Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zasady i tryb udzielenia przez BGK kredytów z Funduszu Kredytu Technologicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zasady i tryb udzielenia przez BGK kredytów z Funduszu Kredytu Technologicznego."— Zapis prezentacji:

1 1 Zasady i tryb udzielenia przez BGK kredytów z Funduszu Kredytu Technologicznego

2 2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484) powołała Fundusz Kredytu Technologicznego utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu przeznaczone są na kredyty technologiczne, udzielane na finansowanie inwestycji technologicznych.

3 3 Cel kredytowania Kredyt udzielany jest na inwestycję technologiczną, którą jest: –zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług, –wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług.

4 4 Cel kredytowania – c.d. Kredytem technologicznym nie może być finansowana realizacja: dużej inwestycji (wydatki przekraczające równowartość w złotych 50 mln euro), inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa,

5 5 Kto może skorzystać z kredytu? Kredytu technologicznego nie udziela się przedsiębiorcy: 1. znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj: w przypadku spółki kapitałowej - wykazującemu niepokrytą stratę z lat ubiegłych, łącznie z wynikiem finansowym roku bieżącego, przewyższającą 50% wartości kapitału zakładowego oraz stratę w ostatnim roku obrotowym przewyższającą 25% wartości kapitału zakładowego, w przypadku spółki niebędącej spółką kapitałową - wykazującemu stratę przewyższającą 50% wartości majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę oraz stratę w ostatnim roku obrotowym przewyższającą 25% wartości tego majątku, 2. spełniającemu kryteria kwalifikujące do wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego, 3. w okresie restrukturyzacji realizowanej z udziałem pomocy publicznej, chyba że jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą.

6 6 Warunki kredytu Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach finansowania działalności gospodarczej, jako kredyt inwestycyjny, z zastrzeżeniem możliwości częściowego umorzenia kwoty kapitału kredytu. Zgodnie z ustawą, wnioski o udzielenie kredytu technologicznego mogą być składane w danym roku kalendarzowym w terminach: 1 - 30 kwietnia 1 - 31 lipca 1 - 31 października

7 7 Warunki kredytu – okres kredytowania –kredyt technologiczny udzielany jest na okres do 72 miesięcy, –możliwa jest karencja w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy.

8 8 Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 mln euro, przeliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu. Warunki kredytu – kwota

9 9 Wniosek o kredyt Kredytobiorca składa wniosek o kredyt wraz z kompletem dokumentów w BGK.

10 10 Warunki kredytu - cena Oprocentowanie - zgodnie z zasadami oprocentowania kredytów udzielanych przez BGK na działalność gospodarczą (WIBOR 3M +marża (2-3,5 pp)) Prowizja z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu z godnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK (tj. 1%)

11 11 Umorzenie Podstawą dokonania umorzenia części kredytu technologicznego jest poniesienie przez Kredytobiorcę wydatków związanych z realizacją inwestycji technologicznej, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Wydatki muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, Umorzenie części kredytu technologicznego dokonywane jest: po uruchomieniu przez Kredytobiorcę sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej, finansowanej kredytem technologicznym, w ratach, których wysokość odpowiada 20% wartości netto (bez podatku od towarów usług), wykazanej na przedłożonych przez Kredytobiorcę zapłaconych fakturach, dokumentujących sprzedaż towarów i usług, wnioski o umorzenie części kredytu, łącznie z fakturami, przyjmowane są od Kredytobiorcy nie częściej niż dwa razy w roku.

12 12 Umorzenie – c.d. Całkowita kwota umorzenia części kredytu technologicznego nie może przekroczyć: równowartości w złotych 1 mln euro przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień dokonania umorzenia, 50% kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego, w danym roku kalendarzowym - iloczynu 10% kwoty kapitału wykorzystanego kredytu technologicznego i liczby lat, które upłynęły od dnia udzielenia przedsiębiorcy kredytu technologicznego. Umorzenie części kredytu technologicznego, stanowi pomoc publiczną uzyskaną przez przedsiębiorcę i podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną uzyskaną przez tego przedsiębiorcę w innych formach oraz z innych źródeł, przeznaczoną na inwestycję technologiczną lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją.

13 13 Kontakt Wszelkie informacje udzielą Państwu: Oddział BGK w Poznaniu, ul. Św. Marcin 58/64  Katarzyna Marcinkowska (0-61) 852-30-01, w. 149  Maria Elbanowska (0-61) 852-30-01, w. 148  Katarzyna Ratajczak (0-61) 852-30-01, w. 121


Pobierz ppt "1 Zasady i tryb udzielenia przez BGK kredytów z Funduszu Kredytu Technologicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google