Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wnioski z konkursu dla JST dot. rozwoju miast, finansowanego ze środków MF EOG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wnioski z konkursu dla JST dot. rozwoju miast, finansowanego ze środków MF EOG."— Zapis prezentacji:

1 1 Wnioski z konkursu dla JST dot. rozwoju miast, finansowanego ze środków MF EOG

2 2 OCENA ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW  złożono 85 projektów z czego 83 zostały przekazane do oceny merytorycznej;  procedura uzupełnień dotyczyła prawie wszystkich złożonych projektów - główne przyczyny: - braki załączników; - braki wersji elektronicznych złożonych dokumentów. - projekty niezgodne z zasadą; „jeden partner może uczestniczyć w realizacji nie więcej niż 2 projektów” (pkt 3.6 Regulacji);  ocena formalna obejmowała badanie zgodności z kwalifikowalnym zakresem tematycznym Programu.

3 3 EFEKTY NABORU WNIOSKÓW  14 października 2013 r. Komitet ds. Wyboru Projektów podjął decyzję o dofinansowaniu 15 najwyżej ocenionych projektów;  48 projektów znalazło się na liście rezerwowej;  na początku 2014 roku Operator planuje zawrzeć umowy na realizację projektów z wybranymi wnioskodawcami;  w ramach projektu predefiniowanego kontynuowane będzie wsparcie ZMP dla partnerstw w projektach oraz stałe doradztwo prawne dla JST planujących i realizujących współpracę międzysamorządową i międzysektorową.

4 4 PROJEKTY ZŁOŻONE (85) I DOFINANSOWANE (15) W PROGRAMIE REGIONALNYM Złożone wnioski Przyznane dofinansowanie

5 5 WPŁYW PROJEKTU PRDEFINIOWANEGO NA JAKOŚĆ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W KONKURSIE  12 z 15 projektów, które uzyskały dofinansowanie uczestniczy w projekcie predefiniowanym;  pozytywny wpływ projektu predefiniowanego na aktywność JST w ramach PO PT;  potrzeba istnienia projektu predefiniowanego została oceniona wysoko przez JST w szczególności w inicjowaniu/ wzmacnianiu partnerstw i motywowaniu ich do współpracy i przygotowywania dokumentacji projektowej ;  na potrzeby projektu/konkursu zostało utworzonych 17 nowych partnerstw spośród 61 uczestniczących w projekcie;  wzrost świadomości potrzeby współpracy wśród JST – opracowanie zintegrowanych strategii dla całego obszaru funkcjonalnego.

6 6 NAJLEPIEJ OCENIANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  prawidłowa logika interwencji: strategia ogólna strategie sektorowe plany operacyjne dokumentacja wykonawcza dla inwestycji wynikających z dok. strategicznych;  podbudowa merytoryczna dla działań projektowych w postaci planowanych szczegółowych analiz, diagnoz i badań stanowiących rzetelny fundament dla opracowań strategicznych, planistycznych i wykonawczych;  strategiczna perspektywa i spójna wizja rozwoju i rozwiązywania problemów kluczowych dla danego obszaru, wypracowywana wspólnie podczas warsztatów/ spotkań konsultacyjnych przez wszystkich partnerów;  zintegrowany pod względem terytorialnym i tematycznym charakter planowanych działań;  otwarty, partycypacyjny model prac nad przygotowywaniem dokumentów na wszystkich poziomach, zakładający aktywny i faktyczny udział społeczeństwa oraz partnerów społeczno - gospodarczych i organizacji pozarządowych;  innowacyjne rozwiązania w zakresie konsultacji społecznych umożliwiające włączenie jak największej liczby uczestników do strategii rozwoju (np. gra strategiczna, interaktywne platformy dialogu społecznego).

7 7 BŁEDY, KTÓRYCH MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ  niezrozumienie zasad konkursu przez wnioskodawców, w szczególności:  niewłaściwa logika interwencji;  brak zintegrowanej strategii dla obszaru funkcjonalnego;  przygotowanie dokumentacji projektowej dla konkretnych inwestycji;  opracowywanie „przy okazji” strategii dla poszczególnych partnerów co stawia pod znakiem zapytania potrzebę przygotowania zintegrowanej strategii dla całego obszaru;  pokrywanie się zawartości merytorycznej poszczególnych projektów.

8 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W PROGRAMIE REGIONALNYM

9 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W PROGRAMIE REGIONALNYM

10 10 Konkursy dla JST na osi czasu Konkurs nt. usług publ. POPT V-VIII 2012 od VII XI 2012 -II 2013 I-IV 2013 VI-IX 2013 Projekt predefini owany EOG Konkurs Program regionalny EOG Konkurs obszary funkcjo nalne cz I POPT Konkurs obszary funkcjo nalne cz II POPT

11 11 DOFINANSOWANE PROJEKTY PROGRAMU REGIONALNEGO (15) I KONKURSU MOF I (32) Dofinansowanie Prog. Reg. Dofinansowanie MOF I

12 12 MOF I – projekty złożone (77) i dofinansowane (32) Złożone wnioski Przyznane dofinansowanie

13 Podsumowanie naboru i wyników konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) 13 Konkurs MOF II

14 14 Konkurs MOF II  złożono 91 projektów z których wszystkie przekazano do oceny merytorycznej;  Łączna wnioskowana kwota dotacji wynosiła: 156 272 506,17 zł  procedura uzupełnień dotyczyła prawie wszystkich złożonych projektów - główne przyczyny: - braki załączników; - braki wersji elektronicznych złożonych dokumentów.

15 15 Konkurs MOF II  5 grudnia 2013 r. Komisja Konkursowa rekomendowała do dofinansowania 16 najwyżej ocenionych projektów;  Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi: 29 271 897,39 zł  58 projektów może uzyskać propozycję dofinansowania w przypadku pozyskania dodatkowych środków na konkurs;  od początku 2014 roku planuje się rozpocząć zawieranie umów na realizację projektów z wybranymi wnioskodawcami;  Lista projektów po ocenie merytorycznej dostępna jest pod adresem: http://www.popt.gov.pl/ w zakładce Obszary funkcjonalne http://www.popt.gov.pl/

16 16 MOF II – projekty złożone (91) w konkursie Złożone wnioski

17 17 Dziękuję za uwagę! Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa


Pobierz ppt "1 Wnioski z konkursu dla JST dot. rozwoju miast, finansowanego ze środków MF EOG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google