Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia konkursu dla działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia konkursu dla działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Założenia konkursu dla działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 27 stycznia 2016 r.

2 Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Cel szczegółowy działania: Zwiększona atrakcyjność turystyczna miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych. W ramach działania 8.4.:  Wspierane będą przedsięwzięcia służące podniesieniu atrakcyjności walorów dziedzictwa naturalnego, o charakterze sieciowym, koordynowane przez samorząd województwa, będące efektem trwałej współpracy wielu podmiotów (w tym gospodarczych) oraz społecznej akceptacji, polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym infrastruktury żeglarskiej, szlaków rowerowych i kajakowych oraz tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Wszystkie przedsięwzięcia w tym zakresie powinny przyczyniać się do uregulowania i ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na tych obszarach.

3 Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Cel szczegółowy działania: Zwiększona atrakcyjność turystyczna miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych.  W ramach podniesienia atrakcyjności walorów dziedzictwa naturalnego zrealizowane zostaną przede wszystkim projekty składające się na trzy przedsięwzięcia strategiczne zidentyfikowane w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej pt.: „Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej”, „Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, oraz „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym.  Planowany do ogłoszenia konkurs dla działania 8.4. w 3Q 2016r., będzie dotyczył projektów składających się na przedsięwzięcia strategiczne pt.: „Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej”, „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym.

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Typy projektów: 1)budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, przenoski); 2) budowa, przebudowa i rozbudowa liniowej publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych, specyficznych form turystyki w oparciu o jednolite standardy identyfikujące dziedzictwo regionu (m.in.: trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z oznakowaniem). W ramach ww. typów projektów możliwa jest również realizacja inwestycji związanych z budową, przebudową i rozbudową publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych) oraz zagospodarowania ich bezpośredniego otoczenia.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  organizacje pozarządowe,  instytucje kultury,  instytucje edukacyjne,  szkoły wyższe,  przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni, gospodarstwa agroturystyczne),  ROT/LOT,  parki narodowe,  PGL Lasy Państwowe,  kluby sportowe,  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,  urzędy morskie,  operatorzy elektrowni wodnych. O dofinansowanie ubiegać się będą mogli przede wszystkim wnioskodawcy zidentyfikowani w ramach przedsięwzięć strategicznych, o których mowa w opisie Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Preferowane będą Projekty;  identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania, zakładające uspołecznienie wypracowania koncepcji i szczegółowych założeń oraz włączenie lokalnej społeczności zarówno na etapie planowania, jak i realizacji,  zapewniające całoroczną ofertę,  zaspokajające potrzeby i oczekiwania turysty zależnie od profilu podróży turystycznej,  obejmujące nowe i niestandardowe rozwiązania z zakresu użycia nowych technologii lub rozwiązań organizacyjnych, które w sposób istotny wpływają na rozwój gospodarczy regionu,  uwzględniające potrzeby grup defaworyzowanych i wykluczonych – m.in. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,  realizujące przedsięwzięcia strategiczne wskazane w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej,  uzgodnione w ramach ZPT. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów SUERMB, preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego. Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Ukierunkowanie terytorialne W ramach działania 8.4. Preferowane będą projekty zlokalizowane na:  obszarach objętych ochroną w formie parków krajobrazowych wraz z ich otulinami, obszarach chronionego krajobrazu oraz obszarach NATURA 2000,  obszarach gmin Delty Wisły, Doliny Dolnej Wisły oraz gmin nadmorskich. Wszystkie projekty w ramach Działania powinny przyczyniać się do poprawy jakości przestrzeni oraz zapewniać zgodność z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Wszystkie projekty w ramach Działania powinny być uzasadnione ekonomicznie i popytowo, a także przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych i utrzymania istniejących miejsc pracy. Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego;  wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok). Lista wskaźników produktu;  Liczba obiektów publicznej infrastruktury turystycznej objętej wsparciem (szt.)  Długość utworzonych szlaków turystycznych (km);  Długość odnowionych szlaków turystycznych (km); W ramach Działania 8.4. nie przewiduje się możliwości zastosowania cross-financingu (instrumentu elastyczności). W przypadku projektów generujących dochód, dochód w projekcie będzie uwzględniany metodą luki w finansowaniu. W ramach Działania 8.4. przewiduje się stosowanie zaliczek. Szczegółowe zasady stosowania ww. mechanizmu określone są w Zasadach wdrażania RPO WP 2014-2020.

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna): W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie:  na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014- 2020 (Dz. U. poz. 1208), wydanego w oparciu o art. 56 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014);  jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., Poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).

10 Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Alokacja przeznacza na działanie wynosi: 50 757 029 EURO Planowa alokacja na planowany konkurs : 40 516 172 EURO Planowany termin ogłoszenia naboru: 3 Q 2016r. Planowany termin naboru wniosków: 4 Q 2016r. Wartość projektu: maksymalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN tj. 5 mln EUR kosztów całkowitych projektu maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona. W uzasadnionych przypadkach, przedsięwzięcia dotyczące sieciowych produktów turystycznych, cechujące się wysokim potencjałem dla rozwoju gospodarczego regionu potwierdzonym w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, mogą mieć postać skoordynowanych pakietów projektów o łącznej wartości całkowitej przekraczającej 20 mln PLN, przy czym każdy z tych projektów obejmie odrębną, niezależnie funkcjonującą infrastrukturę. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, o których mowa w punkcie 18 tabeli Działania 8.4. w SZOP i wynosić nie więcej niż 85%.

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 NIEZBĘDNE DOKUMENTY DOSTĘPNE NA STRONIE RPO WP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w tym: kryteria wyboru projektów (Załącznik nr 3) Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 – zasady realizacji projektu wspólne dla EFRR i EFS www.rpo.pomorskie.eu

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia konkursu dla działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google