Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S o p o t g r u d z i e ń 2 0 0 5 WZORCE KONSUMPCJI ALKOHOLU I PRZEMOC W RODZINIE Raport PBS dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S o p o t g r u d z i e ń 2 0 0 5 WZORCE KONSUMPCJI ALKOHOLU I PRZEMOC W RODZINIE Raport PBS dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy."— Zapis prezentacji:

1 S o p o t g r u d z i e ń 2 0 0 5 WZORCE KONSUMPCJI ALKOHOLU I PRZEMOC W RODZINIE Raport PBS dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej cz.1 – Wzorce konsumpcji alkoholu

2 2 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Spis treści 2 Charakterystyka projektu ……………………………………………………………….3 Problemy społeczne..…………………………………………………………………….7 Konsumpcja napojów alkoholowych………………………………………………….10 Postawy wobec alkoholu………………………………………………………………..42 Picie alkoholu przez kobiety w ciąży………………………………………………….62 Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu……..………………………….68 Alkohol a młodzież……….……………………………………………………………….95 Państwo a alkohol..……………………………………………………………………….102

3 3 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka projektu Metodologia badania Projekt badawczy: Projekt badawczy: Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie Cele projektu: Cele projektu: Uzyskanie informacji dotyczących wzorców zachowań związanych z konsumpcją napojów alkoholowych, struktury spożycia alkoholu oraz zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gdańska Klient: Klient: Urząd Miejski w Gdańsku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Wykonawca: Wykonawca: PBS Spółka z o.o. Prace terenowe: Prace terenowe: 7-25 listopada 2005 Metodologia: Metodologia: Próba losowo-kwotowa (losowy dobór adresów w podziale na 10 rejonów Gdańska), bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe realizowane w gospodarstwach domowych Respondent: Respondent: Osoba pełnoletnia wylosowana w gospodarstwie domowym metodą ostatnich urodzin Próba: Próba: 1000 dorosłych mieszkańców Gdańska 3

4 4 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka projektu Realizacja prac terenowych W założeniach projektu badawczego planowano zrealizować po 100 ankiet w każdym z 10 rejonów Gdańska. Jednak w trakcie realizacji prac terenowych w niektórych dzielnicach natrafiono na duże problemy w osiągnięciu zaplanowanej efektywności. Wynikało to głównie z dużej liczby odmów uczestnictwa w badaniu. Ankieterzy wielokrotnie zgłaszali też, że byli świadkami przemocy na ulicach, a w mieszkaniach, do których docierali, problem alkoholowy i problem przemocy w rodzinie nietrudno było dostrzec mimo tego, że nie udało im się przeprowadzić tam wywiadu. Jako najbardziej niebezpieczne dzielnice wskazali oni: Orunię, Siedlce, Nowy Port, a także Śródmieście. 4

5 5 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka projektu Ważenie danych W związku z losowo-kwotowym doborem respondentów uzyskano niemal równoliczną ilość ankiet z 10 rejonów, na jakie podzielono Gdańsk do celów badania. Do przeprowadzenia analiz niezbędne stało się zatem zastosowanie ważenia zbioru danych, aby struktura próby odzwierciedlała rzeczywistą strukturę mieszkańców Gdańska w poszczególnych dzielnicach. Ważenie zbioru polegało na nałożeniu odpowiednich wskaźników – większych lub mniejszych od 1. Oznacza to, że podczas wykonywania obliczeń, odpowiedzi respondentów z niektórych dzielnic są „nadwartościowane” (wskaźnik większy od 1) lub „zmniejszane” (wskaźnik mniejszy od 1). Tabela na kolejnej stronie przedstawia odsetki ankiet z poszczególnych rejonów – rzeczywiste i przeważone. Odsetki podawane na wykresach są ważone do struktury populacji, natomiast liczebności – rzeczywiste. 5

6 6 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka projektu Podział na rejony Dla potrzeb projektu dzielnice Gdańska podzielono na 10 rejonów. W raporcie pojawiają się nazwy zaznaczone w tabeli wytłuszczonym drukiem. 6 LP.REJONY Liczebność ankiet w próbie Odsetki w próbie Odsetki ważone do struktury populacji 1CHEŁM z dzielnicą GDAŃSK-POŁUDNIE838%11% 2PRZYMORZE WIELKIE, PRZYMORZE MAŁE11511% 3ŚRÓDMIEŚCIE, ANIOŁKI, MŁYNISKA10911%10% 4WRZESZCZ, STRZYŻA16817%14% 5OLIWA, VII DWÓR, OSOWA, ŻABIANKA969%11% 6MATARNIA, BRĘTOWO, KOKOSZKI, PIECKI – MIGOWO889%8% 7ORUNIA, OLSZYNKA798%6% 8SIEDLCE, SUCHANINO, WZGÓRZE MICKIEWICZA788%7% 9BRZEŹNO, NOWY PORT, LETNICA, STOGI, KRAKOWIEC, RUDNIKI, WYSPA SOBIESZEWSKA 10811%15% 10ZASPA MŁYNIEC, ZASPA ROZSTAJE959%7%

7 7 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy społeczne

8 8 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Ocena ważności problemów społecznych Badani poproszeni zostali o ocenę ważności różnych problemów społecznych w skali Gdańska. Ocena była dokonywana na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało nieważne, a 5 – bardzo ważne. Według badanych najważniejszym problemem (92,5% opinii) jest bezrobocie (połączone odpowiedzi „bardzo ważne” i „ważne”). Na drugiej pozycji (88,8%) pod względem ważności badani wskazali przemoc i agresję na ulicach. Nieznacznie mniej osób (85,7%) wskazało na przestępczość pospolitą. Problem alkoholizmu, jako ważny wskazało 79,9% badanych (przy czym jako „bardzo ważny” widzi go 50,4% badanych). Niemal tak samo oceniana jest przemoc w rodzinie – jako ważną ocenia ją 78,4% badanych (przy czym większy odsetek osób – 53%, niż w przypadku problemu alkoholowego, ocenia ją jako „bardzo ważną”). Problemy społeczne Wnioski

9 9 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy społeczne Ocena ważności problemów społecznych

10 10 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych

11 11 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Wódka, bimber, inny napój spirytusowy Według deklaracji, 61,2% badanych piło wódkę, bimber lub inny napój spirytusowy w ciągu ostatniego roku poprzedzającego badanie. Znacznie częściej przyznają się do tego mężczyźni (77,3%) niż kobiety (47,6%). Do picia napojów spirytusowych częściej niż mieszkańcy innych dzielnic przyznają się mieszkańcy Matarni (75,4%). Stosunkowo najrzadziej (53,9%) po takie trunki sięgali mieszkańcy Śródmieścia. Napoje spirytusowe częściej piją osoby stanu wolnego (kawaler/ panna – 70,6%), a także częściej trzydziesto- (75,8%) i czterdziestolatkowie (70,8%) niż badani z innych grup wiekowych. Odsetek osób pijących napoje spirytusowe najwyższy jest wśród uczniów i studentów (76,5%) oraz wśród osób pracujących zawodowo (74,9%). Do spożywania takich napojów nieznacznie częściej przyznają się osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały styczności z żadną jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku (62,3% vs. 54,5%). Największy odsetek badanych – co czwarty – deklaruje, że w ciągu ostatniego roku zdarzyło im się pić napoje spirytusowe 2-5 razy. W ciągu ostatnich 2 dni przed badaniem piło 14,5% badanych, a w ciągu ostatniego tygodnia ten odsetek wzrasta do 35,6%. Średnio w roku napoje spirytusowe pije się 33 razy, a więc mniej więcej raz na 11 dni. Średnio przy jednej okazji pije się ok. 187 ml. tych trunków. Najwyższe są odsetki osób, które przy jednej okazji piją mniej niż 100 ml. (32,3%) i 100-200 ml. (36,2%). Konsumpcja napojów alkoholowych Wnioski (1/5)

12 12 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Wódka, bimber, inny napój spirytusowy c.d. Badani pytani byli o ostatnią okazję picia napojów spirytusowych. Najczęstszą okazją, przy jakiej pili wódkę, bimber lub inne napoje spirytusowe były imieniny, urodziny (39,2%) i zaplanowane spotkania (23%). W obu przypadkach częściej napoje spirytusowe piły kobiety, niż mężczyźni. W następnej kolejności (13,9%), jako powód podawano brak specjalnej okazji. Bez specjalnej okazji zdecydowanie częściej pili mężczyźni niż kobiety. Najczęściej (82,2%) napoje te były pite w mieszkaniu. Inne miejsca wskazano dużo rzadziej: w lokalu gastronomicznym – 13%, na wolnym powietrzu – 4,1%. Podczas ostatniej okazji badani najczęściej pili napoje spirytusowe w towarzystwie swoich znajomych (53,5%) lub rodziny (50,5%). Warto zauważyć, że mężczyźni częściej pili napoje spirytusowe ze znajomymi, a kobiety z rodziną. Konsumpcja napojów alkoholowych Wnioski (2/5)

13 13 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Wino, wino domowe, szampan 65,8% badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy piło wino, wino domowe, szampana. Do picia wina częściej przyznają się osoby mieszkające na Matarni (81,4%), Siedlcach (78,5%) i Chełmie (78,4%). Stosunkowo najrzadziej sięgają po nie mieszkańcy Brzeźna (42,6%) i Oruni (47%) Do picia wina częściej przyznają się osoby młodsze niż starsze. Spożycie tych trunków rośnie też wraz z poziomem wykształcenia. Nie ma wyraźnych różnic w deklaracjach co do spożywania wina między kobietami i mężczyznami oraz klientami MOPS i pozostałymi mieszkańcami Gdańska. Badani deklarują, że wino w ciągu ostatniego roku najczęściej pili średnio 2-5 razy (24,9%). W ciągu ostatnich 2 dni przed badaniem wino piło 12,2% badanych, a w ciągu ostatniego tygodnia – 27,3%. Średnio w roku wino pije się 28 razy, a więc rzadziej niż napoje spirytusowe. Jednak przy jednej okazji pije się go nieco więcej niż wódki - średnio ok. 190 ml. Najczęstszą okazją, przy jakiej badani pili ostatnio wino były: imieniny, urodziny (26,8%) i zaplanowane spotkania (17,8%). W obu przypadkach częściej piły kobiety, niż mężczyźni. W następnej kolejności podawano brak specjalnej okazji (17%), święta (11,5%) i picie wina do obiadu (10,6%). Z tych okazji częściej pili mężczyźni, jedynie picie wina w czasie świąt nie różnicuje badanych ze względu na płeć. Najczęściej wino było pite w mieszkaniu (87,1%) i wspólnie z rodziną (62,4%) lub ze znajomymi (42,7%). Konsumpcja napojów alkoholowych Wnioski (3/5)

14 14 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Piwo 66,7% badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pili piwo. Znacznie częściej deklarują to mężczyźni (86,8%) niż kobiety (49,9%). Najczęściej do picia piwa przyznają się osoby mieszkające na Chełmie (81,6%). Picie piwa wiąże się z wiekiem i wykształceniem – częściej piją je osoby młodsze i z wyższym wykształceniem. Do picia piwa częściej przyznają się osoby stanu wolnego (kawaler/panna). Nie ma w tej kwestii różnic między klientami MOPS i osobami, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kontaktowały się z żadną jednostką organizacyjną MOPS. Badani deklarują, że średnio w ciągu roku pili piwo 1-2 razy w tygodniu (13,1%) i 2-3 razy w miesiącu (13,2%). Wśród mężczyzn odsetek pijących 1-2 razy w tygodniu jest najwyższy i wynosi 22,3%. W ciągu ostatnich 2 dni przed badaniem piwo piło 28,8% badanych, a w ciągu ostatniego tygodnia – ponad połowa (57,8%). Średnio w roku piwo pije się 60 razy, a więc najczęściej w porównaniu do innych napojów alkoholowych. Przy jednej okazji wypija się go średnio ok. 0,77 l. Piwo jest najbardziej powszechnym napojem alkoholowym i najczęściej pije się je bez specjalnej okazji (55,6%). Dużo rzadziej jako okazje wymieniano zaplanowane spotkanie – 16,1%. Badani, podobnie jak w przypadku innych alkoholi, pili piwo w mieszkaniu (69,8%). Pili je najczęściej w towarzystwie znajomych (44,3%) i rodziny (34,4%). Wysoki jest też odsetek osób, które piły same (24,3%). Częściej zdarzało się to mężczyznom (33,6%) niż kobietom (10,6%). Konsumpcja napojów alkoholowych Wnioski (4/5)

15 15 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Informacje dodatkowe Odsetek osób, które w ciągu ostatniego roku piły wszystkie badane rodzaje napojów alkoholowych wynosi 36,1% i najwyższy jest wśród mieszkańców Siedlec (54,8%) oraz Matarni (51,6%). Najmniej takich osób odnotowano w Brzeźnie (22,8%) i Oruni (21,4%). Nie ma w tej kwestii różnic między klientami MOPS i osobami, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kontaktowały się z żadną jednostką organizacyjną MOPS. Największy jest odsetek badanych, którzy w ciągu roku wypijają do 1,2 l. alkoholu (41,7%) oraz takie, które wypijają od 1,2 l do 6 l alkoholu (27,2%). Co ósmy badany (12,8%) należy do grupy ryzyka (mężczyzna – wypija łącznie ponad 10 l. czystego alkoholu, kobieta pije ponad 7,5 l alkoholu rocznie). Abstynenci, a więc osoby zdefiniowane jako te, które nie piły alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy stanowią 13,4% ogółu badanych. Odsetek abstynentów wśród klientów MOPS i pozostałych mieszkańców Gdańska jest niemal identyczny. Konsumpcja napojów alkoholowych Wnioski (5/5)

16 16 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wódka, bimber, inny napój spirytusowy (1/7) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) wódkę, bimber lub inny napój spirytusowy? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

17 17 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wódka, bimber, inny napój spirytusowy (2/7) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) wódkę, bimber lub inny napój spirytusowy? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

18 18 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wódka, bimber, inny napój spirytusowy (3/7) Proszę powiedzieć, jak często i ile razy pił(a) Pan(i) wódkę, bimber, inny napój spirytusowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

19 19 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wódka, bimber, inny napój spirytusowy (4/7) Konsumpcja wódki, bimbru lub innego napoju spirytusowego w ciągu ostatnich dwóch dni i w ciągu ostatniego tygodnia przed badaniem? Podstawa procentowania: tylko konsumenci wódki, bimbru lub innego napoju alkoholowego. Kiedy ostatnio pił Pan(i) wódkę, bimber lub inny napój spirytusowy? Średnia liczba przypadków w roku - 33

20 20 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wódka, bimber, inny napój spirytusowy (5/7) Wielkość konsumpcji przy jednej okazji Średnio - 187 ml Średnie roczne spożycie napojów spirytusowych w litrach 100% alkoholu Średnia dla wszystkich badanych 1,68 Średnia dla konsumentów napojów alkoholowych 2,93 Podstawa procentowania: tylko konsumenci wódki, bimbru lub innego napoju alkoholowego.

21 21 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wódka, bimber, inny napój spirytusowy (6/7) Z jakiej okazji pił Pan(i) wódkę, bimber lub inny napój spirytusowy przy ostatniej okazji? Podstawa procentowania: tylko konsumenci wódki, bimbru lub innego napoju alkoholowego.

22 22 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wódka, bimber, inny napój spirytusowy (7/7) Gdzie Pan(i) pił wówczas wódkę, bimber lub inny napój spirytusowy? Z kim Pan(i) wtedy pił(a) wódkę, bimber lub inny napój spirytusowy? Podstawa procentowania: tylko konsumenci wódki, bimbru lub innego napoju alkoholowego.

23 23 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wino, wino domowe, szampan (1/7) Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) wino, wino domowe, szampana? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

24 24 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wino, wino domowe, szampan (2/7) Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) wino, wino domowe, szampana? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

25 25 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wino, wino domowe, szampan (3/7) Proszę powiedzieć, jak często i ile razy pił(a) Pan(i) wino, wino domowe, szampana w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

26 26 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wino, wino domowe, szampan (4/7) Konsumpcja wina, wina domowego, szampana w ciągu ostatnich dwóch dni i w ciągu ostatniego tygodnia przed badaniem? Podstawa procentowania: tylko konsumenci wina domowego, szampana. Kiedy ostatnio pił Pan(i) wino, wino domowe, szampana ? Średnia liczba przypadków w roku - 28

27 27 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wino, wino domowe, szampan (5/7) Wielkość konsumpcji przy jednej okazji Średnio - 190 ml Średnie roczne spożycie wina w litrach 100% alkoholu Średnia dla wszystkich badanych 0,51 Średnia dla konsumentów napojów alkoholowych 0,82 Podstawa procentowania: tylko konsumenci wina domowego, szampana.

28 28 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wino, wino domowe, szampan (6/7) Z jakiej okazji pił Pan(i) wino, wino domowe, szampana przy ostatniej okazji? Podstawa procentowania: tylko konsumenci wina domowego, szampana.

29 29 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Wino, wino domowe, szampan (7/7) Gdzie Pan(i) pił wówczas wino, wino domowe, szampana?Z kim Pan(i) wtedy pił(a) wino, wino domowe, szampana? Podstawa procentowania: tylko konsumenci wina domowego, szampana.

30 30 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Piwo (1/7) Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) piwo? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

31 31 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Piwo (2/7) Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) piwo? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

32 32 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Piwo (3/7) Proszę powiedzieć, jak często i ile razy pił(a) Pan(i) piwo w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

33 33 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Piwo (4/7) Konsumpcja piwa w ciągu ostatnich dwóch dni i w ciągu ostatniego tygodnia przed badaniem? Podstawa procentowania: tylko konsumenci piwa. Kiedy ostatnio pił Pan(i) piwo ? Średnia liczba przypadków w roku - 60

34 34 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Piwo (5/7) Wielkość konsumpcji przy jednej okazji Średnio – 0,77 l Średnie roczne spożycie piwa w litrach 100% alkoholu Średnia dla wszystkich badanych 1,74 Średnia dla konsumentów napojów alkoholowych 2,69 Podstawa procentowania: tylko konsumenci piwa.

35 35 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Piwo (6/7) Z jakiej okazji pił Pan(i) piwo przy ostatniej okazji? Podstawa procentowania: tylko konsumenci piwa.

36 36 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Piwo (7/7) Gdzie Pan(i) pił wówczas piwo? Z kim Pan(i) wtedy pił(a) piwo? Podstawa procentowania: tylko konsumenci piwa.

37 37 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Konsumenci wszystkich badanych napojów alkoholowych Osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy piły zarówno napoje spirytusowe, wino i piwo. Podstawa procentowania: wszyscy badani.

38 38 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Konsumenci wszystkich badanych napojów alkoholowych Osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy piły zarówno napoje spirytusowe, wino i piwo. Podstawa procentowania: wszyscy badani.

39 39 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Informacje dodatkowe Przedziały wypitego alkoholu łącznie Podstawa procentowania: wszyscy badani. Czy respondent należy do grupy ryzyka (mężczyzna pije ponad 10l rocznie czystego alk, kobieta pije ponad 7,5l rocznie czystego alkoholu)

40 40 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Konsumenci vs. abstynenci (1/2) Konsumenci jakiegokolwiek alkoholu vs. osoby, które nie piły alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podstawa procentowania: wszyscy badani.

41 41 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Konsumpcja napojów alkoholowych Konsumenci vs. abstynenci (2/2) Konsumenci jakiegokolwiek alkoholu vs. osoby, które nie piły alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podstawa procentowania: wszyscy badani.

42 42 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu

43 43 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Inicjacja alkoholowa Alkoholem, którego największa część badanych spróbowała przed 18 rokiem życia było piwo (45,2%), w następnej kolejności wino (37,6%), a najmniejszy odsetek badanych przed ukończeniem 18 roku życia spróbował wódki – 28%. We wszystkich przypadkach inicjację poszczególnymi rodzajami alkoholu przed ukończeniem pełnoletności częściej przechodzili mężczyźni, niż kobiety. Do spróbowania wszystkich tych alkoholi przed 18 rokiem życia częściej przyznawały się osoby z młodszych grup wiekowych (18-29 lat i 30-39 lat), uczniowie i studenci oraz osoby stanu wolnego (kawaler /panna), a także osoby, które w ciągu ostatniego roku nie kontaktowały się z MOPS. Postawy wobec alkoholu Wnioski (1/5)

44 44 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Odczucia związane z piciem alkoholu W ciągu ostatnich 12 miesięcy 7,9% badanych miało poczucie, że powinni ograniczyć swoje picie. Nieco częściej takie odczucia mieli mieszkańcy Śródmieścia, Matarni, Oruni i Oliwy – średnio co dziesiąty mieszkaniec tych rejonów – a także częściej mężczyźni (14,7%) niż kobiety (2,2%). Wśród tych osób częściej znalazły się osoby stanu wolnego (kawaler/panna – 12,9%) i osoby rozwiedzione (15%), a także bezrobotni (aż 15,8%). Nie ma w tej kwestii znaczących różnic między klientami MOPS i osobami, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kontaktowały się z żadną jednostką organizacyjną MOPS. 7,4% badanych zetknęło się z krytycznymi uwagami ze strony innych ludzi w związku ze swoim piciem. Zdecydowanie częściej przyznawali się do tego mężczyźni (13,4%) niż kobiety (2,2%) i osoby z młodszych grup wiekowych niż starszych (dla porównania 18-29 lat – 11,9%, 65 lat i więcej – 2,9%). Wśród najczęściej krytykowanych znalazły się również częściej osoby z wykształceniem zawodowym (11,4%), a także uczniowie, studenci (11,8%) i osoby bezrobotne (13%). Nie ma w tej kwestii znaczących różnic między klientami MOPS i osobami, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kontaktowały się z żadną jednostką organizacyjną MOPS. Postawy wobec alkoholu Wnioski (2/5)

45 45 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Odczucia związane z piciem alkoholu c.d. 5,1% badanych czuło się nie w porządku lub winnymi w związku ze swoim piciem. Nieco częściej poczucie winy mieli mieszkańcy Siedlec, Zaspy i Śródmieścia (ok. 8% badanych w tych rejonach), a także mężczyźni (9,2%) niż kobiety (1,6%) oraz osoby bezrobotne (12,7%). Nieco częściej przyznawali się do tego faktu klienci MOPS (9% vs. 4,2%). Do tego, że napicie się alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, było pierwszą czynnością wykonaną przez badanych, po to, żeby uspokoić nerwy lub złagodzić kaca przyznało się tylko 3,3% badanych. Nieznacznie częściej niż w innych rejonach Gdańska przyznawali się do tego mieszkańcy Przymorza (5,5%), Śródmieścia (5%) i Brzeźna (4,1%). Sytuacja taka miała miejsce niemal wyłącznie w przypadku mężczyzn (7%) i najczęściej, w przypadku osób bezrobotnych (11,1%). Nie ma w tej kwestii znaczących różnic między klientami MOPS i osobami, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kontaktowały się z żadną jednostką organizacyjną MOPS. Postawy wobec alkoholu Wnioski (3/5)

46 46 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Opinie na temat napojów alkoholowych Gdańszczanie w dużej mierze (66,9%) uważają, że napoje alkoholowe nie mogą być traktowane, jak inne towary, a handel nimi powinien być specjalnie kontrolowany przez państwo. Jednak co trzeci badany (29,1%) jest przeciwnego zdania i uważa, że alkohol należy traktować jak wszystkie inne towary i handel nimi nie powinien być objęty żadną kontrolą. Za traktowaniem alkoholu, tak jak wszystkich innych towarów, częściej wypowiadają się mieszkańcy Matarni (40,4%) i Oliwy (39,9%). Nieco częściej uważają też tak mieszkańcy Gdańska, którzy nie mieli kontaktu z MOPS w ciągu ostatniego roku (30,3% vs. 23,4%) Postawy wobec alkoholu Wnioski (4/5)

47 47 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Punkty sprzedaży alkoholu Badani uważają, że należy pozostawić bez zmian liczbę punktów sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu (piwa – 64,7%, wina – 64,2% i wódki – 61,6%). W przypadku opinii dotyczących zmniejszenia liczby punktów sprzedaży, największe odsetki badanych deklarują to w przypadku punktów sprzedaży wódki – 29,3%, w następnej kolejności – piwa – 25,2% i wina – 24,5%. Badani, którzy twierdzą, że należałoby zwiększyć liczbę punktów sprzedaży piwa, najczęściej mieszkają na Przymorzu (6,5%) i Matarni (5,1%). Osoby, które chciałyby, żeby powstało więcej punktów sprzedaży wina – na Przymorzu (5,9%) i Chełmie (5,6%). W przypadku punktów sprzedaży wódki takie deklaracje składają najczęściej badani z Siedlec (4,8%) i Przymorza (3,3%). W przypadku wszystkich badanych alkoholi, za zwiększeniem ich dostępności są częściej mężczyźni, osoby z młodszych grup wiekowych i uczniowie/studenci. Klienci MOPS i osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kontaktowały się z żadną jednostką organizacyjną MOPS nie różnią się znacząco w swoich opiniach na ten temat. Postawy wobec alkoholu Wnioski (5/5)

48 48 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Inicjacja alkoholowa Piwo Wino Wódka Podstawa procentowania: wszyscy badani.

49 49 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Inicjacja alkoholowa Piwo Wino Wódka Podstawa procentowania: wszyscy badani.

50 50 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Inicjacja alkoholowa - piwo Piwo Podstawa procentowania: wszyscy badani.

51 51 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Inicjacja alkoholowa - wino Wino Podstawa procentowania: wszyscy badani.

52 52 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Inicjacja alkoholowa - wódka Wódka Podstawa procentowania: wszyscy badani.

53 53 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Odczucia związane z piciem alkoholu (1/4) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał(a) Pan(i) poczucie, że powinien(nna) Pan(i) ograniczyć swoje picie? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

54 54 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Odczucia związane z piciem alkoholu (2/4) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że ludzie krytykowali Pana(nią) za to, że Pan(i) pije? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

55 55 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Odczucia związane z piciem alkoholu (3/4) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy czuł(a) się Pan(i) nie w porządku lub winny(a) w związku ze swoim piciem? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

56 56 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Odczucia związane z piciem alkoholu (4/4) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że napicie się alkoholu było pierwszą czynnością wykonywaną przez Pana(nią) rano po to, aby uspokoić nerwy lub złagodzić kaca? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

57 57 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Opinie na temat napojów alkoholowych Który z wymienionych poglądów jest Panu(i) bliższy? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

58 58 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Punkty sprzedaży alkoholu - ogółem Czy w Gdańsku należałoby zwiększyć, zmniejszyć czy może pozostawić bez zmian… Podstawa procentowania: wszyscy badani.

59 59 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Punkty sprzedaży piwa - rejony Czy w Gdańsku należałoby zwiększyć, zmniejszyć czy może pozostawić bez zmian liczbę punktów sprzedaży piwa? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

60 60 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Punkty sprzedaży wina - rejony Czy w Gdańsku należałoby zwiększyć, zmniejszyć czy może pozostawić bez zmian liczbę punktów sprzedaży wina? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

61 61 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Postawy wobec alkoholu Punkty sprzedaży wódki - rejony Czy w Gdańsku należałoby zwiększyć, zmniejszyć czy może pozostawić bez zmian liczbę punktów sprzedaży wódki? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

62 62 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży

63 63 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Spośród 81,5% badanych kobiet, które były w ciąży, aż co piątej (19,5%) w czasie ciąży zdarzyło się pić jakiś napój alkoholowy. Najczęściej było to wino (73,2%), nieco rzadziej piwo (32,3%). Inne napoje alkoholowe zdarzało się pić badanym sporadycznie (alkoholowe – 7,9%, spirytusowe – 5,4%). Ponad połowa tych kobiet (54,7%) twierdzi, że taka sytuacja miała miejsce kilka razy w okresie całej ciąży, a więcej niż jedna na trzy (39,4%) – że raz w tym okresie. Co piąta badana twierdzi, że w okresie, kiedy była w ciąży, zdarzyło się, że ktoś zachęcał ją do picia niewielkich ilości alkoholu, w celu poprawy własnego samopoczucia lub lepszego funkcjonowania organizmu. Najczęściej do picia alkoholu namawiał ktoś znajomy – kolega, koleżanka (10,9%) lub ktoś z rodziny (7,8%). 3,1% badanych deklaruje, że do picia alkoholu w czasie ciąży namawiał je lekarz. Klientki MOPS i mieszkanki Gdańska, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kontaktowały się z MOPS nie różnią się znacząco w tych kwestiach. Większość badanych kobiet (72,2%) twierdzi, że lekarz nie przestrzegał ich przed piciem jakichkolwiek napojów alkoholowych z uwagi na ryzyko problemów zdrowotnych dziecka. Z taką radą ze strony lekarza spotkało się 16,8% kobiet, a 11% nie było sobie w stanie tego przypomnieć. Klientki MOPS nieznacznie częściej deklarują, ze w czasie kiedy były w ciąży, lekarz przestrzegał je przed piciem napojów alkoholowych. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży Wnioski (1/2)

64 64 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Wszyscy badani (mężczyźni i kobiety) zostali zapytani o to, czy według nich picie nawet niewielkich ilości alkoholu przez kobiety w ciąży może mieć negatywny wpływ na zdrowie ich dzieci. Aż 85% uważa, że picie alkoholu w tym okresie może być szkodliwe, ale co dziesiąty badany jest przeciwnego zdania. Klienci MOPS i osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kontaktowały się z żadną jednostką organizacyjną MOPS nie różnią się znacząco w swoich opiniach na ten temat. 15,4% badanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy było świadkami sytuacji picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Nieco częściej deklarowały to kobiety niż mężczyźni oraz klienci MOPS. Połowa (50,2%) tych kobiet piła piwo, co trzecia wino (36,6%) lub wódkę (32%), a co dziesiąta (10,7%) inny napój alkoholowy. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży Wnioski (2/2)

65 65 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży tak n=476 Czy wówczas zdarzyło się Pani pić jakiś napój alkoholowy? Czy kiedykolwiek była Pani w ciąży? tak n=101 Jaki to był napój? Jak często piła Pani alkohol w okresie ciąży?

66 66 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży Czy w okresie, kiedy była Pani w ciąży zdarzyło się, że ktoś zachęcał Panią do picia niewielkich ilości alkoholu, w celu poprawy własnego samopoczucia lub lepszego funkcjonowania organizmu? Czy w okresie, kiedy była Pani w ciąży, zdarzyło się, że lekarz przestrzegał Panią przed piciem jakichkolwiek napojów alkoholowych z uwagi na ryzyko problemów zdrowotnych dziecka?

67 67 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży Czy uważa Pan(i), że picie nawet niewielkich ilości alkoholu przez kobiety w ciąży może mieć jakiś negatywny wpływ na zdrowie ich dzieci, czy też nie? Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Pani być świadkiem sytuacji, gdy kobieta w ciąży piła alkohol? tak n= 150 Jaki napój piła ta kobieta?

68 68 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu

69 69 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Doświadczenia i opinie związane z piciem alkoholu 7,6% badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy lekarz zapytał ich o ilość wypijanego przez nich alkoholu. Nieco częściej zdarzyło się to mieszkańcom Oruni (13,5%), Śródmieścia (12,4%) i Chełmu (10,6%). Częściej z takim pytaniem zetknęli się mężczyźni (11,5 %) niż kobiety (4,2%), osoby w średnim wieku (30-39 lat – 10,1%, 40-49 lat - 15%) oraz osoby z wykształceniem zawodowym (11,5%). Nieznacznie częściej do takiej sytuacji przyznały się osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy kontaktowały się z MOPS (10,6%) w porównaniu do pozostałych mieszkańców Gdańska (7,1%). Do zalecenia ograniczenia picia alkoholu przez lekarza przyznało się jedynie 2,2% badanych. Najczęściej spotkały się z tym osoby mieszkające w Śródmieściu (7,9%), czterdziestolatkowie (6,3%) oraz osoby rozwiedzione (5,9%). Nieco częściej również miało to miejsce w przypadku klientów MOPS (5,4%). Brak znaczących różnic między klientami i nie-klientami MOPS. 3,4% badanych deklaruje, że pod wpływem alkoholu kierowało samochodem lub innym pojazdem mechanicznym i taki sam odsetek – rowerem. Nietrzeźwi kierowcy, to najczęściej mieszkańcy rejonu Chełm i Oliwa. Przeważnie deklaracje takie składali mężczyźni i osoby stanu wolnego. Klienci MOPS i osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kontaktowały się z żadną jednostką organizacyjną MOPS nie różnią się w tych kwestiach. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Wnioski (1/4)

70 70 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Kierowanie pod wpływem alkoholu Niemal co czwarty badany (24,4%) był w czasie ostatniego roku świadkiem prowadzenia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Najczęściej z takimi sytuacjami zetknęli się mieszkańcy Chełmu (40,4%) i Siedlec (32%), a także klienci MOPS (33,6%). Prawie co druga osoba próbowała interweniować, by powstrzymać nietrzeźwego kierowcę. Ponad połowa ograniczyła się do słownego upomnienia, że nie powinien on prowadzić pojazdu, ale prawie co trzeci badany zdecydował się na zabranie kluczyków do stacyjki lub w inny sposób nie dopuścił kierowcy do pojazdu. Interwencja w co drugim przypadku zakończyła się fiaskiem i nietrzeźwy kierowca dalej pojechał pojazdem. Więcej niż co piąta osoba (21,2%) była świadkiem jazdy na rowerze osoby będącej pod wpływem alkoholu. Częściej takie sytuacje mogli obserwować mieszkańcy Siedlec (28,5%) i Przymorza (25,9%). Klienci MOPS zasadniczo nie różnią się w tej kwestii od innych mieszkańców Gdańska. Tylko co dziesiąty (11,5%) świadek takiej sytuacji próbował interweniować. Najczęściej (56,6%) wykorzystywano perswazję słowną. Mimo podjętych prób powstrzymania nietrzeźwej osoby, w niemal co drugim przypadku zakończyło się to niepowodzeniem i osoba ta pojechała dalej rowerem. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Wnioski (2/4)

71 71 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Picie w miejscu pracy Niemal co dziesiąta osoba (8,8%) deklaruje, że piła alkohol w miejscu pracy, a średnio co piąta (22,4%) była świadkiem sytuacji picia przez kogoś alkoholu w miejscu pracy lub podczas wykonywania pracy. Najczęściej spotkały się z tym osoby mieszkające w Oruni, na Siedlcach i Zaspie. Zarówno uczestnikami, jak i świadkami częściej byli mężczyźni i osoby stanu wolnego (kawaler/panna). Brak w tej kwestii znaczących różnic między klientami i nie-klientami MOPS. Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu Niemal połowa badanych (45,9%) zetknęła się w ciągu ostatniego roku z biedą, nieszczęściem jakiejś rodziny, które spowodowane były pijaństwem. Pomóc tym osobom próbowało 37,2% badanych. Znacznie częściej tego typu sytuacje widziały osoby z Oruni (66,2%) i Siedlec (63,3% badanych), a także klienci MPOS (59,7%). Co ósmy Gdańszczanin (11,9%) był świadkiem nielegalnego kupowania lub sprzedawania alkoholu, ale tylko 7,8% podjęło w związku z tym faktem interwencję. Większość badanych (92,2%) pozostała w tej sytuacji bierna. Świadkami takich sytuacji częściej były osoby z Przymorza (18%) i Oliwy (17,2%). Nieznacznie częściej zetknęli się z tym klienci MOPS, niż pozostałe osoby. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Wnioski (3/4)

72 72 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Agresja osób nietrzeźwych Co druga badana osoba znalazła się w ciągu ostatniego roku w sytuacji, kiedy osoba pijana zaczepiała, zagadywała lub używała wulgarnych określeń. Co trzeci badany był tylko świadkiem takiej sytuacji, ale 27,8% było osobami pokrzywdzonymi (ofiarami agresji słownej). Biorąc pod uwagę zarówno świadków, jak i osoby pokrzywdzone, to takie sytuacje najczęściej miały miejsce na Siedlcach (78,7% odpowiedzi) i Oruni (72,2% odpowiedzi). Niemal co piąty badany był w sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uderzyła, popchnęła lub zraniła kogoś. 12,5% było świadkami agresji fizycznej pijanych osób, a 5,9% deklaruje, że było ofiarą takich zachowań. Tego typu sytuacje najczęściej miały miejsce na Zaspie (28,8%) i Oruni (26,3%). Klienci MOPS nieco częściej niż pozostałe osoby były świadkami zarówno agresji słownej, jak i fizycznej osób nietrzeźwych. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Wnioski (4/4)

73 73 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Doświadczenia i opinie związane z piciem napojów alkoholowych (1/8) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i), że lekarz zapytał o ilość wypijanego przez Pana(nią) alkoholu? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

74 74 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Doświadczenia i opinie związane z piciem napojów alkoholowych (2/8) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i), że lekarz zapytał o ilość wypijanego przez Pana(nią) alkoholu? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

75 75 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Doświadczenia i opinie związane z piciem napojów alkoholowych (3/8) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i), że lekarz zalecił Panu(i) ograniczenie spożycia alkoholu? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

76 76 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Doświadczenia i opinie związane z piciem napojów alkoholowych (4/8) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i), że lekarz zalecił Panu(i) ograniczenie spożycia alkoholu? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

77 77 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Doświadczenia i opinie związane z piciem napojów alkoholowych (5/8) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i), że kierował(a) Pan(i) samochodem lub innym pojazdem mechanicznym np. motocyklem, będąc pod wpływem alkoholu? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

78 78 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Doświadczenia i opinie związane z piciem napojów alkoholowych (6/8) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i), że kierował(a) Pan(i) samochodem lub innym pojazdem mechanicznym np. motocyklem, będąc pod wpływem alkoholu? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

79 79 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Doświadczenia i opinie związane z piciem napojów alkoholowych (7/8) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i), że jechał(a) Pan(i) na rowerze będąc pod wpływem alkoholu? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

80 80 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Doświadczenia i opinie związane z piciem napojów alkoholowych (8/8) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i), że jechał(a) Pan(i) na rowerze będąc pod wpływem alkoholu? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

81 81 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu (1/3) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że był Pan(i) świadkiem sytuacji, gdy osoba będąca pod wpływem alkoholu, kierowała samochodem lub innym pojazdem mechanicznym? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

82 82 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu (2/3) Czy był Pan(i) świadkiem sytuacji, gdy osoba będąca pod wpływem alkoholu, kierowała samochodem ? tak n=240 Czy próbował(a) Pan(i) wówczas interweniować, zrobić coś, aby powstrzymać tę osobę?

83 83 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu (3/3) Co Pan(i) zrobił(a), na czym polegała interwencja, którą Pan(i) podjął(ęła) wobec tej osoby? n=112 Jaki był efekt Pana(i) interwencji? n=112 Podstawa procentowania: osoby, które były świadkami prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

84 84 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu (1/3) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że był(a) Pan(i) świadkiem sytuacji, gdy osoba będąca pod wpływem alkoholu jechała na rowerze? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

85 85 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu (2/3) Czy był Pan(i) świadkiem sytuacji, gdy osoba będąca pod wpływem alkoholu, jechała na rowerze? tak n=223 Czy próbował(a) Pan(i) wówczas interweniować, zrobić coś, aby powstrzymać tę osobę?

86 86 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu (3/3) Co Pan(i) zrobił(a), na czym polegała interwencja, którą Pan(i) podjął(ęła) wobec tej osoby? n=26 Jaki był efekt Pana(i) interwencji? n=26 Podstawa procentowania: osoby, które były świadkami jazdy na rowerze pod wpływem alkoholu.

87 87 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Picie alkoholu w pracy Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i) pić alkohol w miejscu pracy lub podczas wykonywania pracy? Podstawa procentowani: osoby, które pracują zawodowo n=804

88 88 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Picie alkoholu w pracy Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i) być świadkiem picia przez kogoś alkoholu w miejscu pracy lub podczas wykonywania pracy? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

89 89 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy widział(a) Pan(i) biedę, nieszczęście jakiejś rodziny, spowodowane pijaństwem? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

90 90 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy widział(a) Pan(i) biedę, nieszczęście jakiejś rodziny, spowodowane pijaństwem? tak n=464 Czy próbował(a) Pan(i) wówczas interweniować, pomóc, coś zrobić?

91 91 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) świadkiem nielegalnego kupowania, sprzedawania alkoholu? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

92 92 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) świadkiem nielegalnego kupowania, sprzedawania alkoholu? tak n=110 Czy próbował(a) Pan(i) wówczas interweniować, pomóc, coś zrobić?

93 93 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Agresja osób nietrzeźwych Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że osoba nietrzeźwa lub pijana zaczepiała, zagadywała, używała wulgarnych wyrazów, obraziła (jakakolwiek agresja słowna)? Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź. Podstawa procentowania: wszyscy badani.

94 94 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu Agresja osób nietrzeźwych Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że osoba nietrzeźwa lub pijana uderzyła, popchnęła, zaczepiała, zraniła (jakakolwiek agresja fizyczna)? Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź. Podstawa procentowania: wszyscy badani.

95 95 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Alkohol a młodzież

96 96 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu Aż 68,6% badanych widziało w ciągu ostatniego roku pijących nastolatków, natomiast na interwencję zdecydowało się tylko 13,6%. Częściej świadkami takich sytuacji byli mieszkańcy Matarni (76,9%) i Śródmieścia (75,7%) Niemal co piąta osoba (18,4%) była świadkiem sprzedaży alkoholu nieletnim, z czego średnio co piąta (21,5%) próbowała coś zrobić w tej sytuacji. Sprzedaż alkoholu nieletnim częściej widziały osoby z rejonu Siedlce (30%) i Orunia (25,6%). W obu sytuacjach nie ma różnic między klientami MOPS i pozostałymi mieszkańcami Gdańska. Sprzedaż alkoholu nieletnim 29,5% badanych uważa, że w ciągu ostatniego pół roku zaszły zmiany w postępowaniu sprzedawców wobec niepełnoletnich klientów próbujących kupić alkohol. Zdaniem respondentów sprzedawcy częściej proszą takie osoby o okazanie dowodu tożsamości.19,2% twierdzi, że sprzedawcy częściej odmawiają sprzedaży alkoholu osobom wyglądającym na niepełnoletnie. 22,5% twierdzi, że nic się nie zmieniło i sprzedawcy nadal nie sprawdzają dokumentów osobom niepełnoletnim. Nie ma w tej kwestii znaczących różnic między klientami MOPS i osobami, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kontaktowały się z żadną jednostką organizacyjną MOPS. Alkohol a młodzież Wnioski

97 97 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Alkohol a młodzież Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy widział(a) Pan(i) pijących nastolatków? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

98 98 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Alkohol a młodzież Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy widział(a) Pan(i) pijących nastolatków? tak n=673 Czy próbował(a) Pan(i) wówczas interweniować, pomóc, coś zrobić?

99 99 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Alkohol a młodzież Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) świadkiem sprzedaży alkoholu niepełnoletnim? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

100 100 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Alkohol a młodzież Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) świadkiem sprzedaży alkoholu niepełnoletnim? tak n=175 Czy próbował(a) Pan(i) wówczas interweniować, pomóc, coś zrobić?

101 101 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Alkohol a młodzież Sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim Czy zauważył(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 6 miesięcy jakieś zmiany w postępowaniu sprzedawców wobec młodych ludzi, którzy chcieli kupić napój alkoholowy w Gdańsku? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

102 102 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Państwo a alkohol

103 103 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Szukanie pomocy Tylko 3% badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku szukali pomocy w zakresie problemów alkoholowych (ze względu na problemy własne lub kogoś z rodziny). Co dziesiąty badany (11%) wie o sytuacjach, gdy ktoś z rodziny lub znajomych szukał takiej pomocy. Nieco częściej wiedzę o innych osobach poszukujących pomocy w zakresie problemów alkoholowych posiadają kobiety (12,1%) niż mężczyźni (9,8%). Osoby same poszukujące pomocy nieco częściej mieszkają na Matarni (7,6%), w Śródmieściu (4,4%), we Wrzeszczu (3,7%) i w Brzeźnie (4,3%). Natomiast te, które miały wiedzę o innych osobach, które takiej pomocy szukały, to najczęściej mieszkańcy Siedlec (21,4%) i Oruni (17,2%). W obu przypadkach częściej byli to klienci MOPS i osoby legitymujące się niższym poziomem wykształcenia (podstawowym i zawodowym). Znajomość instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych Połowa Gdańszczan zna instytucje zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Największy odsetek osób, które maja taką wiedzę, to najczęściej mieszkańcy Siedlec (62%) i Chełmu (58%). Najrzadziej wiedzę o instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych deklarowały osoby z Oruni (37,1%) i Oliwy (39,9%). Częściej wiedzę na ten temat deklarowali klienci MOPS (41,1%) niż pozostali mieszkańcy Gdańska (25,7%). Badani najczęściej wiedzą o Klubach Anonimowych Alkoholików (66,5%). W następnej kolejności (ale już dużo rzadziej) wymieniano Niebieską Linię (11,1%), przychodnie zajmujące się tym problemem (8,3%) oraz MOPS (6,7%). Inne instytucje wymieniane były przez dużo mniejsze odsetki badanych. Państwo a alkohol Wnioski (1/2)

104 104 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Znajomość instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych c.d. Badane osoby zapytano o konkretne instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem problemom alkoholowym. Podobnie, jak w przypadku znajomości spontanicznej, na pierwszym miejscu znalazły się Kluby AA – słyszało o nich 87,1% badanych, z czego słyszało i kontaktowało się – 3,9%. Duże odsetki badanych słyszały też o takich instytucjach jak Szpital „Srebrzysko” (65,3%) i Niebieska Linia (61,4%). W następnej kolejności wymieniono Kluby Abstynenckie (48,4%) i punkty konsultacyjno - informacyjne (38%). O pozostałych instytucjach słyszała średnio co czwarta osoba lub mniej. Znajomość osób uzależnionych od alkoholu Ponad połowa badanych (51,9%) zna osoby uzależnione od alkoholu. Najczęściej taką wiedzę mają osoby z Siedlec (64,5%). Częściej deklarują to również klienci MOPS (67,4%) niż pozostałe osoby (49,3%). Osoby z problemami alkoholowymi, które znają badani, to częściej mężczyźni (73,3%) niż kobiety (26,7%). Najczęściej (56,7%) są to osoby z najstarszej grupy wiekowej – 45 lat i więcej lub osoby w wieku 31-44 lata (32,6%). Badani twierdzą, że tylko co piąta z tych osób (18,9%) leczyła się w szpitalu, a tylko 14,2% podjęło leczenie w poradni odwykowej. Państwo a alkohol Wnioski (2/2)

105 105 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Państwo a alkohol Szukanie pomocy Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) w sytuacji, w której - ze względu na problemy własne lub swojej rodziny – szukał(a) Pan(i) pomocy w zakresie problemów alkoholowych?

106 106 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Państwo a alkohol Szukanie pomocy Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy ktoś z Pana(i) rodziny lub najbliższych znajomych, był w sytuacji, w której – ze względu na problemy własne lub swojej rodziny – szukał pomocy w zakresie problemów alkoholowych? Podstawa procentowania: wszyscy badani.

107 107 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Państwo a alkohol Znajomość instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych (1/2) Podstawa procentowania: wszyscy badani.

108 108 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Państwo a alkohol Znajomość instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych (2/2) Podstawa procentowania: wszyscy badani.

109 109 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Państwo a alkohol Spontaniczna znajomość instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych Podstawa procentowania: osoby, które znają instytucje zajmujące się problemami alkoholowymi. n=518

110 110 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Państwo a alkohol Znajomość konkretnych instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych (1/2)

111 111 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Państwo a alkohol Znajomość konkretnych instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych (2/2)

112 112 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Państwo a alkohol Znajomość osób uzależnionych od alkoholu (1/2)

113 113 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Państwo a alkohol Znajomość osób uzależnionych od alkoholu (2/2)

114 114 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Państwo a alkohol Osoby uzależnione od alkoholu – informacje ogólne tak n=542 PłećWiek Leczył się w szpitalu Leczył się w poradni odwykowej


Pobierz ppt "S o p o t g r u d z i e ń 2 0 0 5 WZORCE KONSUMPCJI ALKOHOLU I PRZEMOC W RODZINIE Raport PBS dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google