Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA WEBQUEST’U Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA WEBQUEST’U Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA WEBQUEST’U Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL

2 BehawioryzmKonstruktywizm EKLEKTYZM pedagogiczny Każda z koncepcji posługuje się celami, treściami nauczania i wymaganiami, jednak uzyskiwane efekty są różne. Spektrum teorii pedagogicznych (Modele przetwarzania informacji)

3 Jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie TI w procesie dydaktycznym. METODA WEBQUEST Stworzył ją w roku 1995 Bernie Dodge – Profesor Uniwersity of Eductional Technology z San Diego w oparciu o założenia konstruktywizmu. Celem WebQuest jest nauczenie efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych świata (Sieci).

4 Metoda nauczania nakierowana na wyszukiwanie, w której większość lub całość informacji pozyskiwana jest w sposób interaktywny i pochodzi z zasobów internetowych, opcjonalnie uzupełniana jest telekonferencjami i materiałami podręcznymi. METODA WEBQUEST Posiada określoną strukturę: Temat (top) Wprowadzenie (introduction) Zadania (task) Proces grupowy (process) Źródła (resources) Ewaluacja (evaluation) Konkluzja (conclusion) http://webquest.furgol.org/

5 1.Porozumiewanie się w języku ojczystym 2.Porozumiewanie się w językach obcych 3.Kompetencje matematyczne i kompetencje naukowo- techniczne a nie budowa komputera! To nie jest dla informatyka 4.Kompetencje „informatyczne”: (praca, rozrywka, komunikacja i uczestnictwo w sieciach współpracy, uczenia się, badań, wspieranie kreatywności i innowacji) a nie budowa komputera! To nie jest dla informatyka. 5.Umiejętność uczenia się (zdolność konsekwentnego i trwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się indywidualnie i w grupie, świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb, kluczowy czynnik – motywacja i wiara we własne możliwości) 6.Kompetencje społeczne i obywatelskie 7.Inicjatywność i przedsiębiorczość 8.Świadomość i ekspresja kulturalna KOMPETENCJE KLUCZOWE (Strategia Lizbońska) T S I

6 Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: 1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych; 3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; PODSTAWA PROGRAMOWA Kształcenia Ogólnego

7 Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 7) umiejętność pracy zespołowej. PODSTAWA PROGRAMOWA Kształcenia Ogólnego

8 za: prof. St. Kwiatkowski: Tworzenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym WYSZUKIWANIE INFORMACJI INTERNALIZACJA WIEDZY ŚWIADOME POSŁUGIWANIE SIĘ (UŻYWANIE) WIEDZĄ KREATYWNOŚĆ SELEKCJA INFORMACJI B. DODGE REMIKSOWAŁ WQ UŻYWAJĄC TAKSONOMII BLOOM’A wiedza zrozumienie zastosowanie analiza synteza ewaluacja

9 WIEDZA (zapamiętanie materiału) ZASTOSOWANIE (umiejętność korzystania z materiału) ZASTOSOWANIE (umiejętność korzystania z materiału) ANALIZA (rozumienie formy i treści w podziale na części) ANALIZA (rozumienie formy i treści w podziale na części) SYNTEZA (tworzenie nowej całości) SYNTEZA (tworzenie nowej całości) ZROZUMIENIE (rozumienie znaczenia materiału) TAKSONOMIE CELÓW ewaluacja (ocena wartości materiału) ewaluacja (ocena wartości materiału) POZNAWCZE (intelektualne) POZIOMKATEGORIA IWIADOMOŚCI A. Zapamiętanie wiadomości B. Zrozumienie wiadomości (wyjaśnienie) II UMIEJĘTNOŚCI C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych B. Bloom B. Niemierko

10 TAKSONOMIA BLOOM’a Wiedza: układanie, definiowanie, powielanie, etykietowanie, tworzenie listy, zapamiętywanie, nazywanie, order, identyfikowanie, wiązanie, przypominanie (sobie), powtarzanie, odtwarzanie stanu. Zrozumienie: klasyfikowanie, opisywanie, dyskutowanie, objaśnianie, wyrażanie, identyfikowanie, wskazywanie, lokalizowanie, rozpoznawanie, raportowanie, odtwarzanie, rewizja, selekcja, przetłumaczanie, Wnioskowanie: stosowanie, dokonywanie wyboru, demonstrowanie, dramatize, ilustrowanie, interpretowanie, operate, practice, planowanie, szkicowanie, rozwiązywanie, używanie, write. Analiza: analizowanie, ocenianie, szacowanie, obliczanie, kategoryzowanie, porównywanie, kontrastowanie, krytykowanie, różnicowanie, rozróżnianie, wyróżnianie, badanie, eksperymentowanie, stawianie pytań, testowanie. Synteza: arranżowanie, assemble, gromadzenie, grupowanie, komponowanie, konstruowanie, tworzenie, projektowanie, rozwijanie, formułowanie, zarządzanie, organizowanie, planowanie, przygotowywanie, proponowanie, set up, write. Ewaluacja: argumentowanie, wycenianie, ocenianie, przyporządkowywanie, choose, compare, obrona, estymowanie, ewaluowanie, osądzanie, prrzewidywanie, szacowanie, wartościowanie, wybieranie, wspieranie http://officeport.com/edu/blooms.htm http://web.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqappc.html

11 Poziom pierwszy zrozumienie tekstu (no discussion from the text) Poziom pierwszy zrozumienie tekstu (no discussion from the text) Uproszczona taksonomia Bloom’a Umiejętność odpowiedzi tak lub nie odnajdywanie konkretnych (ścisłe) informacji w materiałach pisemnych, lekturze lub filmach Umiejętność „zobaczenia”, wskazywania, aktywnego słuchania Rozumienie dosłowne „Na jednej stronie (kartce) tekstu” Przykład: Wymień (stwórz) listę planet należących do układu słonecznego. Wylicz: 37+13*5 = Umiejętność odpowiedzi tak lub nie odnajdywanie konkretnych (ścisłe) informacji w materiałach pisemnych, lekturze lub filmach Umiejętność „zobaczenia”, wskazywania, aktywnego słuchania Rozumienie dosłowne „Na jednej stronie (kartce) tekstu” Przykład: Wymień (stwórz) listę planet należących do układu słonecznego. Wylicz: 37+13*5 =

12 Poziom drugi wnioskowanie (conclusion) Poziom drugi wnioskowanie (conclusion) Uproszczona taksonomia Bloom’a Wymaganie, aby samodzielnie pracować z informacjami zawartymi w tekście, aby odpowiedzieć prawidłowo na pytania. Odpowiadanie na pytania nie wynikające bezpośrednio z tekstu, wnioskowanie. „Pomiędzy słowami, rozmową, w tekście” Przykład: Ułóż liczby w prawidłowej kolejności od najmniejszej do największej. Skomponuj piosenkę o Monarsze, motylu, który może śpiewać… Wymaganie, aby samodzielnie pracować z informacjami zawartymi w tekście, aby odpowiedzieć prawidłowo na pytania. Odpowiadanie na pytania nie wynikające bezpośrednio z tekstu, wnioskowanie. „Pomiędzy słowami, rozmową, w tekście” Przykład: Ułóż liczby w prawidłowej kolejności od najmniejszej do największej. Skomponuj piosenkę o Monarsze, motylu, który może śpiewać…

13 Poziom trzeci myślenie abstrakcyjne, abstrahowanie (abstractions) Uproszczona taksonomia Bloom’a Refleksja nad własnym myśleniem. Odpowiadanie, reagowanie, dyskutowanie z opiniami ludzi wspartymi faktami. „Poza tekstem” Przykład: Dlaczego sądzisz, że niektóre województwa w Polsce są bardziej popularne niż inne.

14 WQ jest pewnego rodzaju projektem indywidualnym lub grupowym, którego głównym celem jest stawianie problemów (zadań) odpowiednich (zwłaszcza atrakcyjnych) dla uczniów i organizowania nauczania wokół jakichś podstawowych pojęć. CHARAKTERYSTYKA WEBQUEST’u Realizuje on jeden z podstawowych postulatów konstruktywizmu, dotyczący poszukiwania i doceniania uczniowskiego punktu widzenia w procesie kształcenia.

15 ZADANIA W WEBQEŚCIE

16 ZADANIA W WEBQEST’ACH Dobór zadań w WQ wg ściśle określonych kryteriów: odniesienie do podstawy programowej i programów nauczania, wymuszają właściwe wykorzystanie Internetu (to nauczyciel odpowiada za to, czy uczeń kopiuje czy twórczo poszukuje, selekcjonuje, recenzje, remiksuje, współtworzy …..), wymagają od ucznia stopnia zrozumienia, wykraczającego poza powierzchowne pojmowanie problemu (np. przetworzenia informacji).

17 ZADANIA W WEBQEST’ACH Zadania powinny zastępować lekcję wcześniej prowadzoną inną metodą, w taki sposób, że gdyby nie została zrealizowana metodą WQ – nie byłbyś z niej zadowolony.

18 1. 1.Obowiązkowo w gimnazjum każdy uczeń powinien uczestniczyć w realizacji projektu i polegać on będzie na „ocenie zaprezentowania projektu wykonanego zespołowo przez uczniów”. 2. 2.„Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum” 3. 3.„Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego”. PROJEKT GIMNAZJALNY

19 DZIĘKUJĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL


Pobierz ppt "UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA WEBQUEST’U Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google