Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura postępowania w sprawie OOŚ dla przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury lata 2007-2013 Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura postępowania w sprawie OOŚ dla przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury lata 2007-2013 Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Procedura postępowania w sprawie OOŚ dla przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dalej: dyrektywa OOŚ); dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej: dyrektywa Siedliskowa); dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dalej: dyrektywa Ptasia); ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej: UPoś); ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dalej: UoP); ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane); ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: specustawa drogowa); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa); rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (dalej: rozporządzenie OOŚ). Źródła prawa

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W związku z tym, iż projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej muszą być zgodne z prawem wspólnotowym, Instytucja Zarządzająca RPO WiM została zobligowana do zapewnienia, że projekty uzyskujące wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane zgodnie z regulacjami prawnymi na poziomie UE. Wobec faktu, iż postępowanie OOŚ stanowi istotny element procesu inwestycyjnego, należy zapewnić przeprowadzenie postępowania OOS uwzględniając zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. W szczególności należy zapewnić, że zostały uwzględnione wszystkie elementy OOŚ wymagane przez: dyrektywę OOŚ, dyrektywę Siedliskową, dyrektywę Ptasią.

4 W celu zlikwidowania niezgodności pomiędzy polskimi przepisami a wspólnotowym prawem ochrony środowiska przygotowywane są niezbędne zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz w niektórych innych ustawach. Do momentu wejścia w życie nowych przepisów, Minister Rozwoju Regionalnego wydał Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Dokument ten zawiera zalecenia odnośnie postępowania w sprawie OOŚ, które pozwolą w okresie przejściowym (tj. do czasu wejścia w życie nowych przepisów) w sposób maksymalny wykorzystać istniejące regulacje prawne w ramach szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dyrektyw europejskich. 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

5 Przebieg postępowania OOŚ zależy od rodzaju przedsięwzięcia W pierwszej kolejności należy przyporządkować przedsięwzięcie do właściwej grupy oddziaływania na środowisko. Polskie prawo przewiduje trzy grupy przedsięwzięć. Przedsięwzięcie należące do grupy I lub II może jednocześnie oddziaływać na obszar Natura 2000, wtedy podczas procedury OOŚ należy również spełnić wymagania dotyczące grupy III. 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie GRUPA I Przedsięwzięcia, które oddziałują na środowisko GRUPA III Przedsięwzięcia, które nie są ujęte w gr. I i II, ale mogą mieć wpływ na gatunki/siedliska/obszary Natura 2000 GRUPA II Przedsięwzięcia, które mogą oddziaływać na środowisko obowiązek przeprowadzania postępowania OOŚ obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie konieczności sporządzenia raportu OOŚ, tzw. screening

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie GRUPA I Przedsięwzięcia, które znacząco oddziałują na środowisko Aneks I do dyrektywy OOŚ

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie GRUPA II Przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko Aneks II do dyrektywy OOŚ

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie GRUPA II Aneks II do dyrektywy OOŚ

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W zakresie stosowania procedury screeningu, której podlegają przedsięwzięcia wymienione w Aneksie II dyrektywy OOŚ, jak również przedsięwzięcia wymienione w § 3 rozporządzenia OOŚ, ewentualne występowanie znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy rozważyć każdorazowo i indywidualnie przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów określonych w Aneksie III dyrektywy OOŚ oraz § 4 i § 5 rozporządzenia OOŚ. Zastosowane w polskim rozporządzeniu OOŚ progi ilościowe (w odniesieniu do niektórych przedsięwzięć określonych w § 3 tego rozporządzenia) należy jednak traktować jako mające charakter pomocniczy. Nie mogą być one traktowane jako przesądzające o kwalifikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu OOŚ.

10 W celu prawidłowego stosowania dyrektywy OOŚ, w przypadku planowanych inwestycji, które mają być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a które znajdują się poniżej progów określonych w rozporządzeniu OOŚ, należy udowodnić przeprowadzenie procedury screeningu: => Beneficjent powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz określenie w postanowieniu o konieczności sporządzenia raportu OOŚ i jego zakresie, bądź o braku takiej konieczności; => Organ prowadzący postępowanie, w postanowieniu musi odnieść się do wszystkich kryteriów określonych w § 4 i § 5 rozporządzenia OOŚ, odpowiadającym kryteriom z Aneksu III dyrektywy OOŚ. 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11 GRUPA III Przedsięwzięcia, które nie są ujęte w grupie I i II, jednak mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 (zgodnie z dyrektywą Siedliskową) 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna po uzyskaniu zezwolenia na inwestycję, czyli pozwolenia na budowę lub innej decyzji administracyjnej, umożliwiającej rozpoczęcie przedsięwzięcia. Proces uzyskania tego zezwolenia dla przedsięwzięć z I, II lub III grupy jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwaną dalej „ decyzją środowiskową” Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia, a wydanie takiej decyzji wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

13 Beneficjenci są zobowiązani do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem m.in.:  decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zalesianiu;  decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych;  decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych;  decyzji uzgadniającej warunki rekultywacji oraz w sprawie rekultywacji i zagospodarowania – w przypadku planowanego przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;  decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, drogi krajowej oraz linii kolejowej. 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Postępowanie OOŚ II III IV V I WNIOSEK SCREENING SCOPING WYKONANIE RAPORTU OOŚ PRZEDŁOŻENIE RAPORTU OOŚ proces oceny przez właściwy organ, czy dane przedsięwzięcie wymaga postępowania OOŚ określenie przez właściwy organ, zakresu niezbędnych informacji, które musi dostarczyć wykonawca

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie VI KONSULTACJE VII UWZGLĘDNIENIE UWAG VIII OGŁOSZENIE DECYZJI IX MONITOROWANIE udostępnienie przez właściwy organ innym władzom, państwom, organizacjom ekologicznym i społeczeństwu, otrzymanych informacji i umożliwienie przedłożenia uwag i wniosków Postępowanie OOŚ podanie do publicznej informacji przez właściwy organ, podjętej decyzji w sprawie zezwolenia na inwestycję – zarówno pozytywnej, jak i negatywnej

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1. Wojewoda => dla przedsięwzięć należących do grupy I, takich jak: -drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektorenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne zbiorniki wodne; => dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych na terenach zamkniętych i obszarach morskich. Dla przedsięwzięć liniowych oraz dla przedsięwzięcia z grupy I polegającego na przebudowie drogi, dośu wydaje się dla całego przedsięwzięcia realizowanego w granicach jednego województwa. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia dośu wydaje wojewoda. Organy właściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta => dla pozostałych przedsięwzięć (także, gdy beneficjentem jest gmina, którą reprezentuje) Organy odpowiedzialne za monitorowanie obszarów Natura 2000: Wojewoda, Dyrektor Urzędu Morskiego (w przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich) Jeżeli przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje organ, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym przedsięwzięcie to ma być realizowane (w porozumieniu z pozostałymi organami).

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne (grupa I) Załączając charakterystykę przedsięwzięcia, inwestor może zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z zapytaniem o ustalenie zakresu raportu przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 1. zwraca się do marszałka województwa i wojewódzkiego inspektora sanitarnego o opinię co do zakresu raportu, 2. wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu. w przypadku przedsięwzięć: 1.które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, zamiast marszałka województwa opinia wydawana jest przez wojewodę 2.drogowych i kolejowych należących do grupy I, zamiast marszałka województwa opinia wydawana jest przez ministra właściwego do spraw środowiska 30 dni przysługuje zażalenie 14 dni nie przysługuje zażalenie

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Inwestor przedstawia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, załączając raport w zakresie określonym w ustawie Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 1.podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag i wniosków, 2.występuje z wnioskiem do marszałka województwa i wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w trybie art. 106 kpa, o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 3.rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie oraz uwagi i wnioski społeczeństwa, 4.może przeprowadzić rozprawę otwartą dla społeczeństwa, 5.wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 6.podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji. w przypadku przedsięwzięć: 1.które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, zamiast do marszałka województwa wniosek kierowany jest do wojewody 2.drogowych i kolejowych należących do grupy I, zamiast do marszałka województwa wniosek kierowany jest do ministra właściwego do spraw środowiska 60 dni przysługuje zażalenie

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne (grupa II) Inwestor przedstawia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, załączając załączając charakterystykę inwestycji Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca się do powiatowego inspektora sanitarnego i starosty o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu TAKNIE w przypadku przedsięwzięć: które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, zamiast przez starostę, opinia wydawana jest przez wojewodę, 14 dni nie przysługuje zażalenie

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze postanowienia, nakazuje sporządzenie raportu i określa jego zakres Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 1.wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak potrzeby sporządzenia raportu. 2.występuje z wnioskiem do starosty i powiatowego inspektora sanitarnego, w trybie art. 106 kpa, o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 3.wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach TAK NIE Inwestor dołącza do wniosku raport w zakresie zgodnym z postanowieniem w przypadku przedsięwzięć: które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, zamiast do starosty, wniosek kierowany jest do wojewody 60 dni przysługuje zażalenie 30 dni przysługuje zażalenie

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 1.podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag i wniosków, 2.występuje z wnioskiem do starosty i powiatowego inspektora sanitarnego, w trybie art. 106 kpa, o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 3.rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie oraz uwagi i wnioski społeczeństwa, 4.może przeprowadzić rozprawę otwartą dla społeczeństwa, 5.wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 6.podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji. w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, zamiast do starosty wniosek kierowany jest do wojewody 60 dni przysługuje zażalenie

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (grupa III) Inwestor przedstawia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, załączając charakterystykę inwestycji Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca się do wojewody o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu TAKNIE 14 dni nie przysługuje zażalenie

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TAK NIE Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze postanowienia, nakazuje sporządzenie raportu i określa jego zakres Inwestor dołącza do wniosku raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 1.wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak potrzeby sporządzenia raportu. 2.występuje z wnioskiem do wojewody, w trybie art. 106 kpa, o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 3.wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 60 dni przysługuje zażalenie 30 dni przysługuje zażalenie

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 1.podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag i wniosków, 2.występuje z wnioskiem do wojewody w trybie art. 106 kpa, o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 3.rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie oraz uwagi i wnioski społeczeństwa, 4.może przeprowadzić rozprawę otwartą dla społeczeństwa, 5.wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 6.podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji. 60 dni przysługuje zażalenie

26 Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć z grupy I, II i III realizowanych w oparciu o zgłoszenia Wnioskodawcy, których inwestycje mogą znacząco oddziaływać na środowisko (I, II, III grupa), a według prawa krajowego mogą być realizowane w oparciu o zgłoszenia robót budowlanych, aby uzyskać dofinansowanie muszą uzyskać pozwolenia na budowę. Wszystkie projekty złożone w ramach RPO WiM oddziałujące na środowisko, a nie posiadające pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy), będą odrzucane. Zgłoszenie robót budowlanych według prawa wspólnotowego nie jest decyzją administracyjną, a więc nie może być równorzędne z zezwoleniem na inwestycję. W związku z tym wszystkie przedsięwzięcia z grupy I, II i III muszą mieć przeprowadzoną ocenę oddziaływania na środowisko, wydaną decyzję środowiskową, a następnie wydane pozwolenie na budowę. 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

27 Tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć realizowanych w oparciu o zgłoszenie Do wejścia w życie nowych regulacji w prawie polskim, w przypadku przedsięwzięć: 1) planowanych - zaleca się wstrzymanie dokonywania zgłoszeń planowanych inwestycji do czasu wejścia w życie nowej ustawy, 2) dla których dokonano już zgłoszenia - zaleca się wstrzymanie rozpoczęcia ich realizacji do czasu wejścia w życie nowych przepisów, które umożliwią beneficjentowi wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 3) już rozpoczętych - należy zawiesić prowadzone roboty budowlane i wystąpić z nowym zgłoszeniem budowy, w którym należy poinformować o potrzebie nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w trybie art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego, - organ administracji architektoniczno-budowlanej wyraża sprzeciw i nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę w trybie art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego, 4) których realizacja została zakończona przed dniem wejścia w życie wytycznych MRR (03.06.2008r.), a których zgłoszenie poprzedziło uzyskanie dośu, spełniającej wszystkie wymogi dyrektyw OOŚ, Ptasiej i Siedliskowej: - możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

28 Zmiana lub uchylenie pozwolenia na budowę Jeżeli beneficjent zamierza realizować przedsięwzięcie w sposób istotnie odstępujący od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – wówczas powinien wnioskować o zmianę pozwolenia na budowę w trybie art. 36a Prawa budowlanego. Jeżeli pierwotne pozwolenie na budowę obarczone było brakami w zakresie postępowania OOŚ, umożliwi mu to wypełnienie wszystkich wymogów w tym zakresie poprzez uzyskanie decyzji środowiskowej przed uzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Jeżeli w projekcie budowlanym mają zostać wprowadzone jedynie zmiany nieistotne, wówczas organ nie będzie miał podstaw do wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, a co za tym idzie, nie będzie możliwości uzupełnienia wymogów wspólnotowych dotyczących postępowania OOŚ. W takiej sytuacji jedyną możliwością jest uzyskanie nowego pozwolenia na budowę, a więc również powtórzenie postępowania OOŚ. W pozostałych przypadkach, w których niezbędne będzie uzupełnienie wymogów postępowania OOŚ, beneficjent powinien złożyć wniosek o uchylenie wcześniejszego pozwolenia na budowę w trybie art. 155 Kpa, uzyskać decyzję środowiskową, a następnie nowe pozwolenie na budowę, które będzie uwzględniało wymogi wynikające z decyzji środowiskowej. Natomiast jeżeli beneficjent nie uzyskał jeszcze pozwolenia na budowę, a istnieje konieczność uzupełnienia wymogów postępowania OOŚ, właściwy organ administracji może, za zgodą beneficjenta, uchylić lub zmienić decyzję środowiskową (art. 155 Kpa). 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

29 1)dla inwestycji liniowych dotyczących autostrad, innych dróg krajowych oraz linii kolejowych, dla których trzeba uzyskać decyzje lokalizacyjne, należy: wystąpić z wnioskiem o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych, wystąpić z wnioskiem o odpowiednią decyzję lokalizacyjną zgodnie z wariantem określonym w ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wstrzymać się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do czasu wejścia w życie nowych przepisów, które wprowadzą elementy oceny oddziaływania na środowisko do postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę. 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W celu uwzględnienia oceny oddziaływania na środowisko w ramach wieloetapowego procesu inwestycyjnego zaleca się stosowanie następującego podejścia do czasu wejścia w życie nowych przepisów:

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2) dla pozostałych inwestycji, w przypadku jeżeli na obszarze planowanego przedsięwzięcia: a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp) został uchwalony: należy wystąpić z wnioskiem o decyzję środowiskową przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na dotychczasowych zasadach (ważne: uwzględnić analizę wariantów lokalizacyjnych), gdy z postępowania OOŚ wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez inwestora i jest to wariant zgodny z ustaleniami mpzp, powinna zostać wydana decyzja środowiskowa, a kolejnym krokiem jest wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę, jeżeli z postępowania OOŚ wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie, który jest niezgodny z ustaleniami mpzp, powinna zostać wydana decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań, w przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z mpzp, ale z postępowania OOŚ wynika konieczność odstąpienia od realizacji tego przedsięwzięcia w preferowanym przez inwestora wariancie ze względów środowiskowych, organ administracji prowadzący postępowanie powinien również wydać decyzję o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań.

31 b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony: Przygotowywane zmiany w przepisach wprowadzają obowiązek uzyskania dośu przed decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej: decyzja o wzizt). należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzję środowiskową, uwzględniając analizę wariantów lokalizacyjnych (w raporcie OOŚ inwestor musi szczegółowo opisać założenia projektowe dla planowanego przedsięwzięcia oraz proponowane środki eliminujące, redukujące lub kompensujące oddziaływania na środowisko, zgodnie z aneksem IV dyrektywy OOŚ); należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o wzizt po uzyskaniu ostatecznej decyzji środowiskowej, dla wariantu wskazanego jako najmniej uciążliwy dla środowiska, posiadając ostateczną decyzję środowiskową i decyzję o wzizt należy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę w sytuacji, gdy obie w/w decyzje nie są ze sobą sprzeczne, w sytuacji, gdy inwestor nie będzie w stanie dostarczyć właściwemu organowi informacji, o których mowa w Aneksie IV dyrektywy OOŚ, konieczne jest wstrzymanie się ze włożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do czasu wejścia w życie nowych przepisów, które umożliwią mu przeprowadzenie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę. 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Powyższą ścieżkę postępowania należy stosować również w stosunku do dróg publicznych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych, realizowanych na podstawie specustawy drogowej.

32 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 3. dla przedsięwzięć, dla których została już wydana decyzja o lokalizacji inwestycji Raport OOŚ, składany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środoiskowej, koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę, powinien zawierać: szczegółowy opis wariantów analizowanych w toku prac projektowych poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji, szczegółowe omówienie przyczyn, dla których odstąpiono od realizacji wariantów innych niż proponowany do realizacji. W raporcie OOŚ należy się odnieść do możliwego wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000: jeżeli zostanie wskazane w sposób obiektywny, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, to realizacja inwestycji w ustalonej wcześniej lokalizacji będzie możliwa, jeżeli w wyniku analiz zostanie zidentyfikowany znaczący wpływ przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, beneficjent powinien przeprowadzić ocenę oddziaływania innych wariantów inwestycji pod kątem ich wpływu na obszar Natura 2000. Jeżeli w toku w/w oceny zidentyfikowane zostanie rozwiązanie lepsze z punktu widzenia ochrony obszarów Natura 2000 niż wariant, dla którego wcześniej wydano decyzję lokalizacyjną, organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej powinien: za zgodą beneficjenta, wskazać w decyzji wariant dopuszczony do realizacji, w razie braku zgody beneficjenta, odmówić, w drodze decyzji, określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. W takim przypadku beneficjent powinien wystąpić z wnioskiem o zmianę albo uchylenie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej w trybie art. 155 Kpa.

33 Pozwolenia na budowę wydane przed 28 lipca 2005 roku mogą być traktowane jako kończące proces uzyskiwania zezwolenia na inwestycję w rozumieniu dyrektywy OOŚ. Warunkiem jest, aby wszystkie kluczowe wymogi wynikające z: dyrektywy OOŚ dyrektywy Ptasiej dyrektywy Siedliskowej, zostały zachowane i właściwie udokumentowane w uzasadnieniu do pozwolenia na budowę oraz w innych niezbędnych dokumentach. 33Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Powyższe nie dotyczy pozwoleń na budowę wydawanych w trybie specustawy drogowej w brzmieniu sprzed 28 lipca 2005 r. – ponieważ uproszczona procedura oceny oddziaływania drogi krajowej na środowisko przed pozwoleniem na budowę, jaką przewidywała w tamtym okresie wspomniana ustawa, nie spełniała wymagań dyrektywy OOŚ.

34 Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie postępowania OOŚ 34Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Beneficjenci realizujący projekt wymagający przeprowadzenia postępowania OOŚ (grupa I, II lub III) Beneficjenci realizujący projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym (zakup sprzętu, urządzeń, taboru) lub tzw. projekt „miękki” (szkolenia, kampania edukacyjna) Beneficjenci realizujący projekt o charakterze infrastrukturalnym, nie wymienionym w Aneksie I albo II dyrektywy OOŚ, bądź projekt, który nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000 wypełniają załącznik 2a i 2b oraz dołączają dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie postępowania OOŚ wypełniają załącznik 2a (w ograniczonym zakresie) oraz załącznik 2b i dołączają dokumentację (jeżeli została wydana) wypełniają załącznik 2a (w ograniczonym zakresie), nie wypełniają załącznika 2b

35 Lista załączników OOŚ do wniosku o dofinansowanie projektów dla przedsięwzięć z grupy I oraz grupy II (dla których sporządzany był raport OOŚ) 1.Załącznik 2a, 2.Załącznik 2b, 3.Decyzje administracyjne: - pozwolenie na budowę, jeżeli zostało wydane, - decyzja lokalizacyjna, jeżeli została wydana, - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (z uzasadnieniem), 4.Streszczenie w języku niespecjalistycznym raportu OOŚ lub raport OOŚ, 5.Wyniki konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej: - stanowisko właściwych organów w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia, - w przypadku zapytania o zakres raportu - postanowienie ustalające zakres raportu wraz z opiniami właściwych organów, 6.Wyniki konsultacji społecznych, 7.Wyniki postępowania transgranicznego (jeżeli było przeprowadzone). 35Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

36 1.Załącznik 2a, 2.Załącznik 2b, 3.Decyzje administracyjne: - pozwolenie na budowę, jeżeli zostało wydane, - decyzja lokalizacyjna, jeżeli została wydana, - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (z uzasadnieniem), 4.Wyniki konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej: - stanowisko właściwych organów w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia, - postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ (niezwykle istotne jest uzasadnienie postanowienia właściwego organu) wraz z opiniami właściwych organów, 5.Wyniki postępowania transgranicznego (jeżeli było przeprowadzone). 36Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Lista załączników OOŚ do wniosku o dofinansowanie projektów dla przedsięwzięć z grupy II (dla których nie był sporządzany raport OOŚ)

37 1.Załącznik 2a, 2.Załącznik 2b, 3.Decyzje administracyjne: - pozwolenie na budowę, jeżeli zostało wydane, - decyzja lokalizacyjna, jeżeli została wydana, - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (z uzasadnieniem), 3.Streszczenie w języku niespecjalistycznym raportu OOŚ lub raport OOŚ (jeżeli był wymagany), 4.Wyniki konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej: - stanowisko właściwych organów w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia, - postanowienie w przedmiocie obowiązku sporządzenia raportu OOŚ (i ustalenia jego zakresu) lub braku takiego obowiązku, wraz z opiniami właściwych organów, 6.Wyniki konsultacji społecznych (w przypadku sporządzania raportu OOŚ), 7.Wyniki postępowania transgranicznego (jeżeli było przeprowadzone). 37Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Lista załączników OOŚ do wniosku o dofinansowanie projektów dla przedsięwzięć z grupy III

38 1.Dokumenty z postępowania OOŚ powinny być przekazywane w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania danej jednostki organizacyjnej. 2.Wśród wymaganych dokumentów OOŚ zostało wymienione streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ. Wymagane jest streszczenie, które podlegało konsultacjom społecznym i które jest elementem raportu OOŚ dołączanego do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W żadnym wypadku nie może to być streszczenie opracowane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę, które nie podlegało ocenie organów administracji i konsultacjom społecznym. 3.IZ RPO WiM może nałożyć na Wnioskodawców obowiązek dostarczenia całego raportu OOŚ zamiast ww. streszczenia. 38Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uwaga

39 1. Załącznik 2a wypełniony w ograniczonym zakresie: => w pkt A.3.1.1. Czy wydano już zezwolenie na realizacje tego projektu? – zaznaczyć kwadrat „NIE” => w pkt A.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym: – zaznaczyć kwadrat trzeci: „ŻADNYM Z POWYŻSZYCH ANEKSÓW” (bez udzielania odpowiedzi na pytanie A.3.3.) 39Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Lista załączników OOŚ do wniosku o dofinansowanie projektów dla przedsięwzięć o charakterze nieinfrastrukturalnym lub tzw. projektów „miękkich”

40 1. Załącznik 2a wypełniony w ograniczonym zakresie: => w pkt A.3.1.1. Czy wydano już zezwolenie na realizacje tego projektu? – zaznaczyć kwadrat „TAK” bądź „NIE” w zależności czy uzyskano już pozwolenie na budowę => w pkt A.3.1.2. - A.3.1.4. – uzupełnić pola tekstowe w zależności od odpowiedzi udzielonej w pkt A.3.1.1. => w pkt A.3.1.5. – określić organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę => w pkt A.4.1. Czy projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte siecią Natura 2000? – zaznaczyć kwadrat „NIE” => w pkt A.7. W przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów stałych - uzupełnić pole tekstowe, o ile projekt dotyczy jednego z sektorów 2. Załącznik 2b 40Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Lista załączników OOŚ do wniosku o dofinansowanie projektów dla przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, nie wymienionym w Aneksie I lub II dyrektywy OOŚ, bądź nie wpływającym znacząco na obszary Natura 2000


Pobierz ppt "Procedura postępowania w sprawie OOŚ dla przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury lata 2007-2013 Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google