Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Art. 12. Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Art. 12. Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub."— Zapis prezentacji:

1

2  Art. 12. Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu Art. 19. Każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami bez względu na granice.

3

4 Art. 55.1 W szkole i placówce działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem. (...) 5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

5  Art. 51. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.  Art. 70.  Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.  Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.  Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne.

6 OBOWIĄZKI Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 84. Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Art. 85. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie. Art. 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

7 ROZDZIAŁ VI UCZNIOWIE § 33 1. Uczeń ma prawo do :  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej  opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności  korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami  życzliwego, tolerancyjnego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym  swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce  pomocy w przypadku trudności w nauce  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych  wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole

8 § 34 2. Uczeń ma obowiązek : przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły, a szczególnie dotyczących : systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.

9  §4.1 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. §5.1.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

10 M A R E K M I C H A L A K

11 800 12 12 12  Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego  - przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;  - nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;  - masz problemy w relacjach z rówieśnikami;  - masz trudności w nauce;  - ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.

12


Pobierz ppt " Art. 12. Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub."

Podobne prezentacje


Reklamy Google