Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, 03.10.2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, 03.10.2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."— Zapis prezentacji:

1 Kraków, 03.10.2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie – aktualny stan realizacji 2

3 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Krakowski Holding Komunalny S.A.

4 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Rada Miasta Krakowa w dniu 5 listopada 2008 r. podjęła uchwałę o powierzeniu Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. zadania polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

5 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Krakowski Holding Komunalny S.A. został powołany w 1996 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa. W wyniku wniesienia do KHK S.A. udziałów i akcji krakowskich spółek komunalnych powstała pierwsza w sferze gospodarki komunalnej grupa kapitałowa, w której KHK S.A. jest podmiotem dominującym, a w jej skład wchodzą: MPEC S.A., MPK S.A., MPWiK S.A. i ARM S.A.

6 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Struktura organizacyjna KHK S.A. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. PUT MPEC Sp. z o.o. POE ESCO Sp. z o.o. MPK Serwis Sp. z o.o. Jałowcowa Góra Sp. z o.o. ZUS MPWiK Sp. z o.o. 100 % Gmina Miejska Kraków 100 % Krakowski Holding Komunalny S.A. 100 % Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. Agencja Rozwoju Miasta S.A.

7 Efekty funkcjonowania PGK Finansowe efekty działalności Grupy kapitałowej za okres 1997 – 2010 wyniosły blisko 100 mln.zł 34,2 mln zł 13,4 mln. zł 3,8 mln zł 47,6 mln zł

8 Nakłady inwestycyjne 1,9 mld zł, Wartość projektów finansowanych z UE 1,1 mld zł, Wartość dofinansowania z funduszy europejskich 0,6 mld zł, Suma bilansowa 3,0 mld zł, Kapitały własne 1, 3 mld zł, EFEKTY FUNKCJONOWANIA PGK 2003-2010

9 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Przygotowanie Projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” 9

10 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA W Krakowie produkuje się 321 tysięcy ton odpadów Wg prognoz w roku 2020 będzie to ok. 340 tysięcy ton odpadów rocznie W Polsce selektywnej zbiórce ulega niespełna 7% odpadów Obecnie w Krakowie selektywnej zbiórce podlega 14% odpadów Przy obecnym poziomie składowania składowisko Barycz ulegnie zapełnieniu w roku 2016-2017 Odpady komunalne w Krakowie

11 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA selektywna zbiórka „u źródła”, selektywna zbiórka w pojemnikach typu „dzwony”, zbiórka surowców wtórnych w ramach akcji edukacyjnych, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, zużytych baterii, sortownia Barycz - MPO, kompostownia Barycz - MPO, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych – MPO lamusownia - MPO składowisko odpadów Barycz – MPO kompostownia Sita, zakład odzysku odpadów budowlanych Madrohut. System gospodarki odpadami - stan obecny

12 SORTOWNIA ELEKTROWNIA NA BIOGAZ KOMPOSTOWNIA SKŁADOWISKO ETAP III Kompleks gospodarki odpadami BARYCZ, zarządzany przez MPO, jako efekt przedsięwzięć w latach 2003-2006

13 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA System gospodarki odpadami - stan obecny 13

14 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów jako element zamykający system gospodarki odpadami w Krakowie System gospodarki odpadami - nowe elementy

15 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Kontrakt nr 1 - Budowę ZTPO Kontrakt nr 2 - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (ok. 400 gniazd) Kontrakt nr 3 - Program edukacji ekologicznej Kontrakt nr 4 - Inżyniera Kontraktu Kontrakt nr 5 - Pomoc techniczną dla JRP Kontrakt nr 6 - Działania promujące i informujące Projekt pn. „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie” obejmuje:

16 W dniu 29 czerwca 2010 r. złożono do NFOŚiGW Wniosek o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną I i II stopnia wykonaną przez ekspertów Grupy Roboczej powołanej przez Instytucje Pośredniczącą (MŚ). Działania te umożliwiły podpisanie w dniu 20.04.2011r. umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW. Wniosek oraz studium wykonalności przeszły ocenę ekspertów Inicjatywy Jaspers zakończoną uzyskaniem w dniu 21 czerwca 2011r Completion Note. W dniu 9 września 2011r. Wniosek nasz jako pierwszy wśród projektów „spalarniowych” z listy indykatywnej został przekazany do oceny do Komisji Europejskiej. 16

17 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Decyzja środowiskowa i lokalizacyjna W dniu 21 czerwca 2010 r. uzyskano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Przedsięwzięcia W dniu 14 stycznia 2011 r. uzyskano postanowienie SKO utrzymujące w mocy zaskarżoną Decyzję DUŚ W dniu 6 października 2010 r. uzyskano Decyzję Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego W dniu 03 czerwca 2011 r. uzyskano postanowienie SKO utrzymujące w mocy zaskarżoną Decyzję ULICP Na dzień 28 listopada 2011 r. wyznaczono termin rozprawy przed WSA w sprawie decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej.

18 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA W dniu 5 listopada 2010 r. ogłoszono wyniki Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ZTPO. Konkurs, zorganizowany i współfinansowany przez KHK S.A. i NFOŚiGW, przeprowadzany został we współpracy z krakowskim oddziałem SARP i Głównym Architektem Miasta Krakowa prof. Andrzejem Wyżykowskim. W konkursie zwyciężyła koncepcja wrocławskiego zespołu Manufaktura nr 1. Koncepcja ZTPO wygrała w plebiscycie Polska Architektura XXL w kategorii „Największe nadzieje projektów powstałych w 2010r.” 18

19 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA

20

21

22 Podstawowe informacje o ZTPO

23 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Całkowite koszty realizacji projektu wyniosą netto ok. 645 mln zł. UE dofinansuje 57,9% kosztów kwalifikowanych czyli ok. 371 mln zł a wkład własny KHK S.A. wyniesie netto ok. 275 mln zł.

24 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Podstawowe informacje o ZTPO Wydajność ZTPO 220 tys. Mg/rok Dwie linie o wydajności 14 Mg/h każda Wartość opałowa odpadów 8800 kJ/kg Nominalny czas pracy 7800 h/rok Odzysk energii w kogeneracji (moc elektryczna ok. 8 MW, moc cieplna ok. 35 MW). Zastosowane w ZTPO rozwiązania techniczne spełniają kryteria BAT (najlepszych dostępnych technik).

25 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Do ZTPO trafią: Zmieszane odpady komunalne, z których mieszkańcy wcześniej wyodrębnią użyteczne surowce wtórne Palny balast z innych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

26 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA energia uzyskana ze spalania odpadów jest uznawana w 42% za energię odnawialną tzw. „zieloną energię”, czyli wytworzoną w tzw. odnawialnych źródłach wytwórczych, odzysk energii w kogeneracji tzn. z wytworzeniem energii elektrycznej i cieplnej - oczekiwane szacunkowe wartości produkcji energii to około: 65 tys. MWhe/rok i 280 tys. MWht/rok, Efektywność energetyczna:

27 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Ilość wyprodukowanej w ZTPO energii elektrycznej odpowiada rocznemu zużyciu energii przez: Efektywność energetyczna ZTPO miejskie tramwaje miejskie oświetlenie źródło: www.skyscrapercity.comźródło: www.latarnieuliczne.wordpress.com lub

28 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Ilość wyprodukowanej w ZTPO energii cieplnej to około 10% rocznego zużycia Miasta Krakowa Efektywność energetyczna ZTPO

29 Lokalizacja

30 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Lokalizacja: Nowa Huta, ul. Giedroycia

31 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Lokalizacja: Nowa Huta, ul. Giedroycia

32 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Postępowania przetargowe W dniu 30 listopada 2010 r. ogłoszono przetarg na Pomoc Techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt (21.06.2011r. została podpisana umowa z Wykonawcą) W dniu 28 stycznia 2011 r. ogłoszono przetarg na Inżyniera Kontraktu (05.08.2011r. została podpisana umowa z Wykonawcą) W dniu 29 kwietnia 2011 r. ogłoszono przetarg na budowę ZTPO (planowany wybór Wykonawcy IV kw. 2011r.)

33 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Pozostałe postępowania przetargowe: Kontrakt nr 2 – Zakup pojemników do selektywnej zbiórki Rozpoczęcie procedury przetargowej – 2011 r. Kontrakt nr 3 – Program Edukacji Ekologicznej Rozpoczęcie procedury przetargowej – 2011 r. Kontrakt nr 6 – Działania promujące i informujące Rozpoczęcie procedury przetargowej – 2011 r.

34 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Kontrakt nr 1 – Budowa ZTPO Kontrakt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z warunkami kontraktowymi tzw. żółty FIDIC. Wybrany w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej Wykonawca, zobowiązany będzie do wykonania projektu, uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń a następnie wybudowania zakładu.

35 KRAKOWSKA EKOSPALARNIA Poszczególne etapy budowy ZTPO XII 2011-VI 2012 – opracowanie dokumentacji projektowej I-VI 2012 – decyzja o pozwoleniu na budowę VI 2012-VI 2014 – roboty ogólnobudowlane IX 2012-IV 2014 – wyposażenie obiektów IV-X 2014 - odbiory końcowe, rozruch całości, szkolenia IV kw. 2014 - przekazanie obiektu do eksploatacji IV kw. 2014 – IV kw. 2015 – okres zgłaszania wad IV kw. 2015 – Raport Końcowy

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Pobierz ppt "Kraków, 03.10.2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google