Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja wniosków z IV Konferencji SIP w LP Rogów, 14 września 2010 www.geomatyka.lasy.gov.pl Krzysztof Okła - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja wniosków z IV Konferencji SIP w LP Rogów, 14 września 2010 www.geomatyka.lasy.gov.pl Krzysztof Okła - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja wniosków z IV Konferencji SIP w LP Rogów, 14 września 2010 www.geomatyka.lasy.gov.pl Krzysztof Okła - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

2 2 Plan wystąpienia Krótkie podsumowanie okresu międzykonferencyjnego Meldunek z realizacji wniosków IV Konferencji SIP w LP w tym: Informacja o publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych, część I – podstawy” Zaanonsowanie obrad V Konferencji Wybór Komisji wnioskowej

3 3 Podsumowanie okresu międzykonferencyjnego 4 luty 2009Odbiór prekursorskiej pracy naukowo-badawczej „Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi” wiosna 2009Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu geomatyki dla Inspekcji Lasów Państwowych 1-5 czerwca 2009 Drugi etap testów z wykonywaniem zdjęć niefotogrametrycznych z pokładu samolotu patrolowego „Cessna 172” naprowadzanego systemem AgNav. 15 lipca 2009Pracownik Nadleśnictwa Świeradów Radomir Bałazy odebrał w San Diego w Kalifornii - w trakcie dorocznej konferencji użytkowników ESRI - nagrodę za „Szczególne osiągnięcia w systemach GIS” za opracowany i wdrożony system GIS w LKP Sudety Zachodnie. Projekt został wybrany spośród ponad 100 tys. aplikacji stosowanych przez użytkowników GIS w świecie. lato 2009Rozpoczęcie prac nad wydaniem publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych, część I – podstawy”.

4 4 Podsumowanie okresu międzykonferencyjnego jesień 2009Rozpoczęcie prac nad centralizacją leśnego SIP (jako konsekwencja centralizacji SILP) oraz przyjęcie nowych rozwiązań geomatycznych w Instrukcji urządzania lasu, w tym m.in.:  opracowanie nowego standardu LMN  opracowanie Instrukcji kartograficznej map leśnych  opracowanie przeglądarki LMN dostosowanej do scentralizowanego SIP 27 stycznia 2010 Ukazanie się Zarządzenia nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 10 marca 2010W Nadleśnictwie Celestynów została odebrana ostatnia leśna mapa numeryczna w Lasach Państwowych, kończąc tym samym proces budowania map numerycznych w PGL LP. czerwiec 2010Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów SIP i Instruktorów regionalnych SIP z zakresu ArcGIS

5 5 Sprawozdanie z realizacji wniosków IV Konferencji SIP w LP W dniach 8-10 września 2008 r. w Rogowie odbyła się IV Krajowa Konferencja „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych” Tematami wiodącymi IV Konferencji były: Teledetekcja i fotogrametria leśna oraz Jubileusz 10-lecia geomatyki w Lasach Państwowych Sformułowano 9 wniosków przedstawionych do akceptacji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zostały one w znacznej większości zrealizowane, a powody niezrealizowania kilku z nich zostaną omówione poniżej

6 6 Leśnicy dziękują za miłe słowa uznania. 1.Uczestnicy Konferencji stwierdzają, że zakończone wdrożenie LMN na poziomie nadleśnictwa jest niewątpliwym sukcesem Lasów Państwowych. Wszystkie prezentacje zostały opublikowane w Internecie na stronie geomatyki Lasów Państwowych (www.geomatyka.lasy.gov.pl), a wybrane referaty znalazły się w wydawanej przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej specjalnej publikacji Roczników Geomatyki poświęconej naszej Konferencji (Tom VI Zeszyt 8) 2.Uczestnicy Konferencji wnoszą o opublikowanie materiałów z konferencji (referatów i prezentacji) w formie książkowej i w Internecie.

7 7 Latem 2009 r. rozpoczęły się prace nad wydaniem publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych, część I – podstawy”. Nawiązuje ona do zdezaktualizowanego już wydania z 2000 roku, które - jako pierwszy tego typu podręcznik – cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno pracowników LP zajmujących się mapą numeryczną, jak też studentów (nie tylko wydziałów leśnych), a nawet podmiotów nie związanych z leśnictwem. Wydanie takiej publikacji stało się absolutną koniecznością. 3.Wnosi się o podjęcie działań nad uaktualnieniem podręcznika użytkownika leśnej mapy numerycznej.

8 8 Publikacja, to praca zbiorowa pisana przez 24 autorów z różnych środowisk związanych ściśle z leśnym GIS-em. Liczyć ona będzie ponad 500 stron i zawiera podstawy teoretyczne ze wszystkich działów geomatyki, ze szczególnym uwzględnieniem geomatyki leśnej.

9 9 Książka zawiera podstawy teoretyczne ze wszystkich działów geomatyki. Składają się na nią m.in.:  historia geomatyki leśnej (w leśnictwie i w Lasach Państwowych)  wiadomości podstawowe (w tym m.in. omówienie szczegółowe takich elementów jak: modele danych przestrzennych, układy współrzędnych geograficznych, ewidencja gruntów)  proces budowania LMN, baza opisowa dla SIP  źródła danych geometrycznych i opisowych dla SIP LP  omówienie standardu LMN i aktualizacji SIP  dokładne przedstawienie Numerycznego Modelu Terenu  analizy przestrzenne w teorii i w praktyce  teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych (bardzo obszerny rozdział)  systemy pozycjonowania satelitarnego  geomatyka leśna w ochronie przyrody, public relations i w edukacji przyrodniczo-leśnej. W 2012 roku przewidywane jest wydanie 2 części „Geomatyka w Lasach Państwowych – poradnik praktyczny”, zawierającej szczegółowe omówienie nowych standardów i narzędzi geomatycznych uwzględniających zmiany spowodowane centralizacją SILP oraz postępem w geomatyce.

10 10 Wykonanie planu urządzenia lasu według zmodernizowanej Instrukcji urządzania lasu oraz metodą skaningu lidarowego zaplanowane jest w nadleśnictwie Pomorze (RDLP w Białymstoku) w 2011 roku. 4.Uczestnicy Konferencji wnoszą o pilotażowe wykonanie inwentaryzacji urządzeniowej w ramach planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa z zastosowaniem nowoczesnych technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, w tym skaningu laserowego.

11 11 Niestety, w projekcie znowelizowanej Instrukcji Urządzania Lasu znalazł się zapis nie obligujący jednoznacznie do stosowania technik fotogrametrii i teledetekcji, a zwłaszcza aktualnych zobrazowań. Brzmi on następująco: § 18 1. Sposób wykorzystania teledetekcyjnych metod rozpoznawania cech obiektów i zjawisk przyrodniczych nie podlega regulacji w niniejszej instrukcji. Zakres i sposoby przenoszenia danych uzyskiwanych ze zdjęć lotniczych lub satelitarnych, są przedmiotem ustaleń podejmowanych podczas KZP. 2. Przed podjęciem ustaleń, o których mowa w ust. 1, należy dokonać analizy: a) aktualności dostępnych zdjęć lotniczych lub obrazów satelitarnych i kosztów ich uzyskania, b) kosztów ewentualnego wykonania nowych zdjęć lotniczych (lub zakupu obrazów satelitarnych) oraz ich zinterpretowania dla potrzeb planu urządzenia lasu, c) przewidywanych możliwości wykorzystania teledetekcji i fotogrametrii (w tym ortofotomapy) dla aktualizacji danych opisowych oraz geometrycznych w SILP-LAS. 5.W nowelizowanej Instrukcji Urządzania Lasu powinny znaleźć się zapisy obligujące do korzystania z technik fotogrametrii i teledetekcji opartych na aktualnych zobrazowaniach oraz precyzujące zakres ich stosowania.

12 12 Zdaniem DGLP, z realizacją tego wniosku należy poczekać na wykonanie pilotażowego planu urządzenia lasu z zastosowaniem skaningu laserowego (postulat z wniosku 4). 6.Konieczna jest kontynuacja projektu badawczego „Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi”.

13 13 W Lasach Państwowych szkolenia z geomatyki prowadzone są w trybie ciągłym na szczeblu regionalnym. Szkolenia centralne w okresie międzykonferencyjnym przeprowadzone zostały dla Inspekcji Lasów Państwowych oraz dla koordynatorów SIP i instruktorów regionalnych SIP z zakresu ArcGIS. 7.Należy położyć szczególny nacisk na upowszechnienie kształcenia z dziedziny geomatyki wśród pracowników LP oraz utworzenie na studiach leśnych specjalizacji dyplomowej z zastosowań geomatyki.

14 14 Wniosek został zrealizowany. Szczegóły w referacie dr E. Wiśniewskiej. 8.Postuluje się opracowanie modelu kartograficznego map leśnych oraz włączenie go do standardu LMN i nowelizowanej Instrukcji u.l.

15 15 Wniosek jest realizowany. 9.Uczestnicy Konferencji wnoszą o zorganizowanie kolejnej Konferencji SIP w LP.

16 16 Zaanonsowanie obrad V Konferencji TematykaProwadzący Referaty wstępneprof. dr hab. Heronim Olenderek – SGGW Sesja I – Centralizacja SIP w Lasach Państwowych – 6 referatów mgr inż. Paweł Pogoda - DGLP Sesja II – Pozyskiwanie danych – 5 referatówdr inż. Stanisław Zajączkowski – Zarząd BULiGL Sesja III – Leśny SIP we współpracy z podmiotami zewnętrznymi – 7 referatów mgr inż. Krzysztof Okła – DGLP sesja posterowa – postery, stoiska firmowe i specjalistyczne, mapy internetowe dr inż. Emilia Wiśniewska - DGLP Sesja IV – Skanowanie lidarowe – 5 referatówdr inż. Paweł Strzeliński – UP Poznań Sesja V – Leśny SIP a klęski żywiołowe – 2 referaty dr hab. Krzysztof Będkowski – prof. SGGW Referat zamykający V Konferencjęprof. dr hab. Heronim Olenderek – SGGW

17 17 Wybór Komisji wnioskowej Celem Komisji wnioskowej będzie spisanie i zredagowanie wniosków formułowanych podczas obrad, a na koniec Konferencji zaprezentowanie ich uczestnikom do przegłosowania.

18 18 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 02-362 Warszawa sekretariat@lasy.gov.pl tel. +48 22 322 33 44, fax +48 22 233 44 55 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja wniosków z IV Konferencji SIP w LP Rogów, 14 września 2010 www.geomatyka.lasy.gov.pl Krzysztof Okła - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google