Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczeń- jego prawa i obowiązki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczeń- jego prawa i obowiązki"— Zapis prezentacji:

1 Uczeń- jego prawa i obowiązki

2 KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku Art. 12. Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu Art. 19. Każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami bez względu na granice.

3 Art Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu wedle wyboru dziecka

4 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r
Art W szkole i placówce działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem. (...) 5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

5 Konstytucja RP z 1997 roku Art. 51.
Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Art. 70. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne.

6 OBOWIĄZKI Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 84. Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Art. 85. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie. Art. 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

7 STATUT SZKOŁY ROZDZIAŁ VI UCZNIOWIE § 33 1. Uczeń ma prawo do : właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami życzliwego, tolerancyjnego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce pomocy w przypadku trudności w nauce korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole 

8 § 34 2. Uczeń ma obowiązek : przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły, a szczególnie dotyczących : systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 kwietnia 1999r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. §4.1 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. §5.1.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

10 R Z E C Z N I K P R A W D Z I E CK A M A R E K M I C H A L A K

11 Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, zadzwoń pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego - przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie; - nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie; - masz problemy w relacjach z rówieśnikami; - masz trudności w nauce; - ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.

12


Pobierz ppt "Uczeń- jego prawa i obowiązki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google