Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I DNI BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA W GMINNYM PRZEDSZKOLU W WIDZEWIE - KSAWERÓW 12.05-15.05.2014R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I DNI BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA W GMINNYM PRZEDSZKOLU W WIDZEWIE - KSAWERÓW 12.05-15.05.2014R."— Zapis prezentacji:

1 I DNI BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA W GMINNYM PRZEDSZKOLU W WIDZEWIE - KSAWERÓW 12.05-15.05.2014R.

2 *Pierwszego dnia przedszkolaki spotkały si ę z instruktorem Paweł Kasznickim, który przeprowadził ZAWODY SPORTOWE ORAZ TORY PRZESZKÓD POD HASŁEM: „RUCH TO ZDROWIE”. Ka ż dy przedszkolak mógł przeci ą gn ąć lin ę, celowa ć do bramki i pokona ć tor przeszkód. *Tego samego dnia odbyło si ę z SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI SŁU Ż BY WI Ę ZIENNEJ. W czasie ciekawej prelekcji dzieci dowiedziały si ę na czym polega ich praca, poznały umundurowanie oraz podstawowe akcesoria wykorzystywane w pracy. Mogły równie ż zwiedzi ć samochód słu ż by wi ę ziennej.

3

4

5 MOTYLKI PRZECIĄGAJĄ LINĘ MOTYLKI POKONUJĄ TOR PRZESZKÓD

6 DELFINKI ROBIĄ ROZGRZEWKĘ DELFINKI CELUJĄ DO BRAMKI

7

8 ZWIEDZAMY SAMOCHÓD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ POZNAJEMY UMUNDOROWANIE

9

10

11

12 Drugiego dnia odbyło si ę spotkanie z przedstawicielami „Fundacji Ogie ń Zabija”, którzy przeprowadzili z dzie ć mi zaj ę cia pt: „Ogie ń, wiem co robi ć ”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały mnóstwo ciekawostek o trudnej i niebezpiecznej pracy stra ż aka. Dzieci dowiedziały si ę, ż e stra ż acy nie tylko gasz ą po ż ary, ale równie ż pomagaj ą w czasie powodzi, usuwaj ą skutki wypadków samochodowych. Przedszkolaki równie ż poznały strój stra ż aka i jego wyposa ż enie, mogły uczestniczy ć w zabawie ruchowej: „Gasz ę Po ż ar” i ucieka ć specjalnym tunelem przed unosz ą cym si ę dymem. * Tego dnia przeprowadzona została Próbna Ewakuacja. Wszyscy pracownicy szybko zareagowali na próbny dzwonek alarmuj ą cy Po ż ar.

13 UCZESTNICZYMY W ZAJĘCIACH Poznajemy pracę strażaka

14

15 Gasimy p ożar Uciekamy przed dymem

16

17

18 * W trzecim dniu została przeprowadzona akcja: „Jestem bezpieczny – je ż d żę w foteliku”. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Pabianicach kontrolowali samochody dowo żą ce dzieci do przedszkola. Policjanci sprawdzali, czy dzieci przewo ż one s ą bezpiecznie w fotelikach z zapi ę tymi pasami. Wszystkie dzieci w kontrolowanych samochodach otrzymały od policjantów naklejk ę,,Je ż d żę w foteliku”. *. Go ś ciem specjalnym tego dnia była pani doktor Wioletta Doma ń ska, która przybli ż yła dzieciom prac ę lekarza, ch ę tnie opowiedziała dzieciom, w jaki sposób nale ż y dba ć o higien ę osobist ą, jak prawidłowo nale ż y my ć r ę ce, by nie przenosi ć zarazków i jak chroni ć si ę przed atakiem wirusów i bakterii. Nie była to nudna pogadanka, poniewa ż dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w rozmowie, wykazuj ą c si ę du żą znajomo ś ci ą tematu. Przedszkolaki na własne oczy zobaczyły, do czego słu ż y ci ś nieniomierz – jak i w jakim celu si ę go u ż ywa. Na koniec pani doktor podzi ę kowała dzieciom za cierpliwo ść i ż ywe zainteresowanie tematem spotkania, pochwaliła ich wiedz ę i wr ę czyła przedszkolakom dyplomy Dzielnego Pacjenta i kolorowanki. * Tego dnia wszystkie dzieci wykonały prac ę plastyczn ą na du ż ym płótnie pt: „Wirusy i bakterie”.

19

20

21

22 WSPÓLNA PRACA WSZYSLICH PRZEDSZKOLAKÓW „WIRUSY I BAKTREIE”

23 Tego dnia odbył si ę PRZEMARSZ DZIECI z GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WIDZEWIE i grupy „PYSIE” Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11 W PABIANICACH DO CHARYTATYWNEGO O Ś RODKA SPORTOWO REHABILITACYJNEGO W KSAWEROWIE. PRZEMARSZ ZABEZPIECZONY BYŁ PRZEZ POLICJ Ę. W przemarszu uczestniczył równie ż WÓJT ADAM TOPOLSKI I PANI MARIA WRÓBEL PRZEWODNICZ Ą CA RADY GMINY W KSAWEROWIE. W o ś rodku odbyło si ę spotkanie z członkami Klubu „SIGNUM POLONICUM” W KSAWEROWIE. Panowie opowiedzieli o polskiej sztuce walki Signum Polonicum, o polskiej tradycji or ęż nych i polskiej kulturze narodowej w tym zakresie. Przedszkolaki na ż ywo zobaczyli jak wygl ą da strój i miecz huzarski i jak walczyło si ę na miecze w dawnych czasach.

24

25

26

27 Po południu odbył si ę PIKNIK RODZINNY, na którym dzieci od ś piewały Hymn Bezpiecznego Przedszkola, a pani dyrektor Małgorzata Tokarczyk podsumowała Dni Bezpiecznego Przedszkola. Odbyło si ę spotkanie z wolontariuszkami PCK. Głównym celem spotkania było wykształcenie u dzieci i rodziców odpowiednich postaw i zachowa ń w sytuacji zagro ż enia ż ycia innych osób. Bardzo wa ż nym elementem zaj ęć była prezentacja technik ratowniczych. Dzieci wraz z rodzicami uczyły si ę czynno ś ci potrzebnych do udzielania pierwszej pomocy: jak uło ż y ć osob ę w pozycji bezpiecznej, jak wezwa ć pomoc i przeprowadzi ć resuscytacj ę kr ąż eniowo – oddechow ą. Na pikniku serwowano pyszne ciasta upieczone przez rodziców, zdrowe sałatki warzywne wykonane przez uczniów z ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W WIDZEWIE., wspólne grillowanie. Odbyła si ę Aukcja obrazu malowanego przez dzieci: „Bakterie i wirusy”. Obraz został kupiony przez mam ę Adasia z grupy DELFINKÓW w cenie 250 zł. Odbył si ę równie ż pokaz cyrku „O´BIMBOLANDO”. Mo ż na było kupi ć za symboliczn ą złotówk ę ciasta upieczone przez rodziców. Zebrane pieni ąż ki zostan ą przeznaczone na dofinansowanie bezpiecznej wycieczki.

28

29

30

31 Przez cały tydzie ń przedszkolaki brały udział w akcji, w której przy ś wiecało hasło: „Bezpieczne przedszkole dzi ś, to bezpieczne społecze ń stwo jutro”. W czasie trwania tych dni dzieci rozmawiały na temat bezpiecze ń stwa i zdrowia. Dni Bezpiecznego Przedszkola pozostan ą w pami ę ci dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Ka ż dy z członków społeczno ś ci przedszkolnej wyniósł co ś cennego dla siebie. Wiadomo ś ci dotycz ą ce bezpiecze ń stwa zostały utrwalone, jak równie ż poszerzone. Poprzez szereg ró ż norodnych warsztatów i zaj ęć w formie ż ywego obrazu wszystkie zdobyte wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ci zostan ą zapami ę tane na zawsze.

32 RADA PEDAGOGICZNA I PRZEDSZKOLAKI Z GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WIDZEWIE wszystkim serdecznie dzi ę kuj ą za okazan ą pomoc i wsparcie podczas I DNI BEZIECZNEGO PRZEDSZKOLA


Pobierz ppt "I DNI BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA W GMINNYM PRZEDSZKOLU W WIDZEWIE - KSAWERÓW 12.05-15.05.2014R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google