Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny Program Rewitalizacji - szansą odradzania się miast. Milicz, 17 grudnia 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny Program Rewitalizacji - szansą odradzania się miast. Milicz, 17 grudnia 2004."— Zapis prezentacji:

1 Lokalny Program Rewitalizacji - szansą odradzania się miast. Milicz, 17 grudnia 2004

2 Miasta nie składają się tylko z domów i ulic, ale z ludzi i ich nadziei… Św. Augustyn

3 Co to jest Lokalny Program Rewitalizacji ? Lokalny Program Rewitalizacji ma na celu wprowadzenie ładu społeczno - gospodarczego, oraz przestrzenno - funkcjonalnego zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych oraz zespołów mieszkaniowych w miastach, szczególnie na obszarach zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami patologii społecznej. Obszar, który chcemy objąć rewitalizacją musi spełniać minimum trzy z poniżej wymienionych kryteriów: długofalowe bezrobocie,długofalowe bezrobocie, ubóstwo oraz trudne warunki mieszkaniowe,ubóstwo oraz trudne warunki mieszkaniowe, wysoka stopa przestępczości,wysoka stopa przestępczości, niskie wykształcenie mieszkańców,niskie wykształcenie mieszkańców, mała przedsiębiorczość mieszkańców,mała przedsiębiorczość mieszkańców, degradacja technicznej infrastruktury i budynków,degradacja technicznej infrastruktury i budynków, zanieczyszczenie środowiska naturalnego.zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

4 Lokalny Program Rewitalizacji W prace nad programem powinny zostać zaangażowane wszystkie podmioty związane z obszarem podlegającym rewitalizacji. Poza Urzędem Miejskim w Miliczu w powstawanie programu powinny zostać włączone: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje non - profit;organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje non - profit; kościoły oraz związki wyznaniowe;kościoły oraz związki wyznaniowe; spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe;spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe; podmioty gospodarcze;podmioty gospodarcze; instytucje użyteczności publicznej, w tym szkoły, policja i straż pożarna;instytucje użyteczności publicznej, w tym szkoły, policja i straż pożarna; inne.inne.

5 Lokalny Program Rewitalizacji Główne złożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji są następujące: tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww. terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym;tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww. terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym; renowacja oraz zabudowa budynków, w tym obiektów infrastruktury społecznej;renowacja oraz zabudowa budynków, w tym obiektów infrastruktury społecznej; renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne;renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne; poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych;poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych; przebudowa lub remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą;przebudowa lub remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą;

6 Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji powinien zawierać w sobie zadania nie tylko z zakresu inwestycji tzw. ”twardych”, ale również poprzez zadania „miękkie” uwzględniać aspekty społeczne. Dobrze przygotowany Lokalny Program Rewitalizacji cechuje się pozytywnymi efektami z obu ww. dziedzin. Ważnym elementem powstawania Lokalnych Programów Rewitalizacji są konsultacje społeczne i współpraca z partnerami społeczno – gospodarczymi. Jest to bardzo istotny element budowania solidnej diagnozy obszaru podlegającego rewitalizacji.

7 Lokalnym Program Rewitalizacji Finansowanie zadań wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji powinno pochodzić z różnych źródeł. Poza budżetem gminy Milicz finansowanie jest możliwe za pomocą następujących montaży finansowych: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF):Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF): - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR); - SPO- Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO –WKP); Europejski Fundusz Społeczny (EFS):Europejski Fundusz Społeczny (EFS): - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR); - SPO- Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO – RZL); Inne programy i inicjatywy Unii Europejskiej:Inne programy i inicjatywy Unii Europejskiej: - Program Młodzież – www.youth.org.pl

8 Lokalnym Program Rewitalizacji Dotacje z budżetu państwa;Dotacje z budżetu państwa; Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)- montaż środków finansowych sektora publicznego z sektorem prywatnym;Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)- montaż środków finansowych sektora publicznego z sektorem prywatnym; Środki finansowe płynące ze strony sektora prywatnego, znajdującego się na terenie rewitalizowanym.Środki finansowe płynące ze strony sektora prywatnego, znajdującego się na terenie rewitalizowanym. Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i PracyNa stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy www.funduszestrukturalne.gov.pl opisane są wszystkie dostępne w Polsce fundusze oraz inicjatywy płynące z Unii Europejskiej.

9 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Inwestycje wdrażane w ramach Poddziałania 3.3.1. muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów: 1)porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, 2)izolacja, remont i/lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne - za wyjątkiem przeprowadzania prac budowlano-montażowych w indywidualnych mieszkaniach - w ramach działania wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, 3)renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy.

10 Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie 4)prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy, 5)wyburzanie budynków pod cele: usługowe, kulturowe. 6)remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, 7)tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, 8)adaptacja, przebudowa i/lub remonty budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne znajdujących się na terenie rewitalizowanym.

11 Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie Projektodawcą do ww. działania mogą być: I. gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych), II. niżej wymienione podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji: a) podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada miasto,

12 Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie b) podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich, dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach szczególnych, c)organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe (publiczne i non-profit), d) spółdzielnie mieszkaniowe, e) instytucje użyteczności publicznej: np. policja, straż pożarna, f) szkoły, g) wspólnoty mieszkaniowe.

13 Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie Dofinansowanie z EFRR: 75% kwalifikujących się wydatków publicznych75% kwalifikujących się wydatków publicznych 50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku gdy inwestycja generuje znaczący zysk netto50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku gdy inwestycja generuje znaczący zysk netto 50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku gdy inwestycja dotyczy projektów turystycznych50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku gdy inwestycja dotyczy projektów turystycznych Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10%) oraz Ministerstwa Kultury (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej)z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10%) oraz Ministerstwa Kultury (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej) z budżetu jednostek samorządu terytorialnegoz budżetu jednostek samorządu terytorialnego Termin składania wniosków: wiosna 2005

14 Jak przedsiębiorcy mogą aplikować o środki ze ZPORR- u? Handlowcy działający na terenie rewitalizowanym nie będąc bezpośrednio projektodawcą mogą złożyć wniosek do ZPORR –u zrzeszając się w STOWARZYSZENIE. Dzięki temu można dofinansować projekty z zakresu: izolacji, remontu i/lub przebudowy elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele: gospodarcze- za wyjątkiem przeprowadzania prac budowlano-montażowych w indywidualnych mieszkaniach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w tym:izolacji, remontu i/lub przebudowy elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele: gospodarcze- za wyjątkiem przeprowadzania prac budowlano-montażowych w indywidualnych mieszkaniach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w tym: -remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych; -zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa małej architektury, ogrodzeń).

15 Jakie działania w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji wspiera Komisja Europejska? Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowuje przedsięwzięcia z następujących obszarów: Inwestycje w sektorze produkcji, pozwalające na stworzenie trwałych miejsc pracy;Inwestycje w sektorze produkcji, pozwalające na stworzenie trwałych miejsc pracy; Rozwój infrastruktury;Rozwój infrastruktury; Inicjatywy lokalne;Inicjatywy lokalne; Rozwój badań i technologii;Rozwój badań i technologii; Ochronę środowiska;Ochronę środowiska; Edukację i zdrowie;Edukację i zdrowie; Rozwój kultury i turystyki.Rozwój kultury i turystyki.


Pobierz ppt "Lokalny Program Rewitalizacji - szansą odradzania się miast. Milicz, 17 grudnia 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google