Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mediacje rówieśnicze „Kiedy pozwolę sobie zrozumieć drugą osobę, zrozumienie może mnie zmienić” Carl R. Rogers.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mediacje rówieśnicze „Kiedy pozwolę sobie zrozumieć drugą osobę, zrozumienie może mnie zmienić” Carl R. Rogers."— Zapis prezentacji:

1 Mediacje rówieśnicze „Kiedy pozwolę sobie zrozumieć drugą osobę, zrozumienie może mnie zmienić” Carl R. Rogers

2 Konflikt ulega ESKALACJI ROZWIĄZANIU ZŁAGODZENIU

3 Cykl konfliktu Postawy Konsekwencje Spostrzeganie Relacje

4 Koło konfliktu Konflikt relacji Konflikt wartości Konflikt danych
Błędne spostrzeżenia Zła komunikacja Silne emocje Stereotypy Odwet Konflikt wartości Różnice religii, ideologii, tradycji Wartości związane z własnym „ja” (tożsamość osoby) Wartości dnia codziennego (zwyczaje, konwenanse) Konflikt danych Brak informacji Błędne zrozumienie Róże sposoby interpretacji Różne procedury zbierania danych Konflikt strukturalny Nierówna kontrola zasobów Nierówny rozkład sił Rozmieszczenie przestrzenne Ograniczenia czasowe „Zaaranżowanie sytuacji” Konflikt interesów Interesy rzeczowe Interesy proceduralne Interesy psychologiczne

5 Eskalacja konfliktu Konflikt relacji Konflikt wartości Konflikt danych
Błędne spostrzeżenia Zła komunikacja Silne emocje Stereotypy Odwet Konflikt wartości Różnice religii, ideologii, tradycji Wartości związane z własnym „ja” (tożsamość osoby) Wartości dnia codziennego (zwyczaje, konwenanse) Konflikt danych Brak informacji Błędne zrozumienie Róże sposoby interpretacji Różne procedury zbierania danych Konflikt strukturalny Nierówna kontrola zasobów Nierówny rozkład sił Rozmieszczenie przestrzenne Ograniczenia czasowe „Zaaranżowanie sytuacji” Konflikt interesów Interesy rzeczowe Interesy proceduralne Interesy psychologiczne

6 Unikanie eskalacji Konflikt strukturalny Konflikt interesów
Konflikt relacji Błędne spostrzeżenia Zła komunikacja Silne emocje Stereotypy Odwet Konflikt danych Brak informacji Błędne zrozumienie Róże sposoby interpretacji Różne procedury zbierania danych Konflikt wartości Różnice religii, ideologii, tradycji Wartości związane z własnym „ja” (tożsamość osoby) Wartości dnia codziennego (zwyczaje, konwenanse) Konflikt strukturalny Nierówna kontrola zasobów Nierówny rozkład sił Rozmieszczenie przestrzenne Ograniczenia czasowe „Zaaranżowanie sytuacji” Konflikt interesów Interesy rzeczowe Interesy proceduralne Interesy psychologiczne

7 Różne sposoby rozwiązywania konfliktów.
SĄD ARBITRAŻ (sąd polubowny) NEGOCJACJE FACYLITACJA MEDIACJA

8 DLACZEGO MEDIACJA? Ponieważ: TO PROCES LUDZKI, NIE SĄDOWY, KTÓRY ZACHODZI MIĘDZY SPRAWCĄ I OFIARĄ, POZWALA STRONOM KONFLIKTU „ZACHOWAĆ TWARZ”. Poprzez: CZYNNY UDZIAŁ STRON, WPŁYW NA TOK SPRAWY. Umożliwia: ODREAGOWANIE EMOCJI SZYBSZE UZYSKANIE ODSZKODOWANIA MATERIALNEGO WYRAŻENIE SWOICH UCZUĆ ZADOŚĆUCZYNIENIE POZBYCIE SIĘ LĘKU PRZED SPRAWCĄ ZASPOKOJENIE POTRZEB BUDOWANIE RELACJI NA PRZYSZŁOŚĆ WZIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI A WSZYSTKO TO W ATMOSFERZE POUFNOŚCI I WZAJEMNEGO SZACUNKU.

9 CZYM JEST MEDIACJA? To dobrowolna rozmowa stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby - mediatora. Celem mediacji jest pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w kwestiach spornych. W przeciwieństwie do procedury sądowej mediacja jest procesem dobrowolnym, nad którym strony zachowują kontrolę.

10 Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów, która odbywa się na płaszczyźnie potrzeb i interesów, a nie stanowisk. Dzięki temu możliwe jest skoncentrowanie na problemie, a nie osobie i dojście do sytuacji wygranej dla obu stron. Mediator jest osobą neutralną, wspierająca i chroniącą strony konfliktu, odpowiedzialną za proces, a nie treść.

11 Celem mediacji nie jest wskazanie i ukaranie winnego, lecz znalezienie satysfakcjonującego wszystkie strony konfliktu rozwiązania.

12 to łagodne wejście w spór przez trzecią osobę.
Elementy definicji INTERWENCJA – to łagodne wejście w spór przez trzecią osobę. AKCEPTOWALNOŚĆ – mediator powinien być zaakceptowany przez strony – reguły i procedury muszą być podane przed rozpoczęciem rozmów.

13 Mediator równo dzieli czas i uwagę, jednakowo egzekwuje reguły.
Elementy definicji BEZSTRONNOŚĆ – strony w mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo z zachowaniem godności i szacunku. Mediator równo dzieli czas i uwagę, jednakowo egzekwuje reguły.

14 Elementy definicji NEUTRALNOŚĆ – wobec przedmiotu sporu. Mediator nie narzuca stronom własnych rozwiązań, nawet gdy – jak sądzi –byłyby najlepsze. Nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie sporu.

15 Elementy definicji DOBROWOLNOŚĆ – dobrowolna zgoda stron na mediację musi zostać wyrażona na początku pierwszego spotkania. Strony powinny zostać poinformowane, że mogą wycofać się na każdym etapie postępowania. Nie wolno wywierać na nie żadnej presji, aby zgodziły się na mediację. Warunek pełnej dobrowolności jest bezwzględny; odróżnia on mediacje od sądu i arbitrażu.

16 Elementy definicji POUFNOŚĆ – wszystko, co się dzieje w czasie prowadzenia mediacji jest poufne i nie może być przekazywane żadnej instytucji lub osobie prywatnej. Mediator może przekazać na zewnątrz tylko to, co zostanie uzgodnione i na, co uzyska zgodę stron.

17 Mediacje rówieśnicze Mediatorem jest uczeń.
Mediacja odbywa się w szkole.

18 Mediacje rówieśnicze polegają na tym, że mediatorami w sporze młodych ludzi są ich rówieśnicy. Uczniowie-mediatorzy posiadają rozeznanie w problemach młodzieży i łatwiej jest im pozyskać akceptację i zaufanie ze strony ich rówieśników, niż osobom dorosłym.

19 PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ZMIANY DOTYCZĄCE SPRAW KIEROWANYCH DO MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ NOWE PROCEDURY wobec uczniów gimnazjum, którzy nie przestrzegają zapisów Statutu Szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Wykroczenia przeciwko Statutowi kulturze osobistej prawu

20 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH
Sprawy do mediacji mogą być zgłaszane koordynatorowi – mediatorowi przez: wychowawców, uczniów, pedagoga lub innych pracowników szkoły. Do mediacji można kierować wszystkie konflikty rówieśnicze, które wystąpiły na terenie szkoły, oprócz tych, które mają znamiona przestępstwa zorganizowanego, wyrządzone szkody są bardzo poważne i nie można jednoznacznie wskazać sprawców.

21 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH
Jeżeli istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji i strony wyrażą wstępną zgodę, wychowawca może zawiesić karę. Koordynator – mediator rozmawia ze stronami konfliktu i proponuje (w przypadku zakwalifikowania sprawy) wstępne spotkanie mediacyjne. Koordynator – mediator uzyskuje pisemną zgodę uczniów na mediacje i powiadamia o tym fakcie rodziców.

22 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH
Strony konfliktu wskazują dwóch szkolnych mediatorów rówieśniczych, którzy poprowadzą proces mediacji. Przeprowadza się mediację z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad. Zaakceptowana przez strony ugoda zostaje złożona u koordynatora – mediatora, który ma prawo rozliczać strony z realizacji wypracowanych i zaakceptowanych przez nie warunków ugody.

23 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH
Jeżeli ugoda zostanie zerwana przez jedną lub obie strony, wobec uczniów zostaną zastosowane kary zgodne ze statutem szkoły. W przypadku nie zakwalifikowania sprawy do mediacji lub, gdy mediacja rówieśnicza zostanie przez strony zerwana bądź zakończy się niepodpisaniem ugody przez strony konfliktu, koordynator – mediator przekazuje sprawę wychowawcy, który zgodnie z procedurami kieruje ją do pedagoga, a w ostateczności do dyrektora szkoły. 

24 poszukiwanie rozwiązań
PRZEBIEG MEDIACJI DOWARTOŚCIOWANIE 1.MONOLOG CO TO JEST MEDIACJA ROLA MEDIATORA 2. SPOTKANIA INDYWIDUALNE przedstawienie problemu ustalenie definicji problemu 3. SPOTKANIA WSPÓLNE poszukiwanie rozwiązań 4. UGODA

25 ETAPY MEDIACJI FAZA ZAPRZECZENIA FAZA OBWINIANIA FAZA CIERPIENIA
FAZA OBURZENIA FAZA RÓWNOWAŻENIA FAZA INTEGRACJI

26 sytuacji konfliktowej sytuacji konfliktowej
Strona Strona konfliktu konfliktu Mój obraz Mój obraz sytuacji konfliktowej sytuacji konfliktowej WSPÓLNA DEFINICJA PROBLEMU POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (propozycje) WYBÓR NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA AKCEPTOWALNEGO PRZEZ OBIE STRONY

27 PROPOZYCJA UGODY RÓWIEŚNICZEJ
U G O D A Na spotkaniu mediacyjnym dnia …………………………………………………… pomiędzy stronami doszło do podpisania ugody: Strona: ………………………………………………………………… Ugodę zawarto na następujących warunkach: 1. Strony dobrowolnie pragną rozwiązać spór.  2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Strony akceptują treść powyższej ugody z postępowania mediacyjnego i zobowiązują się do jej przestrzegania

28 koniec


Pobierz ppt "Mediacje rówieśnicze „Kiedy pozwolę sobie zrozumieć drugą osobę, zrozumienie może mnie zmienić” Carl R. Rogers."

Podobne prezentacje


Reklamy Google