Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

2 CHARAKTERYSTYKA Lokalnej Grupy Działania (LGD) „VISTULA TERRA CULMENSIS – ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ”

3 Obszar działania LGD „Vistula” Gminy powiatu chełmińskiego: 1. Chełmno 2. Lisewo 3. Stolno Gminy powiatu wąbrzeskiego: 4. Płużnica Gminy powiatu grudziądzkiego 5. Grudziądz 6. Gruta 7. Łasin 8. Radzyń Chełmiński 9. Rogóźno 10. Świecie nad Osą Liczba ludności: 61 269 mieszkańców Powierzchnia: 1 146 km2

4 29 grudnia 2015 r. LGD wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego z Wnioskiem o wybór do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.(LSR). LSR to dokument strategiczny, wyznaczający kierunek działania Grupy. Ubiegamy się o wsparcie działań zapisanych w LSR na kwotę 26.468.931,56 zł, w tym: 8.320.000,00 zł ze środków PROW, 7.408.845,04 zł ze środków EFS z RPR w K-P, 10.740.086,52 zł ze środków EFRR z RPO w K-P Środki te trafią na realizację zadań zaplanowanych w ramach trzech celów ogólnych, jakie LGD sobie postawiła do realizacji w latach 2016 - 2023.

5 Cel ogólny Nr 1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Tworzenie nowych firm. 2. Rozwój istniejących firm. 3. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości.

6 Cel ogólny Nr 2 Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Inwestycje w infrastrukturę. 2. Rewitalizacja obszarów wiejskich.

7 Cel ogólny Nr 3 Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno - zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja obszaru do 2022 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR. 2. Projekty współpracy. 3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

8 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w LGD „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

9 PREMIE NA TWORZENIE FIRM na obszarze LGD „Vistula Terra Culmensis ” DLA KOGO? dla osób fizycznych zamieszkujących obszar LGD ILE? min. 50 000,00 zł max 100 000,00 zł. POZIOM WSPARCIA do 100% kosztów kwalifikowalnych. NABÓR listopad 2016, wrzesień 2019. PULA ŚRODKÓW W LSR: 2,5 mln zł (środki PROW).

10 PREFERENCJE PROW  Operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  Operacja zakłada utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.  Podmiot ubiegający się o przyznanie pomoc w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej.  Nie została przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

11 PREFERENCJE LGD Tworzenie nowych miejsc pracy - 2 etaty i więcej – 10 pkt, - od 1,5 etatu do 2 etatów – 5 pkt. Kwota pomocy - nie przekracza 60 tys. zł - 15 pkt, - jest wyższa niż 60 tys. zł i nie przekracza 80 tys. zł - 10 pkt.

12 PREFERENCJE LGD cd. Czas realizacji operacji - jest mniejszy lub równy 3 miesiące - 15 pkt, - jest wyższy niż 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy - 8 pkt. Wnioskodawca z grupy defaworyzowanej - 0 lub 12 pkt - osoby do 35 roku życia, - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby niepełnosprawne.

13 PREFERENCJE LGD cd. Kwalifikacje lub doświadczenie zgodne z zakresem - prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 4 pkt, - merytorycznym związanym z rodzajem planowanej działalności gospodarczej - 7 pkt, Udział - w szkoleniu organizowanym przez LGD (spotkanie informacyjne)- 3 pkt, - w doradztwie świadczonym przez LGD (konsultacja formalna i merytoryczna projektu wniosku) - 6 pkt.

14 PREFERENCJE LGD cd. Ochrona środowiska i klimatu - 0 lub 3 pkt - Preferuje się operacje stosujące rozwiązania, które korzystnie wpływają na ochronę środowiska i zmiany klimatu. Wnioskodawca jest zameldowany nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na obszarze LSR - od co najmniej 24 miesięcy na dzień złożenia wniosku - 14 pkt.

15 PREFERENCJE LGD cd. Stosowanie rozwiązań innowacyjnych – 0 lub 3 pkt Zgodnie z zakresem wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji W K-P do 2020 roku www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl

16 PREFERENCJE LGD cd. Uruchomienie działalności gospodarczej, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne – 0 lub 2 pkt Lokalny produkt rolny to produkt wytwarzany, pozyskiwany na obszarze gmin wchodzących w skład LGD „Vistula”.

17 PREFERENCJE LGD cd. Promowanie obszaru LGD i LSR - tablica informacyjna - ologowana podstawowymi znakami UE, PROW, LGD - 2 pkt, - strona internetowa - 2 pkt, - informacja na materiałach powielanych np. ulotki, publikacje, zaproszenia, korespondencja- 2 pkt.

18 ROZWÓJ ISTNIEJĄCYCH FIRM na obszarze LGD „Vistula Terra Culmensis ” DLA KOGO? podmiot wykonujący działalność gospodarczą ILE? min. 50.000,00 zł do 300.000,00 zł. POZIOM WSPARCIA do 70% kosztów kwalifikowalnych. NABÓR listopad 2016, wrzesień 2019. PULA ŚRODKÓW W LSR: 1,5 mln zł (środki PROW).

19 PREFERENCJE PROW  Operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  Operacja zakłada utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.  upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania innej pomocy temu podmiotowi.

20 PREFERENCJE LGD Tworzenie nowych miejsc pracy - 2 etaty i więcej – 10 pkt, - od 1,5 etatu do 2 etatów – 5 pkt, Kwota pomocy - nie przekracza 100 tys. zł - 15 pkt, - jest wyższa niż 100 tys. zł i nie przekracza 150 tys. zł - 10 pkt, - jest wyższa niż 150 tys. i nie przekracza 200 tys. zł - 5 pkt.

21 PREFERENCJE LGD cd. Wkład własny (ponad wymagany, 30%) - od 5% - do 15% włącznie - 3 pkt, - pow. 15% - do 25% włącznie - 6 pkt, - pow. 25% - 9 pkt. Czas realizacji operacji - nie przekracza 3 miesięcy - 15 pkt, - jest wyższy niż 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy - 7 pkt.

22 PREFERENCJE LGD cd. Zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej - 0 lub 5 pkt - osoby do 35 roku życia, - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby niepełnosprawne. Udział - w szkoleniu organizowanym przez LGD (spotkanie informacyjne)- 3 pkt, - w doradztwie świadczonym przez LGD (konsultacja formalna i merytoryczna projektu wniosku) - 6 pkt.

23 PREFERENCJE LGD cd. Czas prowadzenia działalności - 24 miesiące - 3 pkt - powyżej 24 do 36 miesięcy włącznie - 6 pkt - pow. 36 miesięcy - 9 pkt Siedziba lub miejsce prowadzenia działalności na obszarze LSR od co najmniej 24 miesięcy na dzień złożenia wniosku – 0 lub 12 pkt

24 PREFERENCJE LGD cd. Stosowanie rozwiązań innowacyjnych – 0 lub 3 pkt Zgodnie z zakresem wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji W K-P do 2020 roku. www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl

25 PREFERENCJE LGD cd. Ochrona środowiska i klimatu - 0 lub 3 pkt - Preferuje się operacje stosujące rozwiązania, które korzystnie wpływają na ochronę środowiska i zmiany klimatu. Promowanie obszaru LGD i LSR - tablica informacyjna - ologowana podstawowymi znakami UE, PROW, LGD - 2 pkt, - strona internetowa - 2 pkt, - informacja na materiałach powielanych np. ulotki, publikacje, zaproszenia, korespondencja- 2 pkt.

26 INNE FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

27 - utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości (działania pośrednie planowane do wdrożenia na obszarze Gm. Płużnica oraz Lisewo). Zadania świadczone przez inkubator: - doradztwo dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej, - informowanie o możliwościach uzyskania dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej, - doradztwo księgowo-rachunkowe, - doradztwo prawne, - działania sieciujące lokalnych przedsiębiorców, - świadczenie usług na rzecz grup defaworyzowanych.

28 - projekty współpracy: - projekt o zasięgu międzynarodowym – cel: wzmocnienie kapitału społecznego, stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, zachowanie dziedzictwa lokalnego, promowanie obszaru objętego LSR, - projekt o zasięgu lokalnym – cel: promocja obszaru partnerów, zachowanie dziedzictwa lokalnego, promocja lokalnych produktów i producentów, lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, przyrodniczego, historycznego. - działania wspomagające: - szkolenia, spotkania, doradztwo (działania pośrednie prowadzone bezpośrednio przez LGD), - strona internetowa: założenie specjalnej zakładki poświęconej lokalnym producentom, hiperłącza, - zakup banerów, namiotu, strojów, wyposażenia, - działania promocyjne: publikacje, ulotki.

29 Dziękujemy za uwagę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „VISTULA - TERRA CULMENSIS – ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” www.lgdvistula.org sekretariat@lgdvistula.org (56) 677 09 07 501-795-541 PUNKT KONSULACYJNY czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00-12:00


Pobierz ppt "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google