Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest ekologia??? jest to dziedzina biologii badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami i zespołami organizmów a ich środowiskiem nazwę,,ekologia’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest ekologia??? jest to dziedzina biologii badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami i zespołami organizmów a ich środowiskiem nazwę,,ekologia’’"— Zapis prezentacji:

1

2 Co to jest ekologia??? jest to dziedzina biologii badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami i zespołami organizmów a ich środowiskiem nazwę,,ekologia’’ wprowadził niemiecki biolog Ernest Haeckel w 1869 roku słowo ekologia pochodzi z języka greckiego – oikos oznacza dom, otoczenie, natomiast logos – słowo, opowieść, nauka

3 ochrona róznorodności gatunkowej organizmów, tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody i innych obszarów chronionych, edukacja OCHRONA PRZYRODY działania zapobiegające zniszczeniu środowiska oraz zabiegi mające zachować lub przywrócić równowagę biologiczną, edukacja OCHRONA ŚRODOWISKA organizmy środowisko organizmy środowisko

4 Ekosystem Jest to układ ekologiczny złożony z biocenozy i jej nieożywionego, fizycznego środowiska – biotopu, które wzajemnie na siebie oddziałują biocenoza – zespół populacji roślinnych oraz zwierzęcych powiązanych wzajemnymi zależnościami i żyjących w określonym środowisku biotop - nieożywione środowisko życia organizmów

5 Zamknięty obieg materii konsumenci producenci obumarłe szczątki roślinne i zwierzęce proste związki nieorganiczne destruenci Materia krąży w ekosystemie, a energia przez ekosystem przepływa

6 Krążenie pierwiastków i związków w przyrodzie spalanie oddychanie fotosynteza zwierzęta rośliny węgiel kamienny rozkład i brunatny minerazlizacja CO 2

7 N 2 bakterie brodawkowe zwierzęta rośliny roślin motylkowatych bakterie nitryfikacyjne bakterie bakterie denitryfikacyjne azotany(V)

8 H 2 O parowanie opady rośliny gleba morza i oceany rzeki i jeziora

9

10 Zanieczyszczenia zatruwające atmosferę: naturalne (pyły i gazy wulkaniczne, sól morska, działalność wiatru – piasek z wydm) powstające w wyniku działalności człowieka (spalanie paliw, - węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego; opady pyłu pochodzenia hutniczego; pył zawieszony w powietrzu – emisja z kominów hutniczych; chemizacja rolnictwa i leśnictwa; zanieczyszczenia radioaktywne

11 Porosty - bioindykatory

12 efekt cieplarniany – spowodowany głównie wzrostem stężenia CO 2 w atmosferze; warstwa tego gazu działa jak dach w szklarni – przepuszcza światło słoneczne, które ogrzewa Ziemię i wody, ale niezużyta część tego promieniowania nie może z powrotem trafić poza atmosferę schemat powstawania efektu cieplarnianego

13 Dziura ozonowa – rozrzedzenie ozonowe - zjawisko spadku stężenia ozonu (O 3 ) w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie na obszarach podbiegunowych; spowodowane w głównej mierze przez freony, które od cząsteczki ozonu odrywają jeden atom tlenu – następuje rozrzedzenie ozonowe O O O O=O freon

14 Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza poprzez: modernizację zakładów przemysłowych stosowanie energooszczędnych technologii ograniczenie strat energii w przemyśle i sektorze mieszkaniowym ogrzewanie gazowe, elektryczne w zamian za paleniska domowe i kotłownie węgla odnawialne źródła energii ograniczenie emisji dwutlenku siarki

15 zmniejszenie emisji spalin samochodowych zmniejszenie toksyczności spalin samochodowych – katalizatory eliminacji ciężkiego transportu w miastach – obwodnice częstsze korzystanie ze środków publicznego transportu, rowerów

16 Zagrożenia gleby: monokultury – zubożenie gleby wycinanie lasów i pożary roślinności – wzmożona erozja gleby, pustynnienie obszarów osuszanie podmokłych terenów regulacja rzek – obniżenie poziomu wód gruntowych zbyt intensywne nawożenie

17 ścieki i inne odpady stosowanie chemicznych środków owadobójczych, chwastobójczych i grzybobójczych zajmowanie obszarów rolniczych pod budownictwo przemysłowe i mieszkalne intensywny wypas bydła - erozja

18 Zmiany w drzewie iglastym wywołane zanieczyszczeniami: tlenki węgla obumarła górna część dwutlenek siarki przerzedzona korona tlenki azotu przedwczesny opad węglowodory liści (igieł) Ozon uszkodzenie korzeni Metale zanikanie mikoryzy

19 Ochrona gleby poprzez: prawidłowe zabiegi rolnicze stosowanie płodozmianów wapnowanie gleb zakwaszonych przeciwdziałanie erozji rekultywację terenów zdewastowanych racjonalne użytkowanie gleb i ich ochrona przed zanieczyszczeniami zagospodarowanie odpadów komunalnych

20 Zanieczyszczenia hydrosfery spowodowane są: przedostawaniem się do wód substancji odpadowych skażeniem wód metalami ciężkimi (ołów, rtęć) gromadzeniem się resztek organicznych chemizacją rolnictwa i leśnictwa zasoleniem wód śródlądowych brakiem oczyszczalni ścieków, spływaniem ścieków bezpośrednio do rowów, potoków, rzek lub do gleby

21 niewłaściwie prowadzonymi melioracjami gruntów ornych nieracjonalnym korzystaniem z zasobów wodnych wyciekami ropy naftowej z platform wiertniczych i uszkodzonych tankowców zatapianiem odpadów w oceanach zanieczyszczeniami termicznymi z elektrowni przedostawaniem się do wód gruntowych szkodliwych substancji z wysypisk śmieci

22 Klasy czystości wód: I klasa – wody najczystsze nadające się do: –b–bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych –z–zaopatrzenia ludności w wodę do picia –s–stosowania w zakładach przemysłowych wymagających wody najwyższej jakości (spożywczych, farmaceutycznych)

23 II klasa – wody nadające się do: –b–bytowania w warunkach naturalnych ryb innych niż łososiowate –h–hodowli zwierząt gospodarskich –c–celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych, urządzania kąpielisk III klasa – wody nadające się do: –z–zaopatrzenia zakładów przemysłowych nie wymagających wody najwyższej jakości –n–nawadniania terenów rolniczych i upraw ogrodowych

24 Metody oczyszczania ścieków: mechaniczne – polega na oddzieleniu części stałych zanieczyszczeń na kratach, sitach lub przez sedymentację w osadach, gdzie opadają one na dno (I stopień oczyszczania) biologiczne – odbywa się przy udziale bakterii; ścieki muszą być silnie napowietrzone; podczas tego oczyszczania ścieków zachodzi rozkład związków organicznych, będących zanieczyszczeniami (II stopień oczyszczania)

25 chemiczne – stosowane w celu wyeliminowania występujących w wodzie zanieczyszczeń związkami mineralnymi, np.: związkami fosforu (III stopień oczyszczania); metody chemiczne oparte są na procesach utleniania, redukcji, wytrącania i zobojętniania

26 Zanieczyszczenia hydrosfery można zmniejszyć poprzez: oczyszczanie ścieków ograniczanie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód stosowanie wodooszczędnych technologii produkcji lub technologii o zamkniętych obiegach wody racjonalne gospodarowanie wodą

27 Odpady - recykling makulatura - gazety, magazyny, katalogi prospekty, papier do pisania, zeszyty, książki, kartony, mapy, torebki i worki papierowe, pudełka papierowe, tektura falista szkło – czyste słoiki bez zakrętek, czyste butelki szklane białe i kolorowe (po sokach, alkoholach) bez korków i zakrętek

28 tworzywa sztuczne – jednorazowe butelki po napojach PET, opakowania po środkach chemii gospodarczej, kubki po produktach mlecznych, pojemniki po artykułach sypkich, duże folie opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego metal - puszki i pojemniki po produktach spożywczych, drobny metal pochodzący z gospodarstw domowych

29 Zasoby nieodnawialne: węgiel kamienny węgiel brunatny ropa naftowa gaz ziemny pierwiastki promieniotwórcze wapienie piaskowce granity

30 Alternatywne źródła energii: energia wody (biała energia) energia wiatru energia Słońca (energia solarna) energia fal morskich i oceanicznych (energia pływów) ciepło wnętrza Ziemi (energia geotermalna)

31 Ochrona przyrody Oznacza ona zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów

32 Ochrona przyrody ma na celu: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów zachowanie różnorodności gatunkowej zachowanie dziedzictwa geologicznego zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody

33 Formy ochrony przyrody: park narodowy rezerwat przyrody park krajobrazowy obszar chronionego krajobrazu ochrona gatunkowa roślin i zwierząt pomnik przyrody stanowisko dokumentacyjne użytek ekologiczny zespół przyrodniczo krajobrazowy

34 Park narodowy: Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. W ramach polskich parków narodowych wyróżnia się 3 strefy: strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony częściowej i strefę ochrony krajobrazu. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. wokół parku obowiązkowo wyznacza się otulinę parku narodowego.

35 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Co to jest ekologia??? jest to dziedzina biologii badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami i zespołami organizmów a ich środowiskiem nazwę,,ekologia’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google