Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola zakładów karnych w przygotowaniu skazanych do podjęcia zatrudnienia w latach 2008-2013 w aspekcie działań przewidzianych do realizacji w ramach funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola zakładów karnych w przygotowaniu skazanych do podjęcia zatrudnienia w latach 2008-2013 w aspekcie działań przewidzianych do realizacji w ramach funduszy."— Zapis prezentacji:

1 Rola zakładów karnych w przygotowaniu skazanych do podjęcia zatrudnienia w latach 2008-2013 w aspekcie działań przewidzianych do realizacji w ramach funduszy strukturalnych. ppor. Cyprian Bas Zespół ds. Funduszy Europejskich Centralny Zarząd Służby Więziennej Wrocław, 30 stycznia 2008 r.

2 UREGULOWANIA PRAWNE Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - kodeks karny wykonawczy – aktualnie wyznacza kierunki polityki penitencjarnej.

3 Cel odbywania kary pozbawienia wolności: „ wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa” cyt. art. 67 § 1 kkw.

4 Cel odbywania kary pozbawienia wolności cd.: “ W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno- oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne” cyt. art. 67 § 3 kkw.

5 Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cele strategiczne: 1) Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo 2) Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 3) Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce 4) Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy 5) Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa 6) Wzrost spójności terytorialnej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)‏

6 Osie priorytetowe POKL: - Komponent krajowy (systemowy)- 39% I. Zatrudnienie i integracja społeczna II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw III. Wysoka jakość systemu oświaty IV. Szkolnictwo wyższe i nauka V. Dobre rządzenie - Komponent regionalny - 61% VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII. Promocja integracji społecznej VIII. Regionalne kadry gospodarki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X. Pomoc techniczna. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)‏

7 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.4 Centralny Zarząd Służby Więziennej – projekty systemowe - projekt I „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy” - projekt II „Penitencjarny doradca zawodowy” - projekt III „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” - projekt IV „Aktywizacja społeczno zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 Kodeksu karnego” Alokacja całkowita: 35 000 000,00 EUR Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna -udział Centralnego Zarządu Służby Więziennej

8 Projekt zmierzający do przygotowania wyspecjalizowanej kadry w 45 jednostkach penitencjarnych do m.in. pełnienia funkcji tzw. lidera klubu pracy oraz w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej i podniesienia efektywności prowadzonych oddziaływań readaptacyjnych, - okres trwania – 2008-2013 r. - tryb naboru: systemowy pozakonkursowy - planowana liczba osób objętych wsparciem – 1 800 osób - przewidywana alokacja środków – 17 695 350,00 PLN Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy”

9 Projekt przewiduje utworzenie w 15 wybranych jednostkach penitencjarnych stanowiska doradcy zawodowego, który będzie pomagał skazanym w planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego w okresie przygotowania do zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności. Istotnym elementem systemu będzie utworzenie i prowadzenie ogólnopolskiej bazy danych dotyczących skazanych (maks. na 2 lata przed zakończeniem odbywania kary pozbawienia wolności) posiadających kwalifikacje zawodowe pozwalające na podjęcie zatrudnienia jeszcze w trakcie osadzenia. - okres trwania – 2008-2013 r. - tryb naboru: systemowy pozakonkursowy - przewidywana alokacja środków – 11 401 100,00 PLN Penitencjarny doradca zawodowy

10 Zaplanowane w ramach projektu działania oparte zostaną na wdrożeniu systemowego i zintegrowanego cyklu szkoleniowo- aktywizacyjnego obejmującego m.in. szkolenia zawodowe oraz oddziaływania wzmacniające, takie jak m.in. szkolenia z zakresu poruszania się rynku pracy, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, poradnictwo z zakresu prawa cywilnego, pracy, gospodarczego i administracyjnego. Projekt oparty będzie o lokalną współpracę z instytucjami zewnętrznymi. - okres trwania – 2008-2013 r. - tryb naboru: systemowy pozakonkursowy - planowana liczba skazanych objętych wsparciem – 38 000 osób - przewidywana alokacja środków – 93 383 809,31 PLN Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności

11 Działania składające się na realizację projektu oparte będą na zatrudnieniu wytypowanych skazanych niepełnosprawnych oraz pozbawionych wolności na podstawie art. 209 § 1 KK w 12 wytypowanych jednostkach penitencjarnych na cele społecznie użyteczne w ramach subsydiowanych miejsc pracy. W ramach planowanych działań w obrębie wyznaczonych jednostek penitencjarnych /partnerzy zewnętrzni – Hospicja, Domy dziecka itp./ będzie zapewnione 5 miejsc pracy dla beneficjentów ostatecznych gdzie będą oni odbywać 6 miesięczne okresy przyuczenia do zawodu. - okres trwania – 2008-2013 r. - tryb naboru: systemowy pozakonkursowy - planowana liczba skazanych objętych wsparciem – 720 osób - przewidywana alokacja środków – 5 695 290,00 PLN Aktywizacja społeczno zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 Kodeksu Karnego

12 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zapewnianie równego dostępu do zatrudnienia wszystkim osobom doświadczającym różnego rodzaju dyskryminacji na rynku pracy 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zapewnianie równego dostępu do zatrudnienia wszystkim osobom doświadczającym różnego rodzaju dyskryminacji na rynku pracy poprzez m.in.: realizację programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia rozwijanie dialogu społecznego na rzecz zatrudnienia i integracji społecznej Instytucja pośrednicząca: samorząd województwa 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII - Promocja integracji społecznej ~ 3,7 mld euro

13 Dziękuję za uwagę. Zespół ds. Funduszy Europejskich Centralny Zarząd Służby Więziennej ul. Rakowiecka 37a, 02-521 Warszawa tel. 0 22 640 85 96 ze@sw.gov.pl


Pobierz ppt "Rola zakładów karnych w przygotowaniu skazanych do podjęcia zatrudnienia w latach 2008-2013 w aspekcie działań przewidzianych do realizacji w ramach funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google