Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, kwiecień-maj 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, kwiecień-maj 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, kwiecień-maj 2016 r.
Organizacja i funkcjonowanie Stanowisk Kierowania w administracji publicznej województwa. Warszawa, kwiecień-maj 2016 r.

2 ZAGADNIENIA: Podstawy prawne; Ogólne założenia systemu kierowania;
System Bezpieczeństwa Państwa; Struktura organizacyjna stanowisk kierowania; Zasady tworzenia i funkcjonowania „Systemu Stanowisk Kierowania w Województwie Mazowieckim”.

3 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE SYSTEMU KIEROWANIA
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. (Dz. U. z Nr 98. poz. 978); Określa: organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa; warunki funkcjonowania organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania.

4 Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 456 z dnia 16 września 2014r.
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE SYSTEMU KIEROWANIA Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 456 z dnia 16 września 2014r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim Określa: organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie; potrzeby zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego na terenie województwa mazowieckiego.

5 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich i materiałowych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa państwa, a w szczególności politycznym, gospodarczym, psychospołecznym, ekologicznym i militarnym. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2009, s.139.

6 BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
SYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA Składa się z organów władzy i administracji wszystkich szczebli organizacyjnych państwa (wraz z niezbędnym zapleczem) prowadzących, zgodnie z przyznanym przez przepisy prawa zakresem kompetencji, zorganizowaną działalność skierowaną na uzyskanie i utrzymanie stanu stabilności, mającej na celu (stosownie do poziomu funkcjonowania i zakresu odpowiedzialności organów): zapewnienie suwerennego bytu, niezależności politycznej, jakości życia, także przetrwania państwa.

7 SYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM, W TYM OBRONĄ PAŃSTWA
RADA GABINETOWA Prezydent RP Rada Ministrów BBN RBN KRM Rządowy Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego POKÓJ KRYZYS Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) Ministrowie Resortowe Centra Zarządzania Kryzysowego Resortowe Zespoły Zarządzania Wojewodowie Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego Zespoły Zarządzania Organy samorządu terytorialnego Samorządowe Centra Zarządzania Kryzysowego Zespoły Zarządzania SK OP Siły i środki ZSK OP SK OP (w stałej siedzibie lub w ZMP) WOJNA System stanowisk dowodzenia wojskami Naczelny Dowódca SZ SD NDSZ Zapasowe Stanowiska Wojewodów Wojewodów, organów samorządu terytorialnego SK 7

8 ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE STANOWISK KIEROWANIA
STANOWISKA KIEROWANIA MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZYNYCH SAMODZIELNIE ZAPASOWE STANOWISKA KIEROWANIA GŁÓWNE STANOWISKA KIEROWANIA MINISTER OBRONY NARODOWEJ Prezydenta RP; - Prezesa Rady Ministrów; - ministrów; - centralnych organów administracji; rządowej wskazanych przez Prezesa RM; - wojewodów; - kierowników urzędów centralnych niewchodzących w skład administracji rządowej; - kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewody oraz - organów administracji niezespolonej – ustalonych przez ministrów i wojewodów stosownie do kompetencji; - organów wykonawczych samorządu terytorialnego; STAŁE SIEDZIBY ZAPASOWE MIEJSCA PRACY SAMODZIELNIE 8

9 STANOWISKA KIEROWANIA
Stanowiska kierowania to odpowiednio przygotowane i wyposażone miejsca (obiekty) w których rozmieszcza się organy administracji publicznej (lub jego część) wraz z elementami zabezpieczenia. W czasie realizacji przedsięwzięć w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny – miejsce, z którego kierownik jednostki organizacyjnej kieruje podległymi mu strukturami, koordynuje i synchronizuje ich działania nazywane jest stanowiskiem kierowania (SK).

10 GŁÓWNE STANOWISKA KIEROWANIA
Główne stanowiska kierowania to przygotowane w stałych siedzibach organów stanowiska kierowania. Mogą być one przygotowane, także w innych, niż stała siedziba organu obiektach budowlanych będących w trwałym zarządzie tego organu lub planowanych do przydzielenia temu organowi w ramach świadczeń na rzecz obrony.

11 ZAPASOWE STANOWISKA KIEROWANIA
Zapasowe stanowiska kierowania to położone poza stałą siedzibą organu właściwie przygotowane i utrzymane budowle, spełniające ustalone wymogi techniczno-budowlane oraz zdolności ochronno-obronne, wyposażane w określone urządzenia i sprzęt specjalny spełniające wyznaczone obiektowi funkcję oraz zapewniające warunki do pracy i odpoczynku. W województwie rozwija tylko wojewoda!!!

12 Zapasowe miejsca pracy
Zapasowe miejsca pracy to obiekty budowlane, które zapewniają możliwość niezakłócone pracy organowi administracji publicznej w razie zagrożenia zniszczenia stałej siedziby. Są to obiekty budowlane będące w trwałym zarządzie tego organu lub planowane do przydzielenia temu organowi w ramach świadczeń na rzecz obrony. Zapasowe miejsca pracy

13 STRUKTURA ORGANIZACYJNA GŁÓWNEGO STANOWISKA KIEROWANIA
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WOJEWODA MAZOWIECKI ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIA ZESPÓŁ OPERACYJNY WCZK Działania Bieżące ZESPÓŁ OBSŁUGI MEDIALNEJ 13

14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAPASOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WOJEWODA MAZOWIECKI ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIA ZESPÓŁ OPERACYJNY WCZK Działania Bieżące ZESPÓŁ OBSŁUGI MEDIALNEJ ZESPÓŁ OPERACYJNY MARSZAŁKA WOJEWODZTWA 14

15 SPOSOBY ROZWINIĘCIA STANOWISK KIEROWANIA
równoległy stopniowy wybiórczy mieszany Szczebel centralny Szczebel wojewódzki Szczebel powiatowy Szczebel gminny

16 ZAKRES PRZYGOTOWANIA STANOWISKA KIEROWANIA
Organy przygotowujące stanowiska kierowania zobowiązane są do: Przygotowania obiektów przeznaczonych na stanowiska kierowania, w tym przydzielonych w ramach świadczeń na rzecz obrony Opracowania instrukcji i regulaminów pracy na stanowiskach kierowania Opracowania Planów przemieszczenia urzędów do zapasowego miejsca pracy 16

17 ZAKRES PRZYGOTOWANIA STANOWISKA KIEROWANIA
Przygotowanie stanowiska kierowania obejmuje: Zorganizowanie: wyżywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku i materiały eksploatacyjne; zabezpieczenia medycznego transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń technicznych; systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach; rozwinięcia i odtwarzania systemu łączności oraz utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego; ochrony stanowisk kierowania, w tym przed rozpoznaniem przemieszczania do zapasowych miejsc pracy i zapasowych stanowisk kierowania w przypadku ich organizowania; określenie świadczeń na rzecz obrony w zakresie przygotowania Infrastruktury; 17

18 Przygotowanie stanowiska kierowania obejmuje:
opracowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stanowiska kierowania; utrzymanie stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury przez jej użytkowników w czasie pokoju; ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczących gotowości organu do realizacji zadań obronnych oraz zorganizowanie systemów teleinformatycznych; 18

19 Przygotowanie stanowiska kierowania obejmuje:
wyposażenie stanowisk kierowania w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy organu; wyposażenie stanowisk kierowania w źródła energii elektrycznej, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej sieci energetycznej; wyposażenie stanowisk kierowania w urządzenia techniczne, sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku. 19

20 Stanowiska Kierowania organów niezespolonej administracji rządowej
W SKŁAD SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WCHODZĄ: Główne Stanowisko Kierowania Wojewody Mazowieckiego Zapasowe Stanowisko Kierowania Wojewody Mazowieckiego Stanowiska Kierowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich: Stanowisko Kierowania Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Stanowisko Kierowania Komendanta Stołecznego Policji, Stanowisko Kierowania Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Stanowiska Kierowania organów niezespolonej administracji rządowej

21 W SKŁAD SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WCHODZĄ cd.:
Stanowisko Kierowania Marszałka Województwa Mazowieckiego Stanowisko Kierowania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Stanowiska Kierowania prezydentów miast na prawach powiatu Stanowiska Kierowania starostów; Stanowiska Kierowania wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);

22 W SKŁAD SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WCHODZĄ cd.:
Stałe Dyżury kierowników podległych i nadzorowanych przez Wojewodę Mazowieckiego jednostek organizacyjnych, wytypowanych do realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Mazowieckiego Stałe Dyżury pozostałych zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich działających pod zwierzchnictwem Wojewody Mazowieckiego Stałe Dyżury przedsiębiorców oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych organizacji społecznych, wytypowanych przez Marszałka Województwa, Starostów, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast do wykonywania określonych zadań obronnych, mających swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego

23 Dziękuję za uwagę ! 23


Pobierz ppt "Warszawa, kwiecień-maj 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google