Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motto:”Najtrudniej jest zadowolić wszystkich” Demostenes DOSKONALENIE ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ mgr inż. Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motto:”Najtrudniej jest zadowolić wszystkich” Demostenes DOSKONALENIE ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ mgr inż. Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r."— Zapis prezentacji:

1 Motto:”Najtrudniej jest zadowolić wszystkich” Demostenes DOSKONALENIE ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ mgr inż. Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r.

2 DOSKONALENIE ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ 1. Przyjazna, merytoryczna i sprawna administracja to klucz do lepszego życia obywateli; 2. Zintegrowana, wiarygodna informacja o nieruchomościach podstawą zarządzania miastem, powiatem, krajem: a) szybkie i sprawne udostępnianie danych z pzgik b) kontrola opracowań geodezyjnych ( powinna być czy też nie?) c) opłaty geodezyjne- konieczność pilnych regulacji 3. Zharmonizowane dane ewidencji gruntów i budynków ( katastru nieruchomości)z księgą wieczystą podstawą wiarygodnego katastru nieruchomości: a) spójne i jednolite dane b) bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami DOSKONALENIE ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ 1. Przyjazna, merytoryczna i sprawna administracja to klucz do lepszego życia obywateli; 2. Zintegrowana, wiarygodna informacja o nieruchomościach podstawą zarządzania miastem, powiatem, krajem: a) szybkie i sprawne udostępnianie danych z pzgik b) kontrola opracowań geodezyjnych ( powinna być czy też nie?) c) opłaty geodezyjne- konieczność pilnych regulacji 3. Zharmonizowane dane ewidencji gruntów i budynków ( katastru nieruchomości)z księgą wieczystą podstawą wiarygodnego katastru nieruchomości: a) spójne i jednolite dane b) bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami mgr inż. Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r.

3 Administracja geodezyjna – definicja ? mgr inż. Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r.

4 Urzędnik wchodzący w skład tzw. administracji geodezyjnej: To - Geodeta: - posiadający tytuł mgr inż., inż. lub technika - posiadający uprawnienia zawodowe lub nie posiadający uprawnień mgr inż. Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r.

5 Warszawa, 05.03. 2012r. Warszawa, 05.03. 2012r. Definicja funkcji geodety według FIG (Międzynarodowej Federacji Geodetów) Geodeta - jest specjalistą z wykształceniem wyższym i technicznymi kompetencjami do prowadzenia działalności w co najmniej jednym z wymienionych zakresów: Określania, pomiarze i przedstawianiu powierzchni Ziemi oraz obiektów powiązanych z tą powierzchnią; Gromadzenia i interpretacji informacji o terenie oraz informacji geograficznej; Stosowaniu tych informacji w planowaniu i skutecznym administrowaniu gruntami, wodami i budowlami; Prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w wymienionych zakresach.

6 Warszawa, 05 marzec 2012r Cele edukacji szkół wyższych  kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, potrafiących: posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktyczną w różnych dziedzinach działalności, wykorzystywać badania naukowe w działalności praktycznej zdobywać wiedzę i doświadczenia wspartego wynikami badań, zastosować dokonania nauki w pracy zawodowej. A także:  doskonalenie zawodowe absolwentów w celu uzupełnienia ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej,  rozwój i upowszechnienie kultury narodowej i postępu technicznego.

7 Warszawa, 05 marzec 2012r. Zadania geodety mogą dotyczyć jednego lub więcej z wymienionych poniżej działań,  pomiarów wykonywanych na, ponad lub pod powierzchnią lądu lub morza i mogą być prowadzone we współpracy z przedstawicielami innych zawodów:  Określanie rozmiaru i kształtu Ziemi oraz pozyskiwanie wszelkich danych potrzebnych do określenia wielkości, położenia i kształtu związanych z nią obiektów, wraz z monitorowaniem ich zmian,  Wyznaczanie pozycji obiektów w przestrzeni i w czasie, w tym wyznaczanie pozycji i monitorowanie obiektów topograficznych, konstrukcji i prac inżynierskich na, ponad lub pod powierzchnią Ziemi,

8 Warszawa, 05 marzec 2012r  Rozwój, testowanie i kalibrowanie czujników, instrumentów oraz systemów dla powyższych oraz innych geodezyjnych celów,  Pozyskiwanie i użytkowanie informacji przestrzennej bliskiego zasięgu, lotniczej i satelitarnej oraz automatyzacja tych procesów,  Określanie położenia granic terenów publicznych i prywatnych, w tym granic administracyjnych krajowych i międzynarodowych, oraz ewidencja tych terenów przez odpowiednie władze.

9 Warszawa, 05 marzec 2012r  Projektowanie, zakładanie i prowadzenie systemów informacji geograficznej (GIS) oraz zbieranie, przechowywanie, analizowanie, zarządzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie danych,  Analizowanie, interpretowanie i integrowanie obiektów przestrzennych i zjawisk w ramach GIS, włącznie z wizualizacją i przekazywaniem tych danych w postaci map, modeli oraz za pomocą przenośnych urządzeń cyfrowych,  Badanie środowiska naturalnego i społecznego, mierzenie zasobów naturalnych na lądzie i morzu oraz wykorzystanie tych danych do planowania rozwoju obszarów miejskich, wiejskich oraz do planowania regionalnego.

10 Warszawa, 05 marzec 2012r  Planowanie i rozwój nieruchomości miejskich i wiejskich, gruntowych i budynkowych,  Szacowanie i zarządzanie nieruchomościami miejskimi i wiejskimi, gruntowymi i budynkowymi,  Planowanie, pomiary i zarządzanie pracami budowlanymi wraz z oszacowaniem kosztów (kosztorysowanie). W wykonywaniu powyższych działań geodeta uwzględnia odpowiednie aspekty prawne, ekonomiczne oraz środowiskowe i społeczne dotyczące każdego projektu.

11 Warszawa, 05 marzec 2012r Podczas spotkania Pracodawcy zgłosili, że obecni absolwenci : są znacznie gorzej przygotowani do realizacji zadań pracodawcy niż było to 5-10 lat temu; uczelnie nie przystosowują kształcenia studentów do potrzeb rynku; kierunki studiów nie ulegają zmianie, choć potrzeby rynku wykazują inne potrzeby, np. w zakresie obsług geodezyjnych: budowy dróg, suwnic, obiektów kubaturowych; brak absolwentów w dziedzinach wyżej wymienionych, jak również w katastrze nieruchomości, GIS, mapach wielkoskalowych, geoinformacji; brak przygotowania do pracy w terenie; brak znajomości instrukcji technicznych; niewystarczająca znajomość przepisów z zakresu prawa;

12 Warszawa, 05 marzec 2012r Opinie absolwentów, którzy wnoszą o: położenie nacisku na poznawanie większego zakresu oprogramowań stosowanych w geodezji; na poziomie magisterskim powinny być już ścisłe specjalizacje analizowane w skali kraju przez resort edukacji, by nie tworzyły się znaczące dysproporcje ilościowe; w programie studiów zwiększyć ilość zajęć z informatyki z ukierunkowaniem na umiejętność posługiwania się szeroką gamą oprogramowań stosowanych w kraju, kosztem chociażby pewnej części przedmiotów ogólnych, których jest zbyt dużo jak na potrzeby przyszłej pracy zawodowej; celowe wprowadzenie obligatoryjnych praktyk w przedsiębiorstwach produkcyjnych

13 Warszawa, 05 marzec 2012r Opinie przedstawicieli szkół wyższych : uczelnie działają w określonych ramach, którymi są uchwalane i ogólne obowiązujące minima programowe; obecny dwuetapowy system nauczania, inżynierski i magisterski miał wyjść naprzeciw oczekiwaniom gdzie kształcono by wykonawcę – po uzyskaniu dyplomu inżyniera i specjalistę po uzyskaniu magisterium; podkreślano wagę praktyk zawodowych dla których w minimum programowym przewidziano okres 4 tygodni. wykształcenie absolwenta-inżyniera musi być w zasadzie ogólne, a przysposobienie do konkretnie wykonywanej pracy następuje już w firmie. Drugi etap studiów (magisterski) specjalizuje studenta w konkretnym kierunku;

14 Warszawa, 05 marzec 2012r Uczelnia wyższa nie spełni postulatu, w którym komercyjne wykonawstwo domaga się wykształcenia takiego specjalisty, który będzie w stanie wykonać wszelkie prace związane z czasowo realizowanymi projektami; Problemem jest wykształcenie dobrych specjalistów, ale do jakiego poziomu szczegółowości? Postulowane opanowanie programów funkcjonujących na rynku usług geodezyjnych jest po prostu niemożliwe, chociażby ze względów czasowych jak też finansowych. Uczelni po prostu nie stać jest na zakup wszystkich oprogramowań; Uczelnie dążą do takiego wykształcenia studenta aby przy określonym, zdobytym poziomie wiedzy mógł on w przyszłości dać sobie radę z różnymi wyzwaniami natury technicznej w jego pracy zawodowej ;

15 Warszawa, 05 marzec 2012r System szkolny w świecie współczesnym nie może zapewnić wykształcenia wystarczającego na całe życie. Kształcenie szkolne, choćby na najwyższym poziomie powinno być tylko początkiem kształcenia permanentnego. Należy utrzymać uniwersalny charakter zawodu geodety, który powinien być wszechstronnie przygotowany do zawodu, a specjalizację uzupełniać w toku pracy zawodowej wykonując różnorakie asortymenty robót lub dokształcając się w innej formie (szkolenia, studia podyplomowe- krótkoterminowe, praktyki specjalistyczne, etc.).

16 Niezbędne jest permanentne szkolenie kadry inżynierskiej realizującej zadania wykonawstwa geodezyjnego jak też zatrudnionej w administracji państwowej. Warszawa, 05 marzec 2012r

17 Infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej miasta Tychy

18 dg DIALOG EGB 2000 OŚRODEK ARCHISKAN Historia informatyzacji Wydziału Geodezji PROGRAMY FUNKCJONUJĄCE W WYDZIALE GEODEZJI do dnia 31.12.2007r DO WDROŻENIA NOWEGO ZINTEGROWANEGO OPROGRAMOWANIA Mapa zasadnicza pełnej treści: -sytuacja (S) -uzbrojenie(U) -ewidencja (E) -wysokości (W) -GESUT - osnowa pozioma -osnowa wysokościowa -osnowa pomiarowa -w układzie 2000 Ewidencja gruntów i budynków -ewidencja gruntów, -ewidencja budynków i lokali -rejestr cen i wartości nieruchomości Zeskanowana dokumentacja geodezyjna: - zarysy pomiarowe od 1870r. - szkice polowe -protokoły graniczne -obliczenia -wykazy współrzędnych punktów granicznych - wykazy zmian gruntowych program do fakturowania rejestracji zleceń i zamówień na materiały geodezyjne

19 hurtownia danych przestrzennych SIT Internet – WWW PLAN MIASTA (geoportal ) MAPA ZASADNICZAEWIDENCJA GR. i BUD.ORTOFOTOMAPASYSTEM ADRESOWYMPZP / STUDIUM UiKZP REJESTRY DECYZJI (GEOD / ARCH / ŚRODOW) EWIDENCJA PODATKOWA NIERUCHOMOŚCI MZUiM AWARIE / ZARZĄDZ. KR. Rozwiązanie wdrożone w Wydziale Geodezji Urzędu BAZY WOJEWÓDZKIE (BDO, HYDRO, SOZO,...) Sieć wewnętrzna urzędu- intranet GESUT SOWA IPE - PN

20 Przykładowy przebieg sprawy w Wydziale Architektury Sekretariat Złożenie wniosku w Sekretariacie Referat Zagospodarowania Przestrzennego Dekreta cja sprawy Korespondencja uzupełniająca Decyzja o pozwoleniu na budowę Pozytywne rozpatrzeni e wniosku Prowadze nie sprawy

21 Moduły systemu SOWA Referat Zagospodarowania Przestrzennego (AAP) Referat Pozwoleń Budowlanych (AAB) Raporty Dziennik Podawczy (DP)

22 Prezentacja informacji o właścicielach działek Dla wskazanych działek system wyświetla, pobrane z hurtowni, informacje o właścicielach działek w tym: –Nazwę osoby/instytucji –Charakter praw we władaniu działką –Wielkość udziału

23 Powiązanie sprawy z działkami pobranymi z SIT-u ► Identyfikatory działek pobierane są z hurtowni z wykorzystaniem wygodnego mechanizmu wyszukiwania. ► Działki powiązane ze sprawą można oznaczyć jako zajęte pod inwestycję lub związane z inwestycją. Wyszukiwa nie działek

24 Samoczynne „wnoszenie” decyzji/pozwoleń na mapę

25 Wydział Gospodarki Nieruchomościami- dzierżawy

26 Wydział Komunikacji – zdarzenia drogowe, kolizje Wydział Komunikacji – zdarzenia drogowe, kolizje

27 Plan miejscowy

28 Potrzeba dalszego rozwoju - budowa infrastruktury informacji geodezyjnej  największe niedogodności mające wpływ na decyzję o zmianie systemów: ► brak spójności danych opisowych i graficznych, ► brak stałości identyfikatorów, ► brak słowników, ► brak możliwości pełnej integracji danych, ► konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, ► brak możliwości zobrazowań GIS-owych, ► brak możliwości wykonywania analiz, ► brak możliwości opisywania metadanych ► brak możliwości dalszego rozwoju a zarazem możliwości profesjonalnego wdrożenia dyrektywy INSPIRE,

29 Budowa infrastruktury informacji geodezyjnej podstawą infrastruktury informacji przestrzennej kraju wdrożenie zintegrowanego systemu- KATASTER WZ Warstwa autoryzacji Usługi mapowe i raportowania Otwarte us ł ugi sieciowe Warstwa Publikacji Przegl ą darki 2-D Us ł ugi katalogowe i metadanych Us ł ugi generowaniadanych Magistrala wymiany us ł ug Aplikacje mobilne Us ł ugi dokumentowe Aplikacje desktop Warstwa Prezentacji (WWW, desktop) Przegl ą darki 3-D

30 Konwersja danych do nowego systemu  Konwersja danych odbywała się w następujących fazach:  Faza analizy : - Analiza danych źródłowych, - Dostosowanie danych w systemach źródłowych na podstawie wniosków z analizy danych (proces iteracyjny) - Przygotowanie słowników podstawowych (adresacja, podział administracyjny, geodezyjny), - Ustalenie reguł mapowania słowników, obiektów (identyfikatory, atrybuty), - Ustalenie sposobu postępowania z informacjami, które są wyznaczane automatycznie w systemie KATASTER WZ ( grupy rejestrowe, budynkowe, lokalowe, prawa związane)

31 Konwersja danych c.d.  Faza przygotowania konwersji: - Przetworzenie danych źródłowych do struktur pośrednich, - Opracowanie szczegółowego algorytmu konwersji, - Wygenerowanie danych w systemie Kataster WZ, - Analiza wynikowej statystyki danych, - Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych funkcji systemu ( w tym raportów dotyczących archiwum), - Przeprowadzenie szkoleń na bazie testowej (rzeczywiste dane ewidencyjne UM Tychy), - Wychwycenie błędów i braków konwersji.  Zatrzymanie aktualizacji danych w systemach źródłowych : - Przetworzenie ostatecznej wersji danych źródłowych, - Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych funkcji systemu  Uruchomienie produkcyjne systemu

32 Przykład raportu z analizy danych Przykład raportu z analizy danych Stan dotychczasowy — przykład: Stan po poprawie:

33 Id dokumentu Opis dokumentuKERGIdentyfikator działkiRodzaj prac 78041Akt notarialny Rep.A 6824/2008 z dnia 2008/04/11 729- 100/2008 247701_1.0001.AR_6.1152/26Aktualizacja mapy dla celów projektowych S,U,E (użytki), 78632Zawiadomienie z KW DZ.KW./KA1T/00003578/08 z dnia 2008/04/21 730- 041/2008 247701_1.0001.AR_7.1014/33Podział nieruchomości E, 78637Zawiadomienie z KW DZ.KW./KA1T/00003577/08 z dnia 2008/04/22 730- 041/2008 247701_1.0001.AR_7.1017/33Podział nieruchomości E, 78640Zawiadomienie z KW DZ.KW./KA1T/00003963/08 z dnia 2008/04/24 730- 041/2008 247701_1.0001.AR_7.1017/33Podział nieruchomości E, 78849Akt notarialny Rep.A 3363/2008 z dnia 2008/04/23 729- 100/2008 247701_1.0001.AR_5.4812/112Aktualizacja mapy dla celów projektowych S,U,E (użytki), 78949Akt notarialny Rep.A 3026/2008 z dnia 2008/04/23 729- 476/2007 247701_1.0001.AR_5.4120/111Podział nieruchomości E, Wznowienie granic E, 78949Akt notarialny Rep.A 3026/2008 z dnia 2008/04/23 729- 476/2007 247701_1.0001.AR_5.2692/111Podział nieruchomości E, Wznowienie granic E, 78952Akt notarialny Rep.A 1345/2008 z dnia 2008/04/25 730- 012/2008 247701_1.0001.AR_7.2421/64Podział nieruchomości E, 79270Zawiadomienie z KW DZ.KW./KA1T/00005497/08 z dnia 2008/05/09 730- 012/2008 247701_1.0006.AR_1.1305/44Podział nieruchomości E, 79272Zawiadomienie z KW DZ.KW./KA1T/00003835/08 z dnia 2008/05/08 630- 094/2008 247701_1.0004.AR_3.1271/65Podział nieruchomości E, Monitoring dokumentów

34

35

36

37 Strona www Wydziału Geodezji UM w Tychach

38 Strona www Portal dla geodetów i projektantów ► Portal jest witryną internetową, za pośrednictwem, której użytkownicy anonimowi będą mogli przeglądać pewne zasoby PODGiK, natomiast użytkownicy autoryzowani mają możliwość: ► zgłoszenia roboty geodezyjnej, ► zamówienia map, ► zamówienia kart inwentaryzacyjnych studni kanalizacyjnych, ► zamówienia reperów (punktów osnowy wysokościowej), ► zamówienia opisów punktów osnowy poziomej III i IV klasy, ► zamówienia na wypis (w przyszłości), ► śledzenie statusów zgłoszonych przez siebie spraw: - zgłoszenie przyjęte, - zgłoszenie przyjęte, - materiały gotowe do wydania, - stan kontroli operatu (skartowany/do poprawy), - materiały po aktualizacji mapy do odbioru.

39 Przykład akceptacji zgłoszenia :

40 Proces zakładania GESUT-u w Tychach rozpoczęto w 2008 roku. ► Ogłoszono przetarg na wykonanie GESUT-u z podziałem na zadania częściowe: ► Zadanie 1 –sieć wodociągowa i kanalizacyjna o długości 1312km w tym: - Sieć wodociągowa 648km - Sieć kanalizacyjna 664 km ► Zadanie 2 – sieć energetyczna, telekomunikacyjna i ciepłownicza o dł.1303km,w tym: - sieć energetyczna -771km; - Sieć telekomunikacyjna -344km; - Sieć ciepłownicza – 188km ► W 2009 roku ogłoszono przetarg na założenie GESUT dla sieci gazowej o dł.430km: - Zad.1 sieć gazowa wysokoprężna i podwyższona oraz średnioprężna - Zad.2 sieć gazowa niskoprężna Alicja Kulka Geodeta Miasta Tychy Alicja Kulka Geodeta Miasta Tychy Katowice,14-16.09.2011r. Katowice,14-16.09.2011r.

41 Proces zakładania GESUT Proces zakładania GESUT Alicja Kulka Geodeta Miasta Tychy Alicja Kulka Geodeta Miasta Tychy Katowice,14-16.09.2011r. Katowice,14-16.09.2011r. ODGiK Wydanie danych Analiza rozbieżności danych Przyjęcie operatu Prowadzenie GESUT Administrator sieci Weryfikacja danych Dane techniczne Zatwierdzenie JWG (Geodeta) Weryfikacja Danych Raport rozbieżności Integracja danych

42 Weryfikacja danych Weryfikacja danych Nie zweryfikowana sieć przez gazownię Nie zweryfikowana sieć przez gazownię Alicja Kulka Alicja Kulka Warszawa, 05.03.2012r. Warszawa, 05.03.2012r.

43 Po weryfikacji- sieć energetyczna Po weryfikacji- sieć energetyczna Alicja Kulka Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r. Warszawa,05.03.2012r. Weryfikacja danych

44 Zharmonizowane dane ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą podstawą wiarygodnego katastru nieruchomości Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r. Warszawa,05.03.2012r.

45 Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r Definicja FIG-u (Międzynarodowej Federacji Geodetów) Komisji VII ds. Katastru i Gospodarki Gruntami : ” Kataster jest opartym na działkach gruntu aktualnym systemem informacji o terenie, zawierającym rejestr praw rzeczowych do gruntu. Obejmuje on zwykle geometryczny opis działek gruntu w powiązaniu z innymi rejestrami opisującymi charakter tych praw, jak też często wartości działki i ich zmiany. Może on być ustanowiony dla celów fiskalnych (np. wycena i obiektywna taksacja); prawnych (przeniesienie własności); jako środek pomocniczy gospodarki przestrzennej (np. dla planowania i innych celów administracyjnych) oraz umożliwia ciągłość rozwoju i zabezpieczenie środowiska”.

46 EGiB Ewidencja Gruntów i Budynków NKW - Nowa Księga Wieczysta Dział I-O Art..26.1 podstawą oznaczenia nieruchomości są dane katastru nieruchomości Właściciel nieruchomości Użytkownik wieczysty zgodnie z zapisem w dziale II Księgi Wieczystej Dział Drugi Oznaczenie nieruchomości: Nr działki Powierzchnia Użytki położenie Właściciel Użytkownik wieczysty

47 Alicja Kulka Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r Warszawa,05.03.2012r Przystępując do budowy katastru należałoby rozważyć następujące warianty możliwe do wdrożenia : integracja EGiB z Nową Księgą Wieczystą (NKW) z założeniem, że wszystkie nieruchomości w kraju będą miały założone księgi wieczyste, zastąpienie dwóch odrębnych systemowo rejestrów jednym opartym np. na NKW, która jest prowadzona w jednym systemie informatycznym i udostępniona w internecie poprzez wgląd co CIKW ZSIN jako centralne repozytorium. Lecz czy ZSIN wypełni definicję katastru nieruchomości ?

48 Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r Uwzględnienie wszystkich potrzeb, które nie są realizowane obecnie przez systemy EGiB i NKW a są niezbędne dla wykonalności i prawidłowego działania integracji, np: założenie KW dla wszystkich nieruchomości (przynajmniej dla tych, które są obecnie związane z własnością osób fizycznych), zdefiniowanie wspólnych słowników będących punktem odniesienia dla EGiB i NKW (z uwzględnieniem podstaw zmian (rodzajów dokumentów), zdefiniowanie, uzupełnienie i ujednolicenie interpretacji konkretnych atrybutów obiektów –np. kondygnacji dla lokalu, funkcji dla budynków, doprowadzenie do opracowania/zmiany docelowego standardu wymiany danych ewidencyjnych,

49 Porozumienie intencyjne  Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Tychy a Prezesem Sądu Rejonowego w Tychach przy udziale Ministra Sprawiedliwości.  Porozumienie ma na celu wypracowanie elektronicznego wzajemnego przesyłu zawiadomień o dokonanych zmianach w obu rejestrach, tj. ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych.  Wypracowane wnioski będą przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz GUGiK celem wykorzystania ich w projektowanym rozporządzeniu ws.ZSIN.  Porozumienie to jest rekomendowane przez ZMP do wdrożenia działań pilotażowych w innych miastach i powiatach. Prace trwają. Prace trwają. Alicja Kulka Warszawa, 05.03.2012r. Warszawa, 05 marzec 2012r

50 Opłaty Podstawy prawne: 1. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2010r.Nr 193,poz.1287 j.t. 2. Rozporządzenie określające Wysokość opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Warszawa, 05 marzec 2012r

51

52 Wyroki W uzasadnieniach wyroków Sądy orzekły, że żaden przepis nie przewiduje możliwości ustanowienia opłat nie wymienionych w rozporządzeniu w szczególności w formie aktu prawa miejscowego. Te zaś zgodnie z art.94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wydawane jedynie na podstawie upoważnień i w granicach zawartych w ustawie. Tym samym nie spełnia warunku legalności wprowadzenie dodatkowych opłat na podstawie zarządzeń starostów. Jednocześnie rozporządzenie „o opłatach” nie spełnia dzisiejszych oczekiwań. Warszawa, 05 marzec 2012r

53 Podsumowanie i wnioski 1. Przyjazna, merytoryczna i sprawna administracja to klucz do lepszego życia obywateli; 2. Permanentne szkolenie geodetów 3. Dodatkowe specjalizacje : a) pracownik administracji geodezyjnej b) Specjalista ds. katastru nieruchomości; 4. Kontrola opracowań geodezyjnych ( powinna być czy też nie?) a) Kontrola tylko w zakresie danych stanowiących podstawę dokonywania zmian w rejestrach publicznych; b)Zwiększenie odpowiedzialności geodetów, c) Obowiązek ubezpieczenia geodetów od odpowiedzialności cywilnej Warszawa, 05.03.2012r

54 Podsumowanie i wnioski 5. Opłaty geodezyjne –konieczność PILNYCH regulacji; 6. Określenie przez GUGiK minimum wymagań jakie powinny spełniać oprogramowania do prowadzenia rejestrów publicznych, tj. EGiB, GESUT oraz innych geodezyjnych baz danych ( utrzymujące stałość identyfikatorów, wymuszające słownikowanie, stosowanie ostrzeżeń o niezgodnościach, itd.) 7. Harmonizacja danych ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą – podstawą wiarygodnego katastru nieruchomości, spójnych i wiarygodnych danych dotyczących nieruchomości; 8. Wprowadzenie obowiązku założenia ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości; Warszawa, 05.03.2012r

55 Warszawa, 05 marzec 2012r Alicja Kulka Dziękuję za uwagę Motto: Najtrudniej jest zadowolić wszystkich Demostenes Demostenes


Pobierz ppt "Motto:”Najtrudniej jest zadowolić wszystkich” Demostenes DOSKONALENIE ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ mgr inż. Alicja Kulka Warszawa,05.03.2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google