Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK. Budżet Miasta Koszalina na 2009rok – po raz pierwszy w wysokości ponad 400mlnzł » Dochody - 351.510 tys.zł » Przychody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK. Budżet Miasta Koszalina na 2009rok – po raz pierwszy w wysokości ponad 400mlnzł » Dochody - 351.510 tys.zł » Przychody."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK

2 Budżet Miasta Koszalina na 2009rok – po raz pierwszy w wysokości ponad 400mlnzł » Dochody tys.zł » Przychody tys.zł » Wydatki tys.zł » Rozchody tys.zł » Budżet na 1 mieszkańca zł tys.zł

3 Dochody – Wydatki – Deficyt 2008* Dochody – Wydatki – Deficyt 2008* * plan - wg stanu na 30 września 2008 r. w mln

4 Źródła dochodów w latach 2008 – 2009 w mln

5 Dochody własne w latach 2008 – 2009 Dochody własne w latach 2008 – 2009

6 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach Dochody z podatku od nieruchomości

7 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2008 – 2009 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2008 – 2009 Podatki od osób fizycznych - PIT i prawnych - CIT

8 Wydatki 2008 – 2009 według działów OGÓŁEM z tego: 359,6397,5 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska20,620,8 - Transport i łączność45,459,3 - Gospodarka mieszkaniowa22,9 - Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza129,8147,3 - Pomoc społeczna i polityka społeczna49,052,1 - Kultura fizyczna i sport8,313,8 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego22,517,2 - Administracja publiczna33,235,5 - Pozostałe27,928,6 w mln

9 Wydatki 2008 – 2009 według działów Wydatki 2008 – 2009 według działów w mln

10 Wydatki 2008 – 2009 Wydatki 2008 – 2009

11 STRUKTURA WYDATKÓW w latach

12 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w %

13 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w latach w %

14 WYDATKI MAJĄTKOWE według działów w mln

15 Wzrost wydatków na inwestycje jako % wydatków ogółem

16 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (maksymalnie 60% dochodu ogółem)

17 WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA (maksymalnie 15% rocznej spłaty zadłużenia do dochodów)

18 Budżet na 2009 rok w systemie strategicznego zarządzania Miastem

19 Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Miasta Koszalina do 2015 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata i Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Koszalina na lata i Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata Budżet Miasta Koszalina na 2009r. Krajowe dokumenty strategiczne i Programy Operacyjne

20 będącego planem operacyjnym do Strategii Rozwoju Koszalina, zachowującym misję i wizję oraz cele strategiczne, wprowadzającym nowe priorytety, programy oraz projekty ubiegające o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja Budżetu Miasta dokonuje się przy udziale: -Wieloletniej Prognozy Finansowej -Wieloletniego Planu Inwestycyjnego -Planu Rozwoju Lokalnego

21 PROPONOWANE PRIORYTETY NA 2009 rok Dostępność (poprawa) komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Partnerstwo i współpraca Czas na kulturę i rekreację

22 Priorytet Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm 1.Obszar „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 90,9 ha. 2.Uzbrajanie terenów Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej; 3. Wspieranie przedsiębiorczości, poprzez proinwestycyjną politykę podatkową podwyżka podatków i opłat będzie na poziomie wskaźnika inflacji – 2,2 %. program pomocowy dla przedsiębiorców na wspieranie nowych inwestycji, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (zwolnienia z podatku od nieruchomości) 4. Uruchomienie Parku Technologicznego

23 URUCHOMIENIE PARKU TECHNOLOGICZNEGO Wspólnie Miasto i Politechnika Koszalińska Cele projektu: -wspieranie innowacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki - transfer technologii do biznesu - komercjalizacja badań naukowych Politechniki Koszalińskiej -wspieranie przedsiębiorczości studentów i absolwentów Politechniki Koszalińskiej -przyciąganie i zatrzymywanie zdolnej młodzieży w Koszalinie Park Technologiczny powstanie na terenie kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej i ul. Partyzantów po modernizacji istniejącej infrastruktury.

24 URUCHOMIENIE PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KOSZALINIE Podjęte działania: 6 października 2008 r. 6 października 2008 r. - podpisano List Intencyjny pomiędzy firmą REC, Politechniką Koszalińską, Miastem Koszalin i Województwem Zachodniopomorskim w sprawie utworzenia w Koszalinie oddziału firmy REC (tworzącej inteligentne oprogramowanie dla przemysłu) oraz zapoczątkowania procesu tworzenia Parku Technologicznego w Koszalinie z wykorzystaniem potencjału i infrastruktury Politechniki Koszalińskiej. Październik Październik – podjęto starania o wpisanie projektu na listę Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 10 mln euro. Listopad Listopad – poszerzenie listy partnerów projektu o FCIP, PUP i KTBS

25 URUCHOMIENIE PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KOSZALINIE Główne założenia : - preferencyjna oferta lokalowa wynajmu wyposażonych lokali na prowadzenie działalności gospodarczej -- laboratoria świadczące usługi na rzecz regionu - opieka naukowa nauczycieli akademickich Politechniki Koszalińskiej. - doradztwo biznesowe i prawne, dostęp do pożyczek, pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych (FCIP) -wsparcie zatrudnienia instrumentami PUP (dotacje, staże, refundacje, finansowanie szkoleń, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy) -możliwość korzystania z infrastruktury sportowej Uczelni i Miasta --mieszkania dla właścicieli i pracowników innowacyjnych firm w systemie budownictwa społecznego.

26 Rynek pracy w Koszalinie malejące ☺ malejące bezrobocie bezrobocie wzrastające zatrudnienie ☺wzrastające zatrudnienie Stopa bezrobocia Liczba pracujących Liczba bezrobotnych

27 Gmina – Miasto Koszalin 5 razy otrzymała tytuły i certyfikat „Gminy Fair Play” 2004, 2005, 2006, 2007, 2008  w 2006 r. „ Złotą Lokalizację Biznesu”,  3 Honorowe wyróżnienia w ramach Konkursu „Gmina Fair Play” w kategorii : - „ wyróżniających się gmin miejskich” r. - „dużych miast”  Złota Statuetka r.

28 17 lipca 2008r. Rzeczpospolita przyznała Miastu Koszalin tytuł Najlepszego miasta na prawach powiatu IV miejsca w rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2008 za zajęcie IV miejsca w rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2008

29 Miasto Koszalin w ogólnopolskim konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2008 otrzymał Złotą Statuetkę za zdobycie I miejsca w kategorii gmin miejskich

30 Priorytet Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia  Promocja i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej  Uzbrajanie terenów inwestycyjnych,  Kontynuacja uzbrojenia SSSE Obszaru Koszalin - 2,5 mln.zł Rejon ul. Szczecińskiej - 0,5 mln.zł ul. Lniana – Różana - 2 mln.zł  Poprawa dróg w mieście - 55,7 mln.zł  Budowa sieci światłowodowej - 1 mln.zł

31 Priorytet Dostępność komunikacyjna - zewnętrzna i wewnętrzna  poprawa dostępności zewnętrznej Udział w pracach Stowarzyszenia „Droga S – 11” budowa obwodnic Dalsze działania dla uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina (wykonanie prac projektowych-studialno-koncepcyjnych i analiz przedinwestycyjnych) tys. zł poprawa komunikacji wewnętrznej: Remonty i modernizacje układu komunikacyjnego Miasta w tym, m.in.:  Ul. Syrenki - 10,0mlnzł  Ul. Kwiatkowskiego – 3,5mlnzł  Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, Kazimierza Wielkiego - 3,5mlnzł  Przebudowa ul. Wenedów - 2,1mlnzł  Przebudowa osiedla „Unii Europejskiej” - 1,9mlnzł  Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino) - 4,5mlnzł Wzrost nakładów na drogi – dynamika 131,4% kwoty

32 Priorytet Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa 1. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych: sala sportowa przy Gimnazjum Nr tys.zł. boisko sportowe przy ZS Nr tys.zł boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr tys.zł boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr tys.zł. 2.Modernizacja placówek oświatowych ,7 tys.zł w tym: - Modernizacja placówek w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży : Koszalin – Strasburg tys.zł (wyposażenie w urządzenia sportowe szkół, modernizacja bazy noclegowej i wyposażenie internatów i burs szkolnych 3. Modernizacja przedszkoli tys.zł 4. Koszaliński System Oświaty tys.zł.

33 Priorytet Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa Środki na zajęcia pozalekcyjne - 676,4 tys. zł Nauka pływania (klasy I, klasy sportowe) ,6 tys. zł Program „Szkoły zawodowe dodają Skrzydeł” (praktyki) - 800,0 tys. zł Klasy sportowe (m.in. siatkówka, koszykówka, szachy) - 586,0 tys. zł

34 Priorytet Czas na kulturę i rekreację 1. Modernizacja BTD tys.zł 2. Filharmonia Koszalińska (sala koncertowa) - 1 mlnzł 3. Remont murów staromiejskich tys.zł 4. Dotacja na roboty inwestycyjne Muzeum tys.zł w tym – dotacja na monitoring tys.zł 5.Modernizacja stadionu „Bałtyk” tys. zł 6.Boiska sportowe tys.zł (Szkoła Podstawowa Nr 18, Osiedle Wenedów) 7. Budową hali widowiskowo – sportowej – wspólnie z Politechniką Koszalińską tys.zł (udziały w Spółce „Hala Koszalin”) 8. Budowa hali judo (udziały w Spółce ZOS) tys.zł

35 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Działanie: 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja Okres realizacji: IV kw – II kw Beneficjent: Spółka celowa, wspólnicy: Gmina Koszalin, Politechnika Koszalińska Budowa hali widowisko-sportowej Planowana hala sportowa

36 Podstawowe dane techniczne kubatura obiektu: m 3, powierzchnia netto: m 2, powierzchnia zabudowy: m 2 liczba widzów: powierzchnia areny głównej: 24 m x 45 m powierzchnia terenu: 3,1125 ha powierzchnia dróg, parkingów: m 2 liczba miejsc parkingowych: 284 samochody osobowe, 8 autokarów

37 Priorytet Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa:  Wydatki na bezpieczeństwo tys.zł w tym na bezpieczny i inteligentny Koszalin tys.zł  Rezerwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych tys.zł  Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych – przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przemocy, bezdomności - 2 mln.zł  Programy polityki zdrowotnej tys.zł Działania prospołeczne: remonty mieszkań komunalnych, poprawa estetyki – 4,0 mln.zł wkład do KTBS – 5,5 mln.zł modernizacja placów zabaw – 552,5 tys.zł remonty budynków żłobków miejskich tys.zł

38 Priorytet 7 Partnerstwo i współpraca  Przeprawa przez Jezioro Jamno zakup 2 łodzi płaskodennych - 2 mln.zł.  Ścieżki rowerowe – SGiPPŚ tys.zł.  Przyłączenie sołectw Jamno i Łabusz  Połączenie kolejowe Koszalin – Mielno tys.zł (z uwagi na brak od Marszałka Województwa ostatecznego rozliczenia przewozów pasażerskich – zabezpieczona kwota w oparciu o budżet Miasta 2008r.,)

39 Połączenie kolejowe Koszalin-Mielno Koszalińskie Uruchomienie przewozów pasażerskich Szynobus SA 103 i SA 110 – w zależności od natężenia ruchu Łączna ilość pasażerów Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę Ilość pasażerów w przeliczeniu na jeden szynobus - 40 osób (kursowanie szynobusu od dnia 19 lipca do 31 sierpnia 2008r.)

40 BUDOWA AQUAPARKU Planowana wspólnie przez ZOS Sp. z o. o. i „Miastoprojekt System” Sp. z o. o. Podpisanie umowy o współpracy gospodarczej pomiędzy ww. instytucjami Wniesienie do Spółki ZOS aportem gruntu pod inwestycję

41 FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2009 ROK dofinansowanie 5 PROJEKTÓW z funduszy Unii Europejskiej

42 FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2009 ROK PROJEKTY Kwota uzyskanego dofinansowania w zł Wkład własny Miasta w zł Ogółem Concerto Act Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Koszalina – przebudowa ulicy Syrenki i Gdańskiej * 3 Koszaliński Program Integracji Społecznej START Leonardo da Vinci - Praktyka uczniów Technikum Samochodowego i Mechanicznego w Niemczech Szansą Poznania Rynku UE Szkoły zawodowe dodają skrzydeł * Zadanie zaplanowane do realizacji w latach – całkowita wartość projektu – ,00zł

43 KLUCZOWE PROJEKTY MIASTA Ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 wartość projektu poziom dofinansowania 1. Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina - 18mln euro 9mln euro 2. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno– Przemysłowej w Koszalinie - 20mln euro 10mln euro 3. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie - 13,8mln euro 5,5mln euro 4. Filharmonia Koszalińska im.St. Moniuszki w Koszalinie - 6,6mln euro 5,0mln euro

44 Obecnie oczekujemy na aktualizację raitingu W dniu 13 grudnia 2007 KOMITET RATINGOWY FITCH RATINGS podniósł skalę Ratingu Miasta Koszalina z „BB + (pol)” do poziomu „BBB - (pol)” „Perspektywa ratingu jest stabilna”

45 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ KOSZALINIE Uchwałą Nr LXXXIII/264/Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2008r. pozytywnie zaopiniowano przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Koszalina na rok 2009


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK. Budżet Miasta Koszalina na 2009rok – po raz pierwszy w wysokości ponad 400mlnzł » Dochody - 351.510 tys.zł » Przychody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google