Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modyfikujemy Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Spręcowie 19.11.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modyfikujemy Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Spręcowie 19.11.2015."— Zapis prezentacji:

1 Modyfikujemy Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Spręcowie 19.11.2015

2 Pierwszy etap – Rada szkoleniowa nauczycieli – czy damy radę?

3 Trenerka pani Dorota Tomaszewicz rozjaśnia wszystkim w głowach ….

4 Wielkie skupienie i intensywny początek

5 Czy trener ma wątpliwości… pan Szymon na pewno poradzi sobie z debatą uczniowską

6 Zaczęliśmy od wartości

7 W bólach rodzi się nasza koncepcja

8 Z wizja i misją poszło nam jak z płatka

9 Rodzinna szkoła sukcesu  Misja – jesteśmy szkołą bezpieczna, rodzinną z tradycjami dbająca o rozwój i sukces każdego dziecka.  Wizja – dążymy do sukcesu młodego człowieka poprzez jego wszechstronny rozwój w oparciu o tradycje i szacunek dla siebie i drugiego człowieka.  Działamy w oparciu o hasło „ Wyrastamy w zgodzie, mądrości i szacunku do drugiego człowieka.

10 19. 11. 2015 World Cafe ………. Wśród zaproszonych gości oprócz rodziców i nauczycieli i pracowników szkoły byli między innymi sołtys wsi pan Krzysztof Kulas, pan Leszek Kryszałowicz radny gminy Dywity oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej Spręcowa. Spotkanie miało na celu opracowanie koncepcji pracy szkoły. Na początku pani dyrektor Magdalena Wrzosek przedstawiła wypracowane przez Radę Pedagogiczną priorytety, wizję i misję szkoły.?

11 Następnie członkowie debaty pracowali w grupach metodą „World cafe”. Szukano odpowiedzi na następujące pytania: Co cenimy w naszej szkole? Co nam w niej przeszkadza? Jaki powinien być absolwent szkoły? W jakim kierunku szkoła powinna się rozwijać

12 Wyniki debaty zostały omówione na forum. Forma warsztatów bardzo przypadła do gustu uczestnikom.

13 Debata Uczniowska 20 listopada w szkole w analogicznej debacie pod kierunkiem pana Szymona Niestatka wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Uczestnicy podeszli do zadania poważnie i z dużym zaangażowaniem.

14 Co nam w niej przeszkadza? Łazienki (nieumiejętność korzystania z toalety). Krótkie przerwy. Dokuczanie przez starsze dzieci. Brak ławeczek na korytarzach do siedzenia. Jak ktoś komuś robi na złość, robi przykrości, wyzywa innych i mówi brzydkie słowa.

15 W jakiej szkole chcielibyśmy się uczyć. takiej, w której: moglibyśmy używać urządzeń mobilnych; będą dłuższe przerwy; będą multimedialne podręczniki; będzie więcej wycieczek; będzie radiowęzeł i muzyka na przerwach; będzie sklepik; jest zgoda, nikt się nie bije i chłopcy szanują dziewczyny, a dziewczyny chłopaków.

16 Kiedy skończę tę szkołę będę… wysportowany; dobrym i mądrym człowiekiem; umiał pisać i liczyć; miał zdolności aktorskie.

17 Co lubimy w naszej szkole? Wychowanie fizyczne. Dyskoteki i sklepik. Wycieczki. Przerwy. Koleżanki, kolegów i spędzany z nimi czas. Świetlicę i bibliotekę. Dobrych, troskliwych nauczycieli i piękne klasy.

18 Na koniec  Po debatach utworzono zespół RUN ( rodzice, uczniowie, nauczyciele), który miał za zadanie zespolenie wszystkich wypowiedzi i utworzenie wspólnych priorytetów.  Na podstawie wniosków z debaty została utworzona Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Spręcowie na lata 2016-2021.

19 Model absolwenta  ….jest aktywny posiada zainteresowania i rozwija je, jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury, wykazuje się samodzielnością, uczy się przez całe życie  …jest związany z regionem poszerza wiedzę na temat kultury i tradycji regionu, jest wrażliwy na piękno Warmińskiej Ziemi, szanuje swoją szkołę i w przyszłości zapisze tu swoje dziecko do szkoły.  …jest odpowiedzialny podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje, umie samodzielnie rozwiązywać problemy, cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki, zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi, dba o zdrowie i kondycję fizyczną  …jest otwarty nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, umie współdziałać w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych  …jest optymistą pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych, wierzy w swoje możliwości i sukces, umie odróżniać dobro od zła

20  …jest prawy jest uczciwy i prawdomówny, zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich, zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować, szanuje kolegów, nauczycieli  … jest tolerancyjny rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym, szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy religijny, jest wrażliwy na potrzeby innych  …jest krytyczny selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i przydatność do określonego celu  …jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

21 Dydaktyka. Zakładane cele mające poprawić efekty kształcenia  organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych  włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych  promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych  systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów  współpracowanie z rodzicami  kształcenie przez doświadczanie i działanie w oparciu o przykłady z życia i lokalne środowisko  wychodzenie z procesem nauczania poza mury szkoły

22 Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakładane cele mające poprawić efekty działalności opiekuńczo-wychowawczej  kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich  propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych  eliminowanie przejawów agresji i przemocy  udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów  zapewnienie opieki dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych  kultywowanie tradycji regionalnych

23 Baza szkoły Zakładane cele dotyczące bazy szkoły  utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym  dbanie o estetykę obiektu (głównie łazienki i korytarze)  systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt komputerowy, multimedialny i nowe pomoce dydaktyczne,  modernizacja posesji szkolnej (ogrodzenie, parkingi, plac zabaw, droga wewnętrzna)  pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

24 Organizacja i zarządzanie szkołą Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły  aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym  przejrzystość i dostępność dokumentów szkolnych regulujących działalność placówki  stała i efektywna współpraca z Radą Pedagogiczną  stała i efektywna współpraca z Radą Rodziców  włączanie jak największej liczby rodziców w działalność placówki

25 Zakładane cele w zakresie budowania pozytywnego klimatu w placówce i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym  budowanie właściwych relacji ( wzajemnego szacunku) między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między rodzicami i nauczycielami  dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej  tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym  współpraca ze środowiskiem lokalnym

26 Kadra szkoły Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej  aktywny udział kadry szkoły w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia  dobór kierunków doskonalenia kadry do potrzeb placówki  kładzenie nacisku na wykorzystanie zdobywanej wiedzy i umiejętności do podnoszenia efektywności nauczania  wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas.


Pobierz ppt "Modyfikujemy Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Spręcowie 19.11.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google