Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty badawcze dla panelu HS (nauki humanistyczne) Anna Kowalcze-Pawlik Kraków 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty badawcze dla panelu HS (nauki humanistyczne) Anna Kowalcze-Pawlik Kraków 2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekty badawcze dla panelu HS (nauki humanistyczne) Anna Kowalcze-Pawlik Kraków 2013

2 Źródła finansowania wniosków Narodowe Centrum Nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Fundacja Nauki Polskiej fundusze europejskie (w tym również za pośrednictwem NCN)

3 Narodowe Centrum Nauki BADANIA PODSTAWOWE „oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktach, bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.”

4 https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do Znaczenie definicji – podstawowe kryterium oceny wniosku: Uzasadnienie spełniania przez projekt badawczy kryterium badań podstawowych (w języku polskim, maks. 2500 znaków ze spacjami) Formuła wpiswana we wniosku: „projekt spełnia kryteria stawiane badaniom podstawowym, zgodne z definicją zawartą w Ustawie z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.”

5 Konkursy Narodowego Centrum Nauki Podstawa procesu kwalifikacji i oceny projektów: podział na 25 paneli dziedzinowych w ramach trzech głównych działów: HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli)

6 A P A R A T U R A Koszt pojedynczego aparatu naukowo- badawczego nie może przekroczyć: 150.000 zł w grupie HS do 30% wys. wnioskowanych środków na realizację w projektach PRELUDIUM

7 KOSZTY POŚREDNIE We wszystkich wnioskach naliczane są koszty pośrednie. Maksimum ustalone przez NCN to 30%

8 Wersje językowe wniosków Wniosek: skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego: -Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron standardowego maszynopisu w języku polskim -Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron maszynopisu -NOWOŚĆ: bez względu na panele dyscyplin szczegółowy opis w języku angielskim

9 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW Przy ocenie merytorycznej wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się przede wszystkim: spełnianie kryterium badań podstawowych osiągnięcia naukowe kierownika/zespołu wykonawców projektu ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę (nie dotyczy wniosków złożonych w konkursie PRELUDIUM) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji nowatorski charakter projektu

10 Konkursy NCN OPUS (p, d) PRELUDIUM (p) SONATA (p/d) SONATA BIS (d) HARMONIA (d) MAESTRO (d) ETIUDA (p) SYMFONIA (d+p) FUGA: STAŻE PODOKTORSKIE NCN (p) p-początkujący, d-doświadczony

11 OPUS: projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów Kto może składać wnioski? Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Realizować projekt mogą osoby indywidualne lub zespoły badawcze

12 PRELUDIUM: projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową Kto może składać wnioski? Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

13 Wysokość finansowania nie może przekraczać: 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. Nie wymaga się otwartego przewodu doktorskiego

14 SONATA: projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora Kto może składać wnioski? Osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora czyt. osoby, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Wysokość finansowania nie powinna przekraczać 500 tys. zł na cały okres finansowania*; *zob. zmiany wprowadzone na lutowym posiedzeniu Rady NCN: m.in. skrócenie okresu realizacji projektu od 12 do 36 miesięcy

15 SONATA BIS: projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem Kto może składać wnioski? osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy. wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy;

16 HARMONIA: projekty badawcze, realizowane w ramach współpracy międzynarodowej Kto może składać wnioski? Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane: –w ramach współpracy międzynarodowej z partnerem z zagranicznej instytucji naukowej; –w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej;

17 MAESTRO: projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kto może składać wnioski? Wnioski o finansowanie mogą składać doświadczeni naukowcy.

18 Doświadczony naukowiec: osoba z co najmniej stopniem doktora, która w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem stworzyła dorobek: –co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, –realizacja co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, –spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów: była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej, opublikowała co najmniej jedną monografię, wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych, zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie, jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii, ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

19 Do konkursu kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale: 500 tys. zł – 3 mln zł (dla HS)

20 ETIUDA na stypendia doktorskie Kto może składać wnioski? osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski w polskich jednostkach Naukowych ORAZ osoby, które zobowiążą się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca 2013 r. (Etiuda 1)

21 SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce Kierownikiem międzydziedzinowego projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

22 FUGA: finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Kto może składać wnioski? –osoby fizyczne, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej; –osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu na finansowanie stażu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy; –wnioski mogą składać również osoby, w przypadku których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia określonego w wytycznych dla danej edycji

23 JPI Cultural Heritage Increasing understanding of cultural values,valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage). Kto może składać wnioski? Każdy naukowiec zatrudniony w polskiej jednostce naukowej. Czas trwania projektów nie może przekroczyć 36 miesięcy. Termin składania wniosków upływa 5 kwietnia 2013 r. http://www.jpi-culturalheritage.eu/jhep-joint-pilot-call/

24 Zalecenia Rady NCN w sprawie wynagrodzeń w grantach NCN Miesięczne wynagrodzenie brutto osób zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy: dla profesora – do 9 tys. zł dla doktora habilitowanego – do 7 tys. zł dla doktora – do 5 tys. zł Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego np. na podstawie umów cywilnoprawnych dla doktoranta – do 3 tys. zł dla studenta – do 1 tys. zł

25 HARMONOGRAM NCN Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków OPUS15 marca 15 września 15 czerwca 15 grudnia PRELUDIUM15 marca 15 września 15 czerwca 15 grudnia SONATA15 marca 15 września 15 czerwca 15 grudnia SONATA BIS15 czerwca15 września HARMONIA15 czerwca15 września MAESTRO15 czerwca15 września ETIUDA15 grudnia15 marca 2014 SYMFONIA15 grudnia15 marca 2014 FUGA15 grudnia15 marca 2014

26 Ograniczenia W konkursach: PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS kierownicy projektów badawczych przyjętych do finansowania nie mogą ponownie aplikować o finansowanie w tym samym typie konkursu W konkursach ogłoszonych w danej edycji można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku W każdym konkursie w grupie wniosków niezakwalifikowanych do II etapu co najmniej 20% projektów zostaje pozbawionych możliwości ubiegania się o finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu.

27 Ogłoszenia o konkursach: www.ncn.gov.pl www.ncn.gov.pl Na stronie internetowej znajduje się również zakładka FAQ.

28 Dział Badań Naukowych UJ http://www.uj.edu.pl/nauka/badania- programy-krajowe/komunikatyhttp://www.uj.edu.pl/nauka/badania- programy-krajowe/komunikaty Termin wewnętrzny: na ok. 10 dni przed terminem NCN

29 Kontakt: E-mail: kowalcze.pawlik@gmail.comkowalcze.pawlik@gmail.com anna.kowalcze-pawlik@uj.edu.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekty badawcze dla panelu HS (nauki humanistyczne) Anna Kowalcze-Pawlik Kraków 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google