Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK. Budżet Miasta Koszalina na 2009rok – po raz pierwszy w wysokości ponad 400mlnzł » Dochody - 351.510 tys.zł » Przychody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK. Budżet Miasta Koszalina na 2009rok – po raz pierwszy w wysokości ponad 400mlnzł » Dochody - 351.510 tys.zł » Przychody."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK

2 Budżet Miasta Koszalina na 2009rok – po raz pierwszy w wysokości ponad 400mlnzł » Dochody - 351.510 tys.zł » Przychody - 55.000 tys.zł » Wydatki - 397.537 tys.zł » Rozchody - 8.973 tys.zł » Budżet na 1 mieszkańca - 3.785 zł 406.510 tys.zł

3 Dochody – Wydatki – Deficyt 2008* - 2009 Dochody – Wydatki – Deficyt 2008* - 2009 * plan - wg stanu na 30 września 2008 r. w mln

4 Źródła dochodów w latach 2008 – 2009 w mln

5 Dochody własne w latach 2008 – 2009 Dochody własne w latach 2008 – 2009

6 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2008 - 2009 Dochody z podatku od nieruchomości

7 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2008 – 2009 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2008 – 2009 Podatki od osób fizycznych - PIT i prawnych - CIT

8 Wydatki 2008 – 2009 według działów 20082009 OGÓŁEM z tego: 359,6397,5 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska20,620,8 - Transport i łączność45,459,3 - Gospodarka mieszkaniowa22,9 - Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza129,8147,3 - Pomoc społeczna i polityka społeczna49,052,1 - Kultura fizyczna i sport8,313,8 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego22,517,2 - Administracja publiczna33,235,5 - Pozostałe27,928,6 w mln

9 Wydatki 2008 – 2009 według działów Wydatki 2008 – 2009 według działów w mln

10 Wydatki 2008 – 2009 Wydatki 2008 – 2009

11 STRUKTURA WYDATKÓW w latach 2008 - 2009

12 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008 - 2009 w %

13 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w latach 2008 - 2009 w %

14 WYDATKI MAJĄTKOWE 2008 - 2009 według działów w mln

15 Wzrost wydatków na inwestycje jako % wydatków ogółem

16 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (maksymalnie 60% dochodu ogółem)

17 WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA (maksymalnie 15% rocznej spłaty zadłużenia do dochodów)

18 Budżet na 2009 rok w systemie strategicznego zarządzania Miastem

19 Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Miasta Koszalina do 2015 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2008-2010 i 2009-2011 Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Koszalina na lata 2008- 2011 i 2009-2012 Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2009-2017 Budżet Miasta Koszalina na 2009r. Krajowe dokumenty strategiczne i Programy Operacyjne

20 będącego planem operacyjnym do Strategii Rozwoju Koszalina, zachowującym misję i wizję oraz cele strategiczne, wprowadzającym nowe priorytety, programy oraz projekty ubiegające o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja Budżetu Miasta dokonuje się przy udziale: -Wieloletniej Prognozy Finansowej -Wieloletniego Planu Inwestycyjnego -Planu Rozwoju Lokalnego

21 PROPONOWANE PRIORYTETY NA 2009 rok Dostępność (poprawa) komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Partnerstwo i współpraca Czas na kulturę i rekreację

22 Priorytet Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm 1.Obszar „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 90,9 ha. 2.Uzbrajanie terenów Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej; 3. Wspieranie przedsiębiorczości, poprzez proinwestycyjną politykę podatkową podwyżka podatków i opłat będzie na poziomie wskaźnika inflacji – 2,2 %. program pomocowy dla przedsiębiorców na wspieranie nowych inwestycji, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (zwolnienia z podatku od nieruchomości) 4. Uruchomienie Parku Technologicznego

23 URUCHOMIENIE PARKU TECHNOLOGICZNEGO Wspólnie Miasto i Politechnika Koszalińska Cele projektu: -wspieranie innowacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki - transfer technologii do biznesu - komercjalizacja badań naukowych Politechniki Koszalińskiej -wspieranie przedsiębiorczości studentów i absolwentów Politechniki Koszalińskiej -przyciąganie i zatrzymywanie zdolnej młodzieży w Koszalinie Park Technologiczny powstanie na terenie kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej i ul. Partyzantów po modernizacji istniejącej infrastruktury.

24 URUCHOMIENIE PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KOSZALINIE Podjęte działania: 6 października 2008 r. 6 października 2008 r. - podpisano List Intencyjny pomiędzy firmą REC, Politechniką Koszalińską, Miastem Koszalin i Województwem Zachodniopomorskim w sprawie utworzenia w Koszalinie oddziału firmy REC (tworzącej inteligentne oprogramowanie dla przemysłu) oraz zapoczątkowania procesu tworzenia Parku Technologicznego w Koszalinie z wykorzystaniem potencjału i infrastruktury Politechniki Koszalińskiej. Październik Październik – podjęto starania o wpisanie projektu na listę Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 10 mln euro. Listopad Listopad – poszerzenie listy partnerów projektu o FCIP, PUP i KTBS

25 URUCHOMIENIE PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KOSZALINIE Główne założenia : - preferencyjna oferta lokalowa wynajmu wyposażonych lokali na prowadzenie działalności gospodarczej -- laboratoria świadczące usługi na rzecz regionu - opieka naukowa nauczycieli akademickich Politechniki Koszalińskiej. - doradztwo biznesowe i prawne, dostęp do pożyczek, pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych (FCIP) -wsparcie zatrudnienia instrumentami PUP (dotacje, staże, refundacje, finansowanie szkoleń, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy) -możliwość korzystania z infrastruktury sportowej Uczelni i Miasta --mieszkania dla właścicieli i pracowników innowacyjnych firm w systemie budownictwa społecznego.

26 Rynek pracy w Koszalinie malejące ☺ malejące bezrobocie bezrobocie wzrastające zatrudnienie ☺wzrastające zatrudnienie Stopa bezrobocia Liczba pracujących Liczba bezrobotnych

27 Gmina – Miasto Koszalin 5 razy otrzymała tytuły i certyfikat „Gminy Fair Play” 2004, 2005, 2006, 2007, 2008  w 2006 r. „ Złotą Lokalizację Biznesu”,  3 Honorowe wyróżnienia w ramach Konkursu „Gmina Fair Play” w kategorii : - „ wyróżniających się gmin miejskich” - 2006r. - „dużych miast” - 2007-2008  Złota Statuetka - 2008r.

28 17 lipca 2008r. Rzeczpospolita przyznała Miastu Koszalin tytuł Najlepszego miasta na prawach powiatu IV miejsca w rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2008 za zajęcie IV miejsca w rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2008

29 Miasto Koszalin w ogólnopolskim konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2008 otrzymał Złotą Statuetkę za zdobycie I miejsca w kategorii gmin miejskich

30 Priorytet Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia  Promocja i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej  Uzbrajanie terenów inwestycyjnych,  Kontynuacja uzbrojenia SSSE Obszaru Koszalin - 2,5 mln.zł Rejon ul. Szczecińskiej - 0,5 mln.zł ul. Lniana – Różana - 2 mln.zł  Poprawa dróg w mieście - 55,7 mln.zł  Budowa sieci światłowodowej - 1 mln.zł

31 Priorytet Dostępność komunikacyjna - zewnętrzna i wewnętrzna  poprawa dostępności zewnętrznej Udział w pracach Stowarzyszenia „Droga S – 11” budowa obwodnic Dalsze działania dla uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina (wykonanie prac projektowych-studialno-koncepcyjnych i analiz przedinwestycyjnych) - 1.200 tys. zł poprawa komunikacji wewnętrznej: Remonty i modernizacje układu komunikacyjnego Miasta w tym, m.in.:  Ul. Syrenki - 10,0mlnzł  Ul. Kwiatkowskiego – 3,5mlnzł  Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, Kazimierza Wielkiego - 3,5mlnzł  Przebudowa ul. Wenedów - 2,1mlnzł  Przebudowa osiedla „Unii Europejskiej” - 1,9mlnzł  Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino) - 4,5mlnzł Wzrost nakładów na drogi – dynamika 131,4% kwoty

32 Priorytet Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa 1. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych: sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6 - 500 tys.zł. boisko sportowe przy ZS Nr 13 - 2.000tys.zł boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13- 500tys.zł boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7 - 1.100tys.zł. 2.Modernizacja placówek oświatowych - 10.628,7 tys.zł w tym: - Modernizacja placówek w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży : Koszalin – Strasburg - 4.930tys.zł (wyposażenie w urządzenia sportowe szkół, modernizacja bazy noclegowej i wyposażenie internatów i burs szkolnych 3. Modernizacja przedszkoli - 1.810 tys.zł 4. Koszaliński System Oświaty - 100 tys.zł.

33 Priorytet Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa Środki na zajęcia pozalekcyjne - 676,4 tys. zł Nauka pływania (klasy I, klasy sportowe) - 1.534,6 tys. zł Program „Szkoły zawodowe dodają Skrzydeł” (praktyki) - 800,0 tys. zł Klasy sportowe (m.in. siatkówka, koszykówka, szachy) - 586,0 tys. zł

34 Priorytet Czas na kulturę i rekreację 1. Modernizacja BTD - 500 tys.zł 2. Filharmonia Koszalińska (sala koncertowa) - 1 mlnzł 3. Remont murów staromiejskich - 310 tys.zł 4. Dotacja na roboty inwestycyjne Muzeum - 357 tys.zł w tym – dotacja na monitoring - 200 tys.zł 5.Modernizacja stadionu „Bałtyk” - 300 tys. zł 6.Boiska sportowe - 3.600 tys.zł (Szkoła Podstawowa Nr 18, Osiedle Wenedów) 7. Budową hali widowiskowo – sportowej – wspólnie z Politechniką Koszalińską - 3.200 tys.zł (udziały w Spółce „Hala Koszalin”) 8. Budowa hali judo (udziały w Spółce ZOS) - 3.000 tys.zł

35 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie: 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja Okres realizacji: IV kw. 2008 – II kw. 2012 Beneficjent: Spółka celowa, wspólnicy: Gmina Koszalin, Politechnika Koszalińska Budowa hali widowisko-sportowej Planowana hala sportowa

36 Podstawowe dane techniczne kubatura obiektu: 96 989 m 3, powierzchnia netto: 8 946 m 2, powierzchnia zabudowy: 5 649 m 2 liczba widzów: 3 000 powierzchnia areny głównej: 24 m x 45 m powierzchnia terenu: 3,1125 ha powierzchnia dróg, parkingów: 17 367 m 2 liczba miejsc parkingowych: 284 samochody osobowe, 8 autokarów

37 Priorytet Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa:  Wydatki na bezpieczeństwo - 219 tys.zł w tym na bezpieczny i inteligentny Koszalin - 100 tys.zł  Rezerwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 500 tys.zł  Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych – przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przemocy, bezdomności - 2 mln.zł  Programy polityki zdrowotnej - 650 tys.zł Działania prospołeczne: remonty mieszkań komunalnych, poprawa estetyki – 4,0 mln.zł wkład do KTBS – 5,5 mln.zł modernizacja placów zabaw – 552,5 tys.zł remonty budynków żłobków miejskich - 166 tys.zł

38 Priorytet 7 Partnerstwo i współpraca  Przeprawa przez Jezioro Jamno zakup 2 łodzi płaskodennych - 2 mln.zł.  Ścieżki rowerowe – SGiPPŚ- 1.600 tys.zł.  Przyłączenie sołectw Jamno i Łabusz  Połączenie kolejowe Koszalin – Mielno - 100 tys.zł (z uwagi na brak od Marszałka Województwa ostatecznego rozliczenia przewozów pasażerskich – zabezpieczona kwota w oparciu o budżet Miasta 2008r.,)

39 Połączenie kolejowe Koszalin-Mielno Koszalińskie Uruchomienie przewozów pasażerskich Szynobus SA 103 i SA 110 – w zależności od natężenia ruchu Łączna ilość pasażerów - 57.695 Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę - 1.311 Ilość pasażerów w przeliczeniu na jeden szynobus - 40 osób (kursowanie szynobusu od dnia 19 lipca do 31 sierpnia 2008r.)

40 BUDOWA AQUAPARKU Planowana wspólnie przez ZOS Sp. z o. o. i „Miastoprojekt System” Sp. z o. o. Podpisanie umowy o współpracy gospodarczej pomiędzy ww. instytucjami Wniesienie do Spółki ZOS aportem gruntu pod inwestycję

41 FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2009 ROK dofinansowanie 5 PROJEKTÓW z funduszy Unii Europejskiej

42 FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2009 ROK PROJEKTY Kwota uzyskanego dofinansowania w zł Wkład własny Miasta w zł Ogółem6.527.2555.069.582 1 Concerto Act 295.8004 200 2 Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Koszalina – przebudowa ulicy Syrenki i Gdańskiej 5.000.000 * 3 Koszaliński Program Integracji Społecznej START 942.284 4Leonardo da Vinci - Praktyka uczniów Technikum Samochodowego i Mechanicznego w Niemczech Szansą Poznania Rynku UE 92.0200 5Szkoły zawodowe dodają skrzydeł 397.15165.382 * Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2009-2012 – całkowita wartość projektu – 21.460.000,00zł

43 KLUCZOWE PROJEKTY MIASTA Ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 wartość projektu poziom dofinansowania 1. Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina - 18mln euro 9mln euro 2. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno– Przemysłowej w Koszalinie - 20mln euro 10mln euro 3. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie - 13,8mln euro 5,5mln euro 4. Filharmonia Koszalińska im.St. Moniuszki w Koszalinie - 6,6mln euro 5,0mln euro

44 Obecnie oczekujemy na aktualizację raitingu W dniu 13 grudnia 2007 KOMITET RATINGOWY FITCH RATINGS podniósł skalę Ratingu Miasta Koszalina z „BB + (pol)” do poziomu „BBB - (pol)” „Perspektywa ratingu jest stabilna”

45 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ KOSZALINIE Uchwałą Nr LXXXIII/264/Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2008r. pozytywnie zaopiniowano przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Koszalina na rok 2009


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK. Budżet Miasta Koszalina na 2009rok – po raz pierwszy w wysokości ponad 400mlnzł » Dochody - 351.510 tys.zł » Przychody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google