Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących…"— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących… czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2 Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Oś Priorytetowa II E- Administracja i otwarty rząd Oś Priorytetowa II E- Administracja i otwarty rząd Oś Priorytetowa III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Oś Priorytetowa III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Budżet Programu: 2,17 mld Euro

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 3 Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Cel 1 PO PC Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 4 Projekty budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych o parametrach co najmniej 30 Mb/s wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Zakłada się, że rezultatem interwencji powinno być m.in. podłączenie do szybkiego lub bardzo szybkiego internetu placówek edukacyjnych (np. szkół publicznych) i innych podobnych placówek. Rolą środków publicznych będzie uzupełnienie inwestycji prywatnych i ich pobudzanie. Inwestycje są możliwe tylko tam, gdzie nie było możliwości finansowania w perspektywie 2007-2013 Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, JST lub ich związki i stowarzyszenia (tam, gdzie inwestycje komercyjne nie będą rentowne dla firm).

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 5 Oś Priorytetowa II E- Administracja i otwarty rząd Oś Priorytetowa II E- Administracja i otwarty rząd Cel 2 PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 6 Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Wsparcie podmiotów publicznych na poziomie centralnym w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną dla obywateli i przedsię- biorców Projekty o oddziaływaniu ogólnokrajowym, o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej, Z udostępnianych elektronicznie usług i informacji sektora publicznego będą korzystać mieszkańcy wszystkich regionów, Miernikiem rezultatu będzie realny popyt na stworzone e-usługi.

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 7 Preferowane będą projekty wpisujące się w kluczowe obszary wskazane w POPC: rynek pracy, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, ochrona zdrowia, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych, nauka i szkolnictwo wyższe, podatki i cła, sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe.

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 8 Również preferowane będą projekty znacząco wpływające na: poprawę warunków otoczenia biznesu poprzez: redukcję kosztów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym pojedynczy punkt kontaktowy podatki i cła, ubieganie się o zamówienia publiczne, e-fakturowanie), redukcję czasu i kosztów egzekwowania umów, redukcję czasu i kosztów uzyskiwania pozwoleń na budowę, poprawa skuteczności administracji podatkowej i celnej, zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie aktywności zawodowej, poprawa efektywności kosztowej wydatków i ogólnej wydajności sektora opieki zdrowotnej.

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 9 Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa ww. uprawnionych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 10 Cel 3 PO PC Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 11 Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Poprawa pracy administracji rządowej przez cyfryzację procesów i procedur dotyczących ogólnie rozumianego usprawnienia funkcjonowania back-office tworzenie, rozwój i wdrażanie standardów i dobrych praktyk organizacyjnych w dziedzinie IT w zakresach: polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych, dobre praktyki zamówień na systemy IT, systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, sprawdzone w praktyce systemy, interfejsy usług oraz danych między systemami w ramach instytucji oraz pomiędzy instytucjami, wspólne platformy elektronicznych usług. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane.

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 12 Cel 4 PO PC Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 13 Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości Informacji Sektora Publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania. Działanie dotyczy udostępniania z możliwością ponownego wykorzystania: informacji publicznej, np. dane demograficzne, dane o produkcji i zużyciu energii, budżetowe i podatkowe, dotyczące działalności gospodarczej, dane o ochronie i zanieczyszczeniu środowiska, informacja o prawie oraz procesach legislacyjnych), zasobów nauki.

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 14 Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, jednostki naukowe, partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 15 Poddziałanie 2.3.2. Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 16 Typy działań: wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynacja w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępnienia zasobów cyfrowych, eliminująca wielokrotne digitalizowanie tych samych zasobów, podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w udostępnianie zasobów kultury oraz budowanie świadomości na temat znaczenia ponownego wykorzystania zasobów kultury jako działania prorozwojowego, udostępnianie zasobów zdigitalizowanych oraz ich promocja.

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 17 Beneficjenci: państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 18 Działanie 2.4. Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Wspieranie tworzenia i rozwijania usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usługi za pośrednictwem aplikacji i portali), bazujących na Informacjach Sektora Publicznego oraz istniejących e-usługach publicznych. Beneficjenci: jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa.

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 19 Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Cel 5 PO PC: Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 20 1) Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Działanie dotyczy wsparcia w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług publicznych dostępnych Beneficjenci: organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, jak również partnerstwa organizacji pozarządowych z JST.

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 21 2) Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Beneficjenci: organizacje pozarządowe, partnerstwa powyższych z JST, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe. Działanie zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań, ukierunkowanych na e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompe- tencjach cyfrowych, celem ich podniesienia i rozwoju poprzez praktyczne stosowanie.

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 22 Wsparcie pomysłów zdolnych programistów lub zespołów interdyscyplinarnych z udziałem programistów na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach opartych na TIK. Beneficjenci: Beneficjent projekt pozakonkursowy – podmiot publiczny, który dokonywać będzie wyboru ostatecznych odbiorców wsparcia, tj. programistów. 3) e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 23 Celem kampanii edukacyjno-informacyjnych będzie podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych, w tym e-usług publicznych. Beneficjenci: beneficjent pozakonkursowy – jednostka administracji publicznej, której zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz wybór najbardziej efektywnej koncepcji ich realizacji przez wykonawcę lub wykonawców 4) Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 24 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google