Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zamówienia udzielane w oparciu o zasadę konkurencyjności, ustawę Prawo zamówień publicznych, zasadę efektywnego zarządzania finansami – najczęstsze błędy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zamówienia udzielane w oparciu o zasadę konkurencyjności, ustawę Prawo zamówień publicznych, zasadę efektywnego zarządzania finansami – najczęstsze błędy."— Zapis prezentacji:

1 1 Zamówienia udzielane w oparciu o zasadę konkurencyjności, ustawę Prawo zamówień publicznych, zasadę efektywnego zarządzania finansami – najczęstsze błędy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Przejrzystość i konkurencyjność wydatków Złota zasada Beneficjenci PO KL zobowiązani są ponosić wydatki w sposób przejrzysty i konkurencyjny. Beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

3 3 Procedury przewidziane przy udzielaniu zamówień Prawo zamówień publicznych (uPzp) – ustawa stosowana przez podmioty w niej wskazane, dla zamówień o wartości powyżej 14 tys. euro Zasada konkurencyjności – stosowana przez podmioty niezobligowane do stosowania uPzp, dla zamówień o wartości powyżej 14 tys. euro Zasada efektywnego zarządzania finansami – dla zakupów o wartości poniżej 14 tys. euro

4 Obszary w których występują błędy Szacowanie wartości zamówienia, problem sumowania i dzielenia Opis przedmiotu zamówienia Wybór trybu (dotyczy Upzp) Ustalanie terminów w postępowaniach Ogłoszenie postępowania, formy upublicznienia 4

5 Obszary w których występują błędy c.d. Warunki udziału w postępowaniu Kryteria oceny ofert Ocena ofert, wybór wykonawcy Umowy Dokumentowanie postępowań (protokoły) Wykonawcy, zamawiający 5

6 Szacowanie wartości zamówienia, problem sumowania i dzielenia Cel dokonywania szacunku (progi kwotowe) Szacunkowa wartość zamówienia a kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na jego realizację Termin dokonania szacunku Metody szacowania (rozeznanie rynku) Dzielenie zamówień i sumowanie zamówień tożsamość przedmiotowa i czasowa zamówienia oraz możliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę

7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwa konkurencję. Problem opisu za ogólnego i za szczegółowego Protokół odbioru zamówienia

8 Wybór trybu Prymat trybów podstawowych (Upzp) Uzasadnianie zastosowania trybów innych niż przetargi Zamówienia z wolnej ręki (w tym zamówienia dodatkowe i uzupełniające)

9 Ustalanie terminów w postępowaniach Terminy składania ofert przewidziane w Upzp i zasadzie konkurencyjności Skracanie terminów (usługi niepriorytetowe) Zmiana terminu – zmiana ogłoszenia

10 Ogłoszenie postępowania, formy upublicznienia Upzp - ogłoszenie w BZP lub DUWE, ogłoszenie na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego (obligatoryjnie), zamieszczenie w prasie, przekazanie ogłoszenia znanym wykonawcom (fakultatywnie); Zasada konkurencyjności – przekazanie zapytania ofertowego min. 3 potencjalnym wykonawcom, zamieszczenie na stronie internetowej (obligatoryjnie) Równy poziom informacji dla wszystkich wykonawców

11 Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji (warunki podmiotowe, dotyczące wykonawcy) Warunki udziału w postępowaniu muszą być powiązane i adekwatne do przedmiotu zamówienia Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (obligatoryjne i fakultatywne)

12 Kryteria oceny ofert Cena jako podstawowe kryterium oceny ofert; Kryteria podmiotowe jako niedozwolone na gruncie Upzp (wyjątek usług niepriorytetowych); Kryteria przedmiotowe (mierzalne, możliwe do opisania i zweryfikowania); Istotność kryteriów i ich powiązanie z przedmiotem zamówienia; Waga kryteriów

13 Ocena ofert, wybór wykonawcy Ocenie podlegają tylko oferty złożone w wyznaczonym terminie; Oferty nie mogą być zmieniane (rola uzupełniania, wyjaśnień i poprawiania omyłek przewidziana w Upzp); Zakaz negocjacji Upzp, a zasada konkurencyjności; Komisja przetargowa

14 Umowy Rola Kodeksu cywilnego; Tożsamość umowy z przedmiotem zamówienia i ofertą; Problem zmiany umowy (elementy istotne i nieistotne);

15 Wykonawcy, zamawiający Kto może być wykonawcą – podmioty powiązane z zamawiającym Osoby występujące po stronie zamawiającego (zasada bezstronności)

16 Nadzór nad zamówieniem Udzielenie i realizacja zamówienia wymaga wielu czynności wykonywanych przez różne osoby. Ważnym jest aby koordynować cały proces od momentu szacowania i opisu przedmiotu do odbioru zamówienia.

17 Zamówienia poniżej wartości 14 tys. euro Zasada efektywnego zarządzania finansami Przy zamówieniach których wartość przekracza 20 tys zł. należy dokonać rozeznania rynku w celu wykazania właściwej relacji nakład/rezultat. Rozeznanie rynku musi być dokonane w sposób możliwy do zweryfikowania.

18 Sankcje w przypadku wystąpienia błędu – korekty finansowe Błędy nie skutkujące sankcjami finansowymi Błędy skutkujące sankcjami finansowymi Zasady nakładania korekt - metoda dyferencyjna - metoda wskaźnikowa Taryfikator korekt - Upzp - zasada konkurencyjności

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Zamówienia udzielane w oparciu o zasadę konkurencyjności, ustawę Prawo zamówień publicznych, zasadę efektywnego zarządzania finansami – najczęstsze błędy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google