Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzimy zdrowy styl życia. Piramida zdrowia Skutki zlego żywienia Wa ż ne jest, aby dba ć o sposób od ż ywiania si ę i prawid ł owo dobiera ć elementy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzimy zdrowy styl życia. Piramida zdrowia Skutki zlego żywienia Wa ż ne jest, aby dba ć o sposób od ż ywiania si ę i prawid ł owo dobiera ć elementy."— Zapis prezentacji:

1 Prowadzimy zdrowy styl życia

2 Piramida zdrowia

3 Skutki zlego żywienia Wa ż ne jest, aby dba ć o sposób od ż ywiania si ę i prawid ł owo dobiera ć elementy jad ł ospisu. Niew ł a ś ciwe od ż ywianie mo ż e powodowa ć z ł e samopoczucie, obni ż a ć sprawno ść fizyczn ą i umys ł ow ą, a tak ż e prowadzi ć do powa ż nych i zagra ż aj ą cych ż yciu chorób. Choroby te (np. cukrzyca, mia ż d ż yca, choroby uk ł adu kr ąż enia) powstaj ą przede wszystkim wskutek spo ż ywania zbyt du ż ej ilo ś ci pokarmów zawieraj ą cych t ł uszcze i bia ł ka. Gdy do organizmu dostarcza si ę z pokarmem za du ż o energii – dochodzi do nadwagi i oty ł o ś ci. Bardzo gro ź ny dla zdrowia cz ł owieka jest równie ż niedobór poszczególnych sk ł adników od ż ywczych. Wiele chorób wywo ł uje zw ł aszcza niedostarczanie organizmowi odpowiedniej ilo ś ci witamin (np. zahamowanie wzrostu, kurza ś lepota, krzywica, niedokrwisto ść ).

4 Cukry – s ą konieczne do w ł a ś ciwego funkcjonowania organizmu. Stanowi ą ź ród ł o energii potrzebnej do utrzymania procesów ż yciowych i wykonywania wszelkich czynno ś ci. Wyst ę puj ą w produktach zbo ż owych (np. kaszach, makaronie, pieczywie), ry ż u, ziemniakach, mleku, owocach i warzywach oraz s ł odyczach. Nale ż y pami ę ta ć, ż e jedzenie zbyt du ż ej ilo ś ci cukrów w postaci s ł odyczy jest szkodliwe i mo ż e prowadzi ć np. do nadwagi. Cukry

5 T ł uszcze – stanowi ą najwi ę ksze ź ród ł o energii dla organizmu ludzkiego. Energia ta potrzebna jest do ogrzania cia ł a i utrzymywania jego sta ł ej temperatury. T ł uszcze pochodzenia zwierz ę cego (zawarte w takich produktach, jak mi ę so, w ę dliny, mas ł o, smalec) zawieraj ą cholesterol, który w zbyt du ż ej ilo ś ci mo ż e by ć przyczyn ą mia ż d ż ycy, czyli stwardnienia t ę tnic. Wyj ą tek stanowi t ł uszcz rybi. Nadmierna zawarto ść t ł uszczów w po ż ywieniu mo ż e tak ż e prowadzi ć do oty ł o ś ci. Zaleca si ę zatem spo ż ywanie ich w umiarkowanej ilo ś ci, z przewag ą t ł uszczów ro ś linnych (zawartych np. w oleju czy ma ś le ro ś linnym). Tluszcze

6 Bia ł ko jest konieczne do ż ycia, poniewa ż stanowi budulec dla mi ęś ni, ko ś ci, skóry, krwi i tkanek – wszystkich komórek w organizmie. Szczególnie du ż e zapotrzebowanie jest na nie, kiedy organizm intensywnie si ę rozwija. Bia ł ko zawarte jest w mleku i jego przetworach, jajach, rybach, mi ę sie, ziemniakach oraz nasionach ro ś lin str ą czkowych. Warzywa str ą czkowe zawieraj ą bia ł ko o najwy ż szej warto ś ci ż ywieniowej spo ś ród wszystkich bia ł ek ro ś linnych. Bialka

7 Witaminy – reguluj ą przebieg ró ż nych procesów zachodz ą cych w organizmie i wzmagaj ą odporno ść na choroby. S ą niezb ę dne dla zachowania zdrowia. Wp ł ywaj ą np. na funkcjonowanie uk ł adu nerwowego, pobudzaj ą tworzenie si ę nowych komórek i tkanek, utrzymuj ą skór ę i b ł ony ś luzowe w prawid ł owym stanie, s ą konieczne dla w ł a ś ciwego funkcjonowania wzroku. Witaminy wyst ę puj ą w produktach spo ż ywczych w niewielkich ilo ś ciach. Najwi ę cej jest ich w ś wie ż ych owocach i warzywach. Witaminy s ą sk ł adnikami wra ż liwymi na wysok ą temperatur ę i ś wiat ł o. Aby zachowa ć jak najwi ę ksze ilo ś ci witamin w gotowanych warzywach i owocach, nale ż y je wrzuca ć do wrz ą cej wody i gotowa ć pod przykryciem. Witaminy

8 Sole mineralne – utrzymuj ą i reguluj ą równowag ę wewn ę trzn ą organizmu. U ł atwiaj ą wzrost i regeneracj ę komórek. Pomagaj ą w uwalnianiu energii ze sk ł adników od ż ywczych oraz w tworzeniu tkanek. S ą niezb ę dne do prawid ł owego rozwoju ko ś ci i z ę bów. Znajduj ą si ę w owocach, warzywach, mleku i jego przetworach, jajach, rybach, grzybach, ciemnym pieczywie, nasionach ro ś lin str ą czkowych. Sole minaralne

9 Woda – dzi ę ki niej inne sk ł adniki od ż ywcze s ą rozprowadzane przez krew do poszczególnych komórek. Woda oczyszcza organizm z ubocznych produktów przemiany materii oraz reguluje wiele zachodz ą cych w nim procesów. Odgrywa istotn ą rol ę np. w regulowaniu ciep ł oty cia ł a. Prawie ka ż dy pokarm zawiera wod ę – jest jej szczególnie du ż o w owocach i warzywach. Codziennie nale ż y wypija ć oko ł o 2 litrów p ł ynów. Niedobór wody w organizmie powoduje jego odwodnienie. Woda

10 Podstawowe posilki Sniadanie Obiad Kolacja

11 Ś niadanie to najwa ż niejszy posi ł ek dnia. Po nocnej przerwie dostarcza energii na aktywn ą por ę dnia, wp ł ywa na kondycj ę fizyczn ą i intelektualn ą dziecka. Powinno by ć po ż ywne i pe ł nowarto ś ciowe, a wi ę c dostarcza ć bia ł ka, w ę glowodanów i t ł uszczu oraz witamin i sk ł adników mineralnych. Dla dzieci w 2. roku ż ycia idealne ś niadanie to kaszka mleczna, nieco starsze maluchy mog ą zje ść p ł atki ś niadaniowe na mleku (najlepiej na mleku modyfi kowanym), kanapki z w ę dlin ą, jajko lub twaro ż ek i popi ć mlekiem. Kanapki warto wzbogaci ć dodatkiem warzywnym lub/i ś wie ż ymi owocami. Szczególnie zim ą wa ż ne jest, by ś niadanie przygotowane by ł o jako ciep ł y posi ł ek i rozgrzewa ł o malca przed wyj ś ciem na spacer. Śniadanie

12 Obiad to najwi ę kszy posi ł ek w ci ą gu dnia. Dlatego najlepiej, gdy jest z ł o ż ony z dwóch da ń. Zupy nale ż y przygotowywa ć na wywarach jarzynowych lub mi ę snych (nie nale ż y gotowa ć wywarów na ko ś ciach i na „kostkach roso ł owych”). A jarzyny do zupy mo ż na rozgnie ść widelcem lub pokroi ć w kostk ę. Drugie danie to zwykle porcja mi ę sa, ryba lub jajko, np. „sadzone”, ale raz w tygodniu mo ż na przygotowa ć obiad jarski, np. makaron z serem, ry ż z truskawkami i ze ś mietan ą, nale ś niki itp. Do obiadu, jako dodatek, warto przygotowa ć „jarzynk ę ” (warzywa gotowane) lub/i surówk ę. Daj ą cym energi ę i syc ą cym sk ł adnikiem drugiego dania s ą ziemniaki, ry ż, kasze lub makaron. Obiad

13 Kolacja jest równie wa ż nym posi ł kiem jak ś niadanie, bowiem zabezpiecza nas przez tzw. nocn ą hipoglikemi ą (nadmiernym spadkiem st ęż enia glukozy we krwi) oraz cz ę sto u ł atwia za ś ni ę cie. Kolacja powinna by ć wi ę c niezbyt obfita oraz ł atwostrawna. Kolacja

14 Do obiadu sk ł adaj ą cego si ę z trzech da ń to: ł y ż ka do zupy, nó ż i widelec do dania g ł ównego, widelczyk deserowy, ł y ż eczka deserowa, kieliszek do wina, kielich do wody, serweta. Nó ż k ł adziemy po prawej stronie z ostrzem skierowanym w lewo. Widelec u ł o ż ony brzuszkiem do do ł u po lewej stronie. Oba sztu ć ce uk ł adamy w ten sposób by le żą c równolegle do siebie pozostawia ł y miejsce na talerz z dniem g ł ównym. Ł y ż k ę do zupy po prawej stronie no ż a. Musimy zwróci ć uwag ę na to by odleg ł o ść pomi ę dzy sztu ć cami a kraw ę dzi ą sto ł u by ł a jednakowa. Deser najcz ęś ciej spo ż ywany jest przy pomocy widelczyka deserowego i ł y ż eczki deserowej, czasami zamiast ł y ż eczki stosuje si ę no ż yk deserowy. Par ę sztu ć ców umieszczamy bezpo ś rednio nad talerzem pami ę taj ą c, by trzonek widelczyka znajdowa ł si ę po lewej stronie, a trzonek ł y ż eczki po prawej. Je ż eli na deser s ą przewidziane sery lub owoce ł y ż eczk ę w ustawieniu zast ę puje nó ż deserowy. Estetyczne nakrycie stolu

15

16 Niestety, wi ę kszo ść ludzi nie dostrzega ż adnego zwi ą zku mi ę dzy pokarmem, który codziennie spo ż ywa a poziomem samopoczucia i stanem zdrowia. Wielu z nich wi ę ksz ą uwag ę zwraca na jako ść paliwa, które wlewa do baku w ł asnego samochodu ni ż na jako ść po ż ywienia, które wrzuca do ż o łą dka. Cz ł owiek nie jest w stanie i nie powinien je ść wszystkich produktów ro ś linnych i zwierz ę cych, poniewa ż wielu z nich nie mo ż e prze ż u ć ani strawi ć. Szczególnie szkodliwe dla ludzi s ą kilkudniowe (nie ś wie ż e) produkty wysokobia ł kowe, poniewa ż zawieraj ą toksyny szkodz ą ce organizmowi cz ł owieka. Wiele substancji zawartych w produktach ż ywno ś ciowych negatywnie oddzia ł ywuje na zdrowie cz ł owieka. Ska ż one ś rodowisko i zanieczyszczona ż ywno ść mo ż e by ć przyczyn ą z ł ego samopoczucia i powodowa ć powa ż ne choroby m.in. uk ł adu trawienia, krwiono ś nego, immunologicznego oraz nowotwory. Ekologiczna żywnosc

17

18 W prezentacji wykorzystano artykuly internetowe.

19 Dziekuje za uwage! Autor: Paulina Ogaza


Pobierz ppt "Prowadzimy zdrowy styl życia. Piramida zdrowia Skutki zlego żywienia Wa ż ne jest, aby dba ć o sposób od ż ywiania si ę i prawid ł owo dobiera ć elementy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google