Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankieta ekologiczna w ś ród mieszka ń ców Rozpoznanie postaw proekologicznych mieszka ń ców gminy Namys ł ów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankieta ekologiczna w ś ród mieszka ń ców Rozpoznanie postaw proekologicznych mieszka ń ców gminy Namys ł ów."— Zapis prezentacji:

1 Ankieta ekologiczna w ś ród mieszka ń ców Rozpoznanie postaw proekologicznych mieszka ń ców gminy Namys ł ów

2 Nasza Ankieta Ekologiczna

3

4 Zapoznajmy si ę z wynikami ankiety  Ankiet ę przeprowadzili ś my w ś ród 50 mieszka ń ców naszej gminy.  W badaniu wzi ęł o udzia ł 52% kobiet i 48% m ęż czyzn  54% badanych to mieszka ń cy wsi, 46% mieszka ń cy miasta  Nasi ankietowani to w 40% osoby z wykszta ł ceniem zawodowym, 28% wy ż szym, 26% ma wykszta ł cenie ś rednie, 6% deklaruje wykszta ł cenie podstawowe  Je ś li chodzi o zró ż nicowanie wiekowe naszych ankietowanych przedstawia ł o si ę ono nast ę puj ą co: - do 20 roku ż ycia - 4 ankietowanych - 8% respondentów - 20 -34 lata - 10 osób - 20% - 35 -45 lat - 13 osób - 26% - 45 -55 lat - 11 osób - 22 % - 55- 65 lat - 9 osób - 18% - powy ż ej 65 lat - 3 osoby - 6% respondentów

5 Czy stara si ę Pan/pani oszcz ę dza ć wod ę w swoim gospodarstwie domowym, poprzez takie dzia ł ania jak…

6 Czy zna Pan/Pani klasy energetyczne sprz ę tów AGD? Czy wie Pan\Pani co oznacza klasa energetyczna A a co D ? 50% spo ś ród osób, które deklaruj ą znajomo ść klas energetycznych udzieli ł a niepe ł nej, b łę dnej lub nie udzieli ł a odpowiedzi na to pytanie

7 Prosz ę poda ć przybli ż on ą ilo ść ż arówek energooszcz ę dnych u ż ywanych w Pana/Pani gospodarstwie domowym Z uzyskanych informacji wynika, ż e w jednym gospodarstwie domowym znajduje si ę ś rednio 5,3 czyli 5 ż arówek energooszcz ę dnych Prosz ę poda ć przybli ż on ą ilo ść ż arówek zwyk ł ych u ż ywanych w Pana/ Pani gospodarstwie domowym Z uzyskanych informacji wynika, ż e w jednym gospodarstwie domowym znajduje si ę ś rednio 5,5 czyli 6 zwyk ł ych ż arówek Najcz ęś ciej je ś li kto ś deklaruje posiadanie ż arówek energooszcz ę dnych, to nie posiada zwyk ł ych. Zdarza ł o si ę równie ż, ż e osoby posiadaj ą ce wi ę kszo ść ż arówek energooszcz ę dnych mia ł y klika zwyk ł ych. Ankietowani, którzy deklarowali posiadanie zwyk ł ych ż arówek nieposiadali energooszcz ę dnych

8 Prosz ę powiedzie ć, jakim ś rodkiem transportu je ź dzi Pan/Pani najcz ęś ciej do pracy, szko ł y lub na zakupy

9 Czy stara si ę Pan/ Pani oszcz ę dza ć papier w swoim gospodarstwie domowym poprzez:

10 Podczas robienia zakupów:

11 Czy segreguje Pan/ Pani ś mieci? J e ś li nie segreguje Pan / Pani ś mieci to dlaczego? 2/3 osób, które nie segreguj ą ś mieci lub robi ą to czasami twierdzi, ż e nie ma w pobli ż u odpowiednich pojemników. 1/3 osób nie segreguje bo nie ma na to czasu

12 Jak cz ę sto w łą cza si ę w Pana / Pani domu pralk ę automatyczn ą ?

13 Kiedy gotuje Pan / Pani wod ę w czajniku elektrycznym to:

14 Jak d ł ugo w ci ą gu doby Pana / Pani telewizor pozostaje w stanie czuwania ( ś wieci si ę czerwona dioda)?

15 Na jak d ł ugo pozostawia Pan /Pani ł adowark ę telefonu w kontakcie?

16 Czy kiedy wraca Pan / Pani do domu od razu w łą cza komputer?

17 Czy s ł ysza ł Pan / Pani o globalnym ociepleniu? Czy wie Pan / Pani co to jest globalne ocieplenie ?

18 Czym Pana /Pani zdaniem spowodowane s ą zmiany klimatyczne?

19 Co wynika z naszej ankiety? Wi ę kszo ść ankietowanych mieszka ń ców gminy Namys ł ów oszcz ę dza wod ę ( g ł ownie przez zakr ę canie wody w trakcie mycia z ę bów, uszczelnianie kranu i zast ą pienie k ą pieli w wannie prysznicem), chocia ż ponad po ł owa deklaruje, ż e zna klasy energetyczne sprz ę tu AGD, nie zawsze umie je obja ś ni ć. W naszych domach dominuj ą jeszcze ż arówki zwyk ł e, ale s ą mocno wypierane przez energooszcz ę dne. Do pracy doje ż d ż amy samochodem ( 64 %), tylko 16% korzysta z transportu publicznego ( najprawdopodobniej ze wzgl ę du na brak atrakcyjnej oferty ), a tylko 12% chodzi do pracy pieszo. Oszcz ę dzamy papier zbieraj ą c makulatur ę ( 66%) u ż ywaj ą c ś ciereczek z materia ł u zamiast papierowych r ę czników( 62%), co raz wi ę cej z nas drukuje dwustronnie i pisze po obu stronach kartki (44%). Jedynie 4% nie oszcz ę dza papieru, czy ż by nie wiedzieli, ż e tona makulatury to ratunek dla 17 drzew? To, co jeszcze kilka lat temu wydawa ł o si ę nie mo ż liwe - 90% idzie na zakupy z w ł asn ą torb ą ( dla 28% jest to jeszcze torba foliowa, ale wielokrotnego u ż ytku). Prawie wszyscy segregujemy ś mieci( 94%). Dla jednostek wyt ł umaczeniem braku tego nawyku jest brak pojemników albo czasu. Nasuwa si ę pytanie: Gdzie wyrzucaj ą swe posegregowane ś mieci pozostali ?

20 Co wynika z naszej ankiety? Ponad po ł owa ankietowanych gotuje w czajniku tyle wody ile potrzebuje, niestety jeszcze 38% wymaga edukacji w tej materii. Najmniej ekologicznym zachowaniem mieszka ń ca gminy jest pozostawianie przez blisko po ł ow ę ankietowanych telewizora w stanie czuwania. Tutaj na pewno przydadz ą si ę informacje zawarte w naszej ulotce, któr ą pozostawiali ś my ankietowanym po wype ł nieniu ankiety. Na szcz ęś cie prawie wszyscy wyjmujemy z kontaktu ł adowark ę po na ł adowaniu telefonu, tylko 4% ma j ą ci ą gle w łą czon ą do pr ą du. Nikt z nas nie ma komputera w łą czonego 24/24, a 80% w łą cza go tylko wówczas gdy pracuje. 10% mieszka ń ców nie ma komputera. Wi ę kszo ść ankietowanych pierze ubrania gdy nagromadzi si ę ich tyle by by ł a pe ł na pralka. Niestety22% ma z ł e nawyki w tej kwestii, a wi ę c mamy kogo edukowa ć. Wi ę kszo ść s ł ysza ł a o globalnym ociepleniu i wie co to takiego. Wi ę kszo ść równie ż uwa ż a, ż e przyczyn ą zmian klimatycznych s ą procesy naturalne oraz dzia ł alno ść cz ł owieka ( 52%), 34% uwa ż a, ż e winien jest tylko cz ł owiek. Marginalna jest opinia, ż e takich zmian nie ma.

21 Czy mo ż emy by ć spokojni? Czy mo ż emy uzna ć, ż e ś wiadomo ść ekologiczna mieszka ń ca gmin Namys ł ów jest du ż a, wystarczaj ą ca? Zdecydowanie NIE. Pami ę tajmy, ż e wi ę kszo ść deklarowanych dzia ł a ń odbywa si ę z pobudek ekonomicznych ( oszcz ę dzanie) - co nie jest niczym z ł ym ; chcieliby ś my tylko, aby równie wa ż nym powodem zmian naszych nawyków by ł a troska o nasz ą planet ę i jej przysz ł o ść. Mamy wi ę c jeszcze wiele do zrobienia. A zmiany nale ż y zacz ąć od siebie i swoich najbli ż szych.

22 Jaki jest wi ę c nasz ankietowany? Wykszta ł cenie zawodowe KOBIETA Ok. 40 lat Mieszkanka wsi Ma w domu 5 ż arówek energooszcz ę dnych i 6 zwyk ł ych Uszczelnia cieknące kran y Zakr ę ca wod ę gdy myje z ę by SEGREGUJE Ś MIECI Zna, cho ć nie dok ł adnie klasy energetyczne sprz ę tu AGD ZBIERA MAKULATUR Ę Nie używa papierowych ręcznikó w Zapisuje obie strony kartki Je ź dzi do pracy samochodem Chodzi na zakupy z w ł asn ą torb ą Gotuje tyle wody ile potrzebuje Pierze gdy ma pe ł n ą pralk ę Wy łą cza ł adowark ę od telefonu z kontaktu Wy łą cza komputer gdy nie pracuje Nie zawsze wy łą cza telewizor pozostawiaj ą c go w stanie czuwania ZBYT PI Ę KNE ABY BY Ł O PRADZIWE? OCZYWI Ś CIE, Ż E TAK!

23 ZBYT PI Ę KNE ABY BY Ł O PRAWDZIWE? OCZYWI Ś CIE, Ż E TAK! W pe ł ni zadowoleni b ę dziemy, gdy powy ż sze stwierdzenia b ę d ą dotyczy ł y co najmniej 96% badanych, gdy znikn ą dzikie wysypiska, gdy przestaniemy marnowa ć energi ę i wod ę, kupowa ć zbyt du ż o zbyt mocno opakowanych produktów, gdy przestaniemy wycina ć lasy, gdy zaczniemy je ź dzi ć rowerami i chodzi ć pieszo, u ż ywa ć powszechnie czystej energii np. s ł onecznej lub wiatrowej… A jak to osi ą gn ąć ? – edukuj ą c i daj ą c dobry przyk ł ad! Dzi ę kujemy za uwag ę – „Eco – Twist”


Pobierz ppt "Ankieta ekologiczna w ś ród mieszka ń ców Rozpoznanie postaw proekologicznych mieszka ń ców gminy Namys ł ów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google