Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko Monika Stańczak Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko Monika Stańczak Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko Monika Stańczak Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów Biuro Oceny Formalnej Projektów

2 Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. wprowadza następujące zmiany do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: I.W zakresie ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000: 1.Po wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o zwieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu, na które nie przysługuje zażalenia; 2.Do katalogu decyzji, przed którymi wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1.) dodano decyzję: -o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części -o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko

3 3.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego; 4.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być przeniesiona na inny podmiot, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji; 5.Wydłużenie okresu ważności o 2 lata (4+2) następuje na podstawie stanowiska, w którym organ wydający decyzję potwierdza że planowane przedsięwzięcie realizowane jest etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w wydłużanej decyzji – postanowienie, na które przysługuje zażalenie; 6.W przypadkach przedsięwzięć realizowanych na obszarze morskim, ich realizacja jest opiniowana i uzgadniana z dyrektorem urzędu morskiego; 7.Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi tylko charakterystyka przedsięwzięcia; 8. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje po wyrażeniu zgody wyłącznie strony, która złożyła wniosek o wydanie decyzji lub na którą przeniesiono decyzję; Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko

4 9.Uchylony został art. 72 ust 7 mówiący o konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, które uzyskały już decyzje zezwalające na realizację i są zlokalizowane na terenach na których wyznaczono obszar Natura 2000 już po wydaniu wymienionych decyzji a przedsięwzięcia te mogą znacząco negatywnie oddziaływać obszar Natura 2000 Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko

5 II. W zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dokonano zmian, które doprecyzowują istniejące zapisy dookreślają kompetencje organów Zmianie ulegają również przepisy powiązane z ustawą ooś, a w szczególności: 1.Ustawa prawo budowlane art. 29 ust 3. – pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko

6 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko

7 Zgodnie z art. 173 ust. 1 Ustawy ooś dotychczasowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów. Zgodnie z ustawą termin upływa 15 listopada 2010 r. Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko

8 W wyniku projektowanej regulacji największym modyfikacjom ulegną zapisy dotyczące takich dziedzin gospodarki jak: Przemysł wydobywczy Energetyka z wykorzystaniem źródeł odnawialnych Gospodarka odpadami Infrastruktura usługowa, rekreacyjno-wypoczynkowa i użytkowa Gospodarka wodna i melioracje obszarów rolnych Gospodarka leśna i rolna (scalanie gruntów, zmiana gruntów leśnych na nieleśne Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko

9 Wprowadzone zmiany mają charakter: porządkujący redakcyjny uzupełniający oraz skorygowano progi oraz rozbudowano kryteria selekcji Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko Monika Stańczak Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google