Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Menu 1.Prawa osobiste 2.Prawa polityczne 3.Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne 5.Bibliografia 4.Przykłady łamania praw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Menu 1.Prawa osobiste 2.Prawa polityczne 3.Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne 5.Bibliografia 4.Przykłady łamania praw."— Zapis prezentacji:

1

2 Menu

3 1.Prawa osobiste 2.Prawa polityczne 3.Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne 5.Bibliografia 4.Przykłady łamania praw

4 - prawo do życia - prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania - prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej - zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania - zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie - zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia - zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się z zobowiązań umownych DALEJ

5 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych CZĘŚĆ III Artykuł 6 Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia. Artykuł 7 Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu. W szczególności nikt nie będzie poddawany, bez swej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim lub naukowym. DALEJ

6 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. DALEJ

7 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Artykuł 7 Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację. Artykuł 13 Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa. Powrót do menu

8 -.prawo do obywatelstwa -możliwość uczestniczenia w życiu publicznym -. czynne prawo wyborcze - możliwość uczestnictwa w wyborach - bierne prawo wyborcze - możliwość kandydowania w wyborach wolność zrzeszania się - prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji - prawo do składania wniosków, petycji, skarg - dostęp do informacji o działaniach władz i osób publicznych - równy dostęp do służby publicznej. DALEJ

9 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka CZĘŚĆ I Artykuł 1 Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji DALEJ

10 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Powrót do menu Art. 60. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Art. 62. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.

11 -Prawo do własności. Państwo powinno chronić własność obywateli. W szczególnych przypadkach, gdy prawo to koliduje z ważnymi\ interesem społecznym ( np. ziemia należąca do obywatela uniemożliwia budowę autostrady), właścicielowi przysługuje odszkodowanie. - Prawa związane z pracą i jej ochroną. Należą do nich prawa: do pracy, wynagrodzenia, zabezpieczenia finansowego na wypadek bezrobocia, prawo do urlopu i wypoczynku. - Prawo do odpowiedniego poziomu życia. - Prawo do ochrony zdrowia. - Prawo do nauki. W Polsce jest ona obowiązkowa do 18 roku życia. Z wyjątkiem niektórych zajęć w szkołach wyższych nauczanie w szkołach publicznych jest bezpłatne. - Prawo do udziału w życiu kulturalnym. DALEJ

12 CZĘŚĆ III Artykuł 7 Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, obejmujących w szczególności wynagrodzenie zapewniające wszystkim pracującym jako minimum godziwy zarobek i równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy; w szczególności należy zagwarantować kobietom warunki pracy nie gorsze od tych, z jakich korzystają mężczyźni, oraz równą płacę za równą pracę MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH DALEJ

13 Art..22 Każdy człowiek ma prawo do ubezpieczeń społecznych. Art.17 Każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności[…] Art..24 Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Powrót do menu

14 Przykłady Łamania Praw Człowieka Gazeta Wyborcza nr 37, wydanie z dnia 13/02/1993 - 14/02/1993 78 STRON ZBRODNI Główną odpowiedzialność za łamanie praw człowieka w Bośni i Hercegowinie ponoszą oddziały serbskich separatystów - głosi opublikowany wczoraj w Genewie raport Tadeusza Mazowieckiego, specjalnego sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka ONZ. Mazowiecki podkreśla w 78-stronicowym dokumencie, że siły chorwackie i muzułmańskie również dopuszczają się wielu okrucieństw i morderstw. Jego raport wyszczególnia dziesiątki udokumentowanych przypadków masowych egzekucji, morderstw, tortur, czystek etnicznych, rabunków, niszczenia świątyń i gwałtów na kobietach. DALEJ

15 Gazeta Wyborcza nr 58, wydanie z dnia 09/03/1995 PIEKŁO CHIN Tylko jeden głos - Rosji - ocalił wczoraj Chiny w ONZ- owskiej Komisji Praw Człowieka w Genewie przed potępieniem za gwałcenie praw człowieka. Delegacja chińska roztrzęsiona wyszła z sali. Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka określają Chiny mianem Piekła Środka i oceniają, że prześladowania nasilają się. Tysiące ludzi, dysydentów i podejrzanych o nieprawomyślność latami przetrzymuje się w obozach pracy i więzieniach, bez wyroków - na podstawie decyzji administracyjnej. Więźniowie są torturowani i zabijani. W zeszłym roku Asia Watch, organizacja obrony praw człowieka w Nowym Jorku, ujawniła, że Pekin handluje organami traconych więźniów. Prowadzi się przymusową sterylizację i aborcję. - Do wiosek przyjeżdżają ekipy "lekarskie", które dokonują przymusowych aborcji. Jeżeli ciąża jest zaawansowana, "lekarz" przebija brzuch matki poniżej pępka cienką długą igłą - opowiadał "Gazecie" wysłannik rządu tybetańskiego na wychodźstwie. Torturowane są katolickie rodziny odmawiające poddania się sterylizacji lub aborcji Powrót do menu

16 I. Książki: Encyklopedia,,Prawo’’ Wydawnictwo Park Podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie,,Wychowanie Obywatelskie’’ Wydawnictwo PWN Podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie,,Wiedza o Społeczeństwie’’ Wydawnictwo GRAFT PUNKT Dokumenty: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych Strony WWW: http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_kategorie.php http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_człowieka http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php DALEJ

17 Artykuły: Gazeta Wyborcza nr 37, wydanie z dnia 13/02/1993 - 14/02/1993 Gazeta Wyborcza nr 58, wydanie z dnia 09/03/1995 KONIEC

18 Praca wykonana przez uczennice klasy 3c: Martynę Janas Kamile Limani Magdalenę Rojek Anne Mogielnicka Strona Główna


Pobierz ppt "Menu 1.Prawa osobiste 2.Prawa polityczne 3.Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne 5.Bibliografia 4.Przykłady łamania praw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google