współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Krakowie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizowanych zadań publicznych przez Powiat Krakowski w dziedzinie ochrony promocji zdrowia, przeznaczył na ten cel dotację w wysokości zł.

18 Od 2000 roku na terenie zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Owczarach organizowane są Plenerowe W arsztaty Arteterapii dla osób niepełnosprawnych. Organizatorem Warsztatów jest Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach. Warsztaty zyskały rangę Plenerowych Warsztatów Arteterapii Powiatu Krakowskiego. Celem realizowanym podczas trwania projektu jest praktyczne przedstawienie form i technik terapeutycznych stosowanych w terapii schorzeń układu nerwowego. Arteterapia to jedna z podstawowych terapii stosowanych dla osiągnięcia polepszenia stanu zdrowia. Równocześnie działania obliczone są na budowanie właściwego podejścia do promowania zdrowego trybu życia poprzez integrację. Adresaci projektu: mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Powiatu Krakowskiego, instruktorzy terapii zajęciowej wymienionych ośrodków, rodziny osób niepełnosprawnych, środowisko lokalne, młodzież szkoln a. Projekt został zrealizowany we wrześniu 2007r. Plenerowe Warsztaty Arteterapii Powiatu Krakowskiego

19 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

20 Głównym celem zgłoszonego do realizacji projektu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Poprzez aktywne uczestnictwo mieszkańców DPS w artystycznych zajęciach terapeutycznych pobudza się ich wiarę we własne siły oraz społeczną przydatność. Pokazanie szerszemu ogółowi osiągnięć artystycznych ludzi niepełnosprawnych służy szeroko rozumianej integracji i przełamywaniu barier społecznych. Projekt został zrealizowany 18 października 2007 r. przez Krzeszowicki Ośrodek Kultury w Krzeszowicach. Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej Powiatu Krakowskiego

21 Szósty Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej Powiatu Krakowskiego – Krzeszowice 2007

22 Projekt realizowany jest przez Polski Czerwony Krzyż. Celem nadrzędnym realizacji zadania jest propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży i osób dorosłych oraz upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa a także bezpiecznego zachowania się i zdrowego stylu życia. Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia składają się z pięciu etapów: 1. Zawody w udzielaniu pierwszej pomocy dla szkół gimnazjalnych i p onadgimnazjalnych, test kompetencyjny, pokazy sprzętu ratowniczego. Zawody odbyły się w Krzeszowicach na terenie parku Potockich i Liceum Ogólnokształcącego w dniu 12 maja 2007 r. 2. S potkanie krwiodawców z okazji Międzynarodowego Dnia Krwiodawcy. Impreza odbyła się 10 czerwca br. w Krzeszowickim Ośrodku Kultury. W jej ramach przeprowadzono akcję poboru krwi. Wręczono odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi Pierwszego Stopnia” i podziękowania dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Wpisem do Księgi Zasłużonych Honorowych Krwiodawców dla Powiatu Krakowskiego uhonorowano 8 osób. Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia

23 3. K ursy pierwszej pomocy dla nauczycieli. Szkolenia odbyły się na przełomie września i października 2007 r. 4. P lenerowa impreza promująca zdrowie (bezpłatne badania profilaktyczne), pierwszą pomoc i krwiodawstwo. Impreza pod hasłem „Dzień dla Zdrowia” została zorganizowana 8 września 2007 r. w gminie Jerzmanowic e-Przeginia. Zamiarem jest organizowanie takiej imprezy co roku w innej gminie Powiatu. W dniu 8 września przypada również Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. 5. Powiatowy konkurs wiedzy o Czerwonym Krzyżu, honorowym krwiodawstwie i pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. K onkurs odbył się w dniu 25 października w Starostwie Powiatowym w Krakowie z udziałem zespołów ze szkół podstawowych z Michałowic, Zelczyny i Libertowa a także gimnazjum z Michałowic, Skawiny, Kamienia i Mogilan. Powiatowe Dni Pierwszej Pomocy, Krwiodawstwa i Zdrowia

24

25

26 Projekt realizowany przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie w Kielcach skierowany jest do dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych, rodzin ubogich wielodzietnych, niezaradnych życiowo, rozbitych, dysfunkcyjnych, gdzie przemoc i alkohol są na porządku dziennym. Głównym celem programu jest: kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozwijanie i odkrywanie umiejętności i zdolności wśród uczestników, rozwijanie zainteresowań kulturalnych, twórczego myślenia i działania, kształtowanie postaw społecznego zaangażowania, promowanie zdrowia publicznego i fizycznego, przekazanie zagadnień z zakresu uzależnień, przemocy, uczenie mówienia „nie” wobec narkotyków, alkoholu i innych używek. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Powiatu Krakowskiego połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy.

27 Program jest realizowany w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Grodzisku koło Skały w sześciu terminach: 1) r. – Dzień Dziecka, 2)18.08 – r. – Kolonie letnie połączone z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień i przemocy, 3) r. – Pożegnanie Jesieni, 4) r. – Zabawa Andrzejkowa, 5) r. – Zabawa Mikołajkowa, 6) r. – Wieczór wigilijno-opłatkowy. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Powiatu Krakowskiego połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy.

28 Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączony z profilaktycznymi działaniami z zakresu uzależnień i przemocy

29 Dziękujemy za uwagę Współpraca z organizacjami pozarządowymi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Pobierz ppt "Współpraca samorządu z sektorem organizacji pozarządowych Kraków, 6 grudnia 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google