Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE INTERPRETACJE PODATKOWE Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE INTERPRETACJE PODATKOWE Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE INTERPRETACJE PODATKOWE Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

2 Podstawa prawna USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926) Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

3 Art. 121 O.p. Zasada informacji Art. 121. § 1. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. § 2. Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

4 Art. 14 O.p. Nadzór Ministra Finansów Art. 14. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

5 Dwa typy interpretacji podatkowych 1.Interpretacje ogólne 2.Interpretacje indywidualne Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

6 Art. 14a O.p. Zapewnianie jednolitości stosowania prawa podatkowego przez MF Art. 14a. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

7 Indywidualna interpretacja Ministra Finansów Art. 14b. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

8 Treść indywidualnej interpretacji Art. 14c. § 1. Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

9 Negatywna ocena wniosku wymaga wskazania prawidłowego stanowiska Art. 14c § 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

10 Obowiązek pouczenia Art. 14c § 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

11 Wniosek w sprawie interpretacji Art. 14b § 2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. § 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w § 2-5, oraz sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

12 Obowiązek uzasadnienia wniosku Art. 14b § 3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

13 Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej Art. 14b § 4. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

14 Zakaz wydawania interpretacji Art. 14b § 5. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

15 Wydawanie interpretacji przez organy upoważnione przez MF Art. 14b § 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

16 Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia Art. 14g. § 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określonych w art. 14b § 3 pozostawia się bez rozpatrzenia. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

17 Termin wydania interpretacji Art. 14d. Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

18 Skutki niewydania interpretacji w terminie Art. 14o. § 1. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym w art. 14d uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

19 Doręczanie interpretacji organom podatkowym Art. 14i. § 2. Interpretacje indywidualne wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

20 Zmiany interpretacji Art. 14e. §1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. § 2. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

21 Opłata Art. 14f. § 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. § 2. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

22 Pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia Art. 14g. § 3. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

23 Stosowanie przepisów o postępowaniu podatkowym Art. 14h. W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art. 135-137, art. 140, art. 143, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

24 Publikowanie interpretacji Art. 14i. § 1. Interpretacje ogólne są publikowane, bez zbędnej zwłoki, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. § 3. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

25 Ochrona wynikająca z interpretacji Art. 14k. § 1. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

26 Ochrona wynikająca z interpretacji c.d. Art. 14k. § 2. Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

27 Ochrona wynikająca z interpretacji c.d. Art. 14k. § 3. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

28 Art. 14l. W przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

29 Skutki zastosowania się do interpretacji zmienionej Art. 14m. § 1. Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli zachodzą następujące warunki kazuistycznie określone w ustawie. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

30 Warunek 1 Art. 14m § 1. pkt 1) zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

31 Warunek 2 Art. 14m § 1 pkt 2) skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

32 Zakres czasowy zwolnienia Art. 14m § 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje: 1) w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności; Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

33 Kompetencje organów samorządowych Art. 14j. § 1. Stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

34 Instytucje wspomagające samowymiar Czynności sprawdzające Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

35 Miejsce czynności sprawdzających w systemie instytucji Ordynacji podatkowej 1.Postępowanie podatkowe 2.Kontrola podatkowa 3.Czynności sprawdzające 4.Wydawanie zaświadczeń Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

36 Cel czynności sprawdzających Art. 272. Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem art. 272a, dokonują czynności sprawdzających, mających na celu: 1)sprawdzenie terminowości: a)składania deklaracji, b)wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów; 2)stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1; 3)ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

37 Korekta deklaracji pod nadzorem organu podatkowego Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

38 Kompetencje organu podatkowego Art. 274. § 1. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień: Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

39 Kompetencje organu podatkowego c.d. 1)koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł; 2)zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

40 Postępowanie w sprawie korekty Art. 274. § 2. Organ podatkowy: 1)uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 1; 2)doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

41 Sprzeciw podatnika – anulowanie korekty Art. 274. § 3. Na korektę, o której mowa w § 1 pkt 1, podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

42 Skutki prawne niewniesienia sprzeciwu Art. 274. § 4. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 1, wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

43 Odpowiednie stosowanie przepisów o korekcie pod nadzorem Art. 274. § 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do deklaracji składanych przez płatników lub inkasentów oraz do załączników do deklaracji. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

44 Wezwanie do złożenia deklaracji Art. 274a. § 1. Organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

45 Wezwanie do udzielenia wyjaśnień Art. 274a § 2. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

46 Przedłużenie terminu zwrotu podatku do zakończenia czynności sprawdzających Art. 274b. § 1. Jeżeli przeprowadzenie czynności sprawdzających zasadność zwrotu podatku wymaga przedłużenia terminu zwrotu podatku wynikającego z odrębnych przepisów, organ podatkowy może postanowić o przedłużeniu tego terminu do czasu zakończenia czynności sprawdzających. § 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

47 Kontrola krzyżowa Art. 274c. § 1. Organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Z czynności tych sporządza się protokół. § 2. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania działalności kontrahenta kontrolowanego znajdują się poza obszarem działania organu przeprowadzającego kontrolę, czynności, o których mowa w §1, na zlecenie tego organu może także dokonać organ właściwy miejscowo. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

48 Prawo żądania dokumentów uzasadniających prawo do ulgi Art. 275. § 1. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym czasie, wymaga przepis prawa. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

49 Prawo żądania od banków dokumentów o zdarzeniach będących podstawą do skorzystania z ulg Art. 275. § 2. Banki, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiących podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jeżeli zostały wykazane w deklaracji złożonej przez podatnika. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

50 Obowiązki instytucji finansowych Art. 275. § 3. Przepis § 2 stosuje się również do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i dobrowolnych funduszy emerytalnych, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, oraz do domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, towarzystw funduszy inwestycyjnych i spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych. Informacje instytucji finansowych oznacza się klauzulą „Tajemnica skarbowa” (art. 82 § 4.) Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

51 Oględziny lokalu mieszkalnego za zgodą podatnika Art. 276. § 1. Organ podatkowy, za zgodą podatnika, może dokonać oględzin lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

52 Odpowiednie stosowanie przepisów Art. 277. Przepisy art. 274-276 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia deklaracji lub wniosku w sprawie zwrotu podatku. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

53 Stosowanie do czynności sprawdzających przepisów o postępowaniu podatkowym Art. 280. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepis art. 143 oraz przepisy rozdziałów 1-3, 5, 6, 9 z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 10, 14, 16 oraz 23 działu IV. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

54 Doradztwo podatkowe Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

55 Podstawa prawna USTAWA z dn. 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U.2011.41.213 j.t.) Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

56 Przedmiot i zakres regulacji Art. 1. Ustawa określa warunki i zasady wykonywania doradztwa podatkowego, organizację samorządu doradców podatkowych oraz zasady jego działania. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

57 Czynności doradztwa podatkowego Art. 2. 1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują: 1)udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

58 Czynności doradztwa podatkowego c.d. 2)prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

59 Czynności doradztwa podatkowego c.d. 3)sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

60 Czynności doradztwa podatkowego c.d. Art. 2 ust. 1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

61 Doradca podatkowy - pełnomocnikiem Art. 41. 1. W postępowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami pełnomocnikiem podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1a, może być również doradca podatkowy. 2. Doradca podatkowy jest uprawniony do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych dotyczących spraw, o których mowa w ust.1. 3. Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

62 Ochrona zawodu Art. 2 ust. 2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

63 Podmioty uprawnione do wykonywania czynności doradztwa podatkowego Art. 3. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, są: 1)osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych, 2)adwokaci i radcowie prawni, 3)biegli rewidenci, z wyłączeniem czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki

64 Doradztwo a obowiązki organów podatkowych Art. 5. Przepisy ustawy nie naruszają obowiązku organów podatkowych w zakresie informowania o przepisach dotyczących podatków. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki


Pobierz ppt "INFORMACJE INTERPRETACJE PODATKOWE Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego - Uniwersytet Łódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google