Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice 27.04.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice 27.04.2016."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice 27.04.2016 r.

2 STRUKTURA ROT Jednostki podległe UM WSL, w tym np.: WUP, ROPS, Centrum Badań Regionalnych przy Bibliotece Śląskiej ROT Instytucje zewnętrzne w tym np.: KOT, uczelnie, instytuty badawcze, GUS, RIO, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych przy US w Katowicach Powołane Zespoły i ciała doradcze, w tym głównie: Regionalne Forum Terytorialne Komitety Sterujące Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Wydziały i referaty UM WSL Wydział RR RCAS

3 Liczba członków zespołu13 Średni staż pracy w urzędzie7 lat Wykształcenie zespołu wyższe ekonomiczne (7), wyższe socjologiczne (2), wyższe politologiczne (1), wyższe inżynierskie (1), wyższe geograficzne (2), ZESPÓŁ RCAS

4 ZADANIA ZESPOŁU RCAS  opracowywanie analiz, strategii, programów i koncepcji strategicznych w szczególności dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i jego obszarów polityki rozwoju,  badanie realizowanych oraz planowanych strategii, programów i projektów rządowych, ponadregionalnych, regionalnych i lokalnych pod kątem zgodności ze strategią rozwoju województwa,  udział w ministerialnych zespołach roboczych dotyczących realizacji polityki regionalnej, w tym wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR),  koordynacja i prowadzenie działań związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Polski Południowej,  prowadzenie zintegrowanego monitoringu rozwoju województwa,  uczestniczenie w przygotowaniu okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa,  prowadzenie badań i analiz strategicznych dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych zachodzący w regionach,  organizacja prac i prowadzenie sekretariatu Regionalnego Forum Terytorialnego, w tym merytoryczno-techniczne organizowanie prac Forum oraz współpraca z Krajowym Forum Terytorialnym,  uczestnictwo w przygotowaniu i aktualizacji RPO WSL.

5 PLANOWANIE STRATEGICZNE - DOTYCHCZASOWE PRACE 1.Strategia Rozwoju Sportu Województwa Śląskiego do roku 2020 Uchwała Sejmiku Nr IV/19/3/2012 z dnia 12 marca 2012 r. 2.Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego Uchwała Sejmiku Nr IV/28/2/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. 3.Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020 Uchwała Sejmiku Nr IV/33/1/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. 4.Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” Uchwała Sejmiku Nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. Plan wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” 5.Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego Uchwała Sejmiku Nr IV/49/7/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. Plan rozbudowy dróg wojewódzkich Plan rozwoju kolei

6 AKTUALNE PRACE RCAS  Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego do roku 2030.  Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego.  Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego.  Ocena stanu zdrowia mieszkańców oraz infrastruktura opieki zdrowotnej w województwie śląskim.  Program rozwoju turystyki w województwie śląskim.  Polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom demograficznym w województwie śląskim.

7 BADANIA I ANALIZY - DOTYCHCZASOWE PRACE 1.Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego Zeszyt Analizy RCAS 1/2012 2.Terytorializacja w kontekście krajowej strategii rozwoju regionalnego. Ujęcie regionalne województwa śląskiego Zeszyt Analizy RCAS 2/2012 3.Delimitacja metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim Zeszyt Analizy RCAS 3/2012 4.Diagnoza strategiczna rozwoju województwa śląskiego na potrzeby aktualizacji Strategii Zeszyt Analizy RCAS 4/2012 5.Diagnoza Systemu Transportu Województwa Śląskiego Zeszyt Analizy RCAS 5/2014 6.Analiza dotycząca gospodarki zaopatrzenia gmin województwa śląskiego w wodę 7.Delimitacja obszarów: wiejskich, miejskich i górskich 8.Atlas zachorowalności na wybrane choroby w województwie śląskim 9.Raporty monitoringowe SRW „Śląskie 2020+” – co 2 lata

8 ANALIZA POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - DOJAZDY DO PRACY

9 ANALIZA POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - DOJAZDY DO SZKOŁY

10 DELIMITACJA METROPOLII I AGLOMERACJI ORAZ ICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

11 BADANIA I ANALIZY - DOTYCHCZASOWE PRACE Badania w ramach projektu – PO KL Poddziałanie 5.2.1  MODUŁ SPOŁECZNY: o Aktywność społeczna w województwie śląskim o Niedostosowanie społeczne w województwie śląskim  MODUŁ GOSPODARCZY: o Powiązania gospodarcze województwa śląskiego z zagranicą o Regionalne mierniki rozwoju  MODUŁ PRZESTRZENNY: o Dostępność przestrzenna wybranych usług publicznych w województwie śląskim o Siła i zasięg oddziaływania ośrodków akademickich województwa śląskiego  BADANIA NA ZLECENIE KOT: o Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów – województwo śląskie o Przegląd regionalny

12 BADANIA W RAMACH PO KL: MODUŁ SPOŁECZNY ROPS korzystający z pomocy świadczenia (rodzaje, odbiorcy, przyczyny przyznawania) system pieczy zastępczej KWP Katowice przestępczość (w tym przemoc domowa) samobójstwa PKW aktywność polityczna (bierne prawo wyborcze, czynne prawo wyborcze) Baza REGON aktywne NGO`s w podziale wg ich formy prawnej BDL GUS ubóstwo przedsiębiorczość

13 MODUŁ SPOŁECZNY: Badanie CATI W zakresie aktywności społecznej mieszkańców województwa śląskiego W zakresie zaufania społecznego mieszkańców województwa śląskiego

14 MODUŁ SPOŁECZNY: Aktywność społeczna w województwie śląskim Współczynnik przedsiębiorczości Współczynnik aktywności politycznej Współczynnik dostępności NGO`s

15 MODUŁ SPOŁECZNY : Niedostosowanie społeczne w województwie śląskim Współczynnik przestępczości Współczynnik samobójstw Współczynnik korzystających z pomocy społecznej

16 BADANIA W RAMACH PO KL: MODUŁ GOSPODARCZY Urząd StatystycznyIzba CelnaIzba SkarbowaRegionalna Izba ObrachunkowaKuratorium OświatyUrząd Komunikacji ElektronicznejWojewódzka Komenda Policji

17 MODUŁ GOSPODARCZY: Powiązania gospodarcze województwa śląskiego z zagranicą Wartość eksportu i importu towarów według poszczególnych województw za rok 2013. Bilans handlu zagranicznego dla Polski był ujemny i wynosił -24,1 mld zł.

18 MODUŁ GOSPODARCZY: Powiązania gospodarcze województwa śląskiego z zagranicą Saldo bilansu handlowego województwa śląskiego według podregionów w 2013 r.

19 MODUŁ GOSPODARCZY: Powiązania gospodarcze województwa śląskiego z zagranicą gdzie: BIZ i;t – wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (zmienna objaśniana) dla i-tego podregionu w roku t KZ K:i;t – wartość kapitału zagranicznego dla i-tego obiektu na koniec roku t (formularz KZ) KZ P:i;t – wartość kapitału zagranicznego dla i-tego obiektu na początek roku t (formularz KZ) KP K:i;t – wartość kapitału podstawowego ogółem dla i-tego obiektu na koniec roku t (formularz KZ) KP P:i;t – wartość kapitału podstawowego ogółem dla i-tego obiektu na początek roku t (formularz KZ) KS K:i;t – wartość kapitału zapasowego dla i-tego obiektu na koniec roku t (formularz SP) KS P:i;t – wartość kapitału zapasowego dla i-tego obiektu na początek roku t (formularz SP)

20 MODUŁ GOSPODARCZY: Powiązania gospodarcze województwa śląskiego z zagranicą

21 MODUŁ GOSPODARCZY: Powiązania gospodarcze województwa śląskiego z zagranicą

22 MODUŁ GOSPODARCZY: Powiązania gospodarcze województwa śląskiego z zagranicą

23 MODUŁ GOSPODARCZY: Powiązania gospodarcze województwa śląskiego z zagranicą Jeśli PKB na mieszkańca, wzrośnie w podregionie o 1 zł, BIZ przy ceteris paribus wzrośnie średnio o 56 700 zł, natomiast jeśli stawka I progu PIT wzrośnie o 1 punkt procentowy to BIZ zmaleje średnio o 219 242 800 zł.

24 MODUŁ GOSPODARCZY: Regionalne mierniki rozwoju WRT ogólny w powiatach województwa śląskiego w 2012 roku Dynamika WRT ogólnego w powiatach w roku 2012 względem roku bazowego 2008.

25 MODUŁ GOSPODARCZY: Regionalne mierniki rozwoju Lokalny wskaźnik rozwoju społecznego w 2012 roku

26 BADANIA W RAMACH PO KL: MODUŁ PRZESTRZENNY Dostępność przestrzenna wybranych usług publicznych w województwie śląskim Rodzaje usług publicznych  Ratownictwo medyczne i ochrona zdrowia: o szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) i zespoły ratownictwa medycznego (ZRM), o szpitale.  Bezpieczeństwo publiczne: o komendy miejskie/powiatowe Policji oraz komisariaty Policji, o komendy miejskie/powiatowe Straży Pożarnej oraz Ochotnicze Straże Pożarne (ujęte w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego).  Edukacja: o przedszkola, o szkoły podstawowe, o szkoły gimnazjalne, o szkoły ponadgimnazjalne.

27 MODUŁ PRZESTRZENNY: Dostępność przestrzenna wybranych usług publicznych w województwie śląskim

28 MODUŁ PRZESTRZENNY: Siła i zasięg oddziaływania ośrodków akademickich województwa śląskiego

29 MODUŁ PRZESTRZENNY: Siła i zasięg oddziaływania ośrodków akademickich województwa śląskiego

30 PLAN BADAŃ Część 1. Badania i analizy zgłoszone przez poszczególne Wydziały UM WSL finansowane ze środków innych niż PT RPO WSL Część 2. Badania i analizy zgłoszone przez: Instytucję Zarządzającą RPO WSL, Komitet Monitorujący oraz Grupę sterującą ds. ewaluacji RPO WSL, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości finansowane ze środków PT RPO WSL (zweryfikowane z potrzebami i własnymi planami badawczymi ROPS i WUP w tematach zbieżnych z obszarami wsparcia RPO WSL). W skład niniejszej części zalicza się również Plan ewaluacji RPO WSL na lata 2014-2020. Ramowy plan badań i analiz składa się z 2 części:

31 PLAN BADAŃ – badania RCAS (bliski horyzont czasowy)  Zagadnienia gospodarcze: o Diagnoza sektorów tradycyjnych – prognozy, miejsca pracy. o Kształtowanie polityki w zakresie terenów inwestycyjnych i ich wpływ na BIZ. o Specjalizacje regionalne w kontekście handlu zagranicznego.  Polityka miejska: o Przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej miast w kontekście zmian społecznych i demograficznych.  Zagadnienia społeczne: o Sytuacja społeczno-gospodarcza osób do 30 roku życia. o Sytuacja społeczno-gospodarcza „biednych pracujących”. o Migracje zarobkowe i ich wpływ na sytuację demograficzną województwa śląskiego oraz na życie małżeńskie i rodzinne mieszkańców województwa. o Wpływ poczucia bezpieczeństwa socjalnego na przyrost naturalny w województwie śląskim. o Usługi publiczne wspierające osoby starsze w tym analiza działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób starszych w kontekście pracy w trudnych warunkach. o Miernik jakości życia w regionie w kontekście wskaźnika rozwoju.

32 PLAN BADAŃ – badania RCAS (odległy horyzont czasowy)  Zagadnienia gospodarcze: o Zróżnicowanie przestrzenne i analiza potencjałów rozwoju OZE w regionie. o Tereny poprzemysłowe – aktualizacja inwentaryzacji, potencjał obszarów, kierunki przekształceń, atrakcyjność. o Potencjał MŚP w regionie – polityka wspierania, kierunki rozwoju.  Polityka miejska: o Bioróżnorodność miasta – publiczne przestrzenie rekreacyjne i wypoczynkowe w strefach miejskich. o Style życia – moda zachowań społecznych w obszarze wielkich miast (studium przypadku). o Dywersyfikacja funkcji w policentrycznej aglomeracji miejskiej.  Zagadnienia społeczne: o Zaufanie do instytucji publicznych. o Wielowymiarowa analiza niepełnosprawności (w tym zaburzenia psychiczne) – skala zjawiska i jego zakres.

33 POLSKA POŁUDNIOWA – propozycje badań 1.Identyfikacja powiązań gospodarczo-przestrzennych w ramach makroregionu śląsko-małopolskiego na podstawie dojazdów do pracy mieszkańców obu województw. 2.Analiza siły i zasięgu oddziaływania ośrodków akademickich w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim. 3.Analiza kapitału ludzkiego Europolu górnośląsko-krakowskiego na tle wybranych obszarów metropolitalnych Polski i Europy. Obszarem zainteresowania będzie m.in. analiza stylów życia i kompetencji mieszkańców obu aglomeracji oraz identyfikacja barier rozwojowych.

34 http://rcas.slaskie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 Wydział Rozwoju Regionalnego Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego 40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, rcas@slaskie.pl


Pobierz ppt "REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice 27.04.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google