Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; Projekt budowy systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; Projekt budowy systemu."— Zapis prezentacji:

1 PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: post@paiz.gov.pl; www.paiz.gov.pl Projekt budowy systemu atrakcyjności inwestycyjnej regionów Warsztaty szkoleniowe PAIiIZ 7 lipca 2006, Warszawa

2 W arsztaty szkoleniowe – plan spotkania I Prezentacja projektu budowy systemu atrakcyjności inwestycyjnej regionów II Omówienie narzędzi służących do analizy atrakcyjności inwestycyjnej III Sektorowe ujęcie promocji regionów a wymagania inwestorów

3 Przyczyny konieczności zmian promocji polskich regionów: Spodziewane efekty rozwoju wynikające z realizacji projektu: N owe podejście do promocji Polski i regionów Brak uporządkowanej wiedzy o tym, czym dysponują regiony z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej Brak analizy uwzględniającej zwiększony napływ w wybranych regionach względem innych Brak jednolitego przekazy do wszystkich inwestorów poprzez promocję ogólna poprzez Bieżąca i okresowa analiza możliwości inwestycyjnych regionów Promocja ukierunkowana na inwestorów ze danego sektora Budowa systemu obsługi inwestora ukierunkowana na mocne strony regionu

4 C ele projektu Pogłębiona analiza możliwości inwestycyjnych regionów poprzez identyfikację: - sektorów o największym potencjale - terenów atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w tych sektorach Budowa skutecznej strategia przyciągania inwestycji zagranicznych do regionów poprzez ukierunkowanie działań promocyjnych na określone grupy odbiorców Poprawa standardu obsługi projektów inwestycyjnych dzięki pogłębieniu i usystematyzowaniu wiedzy o zasobach inwestycyjnych jakimi dysponują regiony.

5 Organ doradczy: regionalna kapituła złożona z przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich Urzędów Wojewódzkich Agencji Rozwoju Regionalnego Specjalnych Stref Ekonomicznych Parków Przemysłowych i Technologicznych Centrów Obsługi Inwestora Najbardziej aktywnych gmin w regionie Realizacja Polska Agencja Informacji I Inwestycji Zagranicznych Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora oraz Urzędów Marszałkowskich przy współudziale Z ałożenia do realizacji projektu - uczestnicy

6 Z ałożenia do realizacji projektu - narzędzia Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z centrami obsługi inwestora oraz przedstawicielami urzędów marszałkowskich. PAIiIZ Płaszczyzna szkoleniowo -informacyjna Regiony IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pozyskiwanie informacji z regionów Wizytacje terenów Ankieta nt. atrakcyjności inwestycyjnej regionów Działania informacyjno- doradcze i szkoleniowe agencji Lista terenów

7 K orzyści z udziału w projekcie dla regionów Identyfikacja możliwości inwestycyjnych regionów oraz słabych i silnych stron z punktu widzenia sektorowego. Zwiększenie szansy na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych dzięki efektywnej promocji ofert inwestycyjnych na forum międzynarodowym, prowadzonej przez PAIiIZ. Stworzenie efektywnej sektorowej strategii przyciągania inwestorów zagranicznych do regionów.

8 D ziałania ogólne wynikające z realizacji projektu Główne rodzaje działań: analiza silnych i słabych stron regionu z punktu widzenia specyfiki sektorowej identyfikacja zasobów regionów (możliwości kadrowych, infrastruktury, uzyskanie wsparcia inwestycyjnego) wyodrębnienie sektorów priorytetowych wybór metod i środków docierania do inwestorów ze zidentyfikowanego sektora. MOCNE STRONYSŁABE STRONY duża podaż wykwalifikowanej siły roboczej mała gęstość infrastruktury drogowej duże inwestycje w sektorze na terenie województwa brak lotnisk międzynarodowych wysoka dynamika rozwoju niska aktywności wobec inwestorów zagranicznych dobrze przygotowane tereny inwestycyjne słaba dostępność dobrych terenów inwestycyjnych Sektory priorytetowe Metody docierania do inwestorów ze zidentyfikowanych sektorów

9 D ziałania szczegółowe w ramach projektu Warsztaty dla przedstawicieli regionalnych Wizytacje terenów Szkolenia dla przedstawicieli samorządów województwa Szkolenia i doradztwo dla przedstawicieli gmin

10 H armonogram realizacji projektu - cele Przewidywane 3 etapy: I etap – od 1 lipca do 1 października 2006 r. Cel: wdrożenie projektu, rozpoczęcie gromadzenia usystematyzowanej informacji o województwach II etap – od 1 sierpnia do 31 października 2006 r, Cel: analiza materiałów nadesłanych z regionów oraz regionalne szkolenia III etap – od 1 listopada do końca grudnia 2006 r, Cel: wybór sektorów strategicznych w regionach, opracowanie ukierunkowanej strategii promocji

11 H armonogram realizacji projektu - działania LpETAPYVIIVIIIIXXXIXII I E T A P 1.Warsztaty szkoleniowe dla COI, urzędów marszałkowskich 2.Audyty terenów 3. Przygotowanie materiałów analitycznych (ankiety) I I E T A P 1.Ocena materiałów analitycznych (ankiety) 2.Ocena terenów inwestycyjnych 3.Ocena współpracy inwestorów z PAIiIZ I I I E T A P 1.Przygotowanie programu działań promocyjnych 2.Cykl szkoleń dla gmin 3.Pomoc doradcza dla gmin

12 W yniki i oczekiwania Oczekiwane efekty projektu InwestorInwestor regionregion _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zwiększenie szansy na promocję Polski jako kraju wielu możliwości większy wybór ofert inwestycyjnych przez inwestora pod kątem sektorowym stworzenie strategii przyciągania inwestorów zagranicznych z uwzględnieniem sektorów do poszczególnych regionów zwiększenie szansy na pozyskanie inwestora zagranicznego promocja ofert inwestycyjnych na forum międzynarodowym

13 Dziękuję za uwagę

14 Przygotowanie materiałów – część zbiorczej analizy inwestycyjnej Joanna Wolff, kierownik Wydziału Współpracy z COI Departament Współpracy Regionalnej PAIiIZ

15 M ateriały do opracowania Analiza możliwości inwestycyjnych regionów: ankieta dotycząca atrakcyjności inwestycyjnej regionów, lista terenów przewidzianych do audytu.

16 B udowa systemu atrakcyjności inwestycyjnej regionów Ankieta narzędzie identyfikacji możliwości inwestycyjnych poszczególnych regionów Dzięki skuteczna promocja polskich identyfikacji regionów oraz lepsza obsługa projektów inwestycyjnych

17 A nkieta Zagadnienia zawarte w ankiecie: Informacje gospodarcze infrastruktura dostępność pracowników /zasoby ludzkie, struktura bezrobocia, edukacja/, koszty wynagrodzeń /przeciętne wynagrodzenie na różnych stanowiskach w poszczególnych sektorach gospodarki/; nieruchomości /powierzchnia biurowa, magazynowa, największe firmy budowlane/; telekomunikacja Informacje o województwie /słabe, mocne strony, największe atrakcje/.

18 R egionalna kapituła Rola regionalnej kapituły pomoc doradcza przy opracowaniu ankiety i wyborem terenów do wizytacji; podniesienie wartości projektu; wykorzystanie doświadczeń i wiedzy wielu instytucji w stworzeniu strategii pozyskiwania inwestorów.

19 S kład regionalnej kapituły Proponowany skład regionalnej kapituły: urząd marszałkowski, urząd wojewódzki, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki przemysłowe i technologiczne, powiatowe urzędy pracy, najbardziej aktywne gminy w regionie.

20 W ykorzystanie dotychczasowego doświadczenia Pamiętajmy o wykorzystaniu doświadczeń w określeniu sektorów strategicznych dla regionów: np. program ‘Sektory wysokiej szansy’ - 2005 r.

21 A nkieta Termin nadsyłania wypełnionych ankiet: 4 sierpnia 2006 r. na adres: joanna.wolff@paiz.gov.pl

22 Dziękuję za uwagę

23 Wizytacja terenów inwestycyjnych z uwzględnieniem sektorów Monika Zdrojek, Małgorzata Szemplińska Departament Współpracy Regionalnej PAIiIZ

24 Wyodrębnienie sektorów strategicznych dla regionów powinno mieć poparcie w dostępności odpowiednio przygotowanych terenach inwestycyjnych.

25 Wizyta w terenie Spotkanie z oferentem (list) Audyt terenu Po wizycie

26 S potkanie z oferentem Pozwala nam na:  poznanie władz  sprawdzenie klimatu inwestycyjnego dla poszczególnych sektorów  pozyskanie informacji nie zawartych w formatce ‘site check list’  potwierdzenie informacji zawartych w ‘site check list’.

27 Zwróć uwagę na:  stan zadrzewienia  różnicę poziomów terenu  faktyczne oddalenie mediów  przeszkody naziemne  odległość do najbliższych zabudowań  dojazd do działki  zdjęcie terenu (najlepiej panoramiczne) A udyt terenu

28 T eren przemysłowy zalesiony

29 P rzeszkody naziemne – linie wysokiego napięcia

30 N ierówność terenu

31 D obrze oznaczone zdjęcie lotnicze

32 N ieoznaczone zdjęcie lotnicze

33 Z djęcie panoramiczne

34 Wysłać list, mail lub zadzwonić z podziękowaniem za wizytę Uzupełnić ofertę w infobase P o wizycie

35 Dziękuję www.paiz.gov.pl

36 A udyt terenów – na co zwracamy uwagę Podstawowe informacje związane z lokalizacją: Stan prawny Przeznaczenie terenu Wyposażenie w infrastrukturę Dostępność komunikacyjna Gotowość terenu pod inwestycję.

37 A udyt terenów – na co zwracamy uwagę Stan prawny – ilu właścicieli Przeznaczenie terenu – czy istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, czy cały teren objęty planem, jakie przeznaczenie terenu przewiduje plan Wyposażenie w infrastrukturę – czy działka jest wyposażona w podstawowe media ew. jaka jest odległość przyłączy od granicy działki Dostępność komunikacyjna – w jakiej odległości najbliższa droga szybkiego ruchu/autostrada, droga krajowa lub wojewódzka, droga dojazdowa do działki, najbliższa stacja kolejowa z bocznicą towarową Gotowość terenu pod inwestycję – jakich prac adaptacyjnych wymaga teren przed wejściem inwestora (usunięcie obiektów, niwelacja gruntu, odkażenia itp…).

38 A udyt terenów – na co zwracamy uwagę Co nas jeszcze powinno zainteresować: Najbliższe otoczenie terenu, ew. możliwości rozszerzenia terenu o tereny przylegające Dojazd do działki – szerokość drogi dojazdowej, natężenie ruchu, ew. wjazdy i zjazdy z działki, Plany dot. budowy dróg, obwodnic itp. Możliwość budowy lub korzystania z bocznicy kolejowej Plany dotyczące poprawy infrastruktury Aktualne wykorzystanie terenu. oraz: Poziom i struktura bezrobocia w gminie Największe przedsiębiorstwa i inwestorzy zagraniczni w otoczeniu gminy.

39 A udyt terenów – na co zwracamy uwagę Co jeszcze: Mapki terenu z infrastrukturą Zachęty dla inwestorów Zdjęcia terenu Grodzisk Wielkopolski - panorama Jasionka – zdjęcie lotnicze

40 P rojekt budowy systemu atrakcyjności inwestycyjnej regionów Promocja Polski promocja sektorową, ukierunkowana na inwestorów reprezentujących konkretne branże i sektory Cel projektu pogłębiona analiza możliwości inwestycyjnych regionów poprzez identyfikację: - sektorów o największym potencjale - terenów atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych

41 P oszukiwane tereny Parametry terenów: Wymagane: Uregulowany stan prawny Przeznaczenie pod działalność przemysłową Powierzchnia nie mniejsza niż 2 ha. Pożądane: 1 właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod przemysł Media w bezpośrednim sąsiedztwie. Teren odrolniony, odlesiony, nie wymagający dodatkowych prac adaptacyjnych Bocznica na terenie lub w pobliżu.

42 P oszukiwane tereny Ważne lokalizacja W pobliżu autostrady, drogi ekspresowej lub krajowej Dobry dojazd Dostępność siły roboczej. Jak szukamy: Bazy danych COI Bezpośredni kontakt z gminami – tereny przy głównych szlakach komunikacyjnych, w pobliżu większych aglomeracji miejskich.

43 P oszukiwane tereny Jak przygotowujemy ofertę: Wg. standardów PAIiIZ – site check list wraz z załącznikami Dodatkowo rekomendacja – dla potrzeb inwestorów z jakich sektorów oferta mogłaby być wykorzystana.

44 P oszukiwane tereny Termin nadsyłania ofert: do 20 lipca 2006 Adresy na jakie należy nadsyłać oferty: malgorzata.szemplinska@paiz.gov.pl monika.zdrojek@paiz.gov.pl

45 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; Projekt budowy systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google