Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE Lipno, 29.09.2014r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE Lipno, 29.09.2014r. 1."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE Lipno, 29.09.2014r. 1

2 PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP W LIPNIE W 2014 R. W RAMACH ŚRODKÓW Z REZERWY MINISTRA 2

3 1. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia 3

4 Na realizację programu otrzymaliśmy 540 000 ZŁ. 4

5 W ramach programu realizowane są następujące formy wsparcia:  Staże  Prace interwencyjne W ramach projektu wsparciem obejmiemy łącznie 97 osób 5

6 2. Program aktywizacji zawodowej osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 6

7 Na realizację programu otrzymaliśmy 150 000 ZŁ. 7

8 W ramach programu realizowane są następujące formy wsparcia:  Staże  Szkolenia W ramach projektu wsparciem obejmiemy łącznie 30 osób 8

9 3. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia 9

10 Na realizację tego programu otrzymaliśmy 1 000 000 ZŁ. 10

11 W ramach programu realizowane są następujące formy wsparcia:  BONY STAŻOWE  BONY ZASIEDLENIOWE  DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSP.  BONY ZATRUDNIENIOWE  PRACE INTERWENCYJNE  STAŻE W ramach projektu wsparciem obejmiemy łącznie 140 osób 11

12 4. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia 12

13 Na realizację tego programu otrzymaliśmy 325 500 ZŁ. 13

14 W ramach programu realizowane są następujące formy wsparcia:  DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA  STAŻE  DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ W ramach projektu wsparciem obejmiemy łącznie 57 osób 14

15 5. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia 15

16 Na realizację tego programu otrzymaliśmy 305 300 ZŁ. 16

17 W ramach programu realizowana jest następująca forma wsparcia:  ROBOTY PUBLICZNE W ramach projektu wsparciem obejmiemy łącznie 70 osób 17

18 6. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia 18

19 Na realizację tego programu otrzymaliśmy 132 000 ZŁ. 19

20 W ramach programu realizowana jest następująca forma wsparcia:  STAŻE W ramach projektu wsparciem obejmiemy łącznie ok. 30 osób 20

21 7. Program dla osób bezrobotnych, określonych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 21

22 Należą do nich:  Bezrobotni do 30 roku życia,  Bezrobotni długotrwale,  Bezrobotni powyżej 50 roku życia,  Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,  Bezrobotni, posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,  Bezrobotni niepełnosprawni. 22

23 Na realizację tego programu otrzymaliśmy 782 700 zł. 23

24 W ramach programu realizowane są następujące formy wsparcia:  ROBOTY PUBLICZNE  STAŻE  PRACE INTERWENCYJNE  DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY  SZKOLENIA W ramach projektu wsparciem obejmiemy łącznie 188 osób 24

25  23.09.2014r. złożono kolejny wniosek o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy ministra na realizację Programu dla osób bezrobotnych, określonych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.  W ramach programu planujmy realizować: szkolenia, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dotacje.  Kwota wnioskowana wynosi: 890 000 zł. 25

26  29.09.2014r. złożony zostanie kolejny wniosek o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy ministra na realizację Program dla osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat W ramach programu planujmy realizować: staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dotacje.  Kwota wnioskowana wynosi: 306 100 zł. 26

27 W ramach programów z rezerwy ministra Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie pozyskał w 2014 roku 3 235 100 zł., dzięki którym wsparciem objętych zostanie łącznie ponad 600 osób bezrobotnych. 27

28 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła w życie dodatkowe instrumenty wspomagające aktywizacją osób do 30 roku życia, a także po 50 roku życia. 28

29 BON STAŻOWY Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez 6 miesięcy Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. 29

30 BON STAŻOWY Bon stażowy może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która: Nie ukończyła 30 roku życia; Złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego Znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy. 30

31 BON STAŻOWY Jakie koszty można pokrywać w ramach bonu stażowego? Koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 600 zł. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych. Stypendium stażowe. 31

32 BON ZATRUDNIENIOWY Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego do 30. roku życia na okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy w wysokości zasiłku, czyli 831,10 zł. 32

33 BON ZASIEDLENIOWY Bon zasiedleniowy będzie mogła otrzymać osoba bezrobotna do 30. roku życia, która zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Miejscowość, w której zamieszka bezrobotny musi być oddalona do miejscowości dotychczasowego zamieszkania o co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. 33

34 BON ZASIEDLENIOWY Bezrobotny, który otrzymał bon zasiedleniowy musi podjąć pracę w terminie 30 dni od dnia otrzymania bonu. Ostateczne rozliczenie bonu powinno nastąpić najpóźniej w terminie 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu, kiedy to bezrobotny musi udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu minimum przez łączny okres 6 miesięcy. Środki przyznane w ramach bonu na zasiedlenie nie mogą być wyższe niż 200% przeciętego wynagrodzenia za pracę, czyli 7 479,94 zł. 34

35 BON SZKOLENIOWY Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu koszty: jednego lub kilku szkoleń, niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, przejazdu na szkolenie, zakwaterowania. Maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem w ramach bonu szkoleniowego wynosi 3 739,97 zł. 35

36 DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 LAT Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres: 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60; 24 miesiące - w przypadku bezrobotnego, który ukończył 60 lat. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obecnie jest to kwota 840 zł. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy. 36

37 Dziękuję za uwagę 37


Pobierz ppt "POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE Lipno, 29.09.2014r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google