Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość w szkoleniach zawodowych Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 18.III.2016 Elżbieta Jarosz Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość w szkoleniach zawodowych Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 18.III.2016 Elżbieta Jarosz Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Jakość w szkoleniach zawodowych Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 18.III.2016 Elżbieta Jarosz Instytut Języka Angielskiego Gama College

2 Jakość w szkoleniach językowych we współczesnej Europie Kompatybilność systemów kształcenia: 1.poziomów zaawansowania 2.kryteriów oceniania 3.zaświadczeń o znajomości języka wydawanych na koniec kursów - tak, aby były zrozumiałe i uznawane we wszystkich krajach Europy * * *

3 Jakość w szkoleniach językowych we współczesnej Europie Kompatybilność systemów kształcenia w zakresie: 1.poziomów zaawansowania 2.kryteriów oceniania 3.zaświadczeń o znajomości języka wydawanych na koniec kursów - tak, aby były zrozumiałe i uznawane we wszystkich krajach Europy * * *

4 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Poziom podstawowy A 1 A 2 Poziom samodzielności B 1 B 2 Poziom biegłości C 1 C 2 Poziomy biegłości językowej Skala europejska CEFR Common European Framework of Reference for Languages

5 Poziomy biegłości językowej CEFR określone poprzez efekty nauczania* Poziom podstawowy A 1 Używa bardzo prostych zwrotów; rozumie powolny i bardzo wyraźny tok wypowiedzi. A 2 Porozumiewa się w prosty sposób na temat spraw codziennych i powszechnych Poziom samodzielności B 1 Potrafi zrozumieć podstawowe informacje i tworzyć proste teksty dotyczące znajomych tematów B 2 Porozumiewa się z naturalnymi użytkownikami języka obcego w sposób zrozumiały Poziom biegłości C 1 Korzysta z języka obcego elastycznie i skutecznie C 2 Z łatwością zrozumie praktycznie wszystko co usłyszy i przeczyta. Wyrażasz się płynnie i spontanicznie. *powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych

6 1. Kompatybilność poziomów zaawansowania:  System poziomów  Programy nauczania wyrażone poprzez: o symbole skali europejskiej CEFR: A1 – C2 o odpowiednie przypisanie efektów nauczania do każdego poziomu nauczania

7 Jakość w szkoleniach językowych we współczesnej Europie Kompatybilność systemów kształcenia w zakresie: 1.poziomów zaawansowania 2.kryteriów oceniania 3.zaświadczeń o znajomości języka wydawanych na koniec kursów - tak, aby były zrozumiałe i uznawane we wszystkich krajach Europy * * *

8 2. System oceniania Procedury kwalifikowania na odpowiednie poziomy zaawansowania System testów pisemnych w trakcie trwania kursu System testów pisemnych na koniec kursu System oceniania umiejętności (mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie) - w odniesieniu europejskiej skali językowej CEFR - w przełożeniu na efekty nauczania

9 Jakość w szkoleniach językowych we współczesnej Europie Kompatybilność systemów kształcenia w zakresie: 1.poziomów zaawansowania 2.kryteriów oceniania 3.zaświadczeń o znajomości języka wydawanych na koniec kursów - tak, aby były zrozumiałe i uznawane we wszystkich krajach Europy * * *

10

11 Pearson Test of English Academic Score Guide PTE Score Guide, Pearson 2012

12 Europejski Certyfikat Znajomości Języków Obcych CEFR określający stopień znajomości języka obcego w odniesieniu do CEFR wydawany osobom, które ukończyły jeden z poziomów skali CEFR: A1 – C2 wystawiany wyłącznie przy pomocy narzędzia umieszczonego na stronie internetowej administrowanej przez EAQUALS, organizację działającą pod auspicjami Rady Europy

13 A1 Rozumie zdania i często używane zwroty odnoszące się do najbardziej istotnych obszarów życia (n.p. podstawowe informacje osobiste i rodzinne, orientacja w terenie, praca). Potrafi się porozumieć w prostych celach wymagających bezpośredniej wymiany niezbyt skomplikowanych informacji na temat spraw codziennych i powszechnych. Potrafi mówić w prosty sposób o swoim pochodzeniu, bliskim otoczeniu oraz o sprawach związanych z codziennymi potrzebami.. Rozumie wyrażone jasnym językiem zasadnicze informacje na temat spraw często spotykanych w pracy, szkole, czasie wolnym itp. Radzi sobie w większości typowych i prawdopodobnych sytuacji, które mogą zaistnieć podczas podróży w obszarze używania języka obcego. Potrafi tworzyć proste, spójne teksty dotyczące znanych tematów lub spraw będących w sferze bezpośrednich zainteresowań. Potrafi opisać swoje doświadczenia, przygody, wydarzenia, marzenia, nadzieje oraz krótko uzasadnić swoje opinie i objaśnić swoje plany. Potrafi zrozumieć główne idee złożonego tekstu, dotyczącego zarówno spraw konkretnych jak i abstrakcyjnych, włącznie ze sprawami technicznymi dotyczącymi specjalizacji zawodowej. Bez wysiłku dla obu stron, potrafi współdziałać z naturalnymi użytkownikami języka obcego w sposób regularny i spontaniczny. Potrafi tworzyć klarowne i szczegółowe teksty odnośnie szerokiego zakresu tematów oraz wyjaśnić swój punkt widzenia na wybrany temat, podając plusy i minusy rozmaitych opcji. Rozumie i używa znane potoczne wyrażenia oraz bardzo proste zwroty, których celem jest zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie i innych oraz zadać i udzielić odpowiedzi na pytania odnośnie swojego/ ich miejsca zamieszkania, znajomych oraz posiadanych rzeczy. Wchodzi w proste współdziałania werbalne, pod warunkiem, że rozmówca mówi powoli i wyraźnie oraz jest skłonny do pomocy. Rozumie szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów i w pełni rozpoznaje ich znaczenie. Płynnie i spontanicznie potrafi wyrazić swoje myśli i uczucia, bez wyraźnej potrzeby szukania słów i zwrotów. Potrafi korzystać z języka obcego elastycznie i skutecznie w celach towarzyskich, naukowych i zawodowych. Potrafi stworzyć jasny, prawidłowo skonstruowany i szczegółowy tekst o złożonej tematyce, wykazując świadome wykorzystanie wzorów organizacji języka, łączników i spójności środków. Z łatwością rozumie praktycznie wszystko, co słyszy i czyta. Potrafi streścić informacje uzyskane z rozmaitych źródeł języka mówionego i pisanego, spójnie rekonstruując argumenty i zestawy informacji. Potrafi spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie wyrazić swoje myśli, wykazując niuanse znaczeniowe istniejące w złożonych sytuacjach. A2 B1 B2 C1 C2 Skala europejska CEFR

14 Jak sprawdzić jakość szkoleń językowych? Jak dobrze wybrać szkołę językową? Kompatybilność systemów kształcenia w zakresie: 1.poziomów zaawansowania? 2.kryteriów oceniania? 3.zaświadczeń o znajomości języka wydawanych na koniec kursów?

15 Jak sprawdzić jakość szkoleń językowych? Jak dobrze wybrać szkołę językową? Upewnij się: że, szkoła posiada akredytację / certyfikat jakości wydany przez niezależne gremium

16 Akredytacja PASE (www.pase.pl) Okresowe inspekcje sprawdzające wdrożenie oraz działanie systemów, takich jak: poziom nauczania poprzez hospitacje zajęć programy nauczania, ich zgodność z wytycznymi europejskimi systemy zarządzania akademickiego kwalifikacje: nauczycieli i metodyków, ich warunki pracy i zatrudnienia warunki lokalowe szkoły wiarygodność materiałów promocyjnych zarządzanie finansowe przestrzeganie praw autorskich

17 Zanim wybierzesz kurs… Zapytaj o: procedurę kwalifikacji do grup, dyżury metodyka, dostępność indywidualnych konsultacji z nauczycielem, możliwość korzystania z zasobów biblioteki, dostęp do komputera i sprzętu multimedialnego, kwalifikacje nauczycieli

18 Zanim wybierzesz kurs… Sprawdź: jak długi będzie kurs, ile minut trwa godzina lekcyjna (60 czy 45 minut) oraz jak liczna będzie grupa, rzetelność informacji zawartych w materiałach reklamowych, sale lekcyjne

19 Pamiętaj, że dobra szkoła językowa: na bieżąco sprawdza obecność i postępy uczniów oraz opisuje je w formie okresowych raportów, w trakcie trwania kursu przeprowadza testy, które nie tylko sprawdzają postępy, jakie uczeń zrobił, ale motywują go do wysiłku i systematyczności, zawiera ze słuchaczami umowy, jasno określające ‘parametry’ kursu, kwestie związane z płatnościami i obowiązkami szkoły wobec klientów, z reguły na zakończenie nauki wystawia zaświadczenia zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty

20 Elżbieta Jarosz: ejarosz@gamacollege.pl  Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Council of Europe, (2003),Warszawa, CODN http://www.bc.ore.edu.pl/Content/272/Europejski+System+opisu_ BC.pdf  PASE Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Edukacji Językowej: www.pase.pl


Pobierz ppt "Jakość w szkoleniach zawodowych Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 18.III.2016 Elżbieta Jarosz Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google