Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 28 stycznia 2011 roku do 21 lutego 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 28 stycznia 2011 roku do 21 lutego 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 28 stycznia 2011 roku do 21 lutego 2011 roku

2 I. Realizacja i przygotowanie inwestycji i prac remontowych

3 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. W zakresie inwestycji i remontów stolarkę okienną w Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym Wymieniono stolarkę okienną w Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym za kwotę 79 910,93 zł - (wykonawcą prac był Zakład Produkcyjny „Okno – BROS” Artur Brose z Chodzieży). W zakresie zamówień publicznych bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie w latach 2011 -2012. W dniu 8 lutego br. minął termin składania ofert na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie w latach 2011 -2012. Została złożona jedna oferta firmy PHU Dubiel ze Szprotawy. Cena jednostkowa ofertowa 29,93 zł brutto. Planowany termin podpisania umowy 23.02.2011r.

4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Nowej Koperni Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa dla zadania: „Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Nowej Koperni”. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego 25 lutego.

5 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. W styczniu wyłoniono wykonawców usług geodezyjnych i rzeczoznawców majątkowych. Na usługi geodezyjne najkorzystniejszą ofertę złożył: Robert Przemyślański prowadzący Biuro Usług Geodezyjnych w Kożuchowie. Umowa została podpisana 7 lutego. Najkorzystniejszą ofertę na usługi rzeczoznawcze złożył: Artur Czechanowski prowadzący firmę Domart - Wycena Nieruchomości Doradztwo Inwestycyjne z Bytomia Odrzańskiego. Umowa została podpisana 7 lutego.

6 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. W ramach prac społeczno-użytecznych od 1 lutego br. zatrudniono 53 osoby. Od 1 marca w ramach prac interwencyjnych zostanie zatrudnionych 20 osób na ½ etatu do następujących prac: - udrażnianie studzienek burzowych w celu odprowadzenia nadmiernej ilości wody z odpadów lub roztopu śniegu, - naprawa-zabezpieczenie dachu z papy na pomieszczeniu magazynowym na targowisku miejskim, - naprawa koszy na śmieci, ławek, znaków drogowych, tablic informacyjnych itp. - dozór obiektu mieszkalnego na byłym lotnisku w Wiechlicach, - utrzymywanie porządku na terenie miasta i gminy i odśnieżanie.

7 II. Realizacja działań związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy UE

8 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. W dniu 31 stycznia 2011 r. przekazano Parafii Rzymsko- Katolickiej w Szprotawie wypełniony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2011 zadania „Konserwacja i restauracja ołtarza „Serca Pana Jezusa” w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie” wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną umożliwiającą Parafii ubieganie się o udzielenie dotacji celowej.

9 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. W zakresie Jednostki Realizującej Projekt dla inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” 24 stycznia 2011r. dokonano zmiany struktury organizacyjnej JRP. Zmiana dotyczyła zmniejszenia składu osobowego tego wydziału (z ośmiu osób do pięciu – bez MAO) a tym samym podziału zadań i odpowiedzialności pracowników zespołu. Z dniem 1 lutego 2011r. na czas realizacji projektu, do komórki JRP przeniesiono trzech pracowników tut. Urzędu - dwie osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych oraz jedną osobę z wydziału finansowego. Do pełnego składu JRP brakuje osoby na stanowisko ds. technicznych. W chwili obecnej trwa nabór na to wolne stanowisko pracy.

10 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu tzw. MAO W dniu 1 lutego 2011r przystąpiłem do egzaminu przeprowadzonego przez Ministerstwo Środowiska w Warszawie w celu uzyskania nominacji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu tzw. MAO. Postępowanie weryfikujące moją wiedzę w tym zakresie zakończyło się wynikiem pozytywnym, w związku z czym uzyskałem stosowny certyfikat umożliwiający pełnienie tej funkcji. Równocześnie w tym samym dniu Kierownik JRP uzyskał certyfikat upoważniający go do pełnienia funkcji zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w przypadku mojej nieobecności.

11 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. rozpoczęcia realizacji umowy W dniu 3 lutego 2011 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze został poinformowany o zamiarze rozpoczęcia realizacji umowy na roboty budowlane objęte projektem pomimo zarzutów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

12 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze W dniu 11 lutego 2011r. wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zobowiązujące gminę do przekazania w terminie do 25 lutego br. dokumentacji przetargowych wszystkich rozstrzygniętych postępowań objętych zakresem projektu (w szczególności postepowania na roboty budowlane) w celu kontroli i ostatecznego rozstrzygnięcia, czy i w jakim wymiarze wykryte przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych uchybienia mają konsekwencje nałożenia gminie korekty finansowej w wysokości od 5 do 25% poziomu dofinansowania.

13 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. DGP Dozorbud Polska sp. z o.o. z Legnicy W dniu 14 lutego 2011r. odbyło się spotkanie organizacyjne z Inżynierem Kontraktu firmą DGP Dozorbud Polska sp. z o.o. z Legnicy mający sprawować nadzór inwestorski w ramach projektu, podczas którego została przekazana dokumentacja projektowa oraz umowa z wykonawcą celem pełnienia obowiązków Inżyniera na przedmiotowej inwestycji.

14 III. Gospodarowanie majątkiem gminy i mieniem komunalnym

15 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. wysłano ogłoszenia o przetargu 6 działek pod zabudowę (ul. Kraszewskiego – Szprotawa) – 2 szt. sprzedano 16 boksów garażowych, podjęto zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Szprotawie przy ul. Waszyngtona - 16 boksów garażowych, 4 decyzje Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

16 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. Zaopiniowano pozytywnie projekt przebudowy ulic 3-go Maja i Ciszowskiej w Szprotawie zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych 1062F i 1063F Zaopiniowano pozytywnie projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Leszno Dolne

17 Rolnictwo i ochrona środowiska IV. Rolnictwo i ochrona środowiska

18 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. Decyzje środowiskowe Budowie Zakładu Produkcji Opakowań Drewnianych Wydana została jedna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Produkcji Opakowań Drewnianych” na działce nr 92/4 we wsi Kartowice. Remonty świetlic świetlicy wiejskiej w Wiechlicach Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wiechlicach w ramach, której wykonano wymianę listew ściennych, wymiany tablicy licznikowej, montaż osprzętu modułowego, wymiana przewodów kablowych, wymiana odgałęźników.

19 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. Wybory sołtysów i rad sołeckich Trwają przygotowania do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. 16 sołectwach Wybory zostaną przeprowadzone w dniach od 9 marca do 23 marca br. w 16 sołectwach.

20 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. Melioracje Wodne Trwa przegląd rowów melioracyjnych na terenie Gminy Szprotawa w celu dokonania najpilniejszych prac na ciekach i zaplanowania prac konserwacyjnych. Trwa przygotowanie do kompleksowej konserwacji rowu melioracyjnego zwanego „Garlicą” we wsi Kartowice. Ustalani są właściciele gruntów przyległych do rowu w celu uzyskania zgody na wjazd sprzętu mechanicznego, który będzie wykonywał prace pogłębiające.

21 V. Edukacja, kultura i sport

22 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. koncepcji restrukturyzacji jednostek oświatowych W okresie sprawozdawczym trwały prace nad wypracowaniem możliwie najlepszej koncepcji restrukturyzacji jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa. Od 1 stycznia 2011 roku wydatki bieżące można pokrywać wyłącznie z dochodów bieżących. Konieczność podejmowania działań w tym zakresie wymuszone zostało przez zmiany w zasadach finansowania wydatków bieżących. Od 1 stycznia 2011 roku wydatki bieżące można pokrywać wyłącznie z dochodów bieżących.

23 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. zabrakło około 6 mln zł na zbilansowanie zadań oświatowych Sytuacja ta sprawiła, iż w budżecie gminy zabrakło około 6 mln zł na zbilansowanie zadań oświatowych. Aby zapobiec sytuacji niewypłacalności szkół a w konsekwencji niewypłacalności gminy przeprowadzane były spotkania na których prezentowano i omawiano koncepcje zmian.

24 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. 18 spotkań W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 18 spotkań w sprawie restrukturyzacji sieci placówek oświatowych. Były to spotkania z: -mieszkańcami Szprotawy i miejscowości, w których znajdują się szkoły, -dyrektorami i radami pedagogicznymi poszczególnych placówek, -rodzicami, -samorządem szkolnym, -związkami zawodowymi.

25 Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej VI. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

26 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: W terminie do 31 stycznia br. wszyscy przedsiębiorcy posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych złożyli wymagane ustawowo oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2010 roku celem naliczenia należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2011 roku. Nie wygaszono żadnego zezwolenia.

27 Sprawy obywatelskie VII. Sprawy obywatelskie

28 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. sporządzono 12 aktów stanu cywilnego, tj. 1 akt małżeństwa, 11 aktów zgonów, nadano około 17 numerów PESEL nowo narodzonym dzieciom z terenu naszej gminy, W dniu 2 lutego 2011 r. odwołano alarm przeciwpowodziowy, który był utrzymywany na naszym terenie, ze względu na wysoki stan wody na rzece Szprotawa.

29 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. roczny plan pracy i regulamin Opracowano roczny plan pracy i regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wytyczne Burmistrza –Szefa Obrony Cywilnej Gminy Szprotawa do działania w zakresie Obrony cywilnej i zarządzania Kryzysowego. szkolenie podstawowe strażaków ratowników z OSP W dniach od 18 lutego do 27 marca br. w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej w Szprotawie zostanie przeprowadzone szkolenie podstawowe strażaków ratowników z OSP. Na ten kurs skierowano łącznie 21 osób. Ukończenie szkolenia daje strażakom uprawnia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

30 VIII. Stan zadłużenia Gminy Szprotawa

31 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. 7600 decyzji. Podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od nieruchomości ustalono wysokość podatków na 2011 rok na podstawie złożonych przez nich informacji podatkowych oraz obowiązujących stawek podatkowych. Wydano ponad 7600 decyzji. Decyzje ustalające wysokość podatków zostaną doręczone podatnikom przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szprotawie, sołtysów, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej.

32 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. Prognozowany miesięczny stan zadłużenia Gminy Lp.WyszczególnienieJedn. wykonanieprognoza miesięczna 2009 rok2010 rok 31.01.201128.02.2011 1234567 IDOCHODY OGÓŁEM 52 255 04255 095 94777 636 128 IIPRZYCHODY 1kredyty i pożyczkizł0000 2obligacjezł7 000 00018 900 00000 RAZEM 7 000 00018 900 00000 IIIROZCHODY 1 spłaty kredytów, pożyczek wykup obligacjizł1 026 4001 866 4000166 600 RAZEM 1 026 4001 866 4000166 600 IV Zadłużenie z tytułu niespłaconych kredytów i obligacjizł11 164 60028 198 200 28 031 600 VZobowiązania wymagalnezł237 612 079483 4150 VIZadłużenie ogółem (IV+V)zł11 401 83728 810 27928 681 61528 031 600 VII Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005%21,82%52,29%36,94%36,11%

33 IX. Realizacja zadań Straży Miejskiej

34 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. W w/w okresie sprawozdawczym strażnicy udzielili 42 pouczenia oraz wystawili 15 mandatów na łączną kwotę 2.000,00 zł, wzięli udział w 22 interwencjach w miejscach publicznych. Strażnicy Straży miejskiej wykonywali również szereg innych działań wynikających bezpośrednio z ich zakresu obowiązków.

35 W zakresie realizacji zadań Wydziału Administracyjno -Organizacyjnego

36 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. Od 1 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie funkcjonuje nowa Struktura Organizacyjna Urzędu. Regulamin organizacyjny i zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych dostosowany został do zadań statutowych realizowanych przez Gminę.

37 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r.

38 X. Promocja gminy, polityka informacyjna, kompleksowa obsługa inwestora

39 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. W dniu 14 lutego br. upamiętniono 66. rocznicę wyzwolenia Szprotawy. W hołdzie dla wszystkich, którzy zginęli walcząc o wolność Szprotawy, Burmistrz wraz z Zastępcą, Przewodniczącym Rady Miejskiej, Sekretarzem Gminy, harcerzami szprotawskiego hufca, przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicielami Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Szprotawie, zapalili znicz i złożyli kwiaty pod obeliskiem przy ul. Targowej.

40 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. W dniach od 11 do 18 lutego br. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szprotawy w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi. Na sesji w dniu 29 grudnia 2010 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr IV/24/10 w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. W dniu 4 lutego br., do tutejszego urzędu wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego, stwierdzające nieważność w/w uchwały. W tej sytuacji zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały.

41 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. Przygotowanie materiałów do VI Edycji Folderu z Ofertami Inwestycyjnymi Województwa Lubuskiego wydawanego przez Centrum Obsługi Inwestora, mieszczące się w Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Dni Szprotawy Jubileuszu 15-lecia partnerstwa Szprotawy i Gevelsbergu Rozpoczęcie przygotowań do obchodów Dni Szprotawy (28-29.V) oraz Jubileuszu 15-lecia partnerstwa Szprotawy i Gevelsbergu (3-5 VI).

42 XI. Inne zadania realizowane przez Burmistrza Szprotawy

43 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. ZBOIS z Krakowa firmy EKOSERVICE W dniu 26 stycznia odbyto spotkanie z reprezentantem firmy ZBOIS z Krakowa, która będzie realizowała projekt budowy oczyszczalni ścieków i przedstawicielem firmy EKOSERVICE w obecności adwokatów i kierownika JRP. Na spotkaniu tym omówiono sprawę pisma Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych mówiące o zastrzeżeniach proceduralnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mówiące o możliwości nałożenia na gminę korekty finansowej w wysokości od 5 do 25% wartości inwestycji, tj. ok. 13 mln zł.

44 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. 17 lutego br. Związku Zawodowego „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego W dniu 17 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie reorganizacji sieci placówek oświatowych na terenie gminy.

45 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. W dniu 9 lutego 2011 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej W dniu 9 lutego 2011 r. o godz. 17.00 w Sali Rycerskiej odbyło się spotkanie przedstawiciela Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze - Pana Jarosława Kotowskiego z zaproszonymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy. Spotkanie dotyczyło nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym rozliczania się organizacji z otrzymanych dotacji gminnych.

46 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. 16 lutego W dniu 16 lutego odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Zakładu Karnego w Krzywańcu dotyczące możliwości podpisania umowy na zatrudnienie więźniów do prac konserwacyjnych na terenie naszej gminy.

47 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r. 17 lutego 2011 roku 17 lutego 2011 roku o godz. 17.00 w Szprotawskim Domu Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Szprotawy z mieszkańcami. „Bilans otwarcia”. Spotkanie dotyczyło przedstawienia sytuacji Gminy Szprotawa na początku kadencji 2010-2014, tzw. „Bilans otwarcia”. Szczegółowo omówione zostały najważniejsze obszary działalności gminy, w tym zwłaszcza obecną sytuację finansową oraz prognozę budżetową na najbliższe lata.

48 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 28 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r.

49 Dziękuję Państwu za uwagę. BURMISTRZ SZPROTAWY JÓZEF RUBACHA SZPROTAWA, DNIA 22 LUTEGO 2011 r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 28 stycznia 2011 roku do 21 lutego 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google