Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2011 TNS Pentor. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights reserved.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2011 TNS Pentor. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights reserved."— Zapis prezentacji:

1 © 2011 TNS Pentor. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights reserved Konsultacje społeczne budżetu miasta Poznania na rok 2012 Wyniki badań ilościowych przeprowadzonych na zlecenie: Konsorcjum Biura Kształtowania Relacji Społecznych Urzędu Miasta Poznania, MPK Sp. z o.o., Euro 2012, Infrastruktura 2012 oraz Aquanet S.A. Przygotował: Rafał Janowicz Poznań, 27 czerwca 2011

2 2 W ramach procesu konsultacji budżetu miasta Poznania na rok 2012 i w trakcie rekrutacji mieszkańców do udziału w debacie na ten temat został przeprowadzony sondaż wśród mieszkańców Poznania nakierowany na poznanie wstępnych opinii co do oczekiwanych kierunków optymalizacji budżetu. Jego cele zostały zdefiniowane w następujący sposób:  wyznaczenie obszarów potrzeb w skali miasta - jakie problemy, zagadnienia należy załatwić w pierwszej kolejności (trzy najważniejsze)  wyznaczenie obszarów potrzeb w skali dzielnicy - jakie problemy, zagadnienia należy załatwić w pierwszej kolejności (trzy najważniejsze)  w jakich obszarach miasto powinno poczynić zdaniem mieszkańców oszczędności, a w jakich obszarach tych oszczędności szukać nie powinno  zdefiniowanie potrzeb poznawczych mieszkańców co do budżetu miasta - ustalenie jakie fakty z zakresu finansów miasta wymagają wyjaśnienia. Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo CATI na próbie 800 mieszkańców, dobór losowo – warstwowy, tak aby odzwierciedlał strukturę mieszkańców Poznania. Czas wywiadu do 25 minut. Standardowy błąd statystyczny przy rozkładzie odpowiedzi 50/50 % i przedziale ufności 0,5 wynosi dla próby 800 respondentów +/- 3,5%. W ramach wyżej opisanego sondażu przeprowadzono proces rekrutacji 140 mieszkańców miasta Poznania do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych w postaci kilkugodzinnej „Debaty” w formie dyskusji grupowych. Osobom zrekrutowanym do udziału w „Debacie ” dostarczono zaproszenia, wstępny projekt budżetu oraz opracowanie dotyczące możliwych kierunków optymalizacji budżetu miasta Poznania. Osoby uczestniczące w debacie miały ok. 4 - 7 dni na zapoznanie się za materiałem i wyrobienie sobie opinii oraz przedyskutowanie tematu w swoim środowisku. Badanie przeprowadzono w dniach 7 - 16 czerwca 2011 roku. Metodologia

3 3 Struktura przebadanej próby mieszkańców Poznania przedstawiała się w następujący sposób [1] Płeć [N=800]Wiek [N=800]Wykształcenie [N=800] Dzielnica [N=800]Stan cywilny [N=800]Dzieci w gospodarstwie domowym [N=800]

4 4 Struktura przebadanej próby mieszkańców Poznania przedstawiała się w następujący sposób [2] Dochody gospodarstwa domowego na miesiąc netto [N=800] Czy ma / korzysta/ robi ?– odpowiedzi „tak” [N=800]

5 5 Analiza szczegółowa wyników

6 6 W jakich obszarach szukać oszczędności, a w jakich ich nie szukać, konstruując budżet miasta Poznania na rok 2012?

7 Drogi, bezpieczeństwo mieszkańców, komunikacja zbiorowa oraz polityka zdrowotna to z punktu widzenia poznaniaków 4 najważniejsze obszary działania miasta 1.Odczytam za chwilę listę najważniejszych grup zadań finansowanych z budżetu miasta - proszę wskazać 4, z Pana/i punktu widzenia jako obywatela Poznania, najważniejsze obszary działania miasta (N=800 Poznaniaków) Natomiast do grupy relatywnie najmniej ważnych obszarów zaliczono: działanie samorządów dzielnic, promocję miasta, politykę społeczną oraz gospodarkę przestrzenną i gospodarowanie nieruchomościami.

8 W opinii mieszkańców, kiedy zachodzi konieczność, należy szukać zarówno oszczędności, jak i poszukiwać sposobów na zwiększenie przychodów miasta. Tylko niewielka grupa badanych to zwolennicy poprawy kondycji finansowej Poznania wyłącznie poprzez zwiększanie dochodów miasta. 2. Jeśli zachodzi potrzeba oszczędzania wydatków w budżecie miasta, to które z wymienionych niżej działań wg Pana/i powinny podejmować władze miasta:(N=800 Poznaniaków) Należy jednak zwrócić uwagę na to, że 86% poznaniaków jest zwolennikami szukania oszczędności, a 50% wskazuje na konieczność szukania sposobów na zwiększanie przychodów.

9 Poznaniacy są podzieleni co do tego, czy oszczędności należy szukać we wszystkich obszarach wydatków miasta, czy też skoncentrować oszczędności tylko w wybranych obszarach wydatków 3. Powiedział/a Pana/i, że miasto Poznań powinno szukać oszczędności- Czy wg Pana/i miasto powinno szukać oszczędności:(N=800 Poznaniaków) Należy zwrócić uwagę na to, że:  Poznaniacy uczestniczący w pogłębionych dyskusjach w ramach konsultacji grupowych bardziej skłaniali się ku rozwiązaniu, że należy wybrać niektóre obszary wydatków budżetowych i w nich szukać oszczędności  kadra kierownicza jednostek miejskich odpowiedzialna za tworzenie i realizację budżetów rekomendowała szukanie oszczędności we wszystkich jednostkach, ale w sposób nieproporcjonalny. Czy wg Pana/i miasto powinno szukać oszczędności:(N=120 Poznaniaków, konsultacje jakościowe) – wyniki dyskusji w 10 grupach omawiających kierunki optymalizacji budżetu) Kadra kierownicza jednostek odpowiedzialnych za tworzenie budżetów jednostek miejskich oraz ich realizację (N=80)

10 Administracja, gospodarska przestrzenna i gospodarowanie nieruchomościami, działanie samorządów dzielnic oraz promocja miasta, to z punktu widzenia poznaniaków 4 najważniejsze obszary wydatków, w których należy szukać oszczędności 4. W których z wymienionych obszarów miasto Poznań powinno szukać przede wszystkim oszczędności - proszę wskazać 4 takie obszary: (N=800 Poznaniaków) Natomiast w ostatniej kolejności należy szukać oszczędności w obszarach wydatków na: politykę zdrowotną, bezpieczeństwo mieszkańców, oświatę, wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyzację i naukę.

11 Administracja Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami Działanie samorządów dzielnic Promocja miasta Rezerwy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna, sport i turystyka Spłata pożyczek i kredytów Mieszkalnictwo Polityka społeczna Kultura i ochrona dóbr kultury Komunikacja zbiorowa Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyka i nauka Oświata Drogi Bezpieczeństwo mieszkańców Polityka zdrowotna % % 1.Odczytam za chwilę listę najważniejszych grup zadań finansowanych z budżetu miasta - proszę wskazać 4, z Pana/i punktu widzenia jako obywatela Poznania, najważniejsze obszary działania miasta (N=800 Poznaniaków) 4. W których z wymienionych obszarów miasto Poznań powinno szukać przede wszystkim oszczędności - proszę wskazać 4 takie obszary: (N=800 Poznaniaków) Porównanie oceny ważności obszarów wydatków i rekomendowanych przez mieszkańców Poznania kierunków oszczędności pokazuje, że Miasto powinno poszukiwać oszczędności przede wszystkim w obszarach relatywnie najmniej ważnych dla ogółu Poznaniaków Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że wyniki badania na reprezentatywnej próbie pokazują, że oszczędności są oczekiwane we wszystkich obszarach wydatków, choć zgodnie z sugestiami kadry kierowniczej jednostek miejskich i części mieszkańców, powinny one w różnym stopniu dotyczyć różnych obszarów.

12 Zdaniem Poznaniaków oszczędności powinny polegać przede wszystkim na ustaleniu priorytetów wydatków i ich racjonalizacji oraz optymalizacji w administracji pod kątem zatrudnienia, wynagrodzeń i procesów realizacji zadań. Ponadto władze miasta powinny też ograniczyć inwestycje oraz zadbać o wzrost przychodów. 5. Na czym powinny polegać wg Pana/i oszczędności prowadzone w mieście?(N=800 Poznaniaków) Ponadto jednostkowo wskazywano na następujące możliwe obszary oszczędności: racjonalizacja wydatków; straż miejska lepiej powinna wykonywać swoją pracę; uczciwość władz miasta wobec mieszkańców, brak korupcji; zwiększyć ściągalność mandatów, kar za nieprzestrzeganie przepisów, podatków; racjonalnie wybierać oferty (opierać się nie tylko na cenie, ale również na marce i solidności oferenta); być konsekwentnym w działaniu; zmniejszyć inwestycje w centra handlowe; za dużo ściąganych podatków od ludzi, racjonalizacja podatków; zaangażować do prac społecznych więźniów, bezrobotnych; porządna segregacja śmieci, recycling; lepiej rozpisywać przetarg; dobrze rozwinięta logistyka, zarządzanie; zaoszczędzić na komunikacji; podwyższyć podatki np. dla bogatszych; kontrolować pomoc społeczną; zmienić firmę sprzątającą odpowiedzialną za porządek, ulice; wprowadzić zmiany organizacyjne; zmniejszyć wydatki na kulturę; nie organizować festynów z budżetu miasta; ograniczyć patrole straży miejskiej; zmniejszyć ilość trawników; zmniejszyć bezrobocie - zachęcić do aktywności; pozyskiwać finanse, środki z UE; pieniądze powinny być przeznaczane na każdy sektor po trochu; wspierać przedsiębiorczość; zwiększyć dochody; ograniczyć remonty dróg do najpilniejszych; zwiększanie kar za przewinienia za nie sprzątanie po psie i złe parkowanie, śmiecenie; zadbać o najbiedniejszych; sprywatyzować służbę zdrowia; zwiększyć zaangażowanie władz miasta w zlikwidowanie dysproporcji społecznych; punktualniejsze autobusy i tramwaje; nie zajmować się dziedzinami, które nie leżą w gestii miasta; zmniejszyć wydatki na ochronę środowiska; prowadzić lepszą politykę globalną; nieznacznie podnieść opłaty; zmotywować Poznaniaków do dbania o wizerunek miasta; nie utrzymywać; bezdomnych; rozwijać się gospodarczo; ratować tereny zielone; ograniczyć wyjazdy zagraniczne; sprawić by więcej pieniędzy z podatków zostało w Poznaniu; ograniczyć ilość instytucji, fundacji; zmniejszyć liczbę ogniw przy realizacji zadań; zatrudnienie odpowiednich specjalistów.

13 13 Jakie sprawy wymagają pilnego rozwiązania w skali miasta i poszczególnych dzielnic?

14 6. Proszę wskazać trzy najważniejsze problemy do rozwiązania w Pana/i dzielnicy, które powinny zostać załatwione przez miasto oraz powiedzieć, jak Pana/i zdaniem mogłyby być rozwiązane (N=800 Poznaniaków) Poznaniacy przebadani w badaniu reprezentatywnym wskazują, że do najpilniejszych spraw do załatwienia w dzielnicach, w których mieszkają należą: poprawa stanu dróg i chodników, bezpieczeństwa i czystości oraz stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu Na wykresie uwzględniono wskazania na poziomie 2 i więcej procent. Pozostałe wskazania są zamieszczone w tabelach (załącznik do raportu).

15 6. Proszę wskazać trzy najważniejsze problemy do rozwiązania w Pana/i dzielnicy, które powinny zostać załatwione przez miasto oraz powiedzieć, jak Pana/i zdaniem mogłyby być rozwiązane (N=800 Poznaniaków) We wszystkich dzielnicach Poznania mieszkańcy zgłaszali podobne problemy jako konieczne do pilnego rozwiązania, a dotyczyły one przede wszystkim: jakości dróg i chodników, czystości, braku miejsc parkingowych, komunikacji miejskiej i braku poczucia bezpieczeństwa

16 6. Proszę wskazać trzy najważniejsze problemy do rozwiązania w Pana/i dzielnicy, które powinny zostać załatwione przez miasto oraz powiedzieć, jak Pana/i zdaniem mogłyby być rozwiązane (N=800 Poznaniaków) Można też znaleźć problemy specyficzne – częściej wskazywane przez mieszkańców poszczególnych dzielnic Poznania.

17 6. Proszę wskazać trzy najważniejsze problemy do rozwiązania w Pana/i dzielnicy, które powinny zostać załatwione przez miasto oraz powiedzieć, jak Pana/i zdaniem mogłyby być rozwiązane (N=800 Poznaniaków) Tylko 3% uczestniczących w badaniu Poznaniaków nie wskazało niczego ważnego do zrobienia w swojej dzielnicy

18 8. Proszę wskazać trzy najważniejsze problemy do rozwiązania, które powinny zostać załatwione przez miasto w skali całego Poznania oraz powiedzieć, jak Pana/i zdaniem mogłyby być rozwiązane (N=800 Poznaniaków) Poznaniacy przebadani w badaniu reprezentatywnym wskazują, że do najpilniejszych spraw do załatwienia w skali całego miasta należą: poprawa stanu dróg i chodników, bezpieczeństwa i czystości oraz stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu Ponadto jednostkowo (na poziomie poniżej 2%) wskazywano na następujące problemy do rozwiązania: niegospodarność; brak wolnego dostępu do internetu; gołębie; zamknięte osiedla; wyludnione kamienice; lokale; zbyt duża ilość supermarketów; brak ekranów akustycznych; małe zarobki; źle parkujące samochody; mało punktów obsługowych, słabo zaopatrzone sklepy; bezdomność zwierząt; brak umiejętności przyciągnięcia nowych inwestorów; brak prawidłowych nazw ulic, złe oznaczenie; za dużo parkometrów; za mało miejsc dla; młodzieży, młodych ludzi; zła władza; odśnieżanie ulic zimą; strefa parkowania; urzędy, brak sanitariatów; brak pływalni; zły stan przystanków MPK; zły stan ławek, brak ławek; skomplikowana rejestracja firm; graffiti na murach domów; segregacja śmieci; stare tramwaje; duże kolejki do lekarzy specjalistów; słabe oświetlenie; brak koszów na psie odchody, brak woreczków; miasto się nie rozwija; zbyt duża prędkość na drogach; duży ruch; odprowadzanie ścieków, studzienki kanalizacyjne; wysokie podatki za grunt, za drogie opłaty, rachunki; hałas; za dużo reklam; za mała ilość ośrodków kultury fizycznej, obiektów sportowych, boisk; za mało świateł na przejściach dla pieszych, źle działające; problemy osób niepełnosprawnych, ludzi starszych; drogie mieszkania, drogie czynsze, za mało mieszkań; polityka prorodzinna, społeczna; brakuje placów zabaw, miejsc dla dzieci; za mało terenów rekreacyjnych; źle działająca administracja, dużo formalności, biurokracja; kradzieże samochodów, przestępczość.

19 8. Proszę wskazać trzy najważniejsze problemy do rozwiązania, które powinny zostać załatwione przez miasto w skali całego Poznania oraz powiedzieć, jak Pana/i zdaniem mogłyby być rozwiązane (N=800 Poznaniaków) Poznaniacy przebadani w badaniu reprezentatywnym wskazują, że do najpilniejszych spraw do załatwienia w skali całego miasta należą: poprawa stanu dróg i chodników, bezpieczeństwa i czystości oraz stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu

20 Po zsumowaniu do najważniejszych priorytetów w skali całego miasta i dzielnicy zaliczyli badani: poprawę stanu dróg i chodników, czystości, bezpieczeństwa i oferty oraz stanu komunikacji miejskiej [w oparciu o wyniki badania ilościowego N=800 Poznaniaków] Poprawa stanu dróg i chodników oraz oświetlenia 58,8% zły stan dróg (jakość, ilość, dziury), infrastruktura51,5% zły stan chodników10,9% brak dróg rowerowych 4,6% słabe oświetlenie 1,2% brak prawidłowych nazw ulic, złe oznaczenie 0,8% odśnieżanie ulic zimą 0,8% błoto 0,1% Poprawa czystości na terenie miasta 41,6% za dużo ś mieci i brudu na ulicach, chodnikach, brak porządku, czystości 32,7% psie odchody 10,0% mało śmietników, złej jakości 4,1% brak koszów na psie odchody, brak woreczków 2,9% brak sanitariatów 0,8% gołębie 0,3% Poprawa bezpieczeństwa i przestrzegania prawa na terenie miasta 41,3% kwestia bezpieczeństwa, za mało patroli straży, policji 28,7% wandalizm, chuligaństwo, osoby pijące alkohol, bezdomni 13,5% kradzieże samochodów, przestępczość 3,3% źle parkujące samochody 1,1% Polepszenie stanu i atrakcyjności komunikacji miejskiej 28,1% komunikacja miejska (powinna być tańsza, bardziej punktualna, większa dostępność) 27,0% stare tramwaje 0,9% zły stan przystanków MPK 0,7% budowa nowych tras tramwajowych 0,1%

21 Zbyt mało zieleni w mieście jako miejsca rekreacji 19,5% brak zieleni, mało zieleni, nie dbanie o zieleń 16,2% za mało terenów rekreacyjnych 3,1% zły stan ławek, brak ławek 2,0% na Ratajach powinien być park 0,1% Poprawa infrastruktury parkingowej 17,5% za mało miejsc parkingowych, bezpłatnych, nowych parking ó w 16,2% za dużo parkometr ó w 1,0% strefa parkowania 0,5% brak garaży 0,1% Poprawa atrakcyjności wizualnej miasta i jego zagospodarowania przestrzennego 21,6% zła estetyka, obiekty do wyremontowania 12,8% złe zagospodarowanie teren ó w, zła gospodarka przestrzenna 9,1% za dużo reklam 1,4% graffiti na murach dom ó w 1,0% wyludnione kamienice, lokale 0,5% zbyt duża ilość hoteli 0,1% Poprawa infrastruktury i organizacji ruchu na terenie miasta 13,5% duże korki, utrudnione przejazdy samochodem 9,9% za mało świateł na przejściach dla pieszych, źle działające 2,6% zbyt duża prędkość na drogach, duży ruch 1,4% remont Naramowickiej 0,1% za dużo samochod ó w 0,4% transport miejski też stoi w korkach 0,1% zamknięte osiedla 0,1% Ponadto konieczna jest poprawa stanu zieleni miejskiej, infrastruktury parkingowej, atrakcyjności wizualnej miasta i jego zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury i organizacji ruchu oraz infrastruktury w zakresie spędzania czasu wolnego [w oparciu o wyniki badania ilościowego N=800 Poznaniaków]

22 Poprawa oferty w zakresie spędzania czasu wolnego 14,0% brakuje plac ó w zabaw, miejsc dla dzieci 6,3% za mało miejsc kultury, imprez rozrywkowych 3,9% za mała ilość ośrodk ó w kultury fizycznej, obiekt ó w sportowych, boisk 3,3% za mało miejsc dla młodzieży, młodych ludzi 1,7% brak pływalni 1,5% zaniedbane boiska 0,4% Poprawa oferty i standardów oświaty 5,8% szkoły, przedszkola, poziom oświaty 5,8% Działania na rzecz ekologii / przyrody 6,9% hałas 5,0% segregacja śmieci 1,4% brak ekran ó w akustycznych 0,3% bezdomność zwierząt 0,4% Poprawa standardów opieki zdrowotnej 5,5% opieka zdrowotna 5,3% duże kolejki do lekarzy specjalist ó w 0,6% Poprawa skuteczności przeciwdziałania bezrobociu i skuteczności rozwoju rynku pracy 4,4% bezrobocie, brak miejsc pracy 4,3% małe zarobki 0,1% Poprawa jakości działania administracji miejskiej 5,3% źle działająca administracja, dużo formalności, biurokracja 2,6% urzędy 0,8% miasto się nie rozwija 0,8% skomplikowana rejestracja firm 0,5% zła władza 0,4% brak umiejętności przyciągnięcia nowych inwestor ó w 0,3% niegospodarność 0,1% W dalszej kolejności (choć nadal wymieniane jako priorytety) ulepszenia wymagają: infrastruktura w zakresie spędzania czasu wolnego, stan i oferta światy, działania na rzecz przyrody, dostępności i standardów opieki zdrowotnej, przeciwdziałanie bezrobociu oraz poprawa standardów administracji miejskiej. [w oparciu o wyniki badania ilościowego N=800 Poznaniaków]

23 Poprawa polityki mieszkaniowej 5,1% budownictwo, inwestycje, remonty 2,6% drogie mieszkania, drogie czynsze, za mało mieszkań 2,5% Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej 3,5% odprowadzanie ściek ó w, studzienki kanalizacyjne 3,5% Promocja miasta i pozyskiwanie inwestor ó w 2,5% brak promocji miasta, słaba promocja 2,5% Poprawa działań w zakresie polityki społecznej 2,9% polityka prorodzinna, społeczna 1,5% problemy os ó b niepełnosprawnych, ludzi starszych 1,4% Poprawa infrastruktury handlowej 2,4% mało punkt ó w obsługowych, słabo zaopatrzone sklepy 1,5% zbyt duża ilość supermarket ó w 0,8% w centrum nie ma sklep ó w tylko banki 0,1% Obniżenie podatk ó w i płatności miejskich 1,5% wysokie podatki za grunt, za drogie opłaty, rachunki 1,5% Wolny dostęp do internetu na terenie miasta 0,1% brak wolnego dostępu do internetu 0,1% Brak wymienienia spraw pilnych 5,0% brak odpowiedzi/nic 3,4% trudno powiedzieć/nie wiem 1,6% Po kilka procent badanych do pilnych zadań do rozwiązania na terenie Poznania i jego dzielnic zaliczyło także: poprawę polityki mieszkaniowej, infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, promocji miasta, działania w zakresie polityki społecznej, poprawę infrastruktury handlowej, obniżenie podatków i kosztów życia i dostęp do internetu. [w oparciu o wyniki badania ilościowego N=800 Poznaniaków]

24 24 Jakie działania należy podjąć zdaniem badanych mieszkańców, aby załatwić zgłaszane pilne sprawy?

25 Poprawa stanu dr ó g i chodnik ó w oraz oświetlenia naprawić drogi, remontować, odnowić ulice, poprawić infrastrukturę25,3% poprawić chodniki 3,4% stworzenie dr ó g rowerowych 2,6% lepsze oświetlenie 0,3% Poprawa infrastruktury parkingowej wybudowanie nowych parking ó w, zwiększenie ilości miejsc parkingowych 7,1% stworzenie dopracowanej strefy parkingowej 0,6% Poprawa infrastruktury i organizacji ruchu na terenie miasta rozładowanie kork ó w 3,0% więcej świateł dla pieszych, przejść dla pieszych 0,9% Poprawa czystości na terenie miasta sprzątanie zanieczyszczonych ulic, park ó w, dbanie o porządek, większa ilość os ó b sprzątających10,8% postawienie większej ilości koszy na śmieci, lepszej jakości 3,2% większa ilość koszy na psie odchody 2,4% stworzenie toalet, wybieg ó w dla ps ó w 0,6% budowa sanitariat ó w 0,5% nie powinno być śmietnik ó w na klucz tylko wolno otwarte 0,1% zlikwidować gołębie 0,1% Poprawa bezpieczeństwa i przestrzegania prawa na terenie miasta zwiększenie patroli służb porządkowych, policji, poprawa bezpieczeństwa 22,1% egzekwowanie prawa przez straż miejską, mandaty 5,5% monitoring 2,0% większa dbałość o bezpieczeństwo na drodze 1,0% Polepszenie stanu i atrakcyjności komunikacji miejskiej lepsza komunikacja, większa punktualność, częstotliwość, tańsze bilety10,7% zwiększenie ilości linii komunikacji miejskiej 2,8% odnowienie przystank ó w MPK, modernizacja tramwaj ó w 1,1% Uczestników badania, po opisaniu przez nich priorytetowych do załatwienia spraw w mieście i dzielnicach, poproszono o wskazanie co należy przede wszystkim zrobić, aby rozwiązać zgłaszane problemy. Ponad połowa badanych (55%) nie potrafiła wskazać jak należy zaradzić zgłaszanym problemom. Wskazania pozostałych uczestników badania prezentujemy poniżej. [w oparciu o wyniki badania ilościowego N=800 Poznaniaków]

26 Zbyt mało zieleni w mieście jako miejsca rekreacji więcej teren ó w zielonych, zadbać o istniejące10,2% naprawić zniszczone ławki lub postawić nowe 0,9% Poprawa atrakcyjności wizualnej miasta i jego zagospodarowania przestrzennego odpowiednie zagospodarowanie teren ó w, lokali 6,7% odremontować, odnowić stare kamienice, budynki 6,5% likwidacja reklam, zmniejszenie ilości reklam 0,5% nie wydawać pozwoleń na budowę nowych dom ó w 0,3% Poprawa oferty w zakresie spędzania czasu wolnego wybudować ośrodki sportowe, pływalnie, tereny rekreacyjne 4,5% wybudować ośrodki kulturalne, miejsca dla młodzieży, organizować więcej imprez rozrywkowych 4,4% wybudowanie plac ó w zabaw dla dzieci, miejsc dla dzieci, bardziej bezpiecznych 3,1% modernizacja boisk 0,1% Poprawa standard ó w opieki zdrowotnej poprawienie stanu opieki zdrowotnej (więcej przychodni, lepsza jakość) 3,8% Poprawa oferty oświatowej tańsze przedszkola, większa dostępność, więcej przedszkoli 1,6% wyższy poziom nauczania, lepsza dostępność oświaty 1,1% Działania na rzecz ekologii / przyrody wyciszenie hałasu 0,5% miasto powinno być bardziej proekologiczne 0,1% schronisko dla bezpańskich ps ó w, rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt 0,3% Poprawa skuteczności przeciwdziałania bezrobociu i skuteczności rozwoju rynku pracy zmniejszenie bezrobocia, wsparcie dla bezrobotnych, tworzenie nowych miejsc pracy 3,1% W niżej wymienionych obszarach należy podjąć następujące działania w celu załatwienia zgłaszanych problemów: [w oparciu o wyniki badania ilościowego N=800 Poznaniaków]

27 Poprawa jakości działania administracji miejskiej zmniejszyć biurokrację, lepsze rozwiązania administracyjne 1,9% mądrze wydawać pieniądze, zainwestować w potrzebne rzeczy 1,6% skończyć rozpoczęte budowy 0,9% nadz ó r nad wykonywaną pracą 0,8% zmienić władzę 0,5% więcej plac ó wek urzęd ó w, zmienić kadrę urzędniczą 0,2% Promocja miasta i pozyskiwanie inwestor ó w lepsza promocja miasta 1,9% łatwiejsza rejestracja firm 0,6% zachęcanie firm do działalności 0,5% przyciąganie inwestor ó w 0,1% Poprawa działań w zakresie polityki społecznej prowadzenie lepszej polityki społecznej (np. wyższe zasiłki, pomoc bezdomnym) 1,7% dostrzeżenie problem ó w os ó b niepełnosprawnych, starszych 1,3% zainteresowanie się ludźmi w podeszłym wieku, stworzenie miejsc dla takich ludzi 0,5% Poprawa polityki mieszkaniowej więcej budować, rozbudowywać 2,2% tańsze mieszkania, tańsze czynsze, więcej mieszkań budować 1,2% zlikwidowanie sp ó łdzielni mieszkaniowych 0,1% Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej czyścić kanalizację, przebudowa, podłączenia 1,0% wymiana, naprawa rur 0,3% Poprawa infrastruktury handlowej rozw ó j sieci handlowej, dobry sklep, market 0,9% Obniżenie podatk ó w i płatności miejskich zmniejszyć podatki, obniżyć rachunki 0,4% W niżej wymienionych obszarach należy podjąć następujące działania w celu załatwienia zgłaszanych problemów: [w oparciu o wyniki badania ilościowego N=800 Poznaniaków]

28 28 Ocena wybranych działań inwestycyjnych Poznania

29 Poznaniacy w przewadze akceptują decyzje inwestycyjne miasta dotyczące budowy term maltańskich oraz inwestycji z wykorzystaniem pieniędzy z UE Należy zwrócić uwagę na to, że najwięcej przeciwników inwestycji w stadion, budzącej największe kontrowersje, znajdujemy wśród mieszkańców Poznania w wieku 30 – 59 lat, z wykształceniem wyższym, o różnym stopniu zamożności (zarówno najbiedniejszych, jak i najbogatszych – najwyższa jest akceptacja wśród osób o dochodach gospodarstwa domowego od 3000 do 5000 zł netto miesięcznie) oraz tych, które nie były na stadionie miejskim. 10. Czy to dobrze, że miasto Poznań:(N=800 Poznaniaków) poniosło w minionym czasie koszty związane z budową term maltańskich zaciągało kredyty, aby móc skorzystać ze środków Unii Europejskiej na prowadzenie wielu inwestycji

30 30 Najważniejsze pytania do władz Miasta Poznania, na które odpowiedzi oczekują mieszkańcy

31 Na kolejnych stronach prezentujemy pytania i obszary zagadnień, które powinny zaleźć wyjaśnienie w trakcie debaty nad budżetem miasta Poznania na rok 2012 25. Na koniec proszę powiedzieć wyjaśnienia jakich faktów/ spraw dotyczące finansów miasta Poznań oczekiwał/a by Pana(i) od władz miasta? (N=800 Poznaniaków)

32 Kolejne pytania / zagadania przedstawiały się w następujący sposób 25. Na koniec proszę powiedzieć wyjaśnienia jakich faktów/ spraw dotyczące finansów miasta Poznań oczekiwał/a by Pana(i) od władz miasta? (N=800 Poznaniaków)7

33 Ostatnia i najrzadziej poruszana grupa zagadnień przedstawiała się w następujący sposób 25. Na koniec proszę powiedzieć wyjaśnienia jakich faktów/ spraw dotyczące finansów miasta Poznań oczekiwał/a by Pana(i) od władz miasta? (N=800 Poznaniaków)

34 34 KONTAKT Rafał Janowicz Prezes Zarządu Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. ul. Reymonta 15/3 60-791 Poznań tel. +48 (61) 660 40 00 fax +48 (61) 660 40 01 e-mail: rjanowicz@pentor.plrjanowicz@pentor.pl Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000124816; REGON 639531352; NIP 7792043619 Kapitał Zakładowy 50 000 PLN wpłacony i opłacony Prezes Zarządu Rafał Janowicz


Pobierz ppt "© 2011 TNS Pentor. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights reserved."

Podobne prezentacje


Reklamy Google