Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prof.zw.dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Deregulacja i liberalizacja transportu w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prof.zw.dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Deregulacja i liberalizacja transportu w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 1 Prof.zw.dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Deregulacja i liberalizacja transportu w Polsce

2 2 Deregulacja i liberalizacja w Polsce Do 1989 ustawa z 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej Od 1989 ustawa o działalności gospodarczej 1991 ustawa regulująca przewozy międzynarodowe transportem drogowym

3 3 Deregulacja i liberalizacja w Polsce Koncesji udzielano pod warunkiem: Udokumentowanej trzyletniej praktyki w transporcie krajowym, lub rocznej w transporcie międzynarodowym Niekaralności w ostatnich trzech latach Gwarancji finansowych Spełnienia przez pojazdy wymagań przepisów o ruchu drogowym

4 4 Deregulacja i liberalizacja w Polsce 1997 koncesjonowanie ilościowe w drogowym transporcie międzynarodowym 1997 zezwolenia w krajowych drogowych przewozach osób Do końca 1999 roku nie wprowadzono żadnej formy regulowania krajowych drogowych przewozów ładunków

5 5 Deregulacja i liberalizacja w Polsce Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001r. reguluje: Dostęp do zawodu przewoźnika Dostęp do rynku Przewozy na potrzeby własne Powołuje Państwową Inspekcję Drogową

6 6 Deregulacja i liberalizacja w Polsce Licencję można o trzymać kiedy: Właściciele lub zarząd nie byli skazani za określone przestępstwa Jeden z zarządzających posiada certyfikat kompetencji zawodowych Przedsiębiorstwo posiada zabezpieczenie finansowe Kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacji Przedsiębiorstwo posiada tytuł prawny do pojazdów

7 7 Deregulacja i liberalizacja w Polsce Inspekcja Transportu Drogowego Monitorowanie i kontrolowanie rynku Opłaty za przejazd po drogach krajowych Kierunki rozwoju rynku przewozów drogowych

8 8 Najważniejsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) 1.wyłączenie spod przepisów ustawy przewozu w ramach ratownictwa medycznego i usług transportu sanitarnego, usług pocztowych i przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych (podporządkowując je pod przepisy ustawy dotyczącej niezarobkowego przewozu drogowego); 2.zmiana warunków odmowy wydawania licencji; wskazując, że sytuacja kryzysowa na rynku transportowym nie może być podstawą do odmowy udzielenia licencji przez ministra właściwego do spraw transportu

9 9 3.dodanie rozdziału 7a dotyczącego świadectwa kwalifikacji; zamiast świadectw kwalifikacji wymagane będą zaświadczenia wystawiane przez pracodawcę potwierdzające spełnienie przez kierowcę wszystkich wymagań określonych przez rozdział 7a ustawy o transporcie drogowym. Dotyczy to zarówno kierowców wykonujących transport drogowy jak i przewozy na potrzeby własne. Do tej pory świadectwo kwalifikacji dotyczyło tylko kierowców transportu drogowego. Kierowców posiadających obecnie świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie art. 4 ust. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniających wymagania określone przepisami, niedużej jednak niż przez okres i w zakresie na jaki zostały wydane.

10 10 4. zmiana w organizacji Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego; organami inspekcji od dnia 1 stycznia 2004 roku zostali Główny Inspektor i wojewódzki inspektor. Do 01.01.2004 organami inspekcji byli Główny Inspektor i wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. Od stycznia 2004 roku w wyniku reorganizacji Inspekcji Transportu Drogowego wojewódzcy inspektorzy będą powoływani przez Głównego Inspektora, a nie tak jak dotychczas przez wojewodę w porozumieniu z Głównym Inspektorem.

11 11 5. Zmiana kar pieniężnych; o bniżeniu uległa dolna granica wysokości kary nakładanej w drodze decyzji administracyjnej za jednostkowe naruszenie z 200 zł do 50 zł, jak również wprowadzone zostały górne granice wysokości kar nakładanych w trakcie jednej kontroli: 15 000 zł w przypadku kontroli drogowej 30 000zł w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie. Wykaz naruszeń i wysokości nałożonych kar określony został w załączniku do ustawy, a nie jak do tej pory w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

12 12 Deregulacja i liberalizacja w Polsce Rynek usług lotniczych po 1990r: Umowy dwustronne 1991-1993 konflikty z obcymi przewoźnikami Zobowiązania wynikające z umowy stowarzyszeniowej 2001-2002 Ustawa Prawo lotnicze Powołanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

13 13 Deregulacja i liberalizacja w Polsce Deregulacja w Europie Zachodniej odbyła się w warunkach odmiennych niż w Polsce: Instytucje rynkowe były dojrzałe Duże nasycenie infrastrukturą, techniką i informacjami Doświadczona administracja Korzystne otoczenie zewnętrzne i pierwszoplanowa rola instytucji UE


Pobierz ppt "1 Prof.zw.dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Deregulacja i liberalizacja transportu w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google