Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ PROJEKT mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ PROJEKT mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ PROJEKT mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz

2 PIERWSZA GODZINA 1.Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązany jest do przeprowadzenia z każdą grupą trzech godzin zajęć dydaktycznych (planowanych w harmonogramie zajęć) oraz konsultacji ; 23.04; Celem pierwszej godziny zajęć (19.03.) dydaktycznych jest omówienie zakresu merytorycznego projektu oraz przekazanie studentom informacji na temat: a) metodyki pracy nad danym projektem, b) zasad prowadzenia konsultacji, c) zasad oceny projektu.

3 PIERWSZA GODZINA  krótkie omówienie metodyki realizacji projektu przyjętego dla danego obszaru,  omówienie zasad i form konsultacji,  określenie ramowego zakresu problematyki projektu,  omówienie głównych czynników wpływających na ocenę,  omówienie formalnych aspektów (np. struktury dokumentacji).

4 DRUGA GODZINA –  Celem drugiej godziny zajęć dydaktycznych jest dokonanie weryfikacji oraz zaakceptowanie (lub nie) przedstawionych przez studentów planów merytorycznych projektu, w tym bibliografii

5 DRUGA GODZINA  PLAN MERYTORYCZNY PROJEKTU:  analiza problematyki i zdefiniowanie problemu stanowiącego podstawę realizacji projektu (postawienie pytania, na które student poszukuje odpowiedzi realizując projekt),  określenie zakresu i celu projektu,  określenie tematu projektu,  spis literatury stanowiący podstawę do opracowania planu merytorycznego (w czasie realizacji projektu literatura ta powinna zostać rozbudowana, a jej końcowa wersja przedstawiona w spisie literatury sprawozdania końcowego).

6 TRZECIA GODZINA –  Celem trzeciej godziny zajęć dydaktycznych jest przeprowadzenie zaliczenia projektu.  Prezentacja/obrona projektu powinna odbyć się na forum grupy projektowej. Celem prezentacji projektu jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień.

7 KRYTERIA ZALICZENIA PROJEKTU  Konsultacje na AFD – każdy student po dwa postyTERMINY:  Do pierwszy post na AFD z tematem projektu. Po jego akceptacji przez prowadzącego student zamieszcza kolejny post.  Do drugi post – plan merytoryczny projektu (wymogi patrz: slajd nr 5).  Na zajęciach w dniu prowadzący będzie każdemu akceptował lub wprowadzał zmiany w planie uprzednio przesłanym na AFD.  Projekt gotowy należy przesłać do dnia (adres:  Zajęcia trzecie – zaliczenie projektu – publiczne wystąpienie na forum grupy.

8  treść referatu  ocena umiejętności samodzielnej pracy  sumienność, terminowość  zgodność treści projektu z jego tytułem  sposób wnioskowania  zachowanie wymaganej struktury pracy Składowe zaliczenia projektu:

9 WYMAGANIA EDYTORSKIE:  Numeracja stron – automatyczna. Pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa i od niej należy zacząć numerowanie, ale nie umieszczać na niej numeru strony.  Automatyczny spis treści.  Czcionka tekstu – Times New Roman, rozmiar 12 pkt., grubość normalna.  Odstępy między wierszami – 1,5 (interlinia).  Tekst justowany obustronnie.

10 WYMAGANIA EDYTORSKIE:  Automatyczne dzielenie wyrazów.  Wyliczenia w tekście –automatyczne wypunktowanie lub numerowanie.  Marginesy 2,5 cm.  Korzystać z książek, czasopism, rzetelnych stron internetowych  Objętość projektu: około 10 stron tekstu Wymagania edytorskie: Wymagania edytorskie:

11 UKŁAD PROJEKTU:  Strona 1 - strona tytułowa pracy (nie numerujemy jej – patrz WZÓR)  Strona 2 - spis treści  Strona 3 - wprowadzenie wprowadzenie w zagadnienie cel pracy, jej zakres, hipotezy badawcze krótkie przedstawienie struktury pracy

12  Kolejne strony - Część główna pracy. Podzielona na rozdziały/podrozdziały, które mają tytuły!  Zakończenie - podsumowanie, - ocena stopnia zrealizowania celu pracy, - własne wnioski.  Literatura. - wszystkie źródła wykorzystane w pracy.  Kolejna strona - Streszczenie – do 5 zdań.  Załączniki (nieobowiązkowo).

13 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTÓW  Międzynarodowe prawo humanitarne.  Status ludności cywilnej i służb ratowniczych w strefie działań wojennych.  Status uchodźcy.  Rola administracji publicznej i samorządowej w zakresie ochrony ludności przed, w trakcie i po wystąpieniu zagrożenia (w tym pomoc socjalna i psychologiczna, wsparcie prawne i odszkodowawcze).  Ruch Preppersów.  Powszechny dostęp do broni a bezpieczeństwo cywilów.

14  Wydawnictwo zwarte, np.: Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s  Artykuł w pracy zbiorowej, np.: Pucek Z., Kultura w refleksji socjologicznej, [w:] Z. Krawczyk, Z.K. Sowa (red.), Socjologia w Polsce, Wyd. WSP, Rzeszów 1998, s  Artykuł w czasopiśmie, np.: Wierzchoń S.T., Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s PRZYPISY

15  Przypisy do stron www: Przypis prosty (konieczne jest podanie daty użycia strony), np.: Przypis do dokumentu bez nazwy, z witryny, np.: z dnia , s. 15. Przypis do dokumentu z nazwą, z witryny, np.: Kozak M.W., Regiony w Polsce, [z:] z dnia , s. 15.

16 CYTATY W PRACY:

17  Pozycje w bibliografii układamy alfabetycznie z podziałem na:  wydawnictwa zwarte (książki)  czasopisma  źródła internetowe BIBLIOGRAFIA:

18  Wydawnictwa zwarte:  Bierzanek R., Morze otwarte ze stanowiska prawa międzynarodowego PWN, Warszawa  Furmaga L., Wójcicki J., Mały słownik morski, Mitel International Ltd, Gdynia  Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Wydawnictwo TRIO, Warszawa  Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo morza, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa  Mickiewicz P., Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław  Misztal K. (red.), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk  Artykuły w czasopismach:  Bogalecka M., Bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego, „Zarządzanie i Finanse”, nr 3/2012.  Wardin K., Współczesne piractwo morskie zagrożeniem dla międzynarodowego transportu morskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej,” ROK XLX NR 3 (178)  Najważniejsze pozycje z netografii:  Łuczkowska M., Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia transportu morskiego, [z:] gospodarka/item/download/76398_5012aeeeab9c075ddb9929e4249c0a0a  Semrau J., Transport morski: podejście strategiczne, [z:]   BIBLIOGRAFIA – PRZYKŁAD:

19 PRZYKŁAD PROJEKTU  Przykładowy projekt na stronie pracowniczej


Pobierz ppt "OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ PROJEKT mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google