Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekultywacja wysypiska miejsko- gminnego odpadów komunalnych w miejscowości Górskie gmina Kolno Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekultywacja wysypiska miejsko- gminnego odpadów komunalnych w miejscowości Górskie gmina Kolno Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Rekultywacja wysypiska miejsko- gminnego odpadów komunalnych w miejscowości Górskie gmina Kolno Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

2 Diagnoza stanu technicznego wysypiska niekompletne i w dużym stopniu zniszczone ogrodzenie wysypiska zdekompletowane oraz zniszczone boksy na surowce wtórne zniszczony budynek stanowiący zaplecze socjalne zniszczona brama wjazdowa całkowicie zdegradowany punkt zlewny wraz z utwardzonym dojazdem i niecką zlewkową wypełnienie składowiska do poziomu 93% Ponadto obiekt nigdy nie był wyposażony w podstawowe elementy infrastruktury technicznej, takie jak: izolację skarp i dna geomembraną brodzik dezynfekcyjny drenaż odsączający zbiornik na ścieki piezometry wagę samochodową

3 Cel główny projektu Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru Miasta i Gminy Kolno, poprzez rekultywację przestarzałego wysypiska odpadów w miejscowości Górskie

4 Cele szczegółowe zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego regionu poprzez inwestycję zmniejszającą negatywne skutki cywilizacji rekultywacja przestarzałego składowiska odpadów poprawa jakości środowiska naturalnego obszaru poprawa warunków społ.–gosp. obszaru wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru oraz rozwój przedsiębiorczości poprawa estetyki obszaru poprawa jakości życia lokalnej społeczności zatrzymanie oraz odwrócenie niekorzystnych tendencji demograficznych.

5 Wartość inwestycji: 1 007 213,15 zł Wartość dofinansowania: 851 200,73 zł Termin realizacji: 14.01.2010 r. do 30.11.2012 r.

6 ETAP I Przygotowanie projektu styczeń 2010 r. - Opracowanie dokumentacji technicznej czerwiec – lipiec 2010 r. - Przygotowanie studium wykonalności 28.10.2010 r. - Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Zarządzania RPO wniosku o dofinansowanie 21.12.2010 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podlaskim Realizacja i zakres projektu

7 ETAP II Realizacja projektu Etap budowyEtap promocji

8 Realizacja i zakres projektu Etap budowy Wykonawca: P.H.B.R.T. TRANS DROG z siedzibą w Dylewo 48, 07-420 Kadzidłowo Termin realizacji: 15.04.2011r.- 31.10.2012r. Wartość zadania: 977 875,85 zł Wykonanie rzeczowe inwestycji : - rekultywacja techniczna (prace rozbiórkowe, prace ziemne) - rekultywacja biologiczna (mineralne nawożenie, siew mieszanek traw i roślin motylkowych, siew drzew i krzewów) Inspektor Nadzoru: „ATM „ Usługi Budowlane Krzysztof Miklaszewicz z siedzibą Białymstoku

9 Realizacja i zakres projektu Etap budowy lipiec 2010 okres: lipiec 2010

10 Realizacja i zakres projektu Etap budowy lipiec 2011 okres: lipiec 2011

11 Realizacja i zakres projektu Etap budowy maj 2012 Okres: maj 2012

12 Realizacja i zakres projektu Etap promocji W „Miesięczniku Kolneńskim” pojawiają się informacje o inwestycji oraz stanie zaawansowania robót Na stronie Urzędu Miasta w zakładce Biznes/ Inwestycje znajduje soę link do strony promującej projekt Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu stosowane są odpowiednie oznaczenia korespondencji i dokumentów związanych z projektem zgodnie z Wytycznymi instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną Zorganizowano wycieczkę edukacyjną w ramach promocji na przedmiotowe wysypisko w roku 2011, oraz do Czartorii gdzie znajduje się nowo wybudowane i nowoczesne wysypisko wraz z sortownia odpadów Zorganizowano zajęcia edukacyjne ( prezentacja multimedialna ) w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum w Kolnie

13 wyeliminowanie wymywania zanieczyszczeń ze złoża odpadów wyeliminowanie zanieczyszczeń bakteriologicznych wyeliminowanie uciążliwości zapachowej (odór związany jest z emisją mieszanki gazów powstających w wyniku przemian biochemicznych zachodzących w złożu odpadów deponowanych na wysypisku) eliminacja biogazu (jest on efektem zachodzącym w korpusie odpadów biochemicznych przemian mineralizacyjnych. Powstałe w skutek rozkładu śmieci gazy to: metan, dwutlenek węgla, siarkowodór i inne, które – poza innymi negatywnymi oddziaływaniami na środowisko – mają niekorzystny wpływ na system korzeniowy roślin wyeliminowanie groźby samozapłonu w głębszych warstwach zdeponowanych odpadów (sytuacja ta może zaistnieć w warunkach długotrwałej suszy, powodując groźne zanieczyszczenie powietrza w okolicy, a także w przypadku przeniesienia się na obszar leśny otaczający wysypisko – zagrożenie dla środowiska leśnego poprawienie jakości krajobrazu obszaru (wysypisko otoczone jest lasem) Korzyści wynikające z realizacji projektu

14 Instytucja Zarządzająca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Poleska 89 15- 874 Białystok www.wrotapodlasia.pl Beneficjent Partner projektu Miasto Kolno Gmina Kolno ul. Wojska Polskiego 20 ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno 18-500 Kolno www.umkolno.pl www.gminakolno.pl 86 278 21 33 86 278 91 20


Pobierz ppt "Rekultywacja wysypiska miejsko- gminnego odpadów komunalnych w miejscowości Górskie gmina Kolno Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google