Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Paweł Lulek Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Paweł Lulek Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Paweł Lulek Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

2 77.800 osób bezrobotnych w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy To mniej o 740 osób w stosunku do końca lipca br Mniej o 7.600 w stosunku do tego samego momentu w ubiegłym roku Mniej o 12.300 w stosunku do końca ubiegłego roku Mniej o blisko 53,5 tys w stosunku do końca 2002 roku 89% w „szczególnej sytuacji”

3 WOJEWÓDZTWO - 14,6 % MAPA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BEZROBOCIA

4 spadkowi bezrobocia towarzyszy wyraźny wzrost wskaźnika zatrudnienia, który obecnie w naszym województwie wynosi 47% (w kraju to 50,2%). O tym, że pracodawcy chcą zatrudniać nowych pracowników świadczy także znacznie większa, niż w latach ubiegłych liczba zgłaszanych do urzędów ofert pracy. W pierwszym półroczu tego roku wpłynęło ponad 18 tysięcy ofert i- co bardzo ważne – 70% z nich pochodzi z sektora prywatnego. Są to istotne przesłanki mogące świadczyć o trwałej tendencji wzrostowej.

5 W świętokrzyskich urzędach pracy jest obecnie zarejestrowanych 14.154 osoby do 25 roku życia. To ponad 18% ogółu wszystkich bezrobotnych. Czy to dużo?

6 Osoba bezrobotna wg BAEL – europejskiego miernika bezrobocia : jest w wieku 15-74 lata, nie pracowała w okresie tygodnia objętego badaniem, aktywnie poszukuje pracy, jest gotowa do podjęcia pracy w ciągu dwóch tygodni po przeprowadzeniu badania.

7 Stopa bezrobocia w wieku 15-24 lata w III kwartale 2013 roku według BAEL Źródło: GUS. Wyniki ósmej edycji globalnego badania „Niedobór talentów”, opublikowanego przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup, jeden na trzech pracodawców w Polsce ma trudności ze znalezieniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Grupą zawodową, którą najtrudniej znaleźć na rynku pracy, podobnie, jak w poprzednich latach, są wykwalifikowani rzemieślnicy. W badaniu wzięło udział ponad 38 tys. respondentów z 42 krajów, w tym 750 z Polski. Odpowiadającymi były osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach.

8 Stopa bezrobocia w wieku 15-24 lata w III kwartale 2013 roku według BAEL Źródło: GUS. Wymagania stawiane przyszłym pracownikom są w dużej mierze determinowane charakterem wykonywanej pracy oraz branżą w jakiej działa firma. Niezmiennie dla pracodawców najistotniejszą cechą przyszłych pracowników jest doświadczenie zawodowe oraz umiejętności praktyczne, jak i te "miękkie" związane z osobowością.

9  Niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy  Rosnący udział bezrobotnych z wyższym wykształceniem  Niezaspokojone potrzeby rozwoju kadr regionalnych przedsiębiorstw  Brak kompleksowej diagnozy potrzeb rozwoju kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym … i wiele, innych

10 Rynek pracy to zwierciadło dla gospodarki i kondycji rozwoju społecznego regionu. Zdiagnozowane problemy stanowią obszary eksploracji projektowej w nadchodzącym okresie programowania

11 Spośród 582 umów podpisanych przez WUP 110 zawarto z organizacjami trzeciego sektora (19%). Poprzez projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 498 milionów zł do NGO trafiło ponad 172 miliony.

12 W ciągu ostatniego dziesięciolecia fundacje i stowarzyszenia zrealizowały dzięki unijnym dotacjom ok. 12,5 tys. projektów o łącznej wartości ponad 10 mld zł. Jednak z tych pieniędzy skorzystała stosunkowo niewielka liczba organizacji – w 2011 było to tylko 12%.

13 W pierwszym okresie programowania organizacje zrealizowały 1 450 projektów o łącznej wartości ok. 1,2 mld zł. W latach 2004-06 o pozyskanie funduszy unijnych aplikowało 7% fundacji i stowarzyszeń, ale tylko ok. 720 z nich, tj. 1% wszystkich zarejestrowanych organizacji pozarządowych w Polsce, uzyskało dotacje na realizację swoich działań.

14 Fundacje i stowarzyszenia do końca marca 2014 roku podpisały umowy na realizację ponad 11 tys. projektów o łącznej wartości blisko 9 mld zł. To oznacza, że niespełna 2% zakontraktowanych środków trafiło (lub zgodnie z podpisanymi umowami wkrótce trafi) do organizacji pozarządowych. Okazuje się również, że 11% projektów realizowanych było przez fundacje lub stowarzyszenie, a to znacznie więcej niż w pierwszym okresie wydatkowania środków unijnych.

15 Organizacje koncentrują się przede wszystkim na tzw. miękkich projektach, na rzecz integracji społecznej, aktywizacji zawodowej czy zdobywania nowych umiejętności – finansowanych z Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 95% projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w tym okresie programowania finansowanych było właśnie z tego programu.

16 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

17 Oś I „Osoby młode na rynku pracy” 70 MILIONÓW EURO na działania wdrażane przez WUP  75% na tryb systemowy  15% na komponent konkursowy

18  Priorytet – młodzież NEET (do 29 lat)  Ambitne wskaźniki – co najmniej 58% uczestników ma pracować 6 miesięcy po opuszczeniu programu  Co najmniej 74% ma otrzymać ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu

19  Szczególny nacisk będzie położony na zwiększenie zasięgu oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy na rzecz młodych poprzez objęcie wsparciem tych, którzy nie są zarejestrowani w PSZ  Dwie formy obligatoryjne + jedna fakultatywna

20  Instrumenty i usługi służące indywidualizacji wsparcia (obligo), m.in. diagnoza potrzeb, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, pośrednictwo pracy, poradnictwo  Do osób przedwcześnie kończących edukację oraz wymagających uzupełnienia: kontynuacja nauki, szkolenia plus egzaminy potwierdzające kwalifikacje  służące zdobyciu doświadczenia: staże i praktyki spełniające standardy Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży, subsydiowane zatrudnienie, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z SZ)  Służące wsparciu mobilności: przekwalifikowanie, staże i praktyki, pokrycie kosztów dojazdu do miejsca pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu  Skierowane do osób niepełnosprawnych: niwelowanie barier poprzez finansowanie asystentów osób niepełnosprawnych  Służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: dotacje plus doradztwo plus wsparcie pomostowe

21  Powiatowe Urzędy Pracy  Ochotnicze Hufce Pracy  Partnerzy społeczno – gospodarczy  Organizacje pozarządowe  Niepubliczne agencje zatrudnienia Ocena ex ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych Przeprowadzone badanie luki kapitałowej Ocena ex ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych (Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie MiR) zaważyło o braku instrumentów zwrotnych w PO WER. Możliwa zmiana po ewaluacji w roku 2016

22

23  Jednofunduszowa oś priorytetowa 10. Docelowy wskaźnik zatrudnienia (Europa 2020) dla UE: 75%, dla Polski: 71,59%. Obecnie w kraju mamy 64%, w świętokrzyskim – 64,1%.  Przeciwdziałanie bierności zawodowej, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, ułatwianie powrotu na rynek pracy, wspieranie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników + wsparcie dla odchodzących z rolnictwa

24 Priorytety inwestycyjne (strumienie działania):  8i – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników  Wsparcie wyłącznie dla osób po 30 roku życia  Koncentracja na osobach w szczególnej sytuacji plus odchodzący z rolnictwa  Wsparcie zgodne ze znowelizowaną Ustawą plus upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia  Możliwe działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych  Beneficjenci: LGD, podmioty uprawnione do realizacji zadań EURES, PUP, podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej  Tryb wyboru projektów: konkursowy i pozakonkursowy

25 Priorytety inwestycyjne (strumienie działania):  8iii – Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  Grupy docelowe dla dotacji: osoby bezrobotne oraz pozostające bez zatrudnienia i nieaktywne zawodowo będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzące z rolnictwa pod warunkiem, iż są w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  Grupy docelowe dla wsparcia zwrotnego: osoby bezrobotne i pracujące  Typy beneficjentów: LGD, Instytucje Otoczenia Biznesu, podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, podmiot wdrażający instrument finansowy  Tryb wyboru projektów: konkursowy w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM

26 Priorytety inwestycyjne (strumienie działania):  8v – Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian  Działania w ramach tego PI będą oparte na systemie popytowym wynikającym z Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych (PSF). Założeniem PSF jest umożliwienie przedsiębiorcom świadomego i swobodnego wyboru usług rozwojowych, w tym doradztwa. Regionalny PSF będzie zintegrowany z Rejestrem Usług Rozwojowych (RUR) prowadzonym przez PARP (wybór będzie ograniczony do katalogu w RUR). Zostanie także wyłoniony operator RUR w regionie (rekrutacja firm, pomoc w wyborze usługi, zawieranie i rozliczanie umów z przedsiębiorcami)  Wsparcie w PSF to wyłącznie szkolenia i doradztwo – nie seminaria i konferencje

27  8v – Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian  Typy operacji: usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw (doradztwo biznesowe, mentoring, asysta w prowadzeniu firmy), ogólne i specjalistyczne szkolenia, zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach, programy outplacementowe, pomoc w zmianie profilu działalności  Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych  Grupy docelowe: przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich pracownicy, firmy w sytuacji kryzysowej, osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym pracownicy dużych firm w zakresie programów outplacementowych.

28  8i – 69.460 Euro (216 mln PLN, w tym 42 mln na konkursy)  8iii – 60.468 Euro (188,5 mln PLN: 150,8 mln na dotacje + 37,7 mln na pożyczki)  8v – 30.385 Euro (94,7 mln PLN: 71 mln RUR + 23,7 mln outplacement)

29  Kierunek wskazują Inteligentne Specjalizacje (przemysł odlewniczo – metalowy, turystyka prozdrowotna i zdrowa żywność, branża targowo – kongresowa, technologie info – komunikacyjne, efektywne wykorzystanie energii)  Nie usprawiedliwiajmy się zbyt łatwo niepokonaną konkurencją Wielkich Graczy – przy ocenie projektu liczy się przede wszystkim dobra diagnoza i trafne działania  Pamiętajmy – być może to ostatnia szansa…

30 30 A zatem – powodzenia!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Paweł Lulek Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google