Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej – konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej – konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej – konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA

2 Plan prezentacji 1.Główne informacje o konkursie: – Alokacja – Terminy i miejsce składania wniosków – Kryteria wyboru 2.Standard dziennego domu opieki medycznej: – Definicja dziennego domu opieki medycznej – Cele i zasady funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej; – Zasady kwalifikowania 3.Omówienie najczęściej zadawanych pytań.

3 Najważniejsze informacje o konkursie Data ogłoszenia konkursu: 23.07.2015 r. Dostęp do dokumentacji konkursowej: www.zdrowie.gov.plwww.zdrowie.gov.pl od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. Wnioski mogą być składane od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. Dostępne środki: 40 000 000,00 PLN Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Kto może składać wnioski o dofinansowanie: podmioty lecznicze posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Spotkania informacyjne dot. konkursu: * Warszawa – 07.08.2015 r. * Gdańsk – 14.08.2015 r. * Kraków – 04.09.2015 r. * Poznań – 08.09.2015 r.

4 Konkurs EFS – kryteria Kryteria dostępu: Projektodawca jest podmiotem leczniczym posiadającym umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia spełniającym kryteria określone w standardzie dla dziennego domu opieki medycznej; Projektodawca jest podmiotem leczniczym funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia co najmniej od 1 stycznia 2012 r.; Projektodawca określił sposób zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu trwania projektu; Wartość dofinansowania projektu nie przekracza 1 000 000,00 PLN; Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinasowanie projektu (niezależnie czy jako beneficjent czy partner projektu). Kryterium premiujące: Projektodawca jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 40 pkt

5 Definicja Dzienny dom opieki medycznej (DDOM) - jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego (podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym np. poradni geriatrycznej lub opieki długoterminowej). W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych; W DDOM jednocześnie będzie mogło przebywać maksymalnie 15 pacjentów; Personel DDOM będzie mógł prowadzić działania edukacyjne służące przygotowaniu rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki w domu.

6 Cele Główny cel: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi. Cele pośrednie: poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej; rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych, rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi; poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych; zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych; zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych; rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).

7 Kto będzie mógł korzystać ze wsparcia? Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. Pacjenci w wieku powyżej 65 r.ż. powinni stanowić co najmniej ¾ łącznej liczby pacjentów. W dziennym domu opieki medycznej będzie mogło przebywać równocześnie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 pacjentów.

8 Tryb kwalifikowania do pobytu w DDOM

9 Zasady kwalifikowania i ryb kierowania do pobytu w DDOM Zasady kwalifikowania i tryb kierowania do pobytu w DDOM Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel). Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej wydaje: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

10 Czas pobytu Czas pobytu będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). Podmiot leczniczy prowadzący dzienny dom opieki medycznej zobowiązany jest do opracowania regulaminu organizacyjnego działania dziennego domu opieki medycznej, który będzie określał w szczególności godziny pracy.

11 Kryteria wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej Ze względu na charakter opieki świadczonej w dziennym domu opieki medycznej, ze wsparcia wyłączone będą osoby: korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

12 Zakres wsparcia EDUKACJA ZDROWOTNA REHABILITACJA LECZNICZA OPIEKA PIELĘGNIARSKA

13 Zakres wsparcia Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach dziennego domu opieki medycznej należą: opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji; doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych; usprawnianie ruchowe; stymulacja procesów poznawczych; terapia zajęciowa; przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

14 Zakres wsparcia W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego zapewnia się pacjentowi w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. W każdym przypadku wymagane jest przygotowanie przez zespół terapeutyczny uzasadnienia zlecenia realizacji wymienionych świadczeń. Max. wydatki na badania diagnostyczne nie mogą przekroczyć kwoty 3 000 PLN dla jednego pacjenta w ramach całego pobytu w dziennym domu opieki medycznej.

15 Personel Obligatoryjnie: lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii - konsultacje po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby; personel pielęgniarski - posiadający doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi; osoby prowadząca fizjoterapię; opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, psycholog lub psychoterapeuta. Fakultatywnie: dietetyk, logopeda lub afazjolog, farmaceuta.

16 Wymagania lokalowe W budynku lub w zespole budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym lub w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń, muszą być zapewnione co najmniej następujące warunki: szatnia; toalety dla pacjentów - odrębne dla kobiet, mężczyzn oraz personelu; łazienka z umywalką, prysznicem i krzesełkiem wraz z uchwytami oraz wydzielonym pomieszczeniem na środki przeznaczone do pielęgnacji i higieny; dyżurka lekarska i pielęgniarska oraz gabinet pracy psychologa z pełnym wyposażeniem; pomieszczenie wyposażone w sprzęt do terapii zajęciowej; pomieszczenie lub miejsce na sprzęt medyczny i bieliznę pościelową; pomieszczenie ze stołami i krzesłami, służące jako miejsce spotkań i jadalnia, pomieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny wyposażony w sprzęt, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłku, pomieszczenie z zestawem wypoczynkowym i sprzętem audiowizualnym (może być wspólne z terapią zajęciową oraz jadalnią);

17 Wymagania lokalowe cd. pomieszczenia do rehabilitacji leczniczej wyposażone co najmniej w następujący sprzęt do: – kinezyterapii (piłki, laski do ćwiczeń, drabinki, materace, rotor do ćwiczeń kończyn górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych, stół rehabilitacyjny, UGUL), – krioterapii miejscowej, – masażu (stół do masażu), – elektrolecznictwa, – światłolecznictwa, – leczenia polem elektromagnetycznym. pomieszczenie dla chorych częściowo leżących z co najmniej 2 łóżkami na 10-15 uczestników programu, szafką przyłóżkową oraz umywalką w pomieszczeniu; gabinet diagnostyczno-zabiegowy. W dziennym domu opieki medycznej musi być zapewniony następujący sprzęt medyczny: aparat EKG; zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej; aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi; zestaw do reanimacji; glukometr; stetoskop; kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie.

18 Warunki finansowe Wartość dofinansowania – max. 1 mln PLN; Minimalny wkład własny – 3 % wartości projektu; Wydatki rozliczane są wg kosztów rzeczywistych; Wydatki rozliczane są wg kosztów rzeczywistych; Wydatki na zakup środków trwałych oraz tzw. cross-financing – 15 % wartości projektu; Ścisła współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

19 Co można finansować w projekcie? Wynagrodzenie wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne – badania zlecone przez lekarza specjalistę (łączny koszt tych badań nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł dla jednego pacjenta w ramach całego pobytu w dziennym domu opieki medycznej) – wymaga każdorazowego udokumentowania wskazania do wykonania badania, Zabezpieczenie leków doraźnych, pierwszej pomocy, wyrobów medycznych, które nie wynikają z planu leczenia i pielęgnacji pacjenta, Wydatki poniesione na zakup materiałów gospodarczych oraz wyrobów medycznych i materiałów wykorzystywanych w terapii zajęciowej i usprawnianiu ruchowym, Opłaty za utrzymanie pomieszczeń (czynsz, najem, opłaty administracyjne), Opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, Doposażenie w sprzęt obiektu przeznaczonego bezpośrednio na dzienny dom opieki medycznej. Powyższy katalog kosztów nie jest katalogiem zamkniętym.

20 Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - IOK zobowiązana jest do określenia cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach danej grupy projektów lub wymagania co do zakresu realizacji danego zadania wraz z rekomendacjami dot. sposobu określenia cen rynkowych Wykaz zawarty jest w załączniku nr 17 regulaminu konkursu.

21 Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług Wykaz określa stawki maksymalne. Nie zwalnia to projektodawcy z realizacji zakupów zgodnie z ustawą Pzp oraz zasadą konkurencyjności. Koszt obiadu– 35 zł; Przerwa kawowa (np. podczas szkoleń dla członków rodzin) – 15 zł; Pielęgniarka - 5 345 zł brutto/m-c (wraz z kosztami pracodawcy); Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej – 6 737 zł brutto/m-c (wraz z kosztami pracodawcy) Fizjoterapeuta - 4 718 zł brutto/m-c (wraz z kosztami pracodawcy); Opiekun medyczny - 3 528 zł brutto/m-c (wraz z kosztami pracodawcy).

22 Wskaźniki Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach programu – minimalnie 10, maksymalnie 15 w ramach każdego projektu. Liczba pacjentów, którzy zostali objęci opieką i ukończyli leczenie – minimum 60 osób w ramach każdego projektu. Odsetek osób korzystających z usług dziennego domu opieki medycznej pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki medycznej (na podstawie badania satysfakcji pacjentów lub/i członków ich rodzin) – min. 80%. Wnioskodawca może - a nawet powinien - określić dodatkowe kryteria typowe dla projektu.

23 Pytania zgłaszane przez projektodawców Czy jedna instytucja może złożyć więcej niż jeden projekt. Dla przykładu, czy może w jednej placówce stworzyć dwukrotnie więcej miejsc realizując 2 projekty? W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez projektodawcę IOK odrzuci wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez beneficjenta kryterium dostępu. Jaka jest możliwość finansowania dziennego domu opieki medycznej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu realizacji projektu? Projekt ma charakter pilotażu nowego świadczenia zdrowotnego Projekt ma charakter pilotażu nowego świadczenia zdrowotnego.

24 Pytania zgłaszane przez projektodawców Co oznacza, że DDOM ma być wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu? Projektodawca powinien dążyć do powstania wyodrębnionego „modułu”. Niemniej jednak nie ma konieczności, aby wszystkie pomieszczenia wykorzystywane były wyłącznie przez pacjentów DDOM. Pacjenci mogą korzystać z obecnych pomieszczeń podmiotu leczniczego, np. szatni, toaleta, sale rehabilitacyjne. Niemniej jednak, w przypadku sal rehabilitacyjnych powinny być jasno określone zasady wykorzystania tych sal na potrzeby DDOM (bez szkody dla pacjentów DDOM) oraz poza projektem. Jednocześnie wszystkie pomieszczenia wydzielone na potrzeby DDOM powinny spełniać wymogi standardu opisane w załączniku nr 1 do regulaminu.

25 Pytania zgłaszane przez projektodawców Czy spółki będące w jednej grupie kapitałowej, mogą składać oddzielne wnioski, czy obowiązuje tu zasada 1 wniosek-jeden podmiot? Wniosek może złożyć pojedynczy podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) jest podmiotem leczniczym i spełnia kryteria dostępu. W przypadku spółek wchodzący w skład jednej grupy kapitałowej, jeżeli spełniają one ww. warunki to mogą aplikować o środki w ramach projektu. UWAGA!!! IOK ma możliwość odrzucenia wszystkich wniosków, które noszą znamiona plagiatu.

26 Pytania zgłaszane przez projektodawców Z jakich środków będzie finansowana farmakologia (leki) w ramach projektu? W ramach projektu jest finansowane zabezpieczenie leków doraźnych, pierwszej pomocy, wyrobów medycznych, które nie wynikają z planu leczenia i pielęgnacji pacjenta. Czy wyposażenie wymienione w standardzie DDOM jest obowiązujące dla projektu? Czy informacja o całej wymienionej infrastrukturze musi obowiązkowo znaleźć się we wniosku o dofinansowanie? Podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi spełniać wymogi standardu DDOM określone w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, co oznacza, że na dzień rozpoczęcia przyjęć pierwszych pacjentów podmiot musi posiadać określone zaplecze lokalowe wyposażone w sprzęt wskazany w rozdziale X załącznika. We wniosku o dofinansowanie powinna się znaleźć informacja, że wnioskodawca ma możliwość zapewnienia określonych warunków lokalowych.

27 Pytania zgłaszane przez projektodawców Jaki jest % cross-finansingu dla projektu? W SZOOP jest mowa o 10% i 15%? Wydatki w ramach cross ‐ financingu w przedmiotowym konkursie nie mogą przekroczyć 10% kwoty środków europejskich. Zapisy w SzOOP wskazują, że w ramach projektu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross ‐ financingu nie mogą łącznie przekroczyć 15% wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross ‐ financingu nie mogą przekroczyć 10% kwoty środków europejskich.

28 Pytania zgłaszane przez projektodawców Nawet 15% cross-finansingu to mało, aby wyposażyć DDOM, czy podmiot leczniczy musi już posiadać instytucjonalny potencjał i wyposażenie do realizacji tego projektu? Konkurs kierowany jest do istniejących podmiotów leczniczych, a więc z założenia do podmiotów, które posiadają potencjał do realizacji projektu. Przedmiotem konkursu jest pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej. Nie ma on charakteru projektu inwestycyjnego. Niemniej jednak możliwe jest sfinansowanie w projekcie wydatków na cross-financing na poziomie 10% zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

29 Pytania zgłaszane przez projektodawców Czy koordynator projektu musi mieć wykształcenie medyczne? Za realizację projektu odpowiada Beneficjent, który określa wymagania jakie powinien spełniać koordynator projektu. Niemniej jednak nie należy mylić funkcji koordynatora projektu (koszty pośrednie) z funkcją kierownika zespołu terapeutycznego, którą zgodnie ze standardem pełni pielęgniarka (koszty merytoryczne).

30 Pytania zgłaszane przez projektodawców Czy wartość projektu to koszty ogółem, czy też koszty bezpośrednie? Wartość projektu to koszt ogółem, na który składa się kwota udzielanego dofinansowania i wkład własny Beneficjenta. Czy działania informacyjne i promocyjne są wydatkiem kwalifikowalnym? Działania promocyjno-informacyjne mogą być finansowane w ramach kosztów pośrednich.

31 Pytania zgłaszane przez projektodawców Jaki jest minimalny i maksymalny okres realizacji projektu? Minimalny okres realizacji projektu to 24 miesiące, przy czym w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje w ramach projektu dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń przeznaczonych na DDOM, pierwsi pacjenci powinni być objęci wsparciem nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia projektu (tj. okres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w DDOM nie może być krótszy niż 18 miesięcy).

32 Pytania zgłaszane przez projektodawców Czy cross-financing musi być wykorzystany w ramach projektu? Ponoszenie wydatków w ramach cross–financingu nie jest obowiązkowe. Środki przeznaczone na cross-financing mogą być wykorzystane w ramach projektu do kwoty wskazanej w limicie, tj. nie mogą przekroczyć 10% kwoty środków europejskich. Czy posiadanie partnera jest niezbędne, a jeśli nie jest niezbędne to czy jest dodatkowo oceniane pozytywnie? Posiadanie partnera nie jest obowiązkowe. Fakt posiadania partnera nie jest dodatkowo oceniany w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie.

33 Harmonogram Zatwierdzenie standardu przez Kierownictwo MZ – II kwartał 2015 r. Ogłoszenie konkursu w ramach PO WER – III kwartał 2015 r. Podpisanie umów – IV kwartał 2015 r./I kwartał 2016 r. Wdrażanie – 2016 r.-2018 r. Ewaluacja typu on-going/ex-post – 2017 r. Ewentualna modyfikacja standardu – 2017 r. konkursy RPO – 2018 r. Upowszechnienie standardu – konkursy RPO – 2018 r. Równolegle do działań finansowanych ze środków EFS podejmowane będą działania zmierzające do uzupełnienia wykazu świadczeń gwarantowanych tak, aby po zakończeniu pilotażu, na podstawie uzyskanych wyników w ramach przeprowadzonej ewaluacji, została opracowana karta problemu zdrowotnego, której sporządzenie jest pierwszym etapem prac nad zakwalifikowaniem danego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego.

34 Dziękuję za uwagęwww.zdrowie.gov.pl 34


Pobierz ppt "Tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej – konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google