Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miernictwo przemysłowe 4 Organizacja i zarządzanie w procesie wytwarzania aparatury pomiarowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miernictwo przemysłowe 4 Organizacja i zarządzanie w procesie wytwarzania aparatury pomiarowej."— Zapis prezentacji:

1 Miernictwo przemysłowe 4 Organizacja i zarządzanie w procesie wytwarzania aparatury pomiarowej

2 1.Zródła środków na inwestycje, 2.Ocena zwrotu i inwestycji 3.Dobór kadry 4.Postępowanie przy zakładaniu własnej firmy 5.Biznes plan, opis przedsięwzięcia, analiza rynku, analiza finansowa, analiza rynku, wybór formy prawnej, akt notarialny zarejestrowania spółki, zasady zwoływania Zgromadzeń. członków spółki, projekt planu budżetu, 6.Ryzyko inwestycyjne, Zagadnienia:

3 1. Gęślicki R., Atrakcyjność ekonomiczna, 2. Jędrzejewska K.,Krok po kroku do własnej firmy 3. Wzór aktu notarialnego z założenia spółki 4. Wzór dokumentów do zwołania walnego zgromadzenia wspólników 5. Gęślicki R., Ryzyko inwestycyjne, LITERATURA

4 1.Zródła środków na inwestycje Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminoweMajątek trwały Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Majątek obrotowy: zapasy, należności i roszczenia papiery wartościowe przeznaczone do obrotu środki pieniężneMajątek obrotowy: zapasy, należności i roszczenia papiery wartościowe przeznaczone do obrotu środki pieniężne Środki zewnętrzne: fundusze bezzwrotne pomocowe (celowe, strukturalne), kredyty (pomocowe, Bankowe)Środki zewnętrzne: fundusze bezzwrotne pomocowe (celowe, strukturalne), kredyty (pomocowe, Bankowe)

5 2.Ocena zwrotu inwestycji Analiza rynku: (15%) Podmioty działające w branży,główni konkurenci, strategia marketingowa: Analiza finansowa: (30%)

6 2.Ocena zwrotu inwestycji Wskaźnik Rentowności Sprzedaży Netto mierzy zyskowność firmy po uwzględnieniu wszystkich wydatków, czyli tą część przychodów, która zmienia się na zysk Wartość wskaźnika RSN z przedziału od 5 % do 15 % może oznaczać, że firma będzie znajdowała się w fazie przejściowej Wskaźnik Rentowności Kapitału Własnego (ang. ROE – return of equity) odzwierciedla efekty działalności firmy w przeliczeniu na jednostkę zaangażowanego kapitału. Wartość wskaźnika ROE powyżej 15 % może być potwierdzeniem, że firma prawidłowo gospodaruje posiadanymi zasobami. Dynamika Zysku Netto to relacja zysku netto danego roku do zysku netto roku poprzedniego. Dynamika pozwala ocenić możliwości rozwojowe firmy w przyszłości. Wskaźnik Rotacji Aktywów (ang. AT – Assets Turnover) pokazuje, ile razy firma jest w stanie obrócić posiadanym przez siebie majątkiem. Wskaźnik Rotacji Majątku Trwałego obrazuje stopień efektywności wykorzystania środków trwałych w firmie. wskaźniki zarządzania długiem (wypłacalności długoterminowej) do których należą wskaźniki: ogólnego zadłużenia, pokrycia obsługi długu i zdolności spłaty odsetek.

7 3.Dobór kadry Porządek wg studentów myślenie strategiczne umiejętność rozwiązywania problemów kreatywność umiejętność negocjacji umiejętność wykorzyst. teorii w praktyce łatwość przystosow. do nowych sytuacji operatywność umiejętność pracy w zespole realizacja złożonych celów opanowanie w sytuacjach stresowych niezależność działania zdolności analityczne zorientowanie na wyniki i jakość myślenie w kategoriach globalnych zdolność do podejmowania ryzyka umiejętność samooceny systematyczność asertywność umiejętność przemawiania publicznego zaufanie do własnych osądów zdolności przywódcze Porządek wg studentów systematyczność umiejętność rozwiązywania problemów łatwość przystosow. do nowych sytuacji opanowanie w sytuacjach stresowych operatywność umiejętność pracy w zespole realizacja złożonych celów umiejętność wykorzyst. teorii w praktyce zorientowanie na wyniki i jakość myślenie strategiczne zdolności analityczne kreatywność umiejętność negocjacji niezależność działania umiejętność samooceny zdolność do podejmowania ryzyka umiejętność przekazywania wiedzy zaufanie do własnych osądów asertywność myślenie w kategoriach globalnych zdolności przywódcze umiejętność przemawiania publicznego

8 3.Dobór kadry Porządek wg studentów praktyki zagraniczne współpraca z lokalnymi pracodawcami studia za granica zapraszanie wykładowców z zagranicy Targi Pracy na uczelniach projekty badawcze z udziałem studentów wspólne projekty międzynarodowe dodatkowe seminaria przedmiotowe współpraca z uczelniami w kraju konferencje Porządek wg pracodawców współpraca z lokalnymi pracodawcami praktyki zagraniczne studia za granicą projekty badawcze z udziałem studentów dodatkowe seminaria przedmiotowe Targi Pracy na uczelniach współpraca z uczelniami w kraju zapraszanie wykładowców z zagranicy konferencje wspólne projekty między narodowe

9 Gdzie warto pracować?

10 4.Postępowanie przy zakładaniu własnej firmy Krok pierwszy-gmina lub sąd, czyli adres: firma.gov.pl i wypełnienia na niej formularza CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). czyli adres: firma.gov.pl Jeżeli zakładamy spółkę, to trzeba najpierw spisać umowę spółki Krok drugi-minister Na wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej trzeba mieć koncesje, licencje lub zezwolenie Podczas rejestracji internetowej uzyskujemy jednocześnie z urzędu statystycznego REGON oraz -NIP Krok drugi –bank Nie uda się prowadzić działalności gospodarczej bez rachunku bankowego Krok trzeci – VAT Trzeba pamiętać o rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług. Krok czwarty– podatek dochodowy Krok piąty– kasa fiskalna Krok szósty – ZUS i fundusze Krok siódmy – lokal Krok ósmy – podatek środowisko Krok dziewiąty – wymogi sanitarne Sanepid Krok dziesiąty – Inspekcja pracy PIP Krok jedenasty – straż pożarna Krok dwunasty - pieczątka

11 Koszty w firmie www.inkubatory.pl Dla przychodu miesięcznego 1500zł. (1518zł) Składki obowiązkowe na ubezpieczenie społeczne wyniosą: Ubezpieczenie emerytalne : 19,52% podstawy – 296,34 zł Ubezpieczenia rentowe: 13,0% podstawy – 197,35 zł Ubezpieczenia wypadkowe: od 0,9-3,6% - 25,81 zł Dodatkowo składka na fundusz pracy wyniesie 2,45% od podstawy, czyli 37,19 zł. W takim przypadku należy jeszcze opłacić co miesiąc składkę w wysokości 2,45% od podstawy, czyli 32,76. Pozostaje składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 8,75% od podstawy, - 166,66zł z tym, że od podatku dochodowego można odliczyć część odpowiadającą 7,75% od podstawy. Przy tak niskich dochodach powstaje jednak pytanie, czy będzie od czego odliczyć. Na razie liczymy składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jej podstawą za miesiące od 06 do 08/03 wynosi 1689,63(75% przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach z wypłatami zysku w poprzednim kwartale). Składka zdrowotna wyniesie 135,17 zł (z czego 130,95 to 7,75% od podstawy). A więc od 1500 zł należy odjąć kwoty: 296,34+197,35+25,81+37,19+32,76=589,45 zł, oraz 135,17. Pozostaje więc 775,38 zł. Z tej kwoty należy opłacić konto bankowe i przelewy na rachunek ZUS i ewentualnie US- myślę, że miesięcznie jest to minimum 30 zł (kwoty uzależnione są od opłat stosowanych przez banki). Podstawa = 12*1500-(12*589,45)-(12*30)=10566,6 zł Podatek wg skali: 1621,80 Ubezpieczenie zdrowotne, o które można pomniejszyć podatek do zapłaty: 12*130,95=1571,40 zł Do zapłaty pozostanie więc 50 zł podatku dochodowego (teoretycznie – trudno sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której osoba prowadząca działalność nie będzie dysponować kosztami w wysokości ok.300 zł rocznie-to spowoduje „zanik” podatku). Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu, zakładając 8,5% stawkę podatku wyliczenia przedstawia się następująco: Podatek do zapłaty wyniesie: (12*1500-12*526,19)*8,5%=993,29 zł Ponieważ kwota ubezpieczenia zdrowotnego się zmieni, faktycznie podatek do zapłaty nie wystąpi. Można więc uznać, że w obydwu przypadkach (opodatkowanie zryczałtowane i na zasadach ogólnych) podatnikowi pozostanie ok.:700zł miesięcznie na rękę.

12 5.Biznes plan, Cele: Biznesu i sprawy finansowe Misja: upowszechnianie nowych osiągnięć Lepsze wykształcenie Firma: Forma własności Historia Firmy: Siedziba firmy: Produkt: Produkty l usługi: Analiza rynku: (15%) Struktura organizacyjna: (15%) Analiza finansowa: (30%) Bilans: Aktywa – odzwierciedlają składniki majątkowe firmy, które służą do generowania zysku Pasywa - równowartość aktywów, wyrażają źródła pochodzenia (finansowania) majątku. Bilans BILANS - AKTYWA Majątek Trwały 0,00 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 II. Rzeczowy majątek trwały 0,00 0,00 0,00 III. Finansowy majątek trwały 0,00 0,00 0,00 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 B Majątek obrotowy 0.00 0,00 0,00 I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 II. Należności i roszczenia 0,00 0,00 0,00 III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 0,00 IV Środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 C Rozliczenia miedzy okresowe 0,00 0,00 0,00 Suma Aktywów 0,000,000,00 BILANS - PASYWA A Kapitał ( fundusz) własny 0,00 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego ( - ) 0,00 0,00 0,00 III. Kapitał ( fundusz ) zapasowy 0,00 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy zaktualiz. wyceny 0,00 0,00 0,00 V. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe 0.00 0.00 0.00 VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 1. Zysk (+ ) 0,00 0,00 0,00 2. Strata (-) 0,00 0,00 0,00

13 5.Biznes plan, VII. Wynik finansowy roku obrotowego 0,00 0,00 1. Zysk netto ( + ) 0,00 0.00 0,00 2. Strata ( - ) 0,00 0,00 0,00 3 Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obr. 0,00 0,00 0.00 VIII. Fundusz wydzielony 0.00 0,00 0.00 B Rezerwy 0,000,000,00 C Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,000,00 D. Zobowiązania krótko term. i fund. specjalne 0,00 I. Zobowiązania krótkoterminowo 0,00 0,00 0,00 II Fundusze Specjalne 0.00 0,00 0,00 E Rozliczenia miedzy okresowe i przychody przyszłych okresów 0,00 Suma Pasywów 0.00 0,00 0.00 Rachunek wyników (zysków i strat); Rachunek wyników (zysków i strat): Przychody - Koszty = Zysk netto Rachunek przepływów pieniężnych: Cash flow - różnic między wpływami (ze sprzedaży ) a wydatkami (nakładami kapitałowymi oraz wydatkami bieżącymi Analiza wskaźnikowa: WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ: A 1. Wskaźnik płynności bieżącej A 2. Wskaźnik płynności szybkiej WSKAŹNIKI ZADUŻENIA B 1. Wskaźnik zadłużenia aktywów B 2. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego B3 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego B 4. Wskaźnik pokrycia obsługi długu WSK.AŻN1KI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCl) C l. Wskaźnik rentowności brutto C2. Wskaźnik rentowności netto: C 3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego: D. WSKAŹNIKI OPERACYJNOSCI (SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA) D 1. Wskaźnik rotacji należności D 2. Wskaźnik cyklu należności D 3. Wskaźnik rotacji zobowiązań D 4. Wskaźnik cyklu zobowiązań Analiza ryzyka: (30%) Zakończenie i załączniki: (5%) Wybrane formy prawne spółek Spółka cywilna Najprostsza forma organizacyjna Spółka jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (może być spółką jednoosobową) Spółka akcyjna Fundacja

14 5.Biznes plan, Wypis AKT NOTARIALNY Dnia 6 lipca.................................................................................................................................. tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku (06.07.1996)........................................... w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 9 przede mną asesorem notarialnym...................................................................................................................................zastępcą notariusza...................stawił się:.................................................................................... 1. Pan..............syn................................................................................................ pod numerem.../...........którego tożsamość ustaliłam na.podstawie dowodu osobistego.................................................... AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ §1. Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje................................................. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.................................................. §2. 1. Firma Spółki brzmi:”A..-AR”- Spółka z ograniczoną............................................................. odpowiedzialnością....................................................................................................................... 2.Spółka może używać firmy w skróconej w brzmieniu:”A-AR”................................................ -spółka zoo.................................................................................................................................... §3. Siedzibą spółki jest Rzeszów........................................................................................................ §4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony...................................................................................... §5. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności: 1/produkcyjnej i handlowej w zakresie: wydawniczym, elementów wyposażenia wnętrz, materiałów poligraficznych, materiałów i urządzeń fotograficznych, filmowych, elektronicznych, farmaceutycznych, reklamowych;..................................................................... 2/usługowej w zakresie: elektronicznym, wykonania projektów architektonicznych, usług poligraficznych, wydawniczych, fotograficznych i filmowych, dokonywania tłumaczeń z języków obcych, prowadzenia księgowości oraz działalności szkoleniowej, reklamowej, marketingowo-consultingowej, pośrednictwa obrotu nieruchomościami.....................................

15 5.Biznes plan, §6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4. 000,000(cztery tysiące) złotych i dzieli się na 40(czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100,00(sto) złotych każdy....... Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje jedyny wspólnik Pan..............pokrywając je gotówką................................................................................. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział................................................................... Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 400.000,00...................................................................... (czterysta tysięcy) złotych nie stanowi zmiany aktu.............................................................. założycielskiego spółki........................................................................................................... §7. Wspólnik może być zobowiązany do dokonania dopłat w wysokości................................... Nie większej niż stukrotna wartość objętych przez niego udziałów....................................... §8. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy........................................................ §9. 1.Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd................................................. 2. Zarząd Spółki jest jednoosobowy....................................................................................... §10. Pan Witold Opaliński oświadczył, że akt niniejszy stanowi................................................... Jednocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników Spółki z.............................. ograniczoną odpowiedzialnością „A-AR” z siedzibą w Rzeszowie....................................... Jedyny Wspólnik podjął uchwałę o wyborze Witolda Opalińskiego na................................ Członka Zarządu w/w Spółki.................................................................................................. §11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie................................... Przepisy kodeksu handlowego................................................................................................

16 5.Biznes plan, §12 Koszty zawarcia niniejszej umowy i wszelkie opłaty z nią związane.................................. Ponosi Pan Witold Opański................................................................................................. §13. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Wspólnikowi oraz Spółce w.................................. dowolnej ilości........................................................................................................................ §14. Pobrałam opłaty...................................................................................................................... -opłatę skarbową z § 69 rozporządzenia Ministra Finansów........................................... z dnia 9 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej............................................... (Dz.U.Nr 136 poz.705 z póżniejszymi zmianami)......................................................... w kwocie złotych...................................................................................................80,00 -tytułem taksy notarialnej, stosowania do §§ 1,2,6 i 10................................................... Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991............................ Roku (Dz.U.Nr 33 poz. 146 z póżniejszymi zmianami)................................................ kwotę złotych......................................................................................................170,00 -podatku VAT nie pobrałam stosownie do § 74 Rozporządzenia.................................... Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie.......................................... wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i................................................ usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 154, poz. 797).......................................... Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Na oryginale aktu własnoręczne podpisy strony i asesora notarialnego REPERTORIUM A Nr.5312/96 Wypis ten wydano dla “ A-AR” Sp zoo Pobrałam tytułem taksy notarialnej – stosownie do § 12 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r.(Dz.U.Nr 33 poz.146 z pomniejszymi zmianami) kwotę złotych : 3,00 Rzeszów, dnia 6 lipca 1996 roku.

17 5.Biznes plan, Rzeszów, dnia 200x-0x-0x Zarząd Spółki Rzeszowskiej Dyrekcji Inwestycji z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie § 4 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników które odbędzie się w dniu xx kwietnia 200xr. o godz. 12:00 w pokoju nr 1......................................................”Sp. zoo” przy ulicy Grunwaldzkiej xxa pok.1 w Rzeszowie. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu zysków i strat za 2001 r. 5.Przedstawienie sprawozdania ustępującej Rady Nadzorczej. 6.Udzielenia władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków. 7.Przedstawienie stanu prawnego z procesów prowadzonych z..........................???? 8.Powołanie Rady Nadzorczej. 9.zatwierdzenie planu działalności Spółki na 2002 r. 10.Wolne wnioski. 11.zakończenie obrad.

18 5.Biznes plan, Rzeszów, dnia 2002-04-02 Sprawozdanie finansowo-ekonomiczne Rzeszowskiej Dyrekcji Inwestycyjnej Sp. z o.o w Rzeszowie z okres 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Rzeszowska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. w Rzeszowie została zawiązana aktem notarialnym w dniu ……….. r. Wpisu do rejestru w Sadzie Rejonowym dokonano ……………. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi......zł i dzieli się na 160 niepodzielnych udziałów po....zł każdy. Kapitał ten wniesiony został w formie pieniężnej i w postaci aportu. W formie gotówkowej wniesiono 96 udziałów po...... zł tj. na łączną kwotę... zł. Forma aportu obejmowała wniesienie środków trwałych i wyposażenia biura na kwotę.... zł. Udziały w spółce są zbywalne, a pierwszeństwo w ich nabyciu mają wspólnicy, w następnej kolejności pracownicy Spółki. W przypadku braku nabywców Wśród udziałowców lub pracowników, nabywcą może być inna osoba za zgodą Zarządu Spółki i Wspólników. Władzami Spółki są: -Zarząd Spółki -Rada Nadzorcza -Zgromadzenie Wspólników Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółką. Reprezentuje on Spółkę na zewnątrz, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Zobowiązania zaciągają i oświadczenia w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu lub jej członek Zarządu i prokurent Zarządu. Zarząd Spółki jest dwuosobowy w skład którego wchodzi Prezes i Zastępca Prezesa. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Jednego członka rady Nadzorczej Wyznacza..............................?? pozostałych członków Rady wybiera Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Na dzień 31 grudnia 2001 r. Spółka zatrudniała 17 osób.

19 5.Biznes plan, W strukturze Spółki wyodrębniony jest jeden Zespół Realizacyjny zajmujący się przygotowaniem i prowadzeniem zadań inwestycyjnych. W Zespole tym zatrudnieni są pracownicy z uprawnieniami budowlanymi pełniący funkcje inspektorów nadzoru we wszystkich wymaganych branżach związanych z budownictwem oraz specjaliści zajmujący się przygotowaniem inwestycji do realizacji. Trzon Spółki stanowi kadra inżynieryjno – techniczna w ilości 13 osób. Pozostali pracownicy to osoby posiadające wykształcenie ekonomiczne. 1.Dochody i Spółki. Głównym żródłem dochodów Spółki za 2001 r. były odpłatności za pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji.......................................................................................................................... Planowane dochody ujęte w projekcie planu na 2001 r. miały wynosić 619 412,-zł /netto – bez podatku VAT/. Zrealizowano dochody w wysokości 835 827,50 zł netto/bez podatku VAT/, które w stosunku do planowanych wzrosło 35%. Poniższe zestawienie ujmuje szczegółowe dochody Spółki za pełnione usługi. 2001 r..............Rzeszów - 813 319,20 zł Społeczny Komitet Budowlany - 7 291,00 zł Sprzedaż dok. przetargowych - 8 053,05 zł Przychody z operacji finans./odset.bank/ - 7 164,25 zł OGÓŁEM 835 827,50 zł Analizując dochody uzyskane w 2001 r. należy stwierdzić, że w porównaniu do 2001 r. były one wyższe o ok. 10%. Dochody te pochodziły przede wszystkim z odpłatności od inwestycji realizowanych na rzecz................................... i stanowiły 98,0% tych należności.

20 5.Biznes plan, 1.Wydatki Spółki. Koszty działalności Spółki za 2010 r. wyniosły łącznie 833 271,53 zł Kształtowanie się kosztów w porównaniu do roku ubiegłego ujmuje załączone zestawienie: 2009 r. 2010 r. Płace 413 463,13 zł 443 919,06 zł Składki ZUS z listy płac 89 259,08 zł 102 174,02 zł Umowy-zlecenia/bezosob.fund.płac/ 50 102,88 zł 46 780,35 zł Składki ZUS finans.przez. pracod. 95 159,60 zł 116 498,10 zł Fundusz świadczeń socjalnych 9 770,07 zł 10 261,66 zł Koszty niematerialne/opłaty skarbowe/ 2 696,80 zł 9 475,40 zł Delegacje i bilety MPK 7 699,67 zł 9 628,89 zł Materiały biurowe i zakupy drobn.sprzętu 17 476,17 zł 14 299,91 zł Opłaty za energię elektr. i gaz 4 511,99 zł 4 943,53 zł Czynsz 24 194,28 zł 28 173,43 zł Opłaty telefoniczne 9 648,69 zł 11 877,02 zł Opłaty pocztowe i radiowe 1 261,60 zł 1 732,25 zł Naprawa i konserwacja sprzętu, remont 5 548,91 zł 5 162,39 zł Prenumerata czasopism i publ.aktów prawn. 3 925,72 zł 5 882,94 zł Szkolenie pracowników - zł 3 229,82 zł Pozostałe koszty/ogłosz.itp./ 7 961,30 zł 6 660,78 zł Amortyzacja 12 933,59 zł 3 092,92 zł Pozostałe koszty operac./komornik/ - - 9 487,56 zł OGÓŁEM 755 613,47 zł 833 271,53 zł 3 Analiza realizacji dochodów i wydatków Spółki. W 2001 r. odnotowano wzrost dochodów Spółki w stosunku do planowanych o 216 415,50 zł. Zwiększenie to było wynikiem wprowadzenia przez inwestora........................... dodatkowych nakładów na realizacje zadań inwestycyjnych a w szczególności zapewnienie realizacji środków uzyskanych z budżetu centralnego na budowę

21 5.Biznes plan, Główną pozycję kosztów Spółki stanowią płace, które w 2010 r. bez składek ZUS wyniosły 443 919,06 zł i stanowiły 53,11% osiągniętych przychodów. Na ubezpieczenia społeczne tj. emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez pracowników wydatkowano kwotę 102 174,12 zł. Składki ZUS finansowane przez pracodawcę wyniosły 116 498,10 zł. Łącznie składki ZUS wyniosły 218 672,12 zł i stanowiły 26,16% uzyskanych przychodów. Koszty dodatkowe związane z płacami przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 10 261,66 zł. W strukturze kosztów poza płacami główną pozycje kosztów w 2010 r. stanowiły: czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, który w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł o 14,12%, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za energię elektryczną i gaz, rozmowy telefoniczne, naprawa i konserwacja sprzętu, prenumeraty czasopism i aktów prawnych oraz koszty związane z prowadzeniem procesów sądowych /ZUS/. Na przestrzeni ostatnich kilku lat nie prowadziliśmy żadnych remontów pomieszczeń biurowych. W 2010 r. nie dokonaliśmy zakupu środków trwałych za wyjątkiem drukarki o wartości 700 zł. W 2010 r. rachunek zysków i strat przedstawiał się następująco w tys. zł: 1.Przychody - 828,7 tys. zł 2.Wydatki /koszty działalności/ - 823,8 tys. zł 3.Zysk ze sprzedaży - 4,9 tys. zł 4.Pozostałe przychody operac. - 7,0 tys. zł 5.Przychody finansowe /odsetki/ - 0,2 tys. zł 6.Pozostałe koszty - 9,5 tys. zł 7.Zysk na działaln. operac./poz 3+4-6/ - 2,4 tys. zł 8.Zysk na działaln. gosp./7+5/ - 2,6 tys. zł 9.zysk brutto - 2,6 tys. zł 10.Obowiązkowe obciązenia wyniku finans. podatek dochod. od osób prywatnych - 3,4 tys. zł 11.Strata netto - 0,8 tys. zł Straty w wysokości 816,21 zł planuje się pokryć z funduszu rezerwowego i zapasowego Spółki.

22 5.Biznes plan, 4. Zestawienie bilansu. Aktywa OtwarcieZamknięcieRóżnica majątek trwały10 018,147 674,22- 2 343,92 majątek obrotowy613 792,1791 512,92- 522 279,25 Razem623 810,3199 187,14- 524 623,17 Pasywa OtwarcieZamknięcieRóżnica Fundusze32 888,5332 072,33- 816,20 zobowiązania krótkoterminowe 590 921,7867 114,81- 523 806,97 Razem623 810,3199 187,14- 524 623,17 Analizując Aktywa i Pasywa bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. należy stwierdzić, że w porównaniu do 2009 r. nastąpi spadek majątku obrotowego w wyniku zwrotu funduszy gwarancyjnych wniesionych przez wykonawców zadań inwestycyjnych które zostały zastąpione gwarancjami bankowymi. Wartość majątku trwałego Spółki po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych wynosi 7 674,22 zł. Zestawienie bilansu.

23 5.Biznes plan, 4. Zestawienie bilansu. Aktywa Pasywa PROJEKT PLANU Dochodów i wydatków na 2012 r. 1. Przewidywane koszty utrzymania /wydatki/. Koszty poniesione Plan w 2011 r. na 2012 r. Płace pracowników a/ wynagrodzenie brutto zawierające premię przy założeniu 17 etatów - 443 919,06 zł 306 000,- zł b/ składki ZUS z listy płac - 102 174,02 zł 57 253,- zł c/ składki ZUS finans. Przez pracodawcę - 116 498,10 zł 62 455,- zł d/ bezosobowy fundusz płac/umowy –zlecenia - 46 780,35 zł 35 000,- zł e/ odprawy i nagrody jubileuszowe - - 4 000,- zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Odpis roczny wg Ustawy z 4.03.1994 r. (Dz.U. nr 43 poz.163 i nr 19/95 poz.94). – 10 261,66 zł 11 196,- zł Razem 719 633,19 zł 475 904,- zł 3. Koszty stałe. a/ czynsz - 28 173,43 zł 30 000,- zł b/ opłaty za energie elektr. i gaz - 4943,53 zł 5 200,- zł c/ opłaty telefoniczne - 11 877,02 zł 12 500,- zł d/ opłaty pocztowe i abonam. radiowe - 1 723,75 zł 1 900,- zł e/ delegacje służbowe i bilety MPK - 9 628,89 zł 4 000,- zł f/ koszty niematerialne/opłaty skarb.itp./ - 9 475,40 zł 10 000,- zł g/ naprawa i konserwacja sprzętu - 5 162,39 zł 6 000,- zł h/ materiały biurowe, drobny sprzęt - 14 299,91 zł 12 000,- zł i/ prenumerata czasopism i publ. prawn. - 5 882,94 zł 6 000,- zł j/ szkolenia pracowników - 3 229,82 zł - k/ amortyzacja - 3 092,92 zł 3 000,- zł l/ pozostałe koszty/ogłosz.itp./ - 16 148,34 zł 6 283,- zł Razem 11 638,34 zł 96 883,- zł OGÓŁEM WYDATKI 833 271,53 zł 572 787,- zł

24 5.Biznes plan, 4. Zestawienie bilansu. Aktywa Pasywa Lp. Nazwa zadaniaPlan na 200 brutto Plan na 200 netto Wsk. odpł. % Odpł. netto 2011 Odpł. brutto 2011 12345678 1.200 000153 8624,0%6 1547 508 2.12601130 50093 0353,6%3 3494 086 3.19002450 000394 1423,4%13 40116 349 4.30007003,0%00 5.3050150 00044 5043,5%1 5581 900 6.32601003,8%00 7.32604003,0%00 8.32606150 000133 5113,5%4 6735 701 suma 11 812 2179 520 938,17 255 435,14311 630,87

25 Fundusze

26

27


Pobierz ppt "Miernictwo przemysłowe 4 Organizacja i zarządzanie w procesie wytwarzania aparatury pomiarowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google