Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości pozyskania środków przez samorządy w ramach Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 Fundusze Europejskie 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości pozyskania środków przez samorządy w ramach Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 Fundusze Europejskie 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości pozyskania środków przez samorządy w ramach Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 Fundusze Europejskie 2014-2020

2 Budżet unijny – 996,8 mld EUR Alokacja Polityki Spójności w budżecie unijnym – 325,1 mld EUR Alokacja dla Polski wyniesie 82,5 mld EUR Dodatkowo, otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży. Wnioski:  Alokacja PS dla Polski wyższa niż w obecnej perspektywie (69 mld)  Polska największym beneficjentem PS w latach 2014-2020,  Alokacja PS per capita – Polska na 6 miejscu po EE, SK, HU, CZ, LT

3 Fundusze Europejskie 2014-2020 Główny wskaźnik Europa 2020: 3% PKB Unii powinno być inwestowane w B+R+I WKŁAD POLITYKI SPÓJNOŚCI W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Główne wskaźniki Europy 2020 emisja gazów cieplarnianych na poziomie niższym o 20% od poziomu w 1990 r. 20% energii ze źródeł odnawialnych 20% wzrost efektywności energetycznej

4 Fundusze Europejskie 2014-2020 Alokacja na cele tematyczne

5 Alokacja w podziale na programy operacyjne w mln EUR Fundusze Europejskie 2014-2020 Krajowe programy operacyjne

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 Cel główny programu Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Podstawowe obszary wsparcia:  czysta i efektywna energia (ograniczenie gazów cieplarnianych, rozwój energii ze źródeł odnawialnych)  adaptacja do zmian klimatu oraz efektywne korzystanie z zasobów (zapobieganie zagrożeniom naturalnym)  konkurencyjność (wprowadzanie na rynek technologii przyjaznych środowisku) Fundusze Europejskie 2014-2020

7 Założenia programu operacyjnego OŚ PRIORYTETOWA I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. OŚ PRIORYTETOWA III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej. OŚ PRIORYTETOWA IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej. OŚ PRIORYTETOWA V: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. OŚ PRIORYTETOWA VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego. OŚ PRIORYTETOWA VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. OŚ PRIORYTETOWA VIII: Pomoc techniczna.

8 Fundusze Europejskie 2014-2020 PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę i rozbudowę:  lądowych farm wiatrowych;  instalacji na biomasę;  instalacji na biogaz;  sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE W ograniczonym zakresie budowa i rozbudowa jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej.

9 Fundusze Europejskie 2014-2020 Potencjalni beneficjenci:  organizacje pozarządowe,  przedsiębiorcy,  organy władzy publicznej, w tym administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne,  jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte zostaną projekty wyłaniane w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu, poza wsparciem bezzwrotnym, przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej.

10 Fundusze Europejskie 2014-2020 PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami. Przewiduje się wsparcie następujących obszarów:  poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy; - projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji,  zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych: -zagospodarowanie wód opadowych (w tym: budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  działania wspierające: - rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń oraz wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii; -wsparcie systemu monitorowania środowiska;

11 Fundusze Europejskie 2014-2020 Potencjalni beneficjenci:  organizacje pozarządowe,  organy władzy publicznej, w tym administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne,  jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wybór projektów w procedurze konkursowej oraz pozakonkursowej. Przewiduje się wsparcie w formie bezzwrotnej.

12 Fundusze Europejskie 2014-2020 PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu. Przewiduje się wsparcie w szczególności dla następujących obszarów:  ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych,  wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów,  rozwój miejskich terenów zielonych.

13 Fundusze Europejskie 2014-2020 Potencjalni beneficjenci:  przedsiębiorcy,  organy władzy publicznej, w tym administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne,  jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wybór projektów w procedurze konkursowej. Przewiduje się wsparcie w formie bezzwrotnej.

14 Fundusze Europejskie 2014-2020 PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1 Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T Inwestycje będą obejmować:  modernizację i rehabilitację istniejących szlaków kolejowych, w szczególności w sieci TEN-T przy zapewnieniu pełnej zgodności prowadzonych działań z parametrami technicznymi wymaganymi dla infrastruktury (również budowę wybranych odcinków linii)  budowę i modernizację systemów zasilania trakcyjnego, sterowania ruchem kolejowym,  inwestycje w infrastrukturę systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi i towarowymi,  poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych oraz zakupu specjalistycznego sprzętu technicznego.  likwidacji miejsc niebezpiecznych (m.in. poprawa stanu przejazdów kolejowych),  doposażenie służb ratowniczych

15 Fundusze Europejskie 2014-2020 W obszarze infrastruktury transportu drogowego realizowane będą projekty, których efektem będzie stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości pozwalającej na skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu wszystkich miast wojewódzkich z Warszawą. W ciągach inwestycji obejmujących budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg ekspresowych, realizowane będą również obwodnice miast. Dla usprawnienia metod zarządzania ruchem drogowym, w szczególności na drogach o dużym natężeniu ruchu, wykorzystywane będą systemy ITS. Doposażenie jednostek nadzoru nad ruchem drogowym i służb ratowniczych (ratownictwo techniczne), jak również organizacje kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym.

16 Fundusze Europejskie 2014-2020 W sektorze drogowym beneficjentem będzie zarządca krajowej infrastruktury drogowej. W sektorze kolejowym beneficjentami będą:  zarządcy infrastruktury kolejowej (w tym dworcowej),  przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych,  spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego,  samorządy terytorialne. W pierwszym rzędzie wsparcie będzie skierowane do obszarów wymagających dokończenia inwestycji infrastrukturalnych podjętych w okresie 2007- 2013.

17 Fundusze Europejskie 2014-2020 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych. Przewiduje się w szczególności następujące typy projektów:  wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii,  modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie),  wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych przyszpitalnych całodobowych lotnisk lub lądowisk.

18 Fundusze Europejskie 2014-2020 Głównymi beneficjentami realizowanych w ramach osi priorytetowej projektów będą:  podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego;  podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.) Przewiduje się wsparcie w formie bezzwrotnej.

19 Fundusze Europejskie 2014-2020 Lokalizacje PIFE Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działa w strukturze UMWD od października 2007 roku GPIFE jest do dyspozycji beneficjentów od pon. do pt. w godz. 8.00 – 18.00 GPIFE Wrocław, ul. Mazowiecka 17 e-mail : pife@dolnyslask.plpife@dolnyslask.pl tel.: 0 801 700 008 www.fundusze.dolnyslask.pl

20 Fundusze Europejskie 2014-2020 Dziękuję za uwagę Rafał Kocemba Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Możliwości pozyskania środków przez samorządy w ramach Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 Fundusze Europejskie 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google