Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących…"— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących… czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2

3 3

4 4 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 5 Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Oś Priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Oś Priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 6 Fundusz Spójności

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 7 PI 4.i Odnawialne źródła energii (OZE):  budowa i przebudowa lądowych farm wiatrowych, instalacji na biomasę i biogaz oraz jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła (energia geotermalna)  podłączenie instalacji OZE do sieci elektroenergetycznych PI 4.ii Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach: głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna z zastosowaniem technologii energooszczędnych  przebudowa linii produkcyjnych  budowa i przebudowa instalacji OZE  zastosowanie technologii odzysku energii  wprowadzanie systemów zarządzania energią PI 4.iii Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych: głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne  ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia  przebudowa systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji  zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania energią  instalacja OZE

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 8 PI 4.iv System inteligentnych sieci energetycznych, w tym wdrożenie technologii smart:  budowa lub przebudowa sieci dystrybucyjnych  kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania  montaż inteligentnych systemów pomiarowych  popularyzacja wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii PI 4.v Sieci ciepłownicze:  przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu  instalacja węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa)  budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi PI 4.vi Wysokosprawna kogeneracja:  budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych dla tych jednostek

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 9 Fundusz Spójności

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 10 PI 5.ii ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM NATURALNYM Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy:  zwiększenie naturalnej retencji  kontynuacja wsparcia małej retencji  budowa lub modernizacja urządzeń wodnych Zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych:  zagospodarowanie wód opadowych, w tym systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej  ochrona brzegów morskich Działania wspierające:  rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń  wsparcie ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych  monitoring środowiska  działania informacyjno-edukacyjne  tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 11 PI 6.i Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi:  infrastruktura selektywnego zbierania odpadów  instalacje do recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji materiałowych odpadów  instalacje do końcowego przetwarzania odpadów (mechanicznego, biologicznego i termicznego wraz z odzyskiem energii) PI 6.ii Kompleksowa gospodarka ściekowa:  infrastruktura zagospodarowania ścieków komunalnych (systemy odbioru, oczyszczalnie ścieków)  infrastruktura zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych  uzupełniająco – poprawa jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę (w tym systemy zarządzania dystrybucją oraz likwidowanie strat wody)

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 12 PI 6.iv Jakość środowiska na obszarach miejskich:  rekultywacja i zagospodarowanie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych  rozwój miejskich terenów zieleni (parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej) PI 6.iii Ochrona przyrody:  ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych  rozwój zielonej infrastruktury, w tym korytarzy ekologicznych  opracowanie dokumentów planistycznych  wdrażanie instrumentów zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo, w tym opracowanie zasad kontroli i zwalczania gatunków obcych oraz wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych  doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej  działania informacyjno-edukacyjne

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 13 Fundusz Spójności

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 14 PI 7.i TRANSPORT DROGOWY W SIECI TEN-T Infrastruktura transportu drogowego:  budowa nowych dróg krajowych (drogi ekspresowe i autostrady), w tym obwodnic miast  przebudowa niektórych odcinków dróg Bezpieczeństwo ruchu drogowego:  inwestycje infrastrukturalne  doposażenie jednostek nadzoru nad ruchem drogowym i służb ratowniczych  organizacja kampanii społecznych i szkoleń Infrastruktura portów lotniczych: inwestycje w ramach lotniczej sieci TEN-T  zwiększenie przepustowości nawigacyjnej portów lotniczych oraz przestrzeni powietrznej  poprawa bezpieczeństwa i ochrona ruchu lotniczego  ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu lotniczego na środowisko naturalne

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 15 PI 7.ii Transport intermodalny:  modernizacja i rozbudowa terminali drogowo-kolejowych w centrach logistycznych i portach morskich  wdrażanie systemów telematycznych i satelitarnych dostarczających informacji o aktualnym miejscu przewożonego ładunku Transport morski: inwestycje w portach w sieci TEN-T  poprawa dostępu do portów (od strony lądu i morza) oraz powiązań pomiędzy portami  zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury przeładunkowej  ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przez statki - budowa infrastruktury do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną  poprawa bezpieczeństwa żeglugi, w tym zakup i modernizacja specjalistycznej floty, budowa i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego oraz doposażenie służb ratowniczych Żegluga śródlądowa:  inwestycje modernizacyjne w celu poprawy bezpieczeństwa żeglugi  kontynuacja programu wdrażania systemu informacji rzecznej (RIS)

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 16 EFRR

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 17 PI 7.A Krajowa sieć drogowa w TEN-T:  powiązanie miejskiej infrastruktury drogowej z pozamiejską siecią TEN-T (drogi krajowe w miastach)  odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie na drogach krajowych i ekspresowych, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu)  poprawa dostępności do miast (trasy wylotowe na drogach krajowych, odcinki dróg ekspresowych przy miastach)  uzupełniająco – inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego PI 7.B Krajowa sieć drogowa poza TEN-T:  połączenie ośrodków miejskich z siecią TEN-T (drogi ekspresowe i krajowe poza TEN-T pełniące rolę tras wylotowych)  powiązanie miejskiej infrastruktury drogowej z pozamiejską siecią TEN-T (drogi krajowe w miastach)  odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu)  uzupełniająco – inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 18 Fundusz Spójności

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 19 PI 7.i TRANSPORT KOLEJOWY W SIECI TEN-T Kompleksowe wsparcie dla systemu kolejowego:  modernizacja i rehabilitacja szlaków kolejowych służących do przewozów pasażerskich i towarowych  budowa wybranych krótkich odcinków linii kolejowych  modernizacja i zakup taboru kolejowego  budowa i modernizacja systemów zasilania trakcyjnego oraz sterowania ruchem kolejowym  poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych oraz zakup specjalistycznego sprzętu Bezpieczeństwo ruchu kolejowego:  likwidacja miejsc niebezpiecznych (przejazdy kolejowe)  doposażenie służb ratowniczych  tworzenie systemów monitorowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego  organizacja kampanii społecznych Jakość świadczonych usług:  modernizacja dworców i przystanków kolejowych  poprawa infrastruktury obsługi podróżnych (w tym systemy informacji pasażerskiej, zakupu biletów, przechowywania bagażu)

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 20 PI 7.iii Transport kolejowy poza siecią TEN-T oraz rozwój systemu kolejowego w miastach (koleje miejskie):  modernizacja, rehabilitacja i budowa nowej infrastruktury, w tym m.in. linii kolejowych oraz przystanków i dworców przesiadkowych  budowa i modernizacja systemów sterowania ruchem  modernizacja i zakup taboru kolejowego

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 21 Fundusz Spójności

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 22 PI 4.v TRANSPORT PUBLICZNY W MIASTACH Kontynuacja działań:  zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego  ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne Infrastruktura transportu szynowego (tramwaje i metro):  budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szynowej  uzupełnienie tej infrastruktury o sieci energetyczne, zaplecze techniczne do obsługi i konserwacji taboru, centra przesiadkowe oraz elementy wyposażenia dróg i ulic służące obsłudze pasażerów Tabor transportu miejskiego:  zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem itp.)

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 23 EFRR

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 24 PI 7.E Inteligentna infrastruktura w sektorze gazowym i elektroenergetycznym z wykorzystaniem technologii smart:  budowa lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego oraz energii elektrycznej  zwiększenie pojemności magazynów gazu ziemnego  przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 25 EFRR

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 26 PI 6.C Dziedzictwo kulturowe:  ochrona, zachowanie i udostępnienie (w tym turystyczne) zabytkowych obiektów o znaczeniu ogólnopolskim i światowym  renowacja zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem  konserwacja zabytków ruchomych i ich digitalizacja Instytucje kultury:  zwiększenie dostępu do zasobów kultury  poprawa jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym podnoszenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej  wsparcie dla szkół i uczelni artystycznych  wykorzystanie nowych technologii w obszarze kultury

27 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 27 EFRR

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 28 PI 9.A Infrastruktura ratownictwa medycznego:  wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych  modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych  infrastruktura transportu medycznego - zapewnienie usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych:  wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych 1)na rzecz osób dorosłych - dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno- stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym 2)w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci  wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką

29 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Główne typy beneficjentów Programu: jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności miasta i ich obszary funkcjonalne) oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych tych jednostek administracja rządowa oraz państwowe jednostki budżetowe przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne i przedsiębiorstwa przewozowe zarządcy sieci dróg krajowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, Zarządy Portów Morskich oraz podmioty zarządzające portami lotniczymi zarządcy infrastruktury transportu miejskiego i operatorzy publicznego transportu zbiorowego służby ratownicze i podmioty lecznicze oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki naukowe i instytuty badawcze, instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 30 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google