Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 Pierwsze posiedzenie Konwentu Strategicznego 20 listopada 2012 r Sala Herbowa Urzędu Miejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 Pierwsze posiedzenie Konwentu Strategicznego 20 listopada 2012 r Sala Herbowa Urzędu Miejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 Pierwsze posiedzenie Konwentu Strategicznego 20 listopada 2012 r Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

2 Agenda I spotkania Konwentu Strategicznego 15.30 – wprowadzenie, Burmistrz Czesław Bartl 15.40 – wręczenie aktów powołania do Konwentu Strategicznego, Burmistrz Czesław Bartl 15.45 – przyjęcie regulaminu pracy Konwentu, przedstawienie propozycji regulaminu – Podinspektor Agnieszka Drzewniak 16.00 –wybór Prezydium Konwentu 16.15 – Panel I: Cele i obszary strategiczne w SRWM 2011 – 2020 i SRPK 2014 – 2020, Sekretarz Jan Bereza 16.30 – Panel II. Podsumowanie działań i celów SRGK na lata 2003 – 2013, Kierownik Łukasz Wróblewski 16.45 – Panel III. Ustalenie obszarów tematycznych – określenie stanowiska Konwentu w sprawie wskazania obszarów i celów SRGK 2014 – 2020, Sekretarz Jan Bereza 17.15 – Ustalenia w sprawie najbliższych prac nad SRGK na lata 2014 – 2020, Kierownik Łukasz Wróblewski 17.20 – Podsumowanie, zakończenie

3 Zasady działania Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr XXIII/207/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012 r. Zarządzenie Burmistrza Gminy Krzeszowice nr 367/2012 r. z dnia 30 października 2012 r. o powołaniu Konwentu Strategicznego, jako ciała opiniodawczego i koordynującego prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014-2020 Regulamin pracy Konwentu Strategicznego – do przyjęcia dzisiaj

4 Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 Zakres pracTermin / okres Powołanie Konwentu Strategicznego przez Burmistrza Gminy Krzeszowice (skład do 12 osób) październik 2012 Analiza stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2003 – 2013 – wskazanie zadań do kontynuacji lub rozpoczęcia w okresie 2014 - 2020 październik – grudzień 2012 Warsztaty strategiczne otwarte dla zainteresowanych – praca w grupach; stworzenie listy priorytetów i zadań do realizacji w okresie 2014 - 2020 grudzień 2012 Warsztaty tematyczne dla: pracowników jednostek i instytucji samorządowych, środowiska przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, grudzień 2012 – styczeń 2013 Konsultacje otwarte z wykorzystaniem strony internetowej www.krzeszowice.pl styczeń – luty 2013 Warsztaty tematyczne dla radnych i sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli luty 2013 Podsumowanie prac przez Konwent Strategiczny, opracowanie wytycznych do dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 marzec 2013 Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 kwiecień 2013 Prezentacja dokumentu dla Radnych Rady Miejskiej w Krzeszowicach maj 2013

5 Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 Redakcja dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 z uwzględnieniem uwag Radnych Rady Miejskiej w Krzeszowicach maj 2013 Prezentacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 na spotkaniu otwartym z mieszkańcami Gminy i osobami zainteresowanymi czerwiec 2013 Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 poprzez stronę www.krzeszowice.pl czerwiec - lipiec 2013 Ostateczna redakcja projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 sierpień 2013 Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 do Rady Miejskiej w Krzeszowicach wrzesień 2013 Praca w komisjach merytorycznych Rady Miejskiej w Krzeszowicach wrzesień – październik 2013 Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 przez Radę Miejską w Krzeszowicach październik 2013

6 Spójność Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 -2020 z dokumentami strategicznymi województwa małopolskiego i powiatu krakowskiego -Okres planowania -Wizja wynikająca ze strategii -Obszary strategii -Spójność z polityką krajową -Spójność z polityką UE

7 Wizje wynikające ze strategii: -Województwo małopolskie SRWM na lata 2011 – 2020: „Małopolska 2020 – nieograniczone możliwości” - Powiat krakowski SRPK na lata 2014 – 2020 (wersja robocza): „W 2020 roku powiat krakowski w pełni korzysta ze swojego położenia w sąsiedztwie miasta Krakowa, walorów środowiska i dostępności komunikacyjnej. Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki oraz turystyka. Efektywne zarządzanie publiczne, aktywność samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zapewniły wysoki poziom życia mieszkańców i dostęp do usług o dobrym standardzie”

8 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020 Cel główny: Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim

9 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020 OBSZARY STRATEGII: 1.Gospodarka wiedzy i aktywności 2.Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego 3.Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej 4.Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony 5.Rozwój miast i terenów wiejskich 6.Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne 7.Zarządzanie rozwojem województwa

10 Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2014 - 2020 OBSZARY STRATEGII: 1.Gospodarka, edukacja i rynek pracy 2.Turystyka i dziedzictwo kulturowe 3.Wewnętrzne i zewnętrzne powiązania komunikacyjne 4.Zarządzanie powiatem oraz współpraca w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 5.Rozwój miast i terenów wiejskich (jak w SRWM) 6.Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne

11 Relacja: obszary – cele strategiczne na przykładzie SRWM 2011 - 2020 OBSZARY STRATEGII: 1.Gospodarka wiedzy i aktywności Cel strategiczny: Silna pozycja Małopolski jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców 2. Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury 3. Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej Cel strategiczny: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej 4. Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony Cel strategiczny: Silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz wzrost potencjału ekonomicznego subregionów w wymiarze regionalnym i krajowym

12 Relacja obszary – cele strategiczne na przykładzie SRWM 2011 - 2020 OBSZARY STRATEGII: 5. Rozwój miast i terenów wiejskich Cel strategiczny: Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych zapewniające szanse na rozwój mieszkańców małych i średnich miast oraz terenów wiejskich 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym 7. Zarządzanie rozwojem województwa Cel strategiczny: Efektywnie zarządzanie województwo, którego rozwój oparty jest na współpracy i mobilizowaniu zasobów

13 Analiza stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2003 – 2013 – wskazanie zadań do kontynuacji lub rozpoczęcia w okresie 2014 – 2020 okres realizacji prac: październik – grudzień 2012

14 Sposób analizy Przekazanie materiału w wersji elektronicznej na adresy Członków Konwentu – wysyłka pocztą elektroniczną na wskazane adresy Przypisanie ocen i wag do celów strategicznych, operacyjnych i zadań Przesłanie wypełnionych matryc do 29 listopada 2012 r. na adres strategia@um.krzeszowice.pl Zbiorcze zestawienie ocen zadań i stopnia ich realizacji zostanie zamieszczone na stronie www UMK oraz przesłane do Członków Konwentu i będzie stanowić stan wyjściowy do zadań strategicznych na lata 2014-2020strategia@um.krzeszowice.pl

15 Ocena 1 pkt - Nie dostrzegam efektów realizacji zadania 2 pkt - Dostrzegam jednie pojedyncze efekty realizacji zadania 3 pkt - Dostrzegam efekty realizacji zadania jednak wpływają one nieznacznie na ociągniecie założonego celu operacyjnego 4 pkt - Dostrzegam wieloaspektowe efekty realizacji zadania i mają one zadowalające oddziaływanie na cel operacyjny i strategiczny 5 pkt - Zadania zostało realizowane pełni, jego efekty wpłynęły na całkowite osiągniecie postawionego celu operacyjnego i strategicznego (zadania oceniamy w skali od 1 do 5 wpisując ilość punktów przy zadaniu)

16 Waga 1 pkt - Zadanie ma/miało małe znaczenie dla realizacji założonego celu operacyjnego i strategicznego 2 pkt - Zadanie ma/miało średnie znaczenie dla realizacji założonego celu operacyjnego i strategicznego 3 pkt - Zadanie ma/miało duże znaczenie dla realizacji założonego celu operacyjnego i strategicznego (do zadań przypisujemy wagi w skali od 1 do 3 wpisując wagę przy zadaniu)

17 Miejsce przypisywania punktów i wag

18 Przykładowa ocena wybranych zadań

19 Ustalenia w sprawie najbliższych prac nad SRGK Roboczy harmonogram kolejnych spotkań – warsztatów Przedstawienie Zespołu Roboczego Sposób i tryb komunikacji Adres poczty elektronicznej: strategia@um.krzeszowice.plstrategia@um.krzeszowice.pl Tel. kontaktowe: Jan Bereza – 604 155 467; 12 252 08 52 Łukasz Wróblewski – 605 698 688; 12 252 08 55,

20 Ustalenia Konwentu z 20 listopada 2012 r. Terminy najbliższych prac nad Strategią Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 - 2020: 1. Warsztaty strategiczne otwarte dla zainteresowanych mieszkańców – praca w grupach; stworzenie listy priorytetów i zadań do realizacji w okresie 2014 – 2020 – 11 grudnia 2012 r., godzina 15.30 – 17.00 2. Warsztaty tematyczne dla pracowników jednostek i instytucji samorządowych organizacji pozarządowych – 18 grudnia 2012 r., godzina 15.30 – 17.00 3. Warsztaty tematyczne dla środowiska przedsiębiorców – 8 stycznia 2013 r., godzina 15.30 – 17.00 4. Warsztaty tematyczne dla organizacji pozarządowych – 22 stycznia 2013 r., godzina 15.30 – 17.00

21 Ustalenia Konwentu z 20 listopada 2012 r. Propozycja obszarów SRGK 2014 – 2020: 1. Gospodarka i technologie innowacyjne 2. Edukacja, rynek pracy i aktywne społeczeństwo 3. Infrastruktura i powiązania komunikacyjne 4. Rozwój miasta i terenów wiejskich 5. Kultura, dziedzictwo narodowe i przemysły czasu wolnego 6. Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne

22 1.Przyjęcie REGULAMINU PRAC KONWENTU STRATEGICZNEGO GMINY KRZESZOWICE (plik w załączeniu). 2.Wybór Prezydium Konwentu: -Przewodniczący – Jan Bereza -Zastępca Przewodniczącego – Łukasz Wróblewski -Sekretarz– Adam Ślusarczyk Ustalenia Konwentu z 20 listopada 2012 r.

23 Przygotowanie na 11 grudnia 2012 r. (godzina 15.30 – 17.00) warsztatów strategicznych otwartych dla zainteresowanych mieszkańców: – praca w grupach; – ocena problemów metodą SWOT w 6 obszarach strategicznych (tabela w następnym slajdzie) ; – określenie celu strategicznego dla każdego obszaru; – stworzenie listy priorytetów i zadań do realizacji w okresie 2014 – 2020; – hierarchizacja zadań (o ile zdążymy, jeżeli nie to zrobimy to na posiedzeniu Konwentu w 2013 roku). Ustalenia Konwentu z 20 listopada 2012 r.

24 Ustalenia Konwentu z 20 listopada 2012 r.: opieka nad grupami warsztatowymi w dniu 11 grudnia 2012 r. OBSZAR SRGK na lata 2014 - 2020 Moderator grupy / paneluZastępca moderatora Gospodarka i technologie innowacyjne Jolanta Tryczyńska - CelarekAndrzej Osiniak Edukacja, rynek pracy i aktywne społeczeństwo Wacław GregorczykWłodzimierz Bielecki Infrastruktura i powiązania komunikacyjne Adam GodyńLeszek Słota Rozwój miasta i terenów wiejskich Adam ŚlusarczykBogdan Kurdziel Kultura, dziedzictwo narodowe i przemysły czasu wolnego Jan BerezaSławomir Kosiba Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne Łukasz WróblewskiAnna Kubajak


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020 Pierwsze posiedzenie Konwentu Strategicznego 20 listopada 2012 r Sala Herbowa Urzędu Miejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google